Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1303. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2004, stran 3524.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 74/98, 70/00, 51/02) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 11. redni seji, dne 26. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Borovnica za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni in občinskimi odloki ter drugimi predpisi.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              v tisoč tolarjev
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina                   Proračun leta 2004
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              778.885
    Tekoči prihodki (70+71)                   460.125
70   Davčni prihodki                       300.764
    700 Davki na dohodek in dobiček              240.929
    703 Davki na premoženje                   27.308
    704 Domači davki na blago in storitve            32.527
    706 Drugi davki                         –
71   Nedavčni prihodki                      159.361
    710 Udeležba na dobičku
    in dohodki od premoženja                  147.030
    711 Takse in pristojbine                   1.711
    712 Denarne kazni                       120
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            –
    714 Drugi nedavčni prihodki                 10.500
72   Kapitalski prihodki                     94.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          70.000
    721 Prihodki od prodaje zalog                  –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja                 24.000
73   Prejete donacije                       13.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov            13.000
    731 Prejete donacije iz tujine                  –
74   Transferni prihodki                     211.760
    740 Transferni prihodki
    iz drugih javnofinančnih institucij             211.760
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                877.285
40   Tekoči odhodki                       125.055
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            20.230
    401 Prispevki delodajalcev                  3.810
    402 Izdatki za blago in storitve              95.015
    403 Plačila domačih obresti                   –
    409 Rezerve                         6.000
41   Tekoči transferi                      184.947
    410 Subvencije                        6.850
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                      75.875
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                         22.530
    413 Drugi tekoči domači transferi              79.692
    414 Tekoči transferi v tujino                  –
42   Investicijski odhodki                    531.913
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           531.913
43   Investicijski transferi                   35.370
    430 Investicijski transferi                 35.370
 III. Proračunski presežek (I.-II.)                -98.400
    (proračunski primanjkljaj)
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
 IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750-751-752)               1.500
75   Prejeta vračila danih posojil                 1.500
    750 Prejeta vračila danih posojil                –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije             1.500
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441+442)                      800
44   Dana posijala in povečanje kapitalskih deležev         800
    440 Dana posojila                        –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
    442 Poraba sredstev kupnin
    in naslova privatizacije                    800
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)                  700
VII.  Skupni presežek oziroma primanjkljaj (III.-VI.)       -99.100
 
C)   Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
VIII. Zadolževanje (500)
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
IX.  Odplačila dolga (550)
55   Odplačila dolga
    550 Odplačila domačega dolga
X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
    (VII.-VIII.-IX.)                      -99.100
XII.  Stanje sredstev na računih
    na dan 31.12. preteklega leta                99.100
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih porabe in posebni del po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni kontov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti.
Prihodki takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest.
Prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda.
Namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je zadolžen, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov. V skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja sredstva splošne proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spremljanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekoče porabe,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe in zagotavljanje likvidnosti, do višine 5% prejemnikov proračuna, z poplačilom do konca proračunskega leta,
– če se po sprejetju proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru prerazporeditve sredstev,
– izvršuje sprejeti letni prodaje občinskega premoženja,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi obremenitve njihove realne vrednosti.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 5% javne porabe tekočega leta, za investicijske izdatke in transfere pa 10% javne porabe tekočega leta.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 4,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
9. člen
Proračunskim porabnikom se sredstva za tekočo dejavnost dodeljene mesečno. Sredstva, ki se razporeja na podlagi razpisov, se dodeljuje skladno z razpisnimi pogoji. Sredstva za investicije in amortizacijo opreme se posrednim uporabnikom dodeljuje trimesečno na podlagi predloženega plana nabav.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela med vrednostjo določeno z zakonom o javnih naročilih in zakonom o izvrševanju proračuna RS oddati z javnim razpisom.
Uporabniki proračunskih sredstev poročajo županu dvakrat letno, ob polletju in zaključku leta oziroma po potrebi.
11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje.
Če se uporabnik med letom ukine oziroma preneha z dejavnostjo, se sredstva prerazporedi uporabniku, ki je naloge prevzel, sicer pa v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom le v obsegu, ki je potreben za opravljanje nalog opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala stroške in obveznosti.
13. člen
V roku enega meseca po sprejetju proračuna sprejme župan plan nabav za leto 2004. Nabava osnovnega sredstva, naročila gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se lahko prične,
– če je načrtovano v planu nabav za leto 2004,
– ko župan izda sklep o pričetku nabave po preveritvi likvidnosti.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v račun finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 5,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitve obveznosti javnih zavodov in javnih podjetji, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko izvaja do višine, določene v zakonu o javnih financah. Soglasje o višini poroštva do 3,000.000 SIT daje župan, nad to višino pa občinski svet.
15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 3,000.000 SIT daje župan, nad to višino občinski svet.
16. člen
Nadzorni odbor pri občinskemu svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost uporabe občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-11/06-135/04
Borovnica, dne 26. februarja 2004.
Župan
Občina Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti