Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje, stran 3530.

Na podlagi 72. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 9. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01 in 108/01, v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Predmet teh sprememb in dopolnitev je določitev pogojev, ki so potrebni za izrabo podstrešij stavb v starem mestnem jedru Celja, ki so varovane kot kulturni spomeniki ali kot kulturna dediščina.
3. člen
V 4. členu odloka se za zadnjim odstavkom dodajo nove alinee:
– za stavbo v starem mestnem jedru Celja, ki je varovana kot kulturni spomenik ali kot kulturna dediščina v skladu s predpisi o varovanju kulturne dediščine, mora pristojni organ za varstvo kulturne dediščine podati kulturno varstvene pogoje, ki skladno z valorizacijo objekta, varstvenim režimom in varstvenim statusom, določajo možnosti za rekonstrukcijo takšne stavbe,
– pri rekonstrukciji stavbe, ki je varovana kot kulturni spomenik ali kulturna dediščina, je treba v celoti ohraniti primarno maso in zunanjo arhitekturno podobo stavbe, kar pomeni tudi volumen in obliko strehe ter primarno vrsto kritine. Na takšni stavbi praviloma ni dovoljeno spremeniti izgleda strehe in izrabe podstrešja ter izvesti novih strešnih odprtin,
– izjemoma je dovoljeno izrabiti podstrešje stavbe, ki je varovana kot kulturni spomenik, kadar njegova nova funkcija ne potrebuje dnevne svetlobe in je usklajena s celotnim funkcionalnim programom izrabe takšne stavbe in ne zahteva dodatne ali večje posege na stavbi,
– izjemoma je dovoljeno izrabiti podstrešje stavbe, ki je varovana kot kulturni spomenik tudi takrat, če že ima izvedene strešne odprtine kot sestavni del primarne arhitekture in je treba izrabo takšnega podstrešja podrediti obstoječim odprtinam, izvedba novih strešnih odprtin pa ni dovoljena,
– izjemoma je dovoljeno izrabiti del podstrešja z izvedbo novih strešnih odprtin na dvoriščnih strešinah stavb, ki so varovane kot kulturni spomeniki in ki stojijo v uličnih in trških nizih ter s svojo dvoriščno fasado ne oblikujejo pomembnejšega zgodovinskega ambienta,
– izjemoma je dovoljeno izrabiti podstrešje stavbe, ki je varovana kot kulturna dediščina, če so nove strešne odprtine s svojo lokacijo, obliko in velikostjo, usklajene z maso ter arhitekturnim značajem stavbe ter pod pogojem, da takšna stavba ni del stavbnega niza, ki pomembneje oblikuje prostor starega mestnega jedra Celja. V primeru, da je takšna stavba del zgoraj omenjenega niza, je izvedba strešnih odprtin dovoljena le na dvoriščni strani stavbe.
4. člen
V 5. členu odloka se črtata druga in deveta alinea ter se dodajo nove alinee:
– v stavbah, kjer je že izvedena notranja plinska napeljava, je treba za potrebe novih podstrešnih prostorov izvesti novo napeljavo, vključno z odvodom dimnih plinov,
– v novih podstrešnih prostorih je treba upoštevati obstoječe instalacije; ob izvedbi novih pa je treba zagotoviti zadostne kapacitete pitne in požarne vode, kanalizacije in energetskih medijev za oskrbo takšnih prostorov,
– nova parkirna mesta za potrebe novih podstrešnih stanovanj je mogoče zgraditi samo na podlagi zazidalnega načrta. Kolikor to ni mogoče je potrebno uporabljati parkirne in garažne kapacitete na obrobju mestnega jedra.
5. člen
Za 5. členom odloka se doda nov 5.a člen:
5a. člen
(varstvo okolja in požarna varnost)
Hrup
Pri rekonstrukciji podstrešja stavbe, ki je varovana kot kulturni spomenik ali kulturna dediščina, ne smejo biti presežene maksimalne dovoljene ravni hrupa, kot jih določajo predpisi, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju.
 
Odpadki
Gradbene odpadke, nastale pri rekonstrukciji podstrešja stavbe, ki je varovana kot kulturni spomenik ali kulturna dediščina, mora izvajalec del skladiščiti v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
Hkrati z rekonstrukcijo podstrešja stavbe, ki je varovana kot kulturni spomenik ali kulturna dediščina, je treba povečati kapaciteto zabojnikov za komunalne odpadke ter predvideti nove lokacije za ekološke otoke.
 
Požarna varnost
Pri rekonstrukciji podstrešja stavbe, ki je varovana kot kulturni spomenik ali kulturna dediščina je treba upoštevati ukrepe za varen umik ljudi in premoženja in potrebne odmike med objekti oziroma je treba ustrezno ločiti stavbe, prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpektorji, pristojni za posamezna področja.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00016/2003
Celje, dne 9. marca 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti