Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1310. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2004, stran 3532.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001 in 30/2002) in statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je Občinski svet občine Ig na 10. redni seji dne 24. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ig za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v tisoč tolarjev
skupina/podskupina kontov
I   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             872.004
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  647.663
70   DAVČNI PRIHODKI                      517.722
700  Davki na dohodek in dobiček                374.092
703  Davki na premoženje                    81.597
704  Domači davki na blago in storitve             62.033
706  Drugi davki                           –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     129.941
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        46.643
711  Takse in pristojbine                    4.000
712  Denarne kazni                        1.107
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev            3.900
714  Drugi nedavčni prihodki                  74.291
72   KAPITALSKI PRIHODKI                    142.220
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           16.755
721  Prihodki od prodaje zalog                    –
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev            125.465
73   PREJETE DONACIJE                      1.090
74   TRANSFERNI PRIHODKI                    81.031
740  Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                 81.031
 
II.  SKUPAJ ODHODKI                      872.004
40   TEKOČI ODHODKI                      254.630
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim             40.543
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost         6.465
402  Izdatki za blago in storitve               203.772
403  Plačila domačih obresti                     –
409  Rezerve                           3.850
41   TEKOČI TRANSFERI                     321.897
410  Subvencije                         10.105
411  transferi posameznikom in gospodinjstvom          80.294
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      33.632
413  Drugi tekoči domači transferi               197.866
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                   200.815
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev            200.815
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  94.662
430  Investicijski transferi                  94.662
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP. DELEŽEV          –
75   Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev      –
V.   DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
VI.  PREJETA-DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV IV-V                    –
VII.  ZADOLŽEVANJE                          –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                         –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII..-II.-V.-VIII.)                   –
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)               –
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   –
Splošni del občinskega proračuna-odhodki in posebni del, so priloga temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi prihodki od požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega dela proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke na področju odvajanja in čiščenja meteornih in odpadnih voda, če je razpisal javno naročilo v skladu s pogoji, ki jih navaja 20. člena zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2004 za namene iz prvega odstavka tega člena prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v višini največ 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– V letu 2005 80% navedenih pravic porabe in
– V letu 2006 20% navedenih pravic porabe.
6. člen
Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 13.080.068,20 tolarjev.
Na predlog pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 25.000 tolarjev odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu financiranja in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 ne sme zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih soustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic nič (0) tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi) se v letu 2004 ne morejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/04-007
Ig, 24. 3. 2004
Župan
Občina Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti