Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1240. Pravilnik o elektromedicinski opremi za uporabo v veterinarski medicini, stran 3280.

Na podlagi 85., 88., 91., 94., 95., 98., 101. in 107. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi in 67/02) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K
o elektromedicinski opremi za uporabo v veterinarski medicini
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve za elektromedicinsko opremo, kot posebno skupino medicinskih pripomočkov, namenjeno za uporabo v veterinarski medicini, ter merila za ugotavljanje njene skladnosti s tehničnimi zahtevami, ki so pomembne za varnost ter zdravje ljudi in živali.
2. člen
(1) Elektromedicinska oprema mora izpolnjevati tehnične zahteve, navedene v Prilogi I tega pravilnika, da se zagotovi visoka stopnja varnosti za ljudi in živali.
(2) Tehnične zahteve iz Priloge I se spreminjajo v skladu s spremembami tehničnih predpisov in standardov, ki veljajo za te izdelke in jih objavlja Slovenski inštitut za standardizacijo.
3. člen
Elektromedicinska oprema za uporabo v veterinarski medicini je oprema, ki je navedena v Prilogi II tega pravilnika.
4. člen
(1) Izdelovalec ali uvoznik potrjujeta skladnost elektromedicinske opreme z zahtevami iz tega pravilnika z namestitvijo znaka CE, ki ustreza vzorcu iz Priloge III tega pravilnika, ali z izjavo, ki ustreza vzorcu iz Priloge IV tega pravilnika.
(2) Če se zadevna elektromedicinska oprema uvaža, je za namestitev znaka v skladu z vzorcem iz Priloge III ali z izjavo v skladu z vzorcem iz Priloge IV tega pravilnika, odgovoren uvoznik.
5. člen
(1) Izdelovalci, uvozniki in distributerji elektromedicinske opreme morajo priglasiti svojo dejavnost organu, pristojnemu za medicinske pripomočke za uporabo v veterinarski medicini na obrazcu EMO-VET-1, ki je v Prilogi V tega pravilnika.
(2 Svojo dejavnost morajo opravljati na način, ki zagotavlja varovanje zdravja ljudi in živali.
6. člen
Elektromedicinska oprema se lahko daje v promet oziroma uporabo, če izpolnjuje predpisane zahteve in če se uporablja v skladu z namenom, ki ga določi izdelovalec.
7. člen
Nadzor nad dobavitelji elektromedicinske opreme ter nadzor nad prometom z elektromedicinsko opremo opravlja pristojna inšpekcija.
8. člen
(1) Če organ, pristojen za medicinske pripomočke za uporabo v veterinarski medicini na podlagi utemeljene obrazložitve presodi, da elektromedicinska oprema, ki sicer izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, predstavlja tveganje za zdravje ljudi in živali ali varnost okolja, lahko prepove njen promet ali uporabo.
(2) Pristojni organ iz prejšnjega odstavka o ukrepih nemudoma obvesti druge države članice Evropske unije in Evropsko komisijo ter navede razloge za svojo odločitev.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 323-14/2004
Ljubljana, dne 12. marca 2004.
EVA 2000-2311-0080
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRILOGA I

  Tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati elektromedicinska oprema:
  1. Zahteve iz harmonizacijskega dokumenta Evropskega odbora za standardizacijo
v elektrotehniki (CENELEC) HD 395–1: Splošne zahteve (izdaja iz leta 1979 –
dokument temelji na IEC št. 601–1 Mednarodne elektrotehniške komisije).
  Ta standard se uporablja z naslednjimi spremembami:
  Za opremo iz točke 2.2.1.1 v Prilogi II se zahteve iz HD 395–1 spremenijo kot
sledi:
  podklavzula 14.6(b):
  Oprema je vsaj tipa BF;
  podklavzula 19.3:
  pomožni tok pacienta
  normalni pogoji – 1 mA
  stanje z eno samo napako – 5 mA.
PRILOGA II

SEZNAM ELEKTROMEDICINSKE OPREME IZ 3. ČLENA

  1. DIAGNOSTIČNA OPREMA
  (razen opreme, za zaščito pred razelektritvijo defibrilatorja)
  1.1. Oprema za pridobivanje podatkov iz živega bitja brez vpliva zunanjega
vira
  1.1.1. Oprema za spremljanje biopotencialov
  a) Oprema in ustrezni dodatki za diagnostične ali nadzorne namene za
preučevanje ali nadzor električne dejavnosti ali električnih lastnosti živih
bitij:
  – elektroencefalografi in elektrokortikografi,
  – elektromiografi,
  – elektroretinografi,
  – elektronistagmografi.
  b) Druga oprema za spremljanje biopotencialov in ustrezni dodatki
  1.1.2. Oprema za spremljanje drugih parametrov.
  a) Oprema in ustrezni dodatki za preučevanje infrardečega sevanja, ki ga
oddajajo živa bitja, za diagnostične namene:
  – termoskenerji,
  – termografi,
  – radiacijski termometri.
  b) Oprema in ustrezni dodatki za preučevanje zvočne dejavnosti ali
občutljivosti živih bitij:
  – elektronski stetoskopi,
  – fonokardioskopi in fonokardiografi, če niso namenjeni za kardiovaskularne
posege,
  – avdiometri,
  – avdiofoni.
  c) Druga oprema in ustrezni dodatki:
  – balistokardiografi,
  – elektronski termometri, le če so namenjeni za kardiovaskularne posege.
  1.2. Oprema za spremljanje podatkov iz živega bitja z vplivom zunanjega vira
  1.2.1. Oprema, vezana na elektronski vir
  V to skupino sodi oprema in ustrezni dodatki, ki neposredno delujejo na živ
organizem z električnim tokom:
  – oprema za merjenje odpornosti kože,
  – oprema za reografijo pljučne ali žilne impedance.
  1.2.2. Oprema, vezana na drugi vir
  a) Oprema in ustrezni dodatki za oftalmološke diagnoze:
  – oprema za osvetlitev očesa: špranjske svetilke, očesna ogledala, viri
spektralne svetlobe, oftalmoskopi;
  – oprema za opazovanje, slikanje in merjenje očesa: oftalmometri,
refraktometri, tonometri, fotometri, retinoskopi, mikroskopi za opazovanje
roženice;
  – oftalmološke diagnostične enote, ki jih sestavlja oftalmološka oprema,
navedena v tej točki in potrebne pomožne naprave: stojala, podstavki, stoli.
  b) Oprema in ustrezni dodatki za podporo vidljivosti z monokularno ali
binokularno povečavo za diagnostične namene in za uporabo pri opazovanju kirurških
postopkov (razen visokofrekvenčne kirurške opreme):
  – kirurški mikroskopi,
  – kolposkopi,
  – otoskopi,
  – dermatoskopi.
  c) Oprema in ustrezni dodatki za lokalno osvetlitev območij, ki se preiskujejo
ali zdravijo:
  – naglavne svetilke,
  – osvetljena naglavna ogledala,
  – fluorescentne ročne svetilke,
  – ustne svetilke.

  2. TERAPEVTSKA OPREMA
  2.1. Posebna terapevtska oprema
  2.1.1. Oprema, vezana na električno energijo
  Oprema in ustrezni dodatki, ki proizvajajo električno nabit ali ioniziran
zrak, paro ali meglo; Naboj ali ionizacija se lahko dosežejo z:
  – visoko napetostjo,
  – oddajanjem elektronov iz vroče kovine.
  2.1.2. Oprema, ki je vezana na druge oblike energije
  a) Oprema in ustrezni dodatki za nekatere mehanski učinke v medicini:
  – vibratorji,
  – oprema za vodno masažo pod pritiskom,
  – oprema za zunanjo srčno masažo.
  b) Oprema in ustrezni dodatki za pridobivanje vročega zraka, pare ali hlapov
za medicinske terapevtske namene:
  – oprema, v kateri izparevajo trdne ali tekoče snovi s segrevanjem ali z
mehanskimi sredstvi, namenjene za inhalacijo,
  – kopeli z vročim zrakom.
  Te določbe ne vključujejo ultrazvočne opreme.
  2.2. Elektrokirurška oprema
  2.2.1.1. Oprema, vezana na električno energijo
  V to skupino sodi oprema in ustrezni dodatki, ki s pomočjo nizkofrekvenčne
električne energije proizvajajo toploto za elektrokavterizacijo:
  – oprema za elektrokavterizacijo,
  – deli sestavljene medicinske električne opreme, namenjeni za
elektrokavterizacijo.
  2.2.2. Oprema, vezana na druge oblike energije
  a) Oprema in ustrezni dodatki za oftalmološke terapevtske namene:
  – oprema za zdravljenje očesa,
  – očesni magneti.
  b) Ostala oprema, ki uporablja druge oblike energije in ustrezni dodatki
  c) Oprema in ustrezni dodatki za nekatere mehanske učinke v medicini:
  – oprema za vrtanje, žaganje in poliranje za zobozdravstvo ali kirurgijo,
  – oprema na vodni pogon.
  2.3. Oprema za podporo ali nadomeščanje telesnih funkcij
  (razen vstavljenih srčnih spodbujevalnikov in drugih vstavljenih pripomočkov).
  2.3.1. Oprema za podporo ali nadomeščanje na drugačen način
  a) Oprema in ustrezni dodatki za podporo ali nadomeščanje nekaterih telesnih
funkcij;
  b) Oprema in ustrezni dodatki za pomoč čutilom.

  3. DRUGA OPREMA
  Oprema in ustrezni dodatki za ravnanje s pacientom in nameščanje pacienta za
kirurške ali zobozdravstvene namene:
  – operacijske mize,
  – operacijska oprema,
  – zobozdravstveni stoli,
  – zobozdravstvene enote.

AAA Zlata odličnost