Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1242. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kužnih boleznih živali, stran 3286.

Na podlagi šestega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 12. člena, četrtega odstavka 13. člena in četrtega odstavka 14. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kužnih boleznih živali
1. člen
V Pravilniku o kužnih boleznih živali (Uradni list RS, št. 54/02 in 63/03) se prvem odstavku 4. člena dodajo številke »28., 55. in 80.a«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kužne bolezni živali, za katere je potrebno predpisati načrte ukrepov v primeru njihovega izbruha, so bolezni iz 1. do 15. točke seznama A Priloge I in bolezen iz 26. točke seznama B Priloge I tega pravilnika.
Za ostale bolezni pa se načrti iz prejšnjega odstavka lahko predpišejo glede na epizootiološko situacijo.
Načrte ukrepov pripravi Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in jih posreduje v potrditev Evropski komisiji.
Načrti ukrepov se lahko spremenijo ali dopolnijo v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora.
Kriteriji in zahteve za načrt ukrepov v primeru izbruha posamezne bolezni so navedeni v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
Za petim členom se doda nov, 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Preventivno cepljenje je prepovedano za vse bolezni iz seznama A Priloge I tega pravilnika, razen če je s posebnim predpisom za posamezno bolezen določeno drugače.
Preventivno cepljenje proti kokošji kugi se sme izvajati samo v skladu z določili 16. člena Direktive Sveta 92/40/EC.
Preventivno cepljenje proti atipični kokošji kugi se sme izvajati samo v skladu z določili 16., 17. in 18. člena Direktive Sveta 92/66/EC /EGS in Odločbo Komisije 93/152.
Preventivno cepljenje proti bolezni modrikastega jezika se sme izvajati samo v skladu z določili 9. člena pravilnika, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika.
Preventivno cepljenje proti vezikularnemu stomatitisu (Stomatitis vesicularis), vezikularni bolezeni prašičev (Morbus vesicularis suum), goveji kugi (Pestis bovina (Rinderpest)), vozličastemu dermatitisu (Dermatitis nodularis), kugi drobnice (Pestis pecorum), mrzlici doline Rift (Hepatitis infectiosa enzootica bovum et ovium), osepnicam ovac in koz (Variola ovina et caprina) se sme izvajati samo v skladu z določili 19. člena Direktive Sveta 92/119/EEC.
Cepljenje je prepovedano tudi za naslednje bolezni iz 2., 14., 27., 28. in 55. točke seznama B Priloge I tega pravilnika.
Za govejo brucelozo se lahko uporabljajo le odobrene vakcine v skladu z določbami Odločbe 2002/598/ES.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Promet z govedom oziroma ovcami in kozami ter s proizvodi oziroma izdelki iz teh živali je možen le, če:
– govedo izvira iz črede, ki ima status črede, uradno proste bruceloze, enzootske goveje levkoze in tuberkuloze;
– če ovca ali koza izvira iz gospodarstva, ki ima status gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis}.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljen promet z govedom, ki izvira iz črede, ki nima statusa črede, uradno proste tuberkuloze, pod pogoji iz točke 2.(c) II. dela Priloge IV,ki je sestavni del tega pravilnika, ter iz črede, ki nima statusa črede, uradno proste bruceloze, pod pogoji iz točke 2.(d) III. dela Priloge IV tega pravilnika. Za govedo, ki izvira iz črede, ki nima statusa črede, uradno proste enzootske goveje levkoze, je promet za zakol dovoljen brez omejitev, v čredo z višjim statusom pa je dovoljen pod pogoji iz točke 2.(c) IV. dela Priloge IV tega pravilnika.
Če se status črede začasno razveljavi, je promet s proizvodi oziroma izdelki iz teh živali možen v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za proizvodnjo in dajanje v promet mesa ter mleka in mlečnih izdelkov.
Status črede oziroma gospodarstva ugotavlja uradni veterinar območnega urada VURS z odločbo v upravnem postopku po uradni dolžnosti.
Podrobnejši pogoji za pridobitev in ohranitev zdravstvenega statusa čred za govedo in za status države ali dela države glede bolezni iz prve alinee prvega odstavka tega člena so navedeni v Prilogi IV tega pravilnika, ter za zdravstveni status gospodarstva za ovce in koze in za status države ali dela države glede bolezni iz druge alinee prvega odstavka tega člena v Prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.
Pogoje, potrebne za ohranjanje zdravstvenega statusa čred, mora zagotavljati imetnik živali.
Dovoljenje za odpremo jajc v registriran predelovalni obrat v primeru izbruha kokošje kuge se sme izdati, če so izpolnjeni pogoji priloge I Direktive Sveta 92/40/EC.
Dovoljenje za odpremo jajc v registriran predelovalni obrat v primeru izbruha atipične kokošje kuge se sme izdati, če so izpolnjeni pogoji priloge I Direktive Sveta 92/66/EC«.
5. člen
7. člen se črta.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena se dodajo številke »39., 41., 42., 46., 49., 52., 79a., 79b., 80., 80.a«.
7. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen ki se glasi:
»14.a člen
Vetrinarski inšpektor z odločbo določi meje okuženega in ogroženega območja za posamezne bolezni. Velikost okuženega in ogroženega območja se lahko tudi spremeni, pri tem pa se mora upoštevati:
– geografski položaj in ekološke faktorje;
– meteorološke pogoje;
– prisotnost, razširjenost in tip vektorjev bolezni;
– rezultate epizootiološkega poizvedovanja;
– rezultate laboratorijskih preiskav.

O vsaki spremembi meje okuženega ali ogroženega območja VURS obvesti Evropsko komisijo.
Če okuženo ali ogroženo območje vključuje del ozemlja drugih držav v okviru Evropske unije, se okuženo oziroma ogroženo območje določi v sodelovanju s pristojnimi organi zadevnih držav. Če je potrebno se meja lahko določi tudi v skladu z odločitvijo Stalnega veterinarskega odbora.«.
8. člen
15. člen se spremeni tako, ki se glasi:
»Laboratorijski testi in metode za preiskave posameznih kužnih bolezni iz tega pravilnika ter način odvzema vzorcev in pošiljanje materiala na diagnostične preiskave, so določeni, v Prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
Preiskave na kužne bolezni živali, za katere ni na razpolago ustreznih prostorov ali metod in opreme, se opravljajo v referenčnih laboratorijih Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni(OIE) ali v drugih referenčnih laboratorijih, s katerimi ima Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI) sklenjeno pogodbo.
Koordinacijo jemanja vzorcev iz prejšnjega odstavka in njihovega pošiljanja v referenčne laboratorije vodi NVI.
Nacionalni laboratoriji in referenčni laboratoriji za posamezne bolezni so navedeni v Prilogi VIII in Prilogi IX, ki sta sestavni del tega pravilnika.
Diagnostnični postopki za potrditev in diferencialno diagnozo kokošje kuge (Pestis avium) – Aviarna Influenca so navedeni v prilogi III Direktive Sveta 92/40/EC.
Diagnostnični postopki za potrditev in diferencialno diagnozo atipične kokošje kuge (Morbus Newcastle (New castle disease)) so navedeni v prilogi III Direktive Sveta 92/66/EEC.
Diagnostnični priročnik o določitvi diagnostičnih postopkov, metod vzorčenja in kriterijev vrednotenja rezultatov laboratorijskih testov za potrditev in diferencialno diagnostiko vezikularne bolezni prašičev je naveden v Odločbi Komisije 2000/428/ES«.
9. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Čiščenje in dezinfekcija se sme izvajati samo pod uradnim nadzorom in v skladu z navodili veterinarskega išpektorja ter s sredstvi in koncentracijami, ki jih uradno potrdi VURS.
Postopki čiščenja in dezinfekcije okuženega gospodarstva v primeru izbruha kokošje kuge – Aviarne influenze so navedeni v prilogi II Direktive Sveta 92/40/EC.
Postopki čiščenja in dezinfekcije okuženega gospodarstva v primeru izbruha atipične kokošje kuge (Morbus Newcastle (New castle disease)) so navedeni v prilogi II Direktive Sveta 92/66/EEC
Postopek čiščenja in dezinfekcije okuženega gospodarstva v primeru izbruha vezikularne bolezni prašičev so navedeni v 10. točki v prilogi II Direktive Sveta 92/119/EEC.
Ponovna vhlevitev živali v primeru izbruha vezikularne bolezni prašičev se sme izvesti v skladu z določili 11.točke priloge II Direktive Sveta 92/1197EEC.
10. člen
Za 16. členom se doda nov, 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Goveje živali, namenjene izključno za zakol, se lahko do 1. januarja 2005 odpremljajo v zakol tudi iz čred, ki še nimajo uradno določenih statusov.«.
11. člen
V 18. členu se letnica »2005« nadomesti z letnico »2006«.
12. člen
V Prilogi I tega pravilnika se v seznamu B za 79. točko dodata novi točki, ki se glasita: »79.a XXXX mali panjski hrošč (Aethina tumida), 79b. XXXX pršica Tropilaelaps«.
Za 80. točko se doda nova točka, ki se glasi: »80.aXXXX Infekciozna anemija lososov«.
13. člen
1. Priloga II se v celoti nadomesti z besedilom priloge II tega pravilnika.
2. Priloga III se v celoti nadomesti z besedilom priloge III tega pravilnika.
3. Priloga IV se v celoti nadomesti z besedilom priloge IV tega pravilnika.
4. Dodata se Prilogi VIII in IX, ki sta prilogi tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-3/2002-2
Ljubljana, dne 12. marca 2004.
EVA 2004-2311-0183
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* živali, mlajše od treh mesecev
** primarni izbruh pri divjih prašičih pomeni izbruh v državi ali delu države, ki je prost klasične prašičje kuge (npr. izbruh pri divjih prašičih, ki se ne pojavi v delu države, ki je pod omejitvami zaradi izbruha klasične prašičje kuge)
  PRILOGA II

  KRITERIJI IN ZAHTEVE ZA NAČRT UKREPOV V PRIMERU IZBRUHA POSAMEZNE BOLEZNI

  I. Načrt ukrepov mora predvideti:
  1. ustanovitev Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB), ki mora voditi in
koordinirati vse ukrepe za nadzor bolezni;
  2. seznam lokalnih središč za nadzor bolezni z ustrezno opremo za koordinacijo
ukrepov za nadzor bolezni na lokalni ravni;
  3. podroben seznam osebja, ki je vključeno v izvajanje ukrepov za nadzor
bolezni, njihova izobrazba, strokovno znanje in odgovornosti;
  4. način in možnost komunikacije vsakega lokalnega središča za nadzor bolezni
(LSNB) – možnost takojšnjega in neposrednega komuniciranja z osebjem ali
organizacijami, ki so neposredno ali posredno vpletene v izvajanje ukrepov za
nadzor bolezni;
  5. oprema in material za pravilno izvajanje ukrepov za nadzor bolezni;
  6. podrobna navodila za ukrepe in postopke, ki se morajo izvajati ob sumu na
bolezen;
  7. programi izobraževanja za zagotavljanje in kontinuirano strokovno
izpopolnjevanje za izvajanje postopkov na terenu in v administraciji – izvajati se
morajo redno;
  8. diagnostični laboratoriji (kjer je to smiselno) – prostori in oprema za
post-mortem preiskave, potrebne zmogljivosti za serološke, histološke preiskave,
itd., zagotavljanje takojšnje diagnostike (pogodbe o prevzemu in transportu
vzorcev);
  9. izvajanje načrta ukrepov.
  Priloga III

  INFORMACIJE, KI JIH MORA VSEBOVATI PRIJAVA OBVEZNO MEDNARODNO PRIJAVLJIVE
BOLEZNI

  1. datum prijave;
  2. čas prijave;
  3. ime kraja, občine, države;
  4. a) ime bolezni;
  b) povzročitelj;
  5. zaporedna številka izbruha;
  6. tip izbruha (primarni, sekundarni);
  7. referenčna številka izbruha, ki je vezan na ta izbruh;
  8. geografski položaj okuženega gospodarstva;
  9. druga območja, ki so pod omejitvami;
  10. datum potrditve bolezni;
  11. datum postavitve suma bolezni;
  12. datum prve infekcije;
  13. izvor bolezni;
  14. sprejeti ukrepi;
  15. število za bolezen dovzetnih živali na gospodarstvu: a) govedo, b)
prašiči, c) ovce, d) koze, e) perutnina, f) kopitarji, g) ribe, h) divje živali;
  16. število živali s kliničnimi znaki bolezni: a) govedo, b) prašiči, c) ovce,
d) koze, e) perutnina, f) kopitarji, g) ribe, h) divje živali;
  17. število poginulih živali na gospodarstvu: a) govedo, b) prašiči, c) ovce,
d) koze, e) perutnina, f) kopitarji, g) ribe, h) divje živali;
  18. število zaklanih oziroma pokončanih živali: a) govedo, b) prašiči, c)
ovce, d) koze, e) perutnina, f) kopitarji, g) ribe, h) divje živali;
  19. število neškodljivo uničenih živali oziroma trupel: a) govedo, b) prašiči,
c) ovce, d) koze, e) perutnina, f) kopitarji, g) ribe, h) divje živali.

  DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z IZBRUHOM KLASIČNE PRAŠIČJE KUGE
  1. razdalja do najbližje prašičje farme;
  2. število in kategorije prašičev (plemenski, pitanci, pujski*) na okuženem
gospodarstvu;
  3. število in kategorije klinično obolelih prašičev (plemenski, pitanci,
pujski*) na okuženem gospodarstvu;
  4. diagnostična metoda;
  5. če ni na gospodarstvu, kje je bolezen ugotovljena (na klavnici, med
transportom...);
  6. potrditev primarnih izbruhov (**) pri divjih prašičih;

  INFORMACIJE V ZVEZI Z IZBRUHOM BOLEZNI PRI RIBAH
  Če se infekcija z infekciozno hematopoetsko nekrozo, infekciozno anemijo
lososov in virusno hemoragično septikemijo potrdi v odobrenih ali prostih
ribogojnicah ali območjih, se prijavi kot primarni izbruhi bolezni. Ime in opis
odobrene ali proste ribogojnice ali območja se vključi v poročilo v obliki
prostega besedila.
  PRILOGA VIII

  SEZNAM REFERENČNIH LABORATORIJEV EVROPSKE SKUPNOSTI ZA POSAMEZNE BOLEZNI

  1. Seznam referenčnih laboratorijev Evropske Skupnosti za diagnostiko slinavke
in parkljevke (Aphtae epizooticae) so navedene v prilogi 11, del A, njihove
funkcije in dolžnosti pa v prilogi 15, Direktive sveta 2003/85/EC.
  2. Referenčnih laboratorij Evropske Skupnosti za diagnostiko vezikularnega
stomatitisa (Stomatitis vesicularis), vezikularne bolezeni prašičev (Morbus
vesicularis suum), goveje kuge (Pestis bovina (Rinderpest)), vozličastega
dermatitisa (Dermatitis nodularis), kuge drobnice (Pestis pecorum), mrzlice doline
Rift (Hepatitis infectiosa enzootica bovum et ovium), osepnic ovac in koz (Variola
ovina et caprina) je naveden v prilogi II (6), funkcije in dolžnosti referenčnega
laboratorija ES pa v prilogi III,Direktive sveta 92/119/EEC.
  3. Referenčnih laboratorij Evropske Skupnosti za diagnostiko kokošje kuge
(Pestis avium) – Aviarna Influenca ter funkcije in dolžnosti referenčnega
laboratorija ES so navedene v prilogi V, Direktive sveta 92/40/EC.
  4. Referenčnih laboratorij Evropske Skupnosti diagnostiko atipične kokošje
kuge (Morbus Newcastle (New castle disease)) ter funkcije in dolžnosti
referenčnega laboratorija ES so navedene v prilogi V, Direktive sveta 92/66/EEC.
  5. Referenčnih laboratorij Evropske Skupnosti diagnostiko konjske kuge (Pestis
equorum) je naveden v prilogi II, funkcije in dolžnosti referenčnega laboratorija
ES pa so navedene v prilogi III, Direktive sveta 92/35EEC.
6. Referenčnih laboratorij Evropske Skupnosti diagnostiko bolezni školjk so
navedene v prilogi A, funkcije in dolžnosti referenčnega laboratorija pa v prilogi
B, Direktive sveta 95/70/EC.
  PRILOGA IX

  SEZNAM NACIONALNIH LABORATORIJEV ZA POSAMEZNE BOLEZNI

  1. Seznam nacionalnih laboratorijev za diagnostiko slinavke in parkljevke
(Aphtae epizooticae) so navedene v prilogi 11, del A, njihove funkcije in
dolžnosti pa v prilogi 15, Direktive sveta 2003/85/EC.
  2. Nacionalni laboratoriji za diagnostiko vezikularnega stomatitisa
(Stomatitis vesicularis), vezikularne bolezeni prašičev (Morbus vesicularis suum),
goveje kuge (Pestis bovina (Rinderpest)), vozličastega dermatitisa (Dermatitis
nodularis), kuge drobnice (Pestis pecorum), mrzlice doline Rift (Hepatitis
infectiosa enzootica bovum et ovium), osepnic ovac in koz (Variola ovina et
caprina) so navedeni v prilogi II (5), Direktive sveta 92/119/EEC njihove naloge
in dolžnosti pa v 17. členu Direktive sveta 92/119/EEC.
  3. Nacionalni laboratoriji za diagnostiko kokošje kuge (Pestis avium) –
Aviarna Influenca so navedeni v prilogi IV Direktive sveta 92/40/EC, njihove
funkcije in dolžnosti pa v 14. členu Direktive sveta 92/40/EC.
  4. Nacionalni laboratoriji za diagnostiko atipične kokošje kuge (Morbus
Newcastle (New castle disease)) so navedeni v prilogi IV Direktive sveta
92/66/EEC, njihove funkcije in dolžnosti pa v 14. členu, Direktive sveta
92/66/EEC.
  5. Nacionalni laboratoriji za diagnostiko konjske kuge (Pestis equorum) so
navedeni v prilogi I (A) njihove funkcije in dolžnosti pa v prilogi I (B),
Direktive sveta 92/35EEC.
  6. Nacionalni laboratoriji za diagnostiko bolezni školjk so navedeni v prilogi
C Direktive sveta 95/70/EC.

AAA Zlata odličnost