Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1312. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad, stran 3533.

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 15. seji dne 4. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad (v nadaljevanju: SDZN), ki je bil objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu (SDL, št. 20/85). Spremembe in dopolnitve je izdelal Savaprojekt Krško d.d., pod oznako 00602-ZN.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Odlok vsebuje tekstualni del, pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij ter grafične priloge:
 
Tekstualni del:
– odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gramoznica Stari Grad,
– upoštevana zakonodaja in predpisi,
– uvod,
– planska izhodišča,
– območje ZN,
– seznam parcelnih številk,
– analiza ustvarjenih razmer,
– predviden poseg v prostor,
– zasnova prometnega, komunalnega in energetskega omrežja s sistemom zvez,
– varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine,
– vplivi na okolje,
– etapnost poseganja v prostor,
– ocena stroškov,
– pogoji in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
Grafične priloge:
U1 –  Izsek iz grafičnih prilog dolgoročnega plana
    občine Krško za obdobje 1986–2000
    in družbenega plana občine Krško za
    obdobje 1986–1990                 M 1: 5000
U2 –  Pregledna situacija               M 1: 25000
U3 –  Geodetski načrt (list 1, 2, 3, 4)         M 1: 1000
U4 –  Kopija katastrskega načrta z mejo
    območja ZN                    M 1: 2880
U5 –  Ureditvena situacija               M 1: 2500
U6 –  Prečni in vzdolžni prerez območja         M1: 2500
1. Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Meja območja zazidalnega načrta
Meja območja poteka na severni strani ob varovalnih kmetijskih zemljiščih, na jugu ob predvidenem visokovodnem nasipu, na zahodni strani ob dovozni cesti ter na vzhodu po obstoječi gramoznici oziroma meji raziskovalnega območja. Območje urejanja zajema ca. 71 ha površin, in sicer zemljišče v katastrskih občinah Pesje in Drnovo. Po parcelnih številkah je razdeljeno na 4 območja, in sicer:
 
– A) Že sanirano območje
k.o. Drnovo:
2111/26, 2111/49, 2111/63d, 2111/65, 2111/66, 2111/67, 2111/68, 2111/69,2111/70, 2111/71, 2111/72, 2111/73, 2111/74, 2111/75, 2645/7d, 2645/8;
 
k.o. Pesje:
292/11d, 292/13d, 292/15d, 292/16d, 292/18, 292/19, 292/20, 292/21, 292/22, 292/23, 292/24, 292/25, 292/26, 292/27, 292/28, 292/29, 292/30,292/31, 292/32, 292/33, 292/34, 292/35, 292/36, 292/38, 292/40d, 292/41d, 292/43, 292/44, 292/45, 292/46d, 292/47, 292/48d, 292/49d, 292/54, 292/57, 292/60, 292/64.
 
– B) Eksploatirano in delno sanirano območje z EF pepelom (kaseta 1 in kaseta 2) – predvidena sanacija
k.o. Pesje:
274/234, 274/235, 274/236, 274/237, 274/238, 274/239, 274/240, 274/241, 274/242, 274/244, 274/245d, 274/246, 274/500, 274/527d.
 
– C) Eksploatirano območje (kaseta 3)
k.o. Pesje:
274/225, 274/226, 274/227, 274/228, 274/229, 227/230, 274/231, 274/232, 274/233.
 
– D) Eksploatirano območje (ostalo območje)
k.o. Drnovo:
2106/51d, 2106/52, 2106/53, 2106/54d, 2106/55d, 2106/56d, 2106/68d, 2106/76, 2106/77, 2106/78, 2106/79, 2106/80, 2106/81d; 2111/27d, 2111/38d, 2111/43d, 2111/50d, 2111/51d, 2111/52d, 2111/53d, 2111/54d, 2111/55d, 2111/56d, 2111/57d, 2111/58d, 2111/59d, 2111/60d, 2111/64d,
 
k.o. Pesje:
292/9, 292/10d, 292/11d, 292/12d, 292/13d, 292/14, 292/15d, 292/16d, 292/41d, 292/42d, 292/46d, 292/48d, 292/49, 292/50, 292/51, 292/57d, 292/59, 292/60d, 292/61, 292/62, 292/63, 274/48d, 274/49d, 274/50, 275/51,274/203, 274/204, 274/205, 274/206, 274/207, 274/208, 274/209, 274/210, 274/211, 274/212, 274/214, 274/215, 274/216, 274/217, 274/219, 274/221, 274/222, 274/223, 274/224, 274/243, 274/245d, 274/247, 274/248, 274/249, 274/250, 274/251, 274/252, 274/253d, 274/254, 274/255, 274/256d, 274/257d, 274/258, 274/259, 274/260d, 274/262, 274/263d, 274/266d, 274/271, 274/272d, 274/273,274/274, 274/275, 274/276, 274/277, 274/278, 274/279, 274/280, 274/281d, 274/288d, 274/289, 274/290, 274/291, 274/292, 274/293, 274/294, 274/295, 274/297d, 274/298, 274/299, 274/300, 274/301, 274/302, 274/303, 274/309d, 274/310d, 274/311d, 274/312, 274/313, 274/314, 274/315d, 274/316d, 274/321d, 274/324,274/332d, 274/334d, 274/335d, 274/336, 274/337, 274/338, 274/339, 274/340, 274/341, 274/342, 274/343, 274/344,274/345,74/346, 274/347, 274/348, 274/349, 274/350, 274/351,274/352, 274/353, 274/355, 274/356d, 274/491, 274/493d, 274/497, 274/501d, 274/502, 274/503, 274/504, 274/510,274/519, 274/520, 274/521, 274/522, 274/523, 274/524, 274/525, 274/526, 274/527d, 274/528, 274/52, 274/530, 274/531, 274/532, 274/533d, 274/534, 274/535d, 274/536d, 274/537.
2. Merila in pogoji za izrabo območja in posegov v prostor
Na celotnem območju SDZN se bo nadaljevala eksploatacija proda z novimi tehnološkimi zasnovami in tehnična sanacija v smislu urejevanja brežin.
 
Tehnološki proces pridobivanja oziroma izkopa proda
Odkopavanje se prostorsko vrši iz SV dela območja SDZN proti Z v 1. fazi, v nadaljevalni fazi pa v smeri proti J in nato proti Z. Fazno se vrši tudi tehnološko odkopavanje, in sicer:
– izkop zgornje (suhe) plasti proda nad nivojem talne vode debeline ca. 3m (I. etaža E + 150/147);
– izkop proda pod nivojem talne vode (etaža E + 147 do globine 137 m oziroma pod gladino talne vode do kontakta z laporjem).
 
Zagotovitev stabilnosti brežin
Zaradi zagotavljanja stabilnosti brežin se mora meja odkopnega prostora – zgornjega roba brežine jezera odriniti od meje pridobivalnega prostora – meje SDZN za varnostni pas, ki znaša ca. 10 m.
 
Sanacija in rekultivacija gramoznice
Na celotnem območju SDZN bo potekala tehnična sanacija, ki zajema:
– Tehnična sanacija površin že eksploatiranih in saniranih “kaset” št. 1 in 2 (območje B) – polotok (območje zapolnjenih kaset z EF pepelom): na katerih se trenutno zaključuje sanacija, se izvede v skladu z veljavnim Rudarskim projektom.
Nastali polotok ima površino ca. 14 ha, povprečna širina znaša 230 m in dolžina 600 m. Po končani tehnični sanaciji terena oziroma brežin, se izvede rekultivacija terena. Na že formirane ravne površine ob jezeru nad brežinami se nasipa material debeline ca. 1 m, za kasnejše potrebe športa in rekreacije v smislu priprave terena za koriščenje športa in rekreacije. Končne brežine (suhi del), ki so nad gladino vode v jezeru, se prekrijejo s kvalitetno zemljino in zatravijo.
– Tehnična sanacija ureditve brežin ostalega eksploatacijskega območja (jezera – območje C in D):
Brežine se izvede stopničasto z vmesno bermo. Generalni naklon brežine (od dna jezera do obstoječega terena) znaša 20-30°, nakloni posameznih delov brežin so možni tudi strmejši. Natančna opredelitev naklonov brežin, vključno s širino berme – etaže, bodo definirani glede na material v Rudarskem projektu.
Vodni del brežine ni predviden za utrditev, medtem ko se suhi del (nad povprečno gladino podtalnice) utrdi s slojem ilovice ali podobnega materiala, nanj se nasuje humusna plast in zatravi.
 
Objekti in naprave
Na območju urejanja je za čas eksploatacije možna postavitev objektov, naprav ali ostalih postrojenj, ki služijo eksploataciji.
3. Pogoji za infrastrukturno urejanje območja
Prometno omrežje
Do polotoka (območja B) bo za promet služila obstoječa dostopna cesta medtem, ko se v končni fazi ob celotni brežini polotoka uredi vzdrževalna pot, ki se bo na SV priključila na obstoječo dostopno pot. Pristopne in obratne poti se morajo redno vzdrževati. Pri razširitvi novih površin gramoznice je potrebno že obstoječe obratovalne poti znotraj območja pridobivalnega prostora urediti (podaljšati) do posameznih odkopnih polj, na katerih bo izvajano pridobivanje in jih pripraviti za varen kamionski prevoz. Na južnem delu območja ob visokovodnem nasipu se predvidi daljinska vrbinska cesta s kolesarsko stezo.
 
Vodovodno omrežje
Na območju urejanja ni izkazanih potreb po novi sanitarni in tehnološki vodi.
 
Kanalizacijsko omrežje
Na območju urejanja ni predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja. Za osebje so predvidene obstoječe kemične sanitarije.
 
Elektično omrežje
Na območju urejanja ni predvidena gradnja električnega omrežja, ker obstaja lastni agregat na dizelski pogon.
 
Sistemi zvez
Na območju urejanja ni predvidena gradnja sistemov zvez.
Kolikor se namembnost rabe prostora za šport in rekreacijo definira tako, da bo potrebno območje opremiti z infrastrukturnimi objekti, so le-ti predmet posebnega postopka izven območja urejanja gramoznice.
4. Ostali pogoji za urejanje območja
Varstvo naravnih vrednot
Na območju urejanja in v njegovi bližini v prostorskem planu Občine Krško ni evidentiranih naravnih vrednot, prav tako na obravnavanem območju ni zavarovanih rastlinskih vrst in biotopov, katere bi bilo potrebno varovati s posebnimi varstvenimi režimi.
Upoštevati se morajo naravovarstvene smernice, in sicer:
– priprava terena za eksploatacijo gramoza (sekanje grmišč, odstranjevanje prsti) se mora izvesti jeseni ali pozimi;
– po končanem izkoriščanju se mora jezero urediti kot sekundarni biotop;
– vse brežine gramoznice se morajo kot protihrupna in protiprašna bariera zasaditi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, s poudarkom na zasaditvi višjega rastlinstva proti severu na severu;
– suhi, že saniran del gramoznice (območje A) ter območje kaset 1 in 2 (območje B) se kot tehnična sanacija zasadi z avtohtono vegetacijo listavcev ter plodonosnimi grmovnicami, kolikor se v obdobju dveh let po veljavnosti tega odloka ne pojavi interes za šport in rekreacijo;
– končna ureditev prostora se bo reševala z drugim prostorskim aktom – kot športno rekreacijska dejavnost, če ne bo bodoča raba predstavljala enostavnih ali manj zahtevnih objektov za namen športa in rekreacije;
– varovalni nasipi se morajo projektirati tako, da z njimi ne bo prizadeta migracija živalskih vrst.
 
Varstvo kulturne dediščine
Na območju urejanja in v njegovi bližini ni evidentirane kulturne dediščine, ki bi jo bilo potrebno varovati s posebnimi varstvenimi režimi.
 
Hrup
Območje znotraj SDZN spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) v IV. stopnjo varstva pred hrupom, medtem ko spada območje ob meji SDZN v III. stopnjo varstva pred hrupom. Predvidena dejavnost ne sme prekoračiti maksimalno dovoljene ravni hrupa za omenjeni območji. V primeru suma prekoračenih dovoljenih ravni hrupa se izvedejo meritve in na podlagi le-teh predvidijo dodatni pasivni protihrupni ukrepi. Raven hrupa mora ostati v mejah dovoljenega.
Vse brežine gramoznice se morajo kot protihrupna bariera zasaditi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, s poudarkom na zasaditvi višjega rastlinstva proti severu.
 
Varstvo zraka
Eksploatacija in sanacija ne smeta prekoračiti dovoljenih vrednosti onesnaženosti zraka. Pri izvajanju izkopnih del in predelavi proda ne sme biti povečane zaprašenosti okolice. Za preprečitev prekomernega širjenja prahu v okolico je potrebno posušene kupe izkopnega materiala in transportne poti redno vlažiti.
Vse brežine gramoznice se morajo kot protiprašna bariera zasaditi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, s poudarkom na zasaditvi višjega rastlinstva proti severu.
 
Varstvo voda
Območje urejanja se nahaja izven območja varstvenih pasov varovanja podtalnice Krškega polja, ki so varovani z odlokom o varstvu podzemne pitne vode na območju varstvenih pasov črpališča vodovoda Krško (SDL, št. 12/85).
Pri eksploataciji in sanaciji ne smejo biti presežene dovoljene meje vpliva na hidrosfero oziroma vode.
 
Odpadki
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Krško. Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v tipizirane posode, katere vrsto in število določijo izvajalci odvoza. Odlaganje odpadkov na območju gramoznice je strogo prepovedano.
Zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vse ureditve morajo biti potresno varne (intenzitete potresov do VIII. stopnje po MCS lestvici). Zaradi požarne varnosti morajo biti vsi stroji opremljeni z gasilnimi aparati.
Poleg veljavnih predpisov za dela v gramoznici, se mora upoštevati še posebne varnostne ukrepe – v skladu z zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) mora biti gramoznica ograjena z varovalno ograjo, pristopi pa opremljeni z opozorilnimi tablami o prepovedi vstopa nezaposlenim na območje gramoznice in s tablami, na katerih bodo pojasnjeni opozorilni signali.
5. Stroški
Glede na to, da gre pri predvidenih posegih v prostor za posege, ki tičejo pridobivanje mineralnih surovin in sanacijo območja po končanem pridobivanju, gredo vsi stroški izvedbe SDZN v breme nosilca rudarske pravice.
6. Tolerance
Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev določenih s temi SDZN, če se v nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomorfoloških razmer in razmer za potrebe rabe prostora za šport in rekreacijo ter drugih razmer, poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega vidika, prometno-tehničnega, ekonomskega in okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
7. Obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta
Poleg določb tega odloka morata investitor in izvajalec posega v prostor pri izvajanju posegov na območju SDZN;
– zagotoviti varen promet v času izvajanja eksploatacije in sanacije;
– gramoznico ograditi z varovalno ograjo ali drugo varno ureditvijo za drugo rabo prostora;
– pristopi morajo biti opremljeni z opozorilnimi tablami o prepovedi vstopa nezaposlenim na območje gramoznice in s tablami, na katerih bodo pojasnjeni opozorilni signali;
– etapnost eksploatacije se mora vršiti v 2 fazah: prva v smeri iz severovzhoda proti zahodu; druga pa iz severovzhoda proti jugu in v nadaljevanju proti zahodu;
– investitor mora naročiti, kolikor ne bo izražene potrebe po drugačni rabi prostora, v roku dveh let po veljavnosti tega odloka, kartiranje habitatov kot strokovno podlago;
– investitor je po končani eksploataciji in sanaciji dolžan vzdrževati sanirano površino (košnja, sečnja, deratizacija ipd.) in upoštevati določila zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99);
– na območju, kjer se izvaja eksploatacija, se mora na severni strani izvesti zasaditev kot protihrupna in protiprašna bariera pred prvo vegetacijsko dobo;
– na ostalih območjih na severni strani, predvidenih za eksploatacijo, se izvede zasaditev kot protihrupna in protiprašna bariera pred pričetkom eksploatacije.«.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
V celoti se črtajo 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen.
4. člen
Črta se besedilo 12. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško, Upravni enoti Krško in Krajevni skupnosti Dolenja vas.«.
5. člen
Črta se besedilo 13. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-272/2001-O503
Krško, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti