Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1239. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg mesnih izdelkov in drugih izdelkov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, stran 3268.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena drugega odstavka 30. člena, sedmega odstavka 31. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg mesnih izdelkov in drugih izdelkov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi
1. člen
(1) Ta pravilnik določa veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje v promet mesnih izdelkov in drugih izdelkov živalskega izvora, ki so po obdelavi namenjeni za prehrano ljudi ali pripravo drugih živil, kot to določa Direktiva Sveta 77/99/EGS, (UL L 26, 31. 1. 1977), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
(2) S tem pravilnikom so določeni tudi veterinarski pogoji za proizvodnjo in dajanje na trg izdelkov z majhnim odstotkom mesa, kot to določa Direktiva Sveta 83/201/EGS, (UL L 112, 28. 4. 1983), z vsemi spremembami.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za proizvodnjo in skladiščenje mesnih izdelkov in drugih izdelkov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v trgovinah na drobno ali prostorih ob prodajnih mestih, če sta proizvodnja in skladiščenje namenjena izključno neposredni prodaji potrošniku.
2. člen
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
(a) mesni izdelki so izdelki, pripravljeni iz mesa ali z mesom, ki je obdelano na način, da izdelek na prerezu nima več značilnosti svežega mesa. Med mesne izdelke se ne štejejo:
(i) ohlajeno ali zmrznjeno meso; za meso, obdelano s postopki hlajenja, veljajo določbe predpisov iz točke (d) tega člena,
(ii) izdelki, za katere velja pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg ter uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov (Direktiva 94/65/ES);
(b) drugi izdelki živalskega izvora so:
(i) mesni ekstrakti;
(ii) topljene živalske maščobe: maščobe, pridobljene s topljenjem iz mesa vključno s kostmi, namenjene prehrani ljudi;
(iii) ocvirki: ostanki po topljenju, ki vsebujejo beljakovine, po delni odstranitvi maščobe in vode;
(iv) mesna moka, koža v prahu, soljena ali sušena kri, soljena ali sušena krvna plazma;
(v) želodci, mehurji in čreva, očiščeni, soljeni ali sušeni in/ali termično obdelani;
(c) pripravljene mesne jedi so z ovojem ali ovitkom zaščiteni mesni izdelki, ki predstavljajo kulinarične pripravke, popolnoma ali delno toplotno obdelani in ohlajeni ali zamrznjeni;
(č) izdelki z majhnim odstotkom mesa so živila, ki ne vsebujejo več kot 10% (utežnih) uporabljenega mesa ali mesnih izdelkov v razmerju do končnega proizvoda, pripravljenega za uporabo v skladu z navodili proizvajalca;
(d) meso je meso, kot je opredeljeno v:
– pravilniku, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa (Direktiva 64/433/EGS);
– pravilniku, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg svežega perutninskega mesa (Direktiva 71/118/EGS);
– Direktivi 72/461/EGS;
– pravilniku, ki ureja veterinarske pogoje ob uvozu govedi, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav (Direktiva 72/462/EGS);
– pravilniku, ki ureja pogoje za proizvodnjo, dajanje na trg ter uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov (Direktiva 94/65/EGS);
– pravilniku, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi (Direktiva 91/495/EGS),
– pravilniku o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarski pregled, proizvodnjo mesa in oddajo mesa uplenjene divjadi v promet (Direktiva 92/45);
(e) surovina je katerikoli živalski proizvod, ki se uporablja kot sestavina za izdelke iz tega pravilnika;
(f) obdelava so kemični ali fizikalni postopki, kot so segrevanje, prekajevanje, soljenje, mariniranje, nasoljevanje ali sušenje, oziroma kombinacija teh postopkov, katerih namen je podaljšanje obstojnosti mesa ali živalskega proizvoda samega ali v kombinaciji z drugimi živili;
(g) segrevanje je uporaba suhe ali vlažne toplote;
(h) soljenje je uporaba soli;
(i) nasoljevanje je tehnološki postopek, pri katerem se zagotovi razporeditev soli po vsem izdelku;
(j) zorenje je obdelava soljenega surovega mesa v klimatskih pogojih, ko se med počasnim in postopnim zmanjševanjem vlage v izdelku sprožijo fermentacijski ali encimski procesi, vključno s spremembami, ki v določenem obdobju izdelku zagotovijo tipične organoleptične lastnosti in zagotovijo njegovo obstojnost in zdravstveno ustreznost pri normalni temperaturi okolice;
(k) sušenje je naravno ali umetno zmanjševanje vsebnosti vode;
(l) serija je količina mesnih izdelkov, za katero je izdan en spremni komercialni dokument ali veterinarsko spričevalo;
(m) ovijanje je zaščita izdelkov, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena, z zavijanjem v osnovni ovoj ali spravljanje v osnovno posodo, pri čemer pride izdelek v neposredni stik z ovojem ali posodo;
(n) pakiranje je vstavljanje enega ali več ovitih ali neovitih izdelkov iz tega pravilnika v posodo ali vsebnik;
(o) hermetično zaprta embalaža je embalaža, ki ne prepušča zraka in je namenjena zaščiti vsebine pred vdorom mikroorganizmov med in po toplotni obdelavi;
(p) obrat je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja izdelke iz tega pravilnika;
(q) obrat za prepakiranje je obrat, kjer se serije izdelkov, namenjene za dajanje na trg, ponovno sestavijo oziroma ovijejo;
(r) dajanje na trg je skladiščenje ali razstavljanje z namenom prodaje, ponudba v prodajo, prodaja, dostava ali kateri koli drug način razpolaganje v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU), razen prodaje na drobno;
(s) pristojni organ za izvajanje veterinarskega nadzora po tem pravilniku, je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS);
(t) tretja država je ozemlje izven teritorija EU, kot ga opredeljuje pravilnik, ki ureja veterinarske preglede žival in živalskih proizvodov na teritoriju EU.
3. člen
A) Mesne izdelke iz tega pravilnika je dovoljeno dajati na trg, če so:
1. pripravljeni in skladiščeni v odobrenem obratu, ki je pod veterinarskim nadzorom:
– v skladu z 8. členom tega pravilnika in izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, predvsem pogoje iz Priloge A in poglavij I in II Priloge B, ki sta sestavni del tega pravilnika; ali
– v skladu z 9. členom tega pravilnika;
2. pripravljeni iz mesa, kot je določeno v točki (d) prejšnjega člena, pri čemer mora meso, uvoženo iz tretjih držav, izpolnjevati minimalne zahteve Poglavja III, Direktive 71/118/EGS in biti pregledano v skladu z Direktivo 97/78/EGS.
Meso, ocenjeno kot neustrezno za prehrano ljudi v skladu z zahtevami 5. in 6. člena Direktive 64/433/EGS in tretjim pododstavkom prvega odstavka 4. člena in Poglavja IX, Priloge I Direktive 71/118/EGS, se ne sme uporabljati za pripravo mesnih izdelkov.
V proizvodnji mesnih izdelkov je prepovedano uporabljati tudi meso, ki je ocenjeno kot neustrezno za prehrano ljudi v skladu z drugimi predpisi EU, ter naslednji organi in tkiva živali:
(a) spolni organi ženskih in moških živali z izjemo testisov;
(b) sečni organi, razen ledvic in mehurja;
(c) hrustanec grla, sapnik in ekstralobularni bronhiji;
(d) oči in veke;
(e) zunanji sluhovod;
(f) roževina;
(g) pri perutnini: glava – razen rože, ušes, podbradka in mesnatih izrastkov – požiralnik, golša, črevesje in spolni organi;
3. pripravljeni v skladu z zahtevami poglavja III Priloge B, oziroma v primeru pasteriziranih ali steriliziranih izdelkov v hermetično zaprtih posodah in v primeru pripravljenih jedi v skladu z zahtevami poglavja VIII oziroma poglavja IX Priloge B;
4. da so pregledani s postopki lastnih kontrol obrata, predvidenimi v 7. členu tega pravilnika in so pod nadzorom uradnega veterinarja območnega urada VURS v skladu s poglavjem IV Priloge B;
5. da, če je potrebno, izpolnjujejo tudi zahteve, določene v drugem odstavku 7. člena tega pravilnika;
6. da so oviti, pakirani in označeni v skladu s poglavjem V Priloge B na mestu samem ali v obratih za prepakiranje, ki jih posebej za ta namen odobri VURS;
7. da so, ne glede na določbe o označevanju, ki jih predpisuje Direktiva 80/215/EGS, označeni z:
– nacionalno oznako zdravstvene ustreznosti, če nosi to oznako uporabljena surovina. Obliko oznake določa pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa;
– v vseh drugih primerih v skladu s poglavjem VI Priloge B.
Oznaka mora biti natisnjena na etiketo ali pritrjena na izdelek ali embalažo, pri čemer tiskanje ali ponovno tiskanje etiket ali oznak odobriti uradni veterinar VURS;
8. da se z njimi ravna, jih skladišči in prevaža v skladu s poglavjem VII Priloge B. Če se skladiščijo v samostojni hladilnici, mora biti ta hladilnica odobrena v skladu z 10. členom Direktive 64/433/EGS;
9. med prevozom opremljeni:
(a) s spremnim komercialnim dokumentom, ki:
– mora poleg podatkov, določenih v točki 4 poglavja VI Priloge B, vsebovati številčno oznako, po kateri je mogoče identificirati uradnega veterinarja VURS, ki izvaja nadzor nad obratom, iz katerega izdelek izvira,
– ga mora prejemnik hraniti vsaj eno leto, da ga lahko predloži na zahtevo uradnega veterinarja VURS;
(b) z veterinarskim spričevalom v skladu s Prilogo D, ki je sestavni del tega pravilnika:
– v primeru izdelkov, pridobljenih iz mesa, ki izvira iz klavnice, ki se nahaja v regiji ali na območju, za katerega velja omejitev prometa na podlagi predpisov s področja zdravstvenega varstva živali,
– v primeru izdelkov iz mesa iz 6. člena Direktive 64/433/EGS,
– v primeru izdelkov, ki se zapečateni pošiljajo v drugo državo članico preko ozemlja tretje države.
Ta določba se ne uporablja v primeru mesnih izdelkov v hermetično zaprtih posodah, ki so bili obdelani tako, kot je navedeno v prvi alinei točke B poglavja VIII Priloge B, pod pogojem, da je na posodah nameščena oznaka zdravstvene ustreznosti, ki je ni mogoče odstraniti.
B) Do sprejetja morebitnih predpisov EU s področja uporabe ionizirajočih sevanj, mesnih izdelkov ni dovoljeno izpostavljati ali jih obdelovati z ionizirajočim sevanjem. Ta določba ne vpliva na predpise, ki veljajo za uporabo ionizirajočega sevanja v medicinske namene.
C) Pri proizvodnji mesnih izdelkov je treba upoštevati pogoje glede zdravja živali, ki vplivajo na trgovanje na teritoriju EU,v skladu z Direktivo 80/215/EGS.
4. člen
Poleg pogojev iz prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
1. da so mesni izdelki:
(a) pripravljeni s segrevanjem, nasoljevanjem, mariniranjem ali sušenjem, pri čemer je te postopke mogoče kombinirati s prekajevanjem ali zorenjem, ki se, če je mogoče, odvija v specifičnih mikroklimatskih pogojih. Pri tem je dovoljena uporaba dodatkov v skladu s pravilnikom o aditivih za živila. Mesnim izdelkom so lahko dodana tudi druga živila in začimbe;
(b) pripravljeni, če je potrebno, z uporabo drugih mesnih izdelkov ali pripravkov;
2. da se mesni izdelki, navedeni v prvi in drugi alinei točke A 7 prejšnjega člena, ne morejo poslati na ozemlje druge države članice EU in da je njihovo nacionalno ali lokalno trženje pod strogim nadzorom.
5. člen
Pripravljene jedi je dovoljeno dajati na trg, če:
– so izpolnjene higienske zahteve iz poglavja II Priloge A in posebni pogoji v skladu s poglavjem IX Priloge B;
– se njihova proizvodnja izvaja v skladu z določbami 7. člena tega pravilnika.
6. člen
Drugi izdelki živalskega izvora morajo biti:
– pridobljeni v obratih, ki izpolnjujejo zahteve iz 7. člena tega pravilnika, so registrirani v skladu z 10. členom tega pravilnika, ustrezajo standardom iz Priloge A ter so pod nadzorom v skladu z 8. členom tega pravilnika;
– proizvedeni v skladu s posebnimi pogoji, določenimi v Prilogi C, ki je sestavni del tega pravilnika;
– pod veterinarskim nadzorom v skladu s poglavjem IV Priloge B;
– opremljeni v skladu s točko A 9(a) 3. člena tega pravilnika s komercialnim dokumentom, v katerem je naveden njihov izvor.
7. člen
(1) Nosilec dejavnosti ali vodstvo obrata mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da so v celotnem procesu proizvodnje in prepakiranja mesnih izdelkov upoštevane določbe tega pravilnika. V ta namen mora obrat zagotoviti stalno izvajanje lastnih kontrol, ki temeljijo na naslednjih načelih:
– odkrivanje kritičnih točk v obratu glede na vrsto proizvodnega procesa;
– vzpostavitev in izvajanje postopkov za spremljanje in preverjanje kritičnih točk,
– odvzem vzorcev za preverjanje uspešnosti postopkov čiščenja in razkuževanja ter ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, predpisanih s tem pravilnikom. Laboratorije za opravljanje teh preiskav pooblasti VURS;
– vodenje pisne ali elektronske evidence o podatkih, ki se zahtevajo v skladu s prejšnjimi alineami, ki jo mora nosilec dejavnosti ali vodstvo obrata predložiti na zahtevo VURS. Rezultate pregledov in preiskav je treba arhivirati najmanj za dobo dveh let, razen v primeru izdelkov iz drugega odstavka tega člena, za katere zadostuje šest mesecev po koncu roka uporabnosti izdelka;
– zagotoviti uporabo oznak zdravstvene ustreznosti v skladu s tem pravilnikom;
– če se z laboratorijskimi preiskavami ali na drug način ugotovi, da obstaja resna nevarnost za zdravje ljudi, mora nosilec dejavnosti ali vodstvo obrata o tem obvestiti uradnega veterinarja VURS, ki je zadolžen za nadzor obrata;
– v primeru neposrednega tveganja za zdravje ljudi mora nosilec dejavnosti ali vodstvo obrata umakniti s trga vse izdelke, pridobljene v tehnološko podobnih pogojih, ki bi lahko predstavljali enako tveganje. Izdelki morajo ostati pod nadzorom uradnega veterinarja VURS dokler niso uničeni ali uporabljeni za druge namene kot za prehrano ljudi. Na podlagi dovoljenja uradnega veterinarja VURS so lahko takšni izdelki ponovno predelani, če se s postopkom predelave uspe zagotoviti njihova zdravstvena ustreznost.
– ukrepi iz prve in druge alinee tega odstavka morajo biti pripravljeni v sodelovanju z VURS, ki redno nadzira njihovo izvajanje.
(2) Za namene inšpekcijskega nadzora mora nosilec dejavnosti ali vodstvo obrata zagotoviti, da je na pakiranju mesnih izdelkov, ki se ne smejo hraniti pri sobni temperaturi, jasno in čitljivo označena temperatura, pri kateri jih je treba skladiščiti ali prevažati, kot tudi najkrajši rok trajanja oziroma v primeru hitro pokvarljivih izdelkov, rok uporabe.
(3) Nosilec dejavnosti ali vodstvo obrata mora organizirati in izvajati program usposabljanja zaposlenih delavcev, z namenom zagotavljanja higienske proizvodnje, prilagojene vrsti proizvodnega procesa. Izobraževanje ni potrebno za tiste zaposlene, ki takšna znanja posedujejo in jih tudi pisno dokažejo. Program usposabljanja je prilagojen v primeru obratov iz 9. člena tega pravilnika.
Uradni veterinar VURS, ki izvaja nadzor v obratu, mora sodelovati pri načrtovanju in izvajanju tega programa.
8. člen
(1) VURS pripravi seznam odobrenih obratov, razen obratov iz 11. člena tega pravilnika. Vsakemu obratu je potrebno določiti registrsko številko odobritve. Seznam odobrenih obratov VURS pošlje drugim državam članicam EU in Komisiji.
Obratu se lahko dodeli ena registrska številka odobritve v naslednjih primerih:
(i) če obrat, predeluje ali prepakira izdelke, pridobljene iz surovin ali s surovinami, ki so zajete v več direktivah, navedenih v točki (d) 2. člena tega pravilnika;
(ii) če se obrat nahaja na isti lokaciji kot obrat, odobren v skladu z eno od direktiv, navedenih v točki (d) 2. člena tega pravilnika;
VURS odobri obrat, ko ugotovi da izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika glede na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati. Če je obrat, ki želi odobritev na podlagi tega pravilnika, sestavni del obrata, odobrenega po Direktivi 64/433/EGS, 71/118/EGS, 91/493/EGS ali 91/495/EGS, lahko tak obrat uporablja prostore, opremo in naprave, ki so skupni za oba obrata, pod pogojem, da s tem ne nastane tveganje za onesnaženje surovin ali izdelkov:
Če VURS ugotovi, da niso izpolnjeni splošni in posebni pogoji poglavij II Prilog A in B tega pravilnika, ali da je izvajanje inšpekcijskega nadzora ovirano:
(i) prepove uporabo opreme in prostorov in sprejme tudi druge potrebne ukrepe, vključno s omejitvijo obsega proizvodnje ali začasno prepovedjo proizvodnje;
(ii) v primeru, da ukrepi iz prejšnje alinee ali ukrepi iz predzadnje alinee prvega odstavka prejšnjega člena niso zadostni za izboljšanje stanja v obratu, VURS začasno odvzame njegovo odobritev.
Če nosilec dejavnosti ali vodstvo obrata ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v roku, ki ga določi VURS, slednji razveljavi odobritev.
VURS je dolžan ravnati v skladu z ugotovitvami pregledov, opravljenih v skladu z 11. členom tega pravilnika.
O začasnem odvzemu ali razveljavitvi odobritve VURS obvesti druge države članice EU in Komisijo.
(2) Nadzor nad obrati iz tega pravilnika izvajajo območni uradi VURS.
Stalna ali občasna prisotnost uradnega veterinarja VURS v obratu je pogojena z velikostjo obrata, vrsto izdelkov, ki se v njem proizvajajo, oceno tveganja in izpolnjevanjem zahtev iz pete in zadnje alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
Da ugotovi izpolnjevanje pogojev tega pravilnika mora imeti uradni veterinar VURS ob vsakem času prost dostop do vseh delov obrata in v primeru dvoma glede izvora mesa, do računovodskih listin, ki omogočajo sledljivost do klavnice oziroma izvora surovin.
Uradni veterinar VURS mora redno analizirati rezultate kontrol iz prvega odstavka prejšnjega člena. Na podlagi teh analiz sme izvajati nadaljnje preiskave v vseh fazah proizvodnje oziroma na izdelkih.
Ugotovitve pregledov in rezultati analiz so sestavni del poročila, katerega sklepe ali priporočila je treba sporočiti nosilcu dejavnosti ali vodstvu obrata, ki mora ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti.
(3) Število pregledov v obratu se poveča, če se odkrite pomanjkljivosti ponavljajo. Če je potrebno, se obratu odvzamejo etikete ali žigi z oznako zdravstvene ustreznosti.
9. člen
(1) Za obrate manjše kapacitete, ki nimajo industrijske strukture ali proizvodnih kapacitet, so v postopku njihove odobritve dovoljena odstopanja od zahtev iz poglavja I Priloge B in iz točke 2(g) poglavja I Priloge A (dovoljena je uporaba pip, ki se odpirajo in zapirajo ročno) in točke 11 (namesto garderob zadoščajo garderobne omarice).
Dovoljena so tudi odstopanja od 3. točke poglavja I Priloge A v zvezi s prostori, kjer se skladiščijo surovine in končni izdelki. V tem primeru mora imeti obrat vsaj:
(i) prostor ali zavarovano mesto, po potrebi hlajeno, za skladiščenje surovin, če se surovina skladišči v obratu;
(ii) prostor ali zavarovano mesto, po potrebi hlajeno, za skladiščenje končnih izdelkov, če se končni izdelki skladiščijo v obratu;
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za obrate iz točke A(a)(i) in točk C, D in E 4. člena pravilnika, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa, pod pogojem, da proizvodnja izdelkov v takšnih obratih izpolnjuje ostale zahteve tega pravilnika.
(3) Določbe poglavja VII Priloge B glede pogojev skladiščenja in transporta se ne uporabljajo za obrate iz prvega odstavka tega člena. Izjema so mesni izdelki iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(4) Obrati iz tega člena smejo, skladno z odločbo Komisije 94/383/EGS, tedensko proizvesti največ 7,5 ton mesnih izdelkov.
10. člen
(1) Če gre za proizvodnjo drugih izdelkov živalskega izvora iz točke (b) 2. člena tega pravilnika, ki niso proizvedeni v obratih, odobrenih v skladu z 8. členom tega pravilnika, sme VURS registrirati te obrate ter jim dodeliti registrsko številko za namen inšpekcijskega nadzora in omogočanja sledljivosti njihovih izdelkov.
Če proizvodnja teh izdelkov poteka v prostorih neposredno ob odobreni klavnici, se ta odobritev pod pogojem, da so izpolnjene zahteve iz tega pravilnika, lahko razširi tudi na te prostore.
(2) Uradni veterinarji VURS imajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika ob vsakem času prost dostop do vseh delov obrata.
(3) VURS mora v primeru neizpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno z ukrepi iz tretjega in četrtega pododstavka prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(4) Analize in preiskave je potrebno izvajati v skladu s preverjenimi in znanstveno priznanimi metodami, predvsem tistimi, ki so določene v predpisih EU ali mednarodnih standardih.
11. člen
Izvedenci Komisije lahko, če je to potrebno za zagotovitev enotne uporabe Direktive 77/99/EGS, v Republiki Sloveniji na kraju samem, v sodelovanju z VURS, opravijo preglede reprezentančnega števila proizvodnih obratov. Ob pregledu lahko preverijo tudi, če VURS nadzoruje izvajanje tega pravilnika v obratih. VURS zagotovi izvedencem vso potrebno pomoč za izvedbo njihove naloge.
12. člen
(1) Pri proizvodnji mesnih izdelkov z majhnim odstotkom mesa so dovoljena odstopanja od pogojev, določenih v 3. členu tega pravilnika.
(2) Del obrata, v katerem se sveže meso oziroma mesni izdelki sprejemajo, skladiščijo, se z njimi rokuje in jih vgrajuje v izdelke, mora biti odobren. Za odobritev tega dela obrata se uporabljajo določbe Poglavja I Priloge A v delu, ki se nanaša na pogoje sprejema, skladiščenja, rokovanja in vgradnje svežega mesa oziroma mesnega izdelka v izdelek, ter v delu, ki se nanaša na proizvodnjo in skladiščenje končnih proizvodov.
(3) Pri obratu, ki proizvaja izdelke z majhnim odstotkom mesa iz izdelkov, ki so bili predhodno toplotno obdelani, je dovoljen odstop od pogojev za hladilnice iz točke (a) (i) poglavja I, Priloge B.
(4) Če VURS ugotovi, da ni škodljivih vplivov na sveže meso in mesne izdelke, ki se vgrajujejo, lahko odobri proizvodnjo v istem prostoru, kjer so s točkami 2 (a), (b), (c), (d), (e), (g) in (h) poglavja I Priloge B sicer predvideni posamezni proizvodni postopki v ločenih prostorih.
(5) Izjeme iz prejšnjih dveh odstavkov se lahko dovolijo samo za obrat ali del obrata, kjer se proizvajajo izdelki iz tega člena.
(6) Če se v obratu poleg izdelkov iz prvega odstavka tega člena proizvajajo tudi proizvodi, ki ne vsebujejo mesa ali mesnih izdelkov, je dovoljeno uporabiti prostore in opremo iz 4., 5., 9., 10., 11., 12. točke poglavja I Priloge A in 1. (c), (d), (f) točke poglavja I, Priloge B tudi za te proizvode. Uradnemu veterinarju mora biti omogočen vstop v prostore, ki so v skupni uporabi.
(7) Če obrat, ki je odobren in registriran za proizvodnjo mesnih izdelkov, proizvaja tudi izdelke iz tega člena, mora biti za to dejavnost dodatno odobren. V odločbi o dodatni odobritvi se uporabi ista številka odobritve kot pri osnovni odobritvi obrata, s tem, da se pred njo vstavi številko 8 in pomišljaj (npr. 8-).
(8) Glede nadzora obratov iz tega člena veljajo določbe tega pravilnika, pri čemer se mora upoštevati čas sprejema, skladiščenja, rokovanja in priprave. Nosilec dejavnosti proizvodnje izdelkov iz tega člena mora območnemu uradu VURS pisno posredovati podatke o časovnih intervalih sprejema, skladiščenja, rokovanja in proizvodnje izdelkov iz prvega odstavka tega člena ter svežega mesa in mesnih izdelkov, potrebnih za njihovo proizvodnjo.
(9) Izdelki iz prvega odstavka tega člena se označujejo v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, s tem, da se pred registrsko številko obrata vstavi številka 8 in pomišljaj (npr. 8-).
(10) VURS obvesti ostale države članice in Komisijo o številu registriranih obratov iz tega člena.
(11) Ne glede na določbe tega člena morajo biti vsi mesni izdelki, ki so dani na trg, zdravstveno ustrezni, pripravljeni iz svežega mesa, mesnih izdelkov ali izdelkov, ki jih zajema Direktiva 94/65/EGS.
13. člen
Na področju notranjega trga EU je potrebno upoštevati določbe Direktive Sveta 89/662/EGS ki predpisuje veterinarske preglede za trgovanje znotraj EU.
14. člen
(1) Pogoji za odobritev obratov za proizvodnjo mesnih izdelkov, vključno z obrati za prepakiranje, kot jih določa 2. člen tega pravilnika, kjer se opravlja trgovina na debelo in v večjih trgovskih centrih, so predpisani v odločbi Komisije 96/658/EGS.
(2) Pogoje za odobritev obratov za prepakiranje, označevanje izdelkov v teh obratih in postopke zagotavljanje njihove sledljivosti predpisuje odločba Komisije 94/837/EGS.
15. člen
Če obstaja sum, da se določbe tega pravilnika ne izvajajo oziroma da so izdelki iz 1. člena tega pravilnika neustrezni za prehrano ljudi, lahko VURS izvrši, ne glede na posebne določbe tega pravilnika, dodatne preglede in preiskave, da potrdi ali ovrže takšen sum.
16. člen
Obstoječi obrati za predelavo mesa parkljarjev in kopitarjev, obrati za prepakiranje živil, obrati za predelavo mesa parkljarjev in kopitarjev, v sklopu prodajnih objektov kjer se opravlja trgovina na debelo, in večjih trgovskih centrov in obrati za proizvodnjo živil, ki vsebujejo majhen odstotek mesa, polpripravljenih mesnih jedi oziroma mesnih izdelkov, registrirani po veljavnih predpisih, se štejejo za odobrene obrate po tem pravilniku.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02, 30/03, 89/03, 131/03 in 1/04), ki se nanašajo na mesne izdelke in obrate iz tega pravilnika.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o veterinarsko sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00, 71/00, 33/01-ZVet-1, 36/01, 81/02, 1/04, 15/04 in 18/04), ki se nanašajo na pregled mesnih izdelkov in obratov iz tega pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 323-114/2004
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-2311-0199
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                                     PRILOGA A

SPLOŠNI POGOJI

I. SPLOŠNI POGOJI ZA ODOBRITEV OBRATOV

  Obrati morajo imeti vsaj:
  1. dovolj velike delovne prostore, da se lahko delo v njih opravlja v
primernih higienskih razmerah. Njihova zasnova in ureditev morata biti takšna, da
preprečujeta onesnaženje surovin in izdelkov;
  2. v vseh delovnih prostorih je potrebno zagotoviti:
  (a) trdna, za vodo neprepustna tla, ki omogočajo enostavno čiščenje in
razkuževanje. Zagotovljeno mora biti učinkovito odvajanje vode;
  (b) trdne, neprepustne stene, ki imajo gladke in svetle površine enostavne za
čiščenje. Obdelane morajo biti na način, ki omogoča mokro čiščenje vsaj do višine
dveh metrov oziroma do višine skladiščenja v primeru hladilnic in drugih skladišč;
  (c) strope ali strešne obloge, ki se enostavno čistijo;
  (d) vrata izdelana iz nerjavečega materiala, ki se enostavno čistijo;
  (e) ustrezno naravno ali umetno prezračevanje, ki preprečuje kondenzacijo vode
na stenah in stropih oziroma stropnih konstrukcijah;
  (f) ustrezno naravno ali umetno razsvetljavo;
  (g) primerno število umivalnikov z vročo in hladno vodo ali vodo z vnaprej
pripravljeno temperaturo za umivanje in razkuževanje rok.
  V delovnih prostorih in straniščih se pipe ne smejo odpirati z roko.
Umivalniki morajo biti opremljeni s sredstvi za čiščenje in razkuževanje ter z
opremo za higiensko sušenje rok;
  (h) naprave za čiščenje orodja, opreme in pribora;
  3. določbe prejšnje točke, ki se nanašajo na delovne prostore, veljajo tudi za
prostore, v katerih se skladiščijo surovine in izdelki, razen:
  – v hladilnicah, kjer zadoščajo za vodo neprepustna tla, ki se enostavno
čistijo in razkužujejo in so položena tako, da je odvajanje vode olajšano,
  – v prostorih za zamrzovanje, kjer zadoščajo za vodo neprepustna tla, ki se
enostavno čistijo,
  V tem primeru morajo biti zagotovljene ustrezne hladilne naprave, ki ohranjajo
surovine in izdelke pri temperaturah, predpisanih s tem pravilnikom.
  4. naprave, ki omogočajo higiensko ravnanje s surovinami in končnimi izdelki
(bodisi nezaščitenimi ali zaščitenimi) med nakladanjem in razkladanjem;
  5. ustrezno zaščito pred škodljivci, kot so žuželke, glodalci, ptice ipd.;
  6. orodje in oprema, kot so delovne mize, posode, tekoči trakovi, žage in
noži, ki prihajajo v neposredni stik s surovinami in izdelki, morajo biti iz
nerjavečih materialov. Orodje in oprema morata biti enostavna za čiščenje in
razkuževanje;
  7. posebne neprepustne posode iz nerjavečega materiala, ki jih je mogoče
zapreti na način,
ki nepooblaščenim osebam preprečujejo dostop do njihove vsebine, za shranjevanje
surovin ali
izdelkov, ki niso ustrezni prehrano ljudi. Obrat ima lahko za ta namen tudi
ustrezen prostor,
ki se ga lahko zaklene. Če se takšne surovine ali izdelki odstranjujejo prek
kanalov, morajo biti ti izdelani in nameščeni tako, da se prepreči onesnaženje
surovin ali izdelkov;
  8. ustrezne naprave za čiščenje in razkuževanje opreme in pribora.
  Za razkuževanje opreme in pribora je potrebno uporabljati vodo s temperaturo
najmanj 82 
(C;
  Če obrat uporablja drugačne metode razkuževanja, jih mora odobriti VURS;
  9. sistem za odvajanje odpadih vod v skladu s higienskimi zahtevami;
  10. oskrbo s pitno vodo v skladu z Direktivo Sveta 80/778/EGS.
  Uporaba tehnične vode je izjemoma dovoljena za proizvodnjo pare, v hladilnih
sistemih in požarno službo. Pri tem je potrebno je zagotoviti, da ne obstaja
nikakršno tveganje za onesnaženje izdelkov.
  Cevi za tehnično vodo se morajo jasno razlikovati od tistih, ki se uporabljajo
za pitno vodo;
  11. ustrezno število garderob z gladkimi, za vodo neprepustnimi in pralnimi
stenami in tlemi, opremljenih z umivalniki, prostori za prhanje in stranišči z
vodnim izpiranjem. Iz slednjih ne sme biti neposrednega dostopa do delovnih
prostorov. Umivalniki morajo biti opremljeni z opremo za umivanje rok in sredstvi
za higiensko sušenje rok. Pipe se ne smejo odpirati z roko;
  12. če količina proizvedenih izdelkov zahteva redno ali stalno prisotnost
uradnega veterinarja, mora imeti obrat primerno opremljen prostor za potrebe
veterinarske službe, ki se ga lahko zaklene.
  V nasprotnem primeru zadostuje, da ima obrat v ta namen omaro, ki jo je mogoče
zakleniti;
  13. prostor ali zavarovano mesto za skladiščenje čistil, razkužil in podobnih
snovi;
  14. prostor ali omaro za shranjevanje sredstev za čiščenje in vzdrževanje;
  15. ustrezno opremo za čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev. Takšna
oprema pa ni obvezna, če se ti postopki, ob soglasju VURS, izvajajo izven obrata;
  16. če proizvodni procesu zahteva uporabe vode, se nekatere zahteve tega
poglavja, predvsem določbe točk 2(a) in (g) temu ustrezno prilagodijo.
  V primeru odstopanj iz te točke lahko VURS za takšne obrate ali dele obratov
odobri postopke čiščenja in razkuževanja, ki ne zahtevajo uporabe vode.


II. SPLOŠNI HIGIENSKI POGOJI

  A) Splošni higienski pogoji, ki se nanašajo na prostore, orodje in opremo
  1. Oprema in pribor, ki se uporabljata pri delu s surovinami in izdelki, tla,
stene in predelne stene, stropi ali strešne obloge morajo biti primerno čisti in
vzdrževani, tako da ne predstavljajo vira onesnaženja surovin ali izdelkov.
Postopki čiščenja in razkuževanja se morajo izvajati v skladu z določbami 7. člena
tega pravilnika.
  2. Nobena žival ne sme imeti dostopa v obrat. Glodalce, žuželke in druge
škodljivce je treba v prostorih ali na opremi sistematično uničevati; strupi za
glodalce, insekticidi, razkužila in druge potencialno strupene snovi se
shranjujejo v prostorih ali omarah, ki jih je mogoče zaklepati; njihova uporaba ne
sme predstavljati tveganja za kontaminacijo izdelkov.
  3. Delovni prostori, pribor in delovna oprema se sme uporabljati samo za delo
z izdelki, za katere je bila izdana odobritev. VURS lahko dovoli uporabo
prostorov, pribora in opreme tudi za delo z drugimi živili, ki so ustrezna za
prehrano ljudi.
  Ta določba se ne nanaša na transportno opremo, ki se uporablja v prostorih,
kjer se ne obdeluje surovin in izdelkov iz tega pravilnika.
  4. Za vse namene iz tega pravilnika se mora uporabljati pitna voda v smislu
Direktive 80/778/EGS. Izjemoma se tehnična voda lahko uporablja za proizvodnjo
pare, požarno službo in v hladilnih sistemih, če način njene uporabe ne
predstavlja tveganja za onesnaženje surovin in izdelkov.
  5. Čistila, razkužila in podobne snovi je potrebno uporabljati v skladu z
navodili proizvajalca in na način, da ne povzročajo škodljivih posledic na
strojih, opremi, surovinah in izdelkih. Po uporabi takšnih sredstev je treba
pribor in opremo temeljito sprati z vodo, razen če navodila za uporabo določajo,
da takšno izpiranje ni potrebno.
  Izdelki za čiščenje in vzdrževanje je potrebno hraniti v prostoru iz 14. točke
I. poglavja te priloge.
  6. Prepovedano je raztresati žaganje ali podobne snovi po tleh delovnih
prostorov in prostorov za skladiščenje surovin in izdelkov iz tega pravilnika.
  B) Higiena zaposlenega osebja
  1. Od zaposlenih delavcev v obratu se zahteva popolna čistoča, predvsem pa:
  (a) delavci morajo nositi čista delovna oblačila in pokrivala, ki popolnoma
zakrijejo lase. To še posebej velja tiste delavce, ki delajo z nezaščitenimi
surovinami in izdelki;
  (b) delavci, ki prihajajo pri svojem delu v stik s surovinami in izdelki, si
morajo redno umivati roke. Roke si je potrebno umiti po vsaki prekinitvi dela in v
primeru kakršnegakoli onesnaženja. Morebitne rane na rokah morajo biti zaščitene z
ustreznimi gumijastimi ščitniki ali rokavicami;
  (c) kajenje, pljuvanje ter uživanje hrane in pijače v prostorih, kjer se
obdelujejo ali skladiščijo surovine ali izdelki, je prepovedano.
  2. Delodajalec mora izvesti vse potrebne ukrepe, da osebam, ki bi lahko
onesnažile surovine ali izdelke, prepreči delo z njimi, dokler se ne dokaže, da
takšne osebe lahko to delo opravljajo brez tveganja.
  Ob sprejemu v službo mora oseba, ki prihaja v neposreden stik s surovinami in
izdelki, z zdravniškim spričevalom dokazati, da ni ovir za takšno zaposlitev.
Predpisani zdravstveni nadzor ureja pravilnik, ki ureja zdravstvene zahteve za
osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili.
                                    PRILOGA B

POSEBNI POGOJI ZA MESNE IZDELKE

I. POSEBNI POGOJI ZA ODOBRITEV OBRATOV,
    KI PROIZVAJAJO MESNE IZDELKE

  1. Poleg splošnih zahtev, določenih v poglavju I Priloge A, morajo obrati,
kjer proizvajajo, obdelujejo in ovijajo mesne izdelke, imeti vsaj:
  (a) ustrezno velike prostore za ločeno skladiščenje:
  (i) hlajenih surovin; in
  (ii) mesnih izdelkov, ki so lahko glede na njihovo vrsto hlajeni ali
skladiščeni pri sobni temperaturi;
  Nezaščitene surovine, mesne izdelke in druge proizvode živalskega izvora je
treba skladiščiti ločeno od pakiranih surovin in izdelkov;
  (b) enega ali več primernih in dovolj velikih prostorov za proizvodnjo in
ovijanje mesnih izdelkov. Proizvodnja in ovijanje mesnih izdelkov se lahko vršita
v istem prostoru, če predstavljata zaključen proizvodni cikel, ki izpolnjuje
pogoje iz tega pravilnika in obenem zagotavlja varnost surovin in končnih izdelkov
ter pod pogojem, da to dopuščata ureditev in velikost proizvodnega prostora.
  (c) prostor ali zavarovano mesto za skladiščenje določenih sestavin, kot so na
primer aditivi;
  (d) prostor za pakiranje mesnih izdelkov, razen če so izpolnjeni pogoji za
pakiranje iz 3. točke poglavja V te priloge, in za njihovo odpremo;
  (e) prostor za skladiščenje materiala za ovijanje in pakiranje;
  (f) prostor za čiščenje opreme in pribora, kot so npr. kavlji in posoda.
  2. Odvisno od vrste izdelkov, mora imeti obrat:
  (a) prostor ali – če ni nevarnosti onesnaženja – območje za odstranjevanje
embalaže;
  (b) prostor ali – če ni nevarnosti onesnaženja – območje za taljenje surovin;
  (c) razsekovalnico;
  (d) prostor ali opremo za sušenje ali zorenje;
  (e) prostor ali opremo za prekajevanje;
  (f) prostor za razsoljevanje, namakanje in ostale postopke, predvsem na
naravnih črevih, če ti postopki na surovinah niso bili opravljeni v obratu izvora;
  (g) prostor za predhodno čiščenje surovin, ki so potrebne za pripravo mesnih
izdelkov;
  (h) prostor za soljenje oziroma nasoljevanje opremljen s hladilnimi napravami,
ki zagotavljajo temperaturo iz 4. točke poglavja II te priloge;
  (i) če je potrebno, prostor za predhodno čiščenje mesnih izdelkov, ki bodo
narezani na kose ali rezine in oviti oziroma zaviti;
  (j) prostor, po potrebi hlajen, za rezanje in ovijanje oziroma zavijanje
mesnih izdelkov, namenjenih prodaji v predpakirani obliki;
  (k) posebne prostore, predvidene v Prilogi C, če se v njej navedeni izdelki
proizvajajo v obratih, navedenih v tem poglavju;
  (l) če so izpolnjeni pogoji, določeni v točki 1(b) tega poglavja, se ob
soglasju VURS lahko nekateri od navedenih postopkov izvajajo v istem prostoru.
  Če pogoji iz točke 1(b) tega poglavja niso izpolnjeni, se morajo postopki, ki
lahko predstavljajo zdravstveno tveganje, v primeru izdelkov, ki se proizvajajo
istočasno in postopkov, ki so povezani s čezmernim ustvarjanjem toplote,
opravljati v ločenem prostoru.


II. POSEBNI HIGIENSKI POGOJI ZA OBRATE,
    KI PRIPRAVLJAJO MESNE IZDELKE

  1. Prostori, ki so namenjeni za skladiščenje ali obdelavo ostalih živil, razen
mesa ali mesnih izdelkov, ki se uporabljajo kot surovine za mesne izdelke, morajo
izpolnjevati splošne higienske pogoje iz tega pravilnika.
  2. Surovine, dodatki, izdelki ter drugi proizvodi živalskega izvora in posode,
v katerih se nahajajo, ne smejo priti v neposredni stik s tlemi. Način ravnanja z
njimi mora preprečiti vsakršno onesnaženje.
  Potrebno je zagotoviti, da ne prihaja do stika med surovinami in končnimi
izdelki.
  3. Uporaba lesa je dovoljena iz tehnoloških razlogov v prostorih, v katerih se
mesni izdelki prekajujejo, nasoljujejo, zorijo, marinirajo, skladiščijo ali
odpremljajo, pod pogojem, da ni nobenega tveganja za nastanek onesnaženja. Uporaba
lesenih palet v naštetih prostorih je dovoljena izključno za transport pakiranega
mesa ali mesnih izdelkov. Uporabo galvanizirane kovinske opreme se lahko dovoli za
sušenje šunke in klobas pod pogojem, da oprema ni poškodovana in da ne pride v
stik z mesnimi izdelki.
  4. Temperatura v prostorih ali delih prostorov, kjer poteka delo z mesom,
mletim mesom, ki se uporablja kot surovina, mesnimi izdelki in mesnimi pripravki,
mora zagotavljati higiensko proizvodnjo. Če je potrebno, morajo biti ti prostori
ali deli teh prostorov ustrezno klimatizirani.
  V prostorih, kjer se vrši razsek, narezovanje ter nasoljevanje, temperatura ne
sme presegati 12 oC, razen pri obratih iz 9. člena tega pravilnika.
  V primeru drugih obratov lahko VURS odstopa od te zahteve, če se mu odstopanje
zdi upravičeno s stališča tehnološkega postopka, ki se uporablja pri pripravi
mesnega izdelka.


III. ZAHTEVE ZA SUROVINE, KI SE UPORABLJAJO
    ZA PROIZVODNJO MESNIH IZDELKOV

  1. Meso, namenjeno za proizvodnjo mesnih izdelkov, mora:
  – izvirati iz obrata, odobrenega v skladu z direktivami, navedenimi v točki
(d) 2. člena tega pravilnika. Transport mesa mora biti opravljen v zadovoljivih
higienskih pogojih, kot jih določajo navedene direktive;
  – od sprejema v obrat do njegove uporabe mora biti skladiščeno v skladu z
zahtevami direktiv, navedenih v točki (d) 2. člena tega pravilnika.
  2. Mleto meso in mesni pripravki, če se ne proizvajajo neposredno v prostorih
za proizvodnjo mesnih izdelkov, navedenih v točki 1(b) poglavja I te priloge,
morajo:
  – izvirati iz obrata, odobrenega v skladu z Direktivo 94/65/EGS in biti
prepeljani v zadovoljivih higienskih pogojih v skladu z navedeno direktivo;
  – od sprejema v obrat do njegove uporabe morajo biti skladiščeni v skladu z
zahtevami direktive 94/65EGS.
  3. Dodajanje drugih proizvodov živalskega izvora, razen mesa, kot je
opredeljeno v točki (d) 2. člena tega pravilnika, v mesne izdelke, je dovoljeno v
primeru, da ti proizvodi ustrezajo zahtevam določenim v ustreznih predpisih EU.


IV. NADZOR NAD PROIZVODNJO

  1. Nadzor nad obrati iz tega pravilnika izvaja VURS, ki mora zagotoviti
izpolnjevanje predpisanih pogojev in še posebej:
  (a) preverjati:
  (i) čistočo prostorov in opreme ter higieno osebja;
  (ii) učinkovitost lastnih kontrol, ki jih izvaja obrat, v skladu s 7. členom
tega pravilnika. V ta namen se ocenjujejo rezultati lastnih kontrol oziroma
jemljejo vzorci;
  (iii) mikrobiološko in higiensko stanje izdelkov živalskega izvora;
  (iv) učinkovitost obdelave mesnih izdelkov;
  (v) ustreznost hermetično zaprtih posod z naključnim vzorčenjem;
  (vi) označevanje zdravstvene ustreznosti mesnih izdelkov in identifikacijo
izdelkov, ki so bili ocenjeni kot neustrezni za prehrano ljudi, in kaj se je z
njimi storilo;
  (vii) pogoje skladiščenja in prevoza;
  (b) odvzeti vzorce za laboratorijske preiskave;
  (c) opraviti tudi druge preglede, da se zagotovi skladnost s tem pravilnikom.
  (d) z laboratorijskimi preiskavami ugotoviti, ali je mesni izdelek narejen iz
mesa, ki so mu bila dodana druga živila, dodatki ali začimbe, skladen s
proizvodnimi kriteriji, ki jih določi proizvajalec, in predvsem, ali sestava
izdelka resnično ustreza podatkom na deklaraciji.
  2. Uradni veterinar VURS mora imeti ob vsakem času prost dostop do vseh
hladilnic in delovnih prostorov, da preveri, ali se določbe tega pravilnika
upoštevajo.


V. OVIJANJE, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE

  1. Postopki ovijanja, pakiranja in označevanja morajo potekati v zadovoljivih
higienskih pogojih, v prostorih, predvidenih za ta namen.
  Ne glede na določbe Direktive 89/109/EGS o približevanju zakonodaj držav
članic, ki se nanašajo na snovi, ki prihajajo v neposreden stik z živili, morata
material za ovijanje in pakiranje izpolnjevati vse higienske pogoje in biti obenem
dovolj čvrsta, da zagotavljata učinkovito zaščito mesnih izdelkov.
  2. Material za ovijanje in pakiranje se ne sme ponovno uporabiti v proizvodnji
mesnih izdelkov. Izjema so določene vrste vsebnikov, kakršni so npr. lončeni,
stekleni ali plastični vsebniki, ki se lahko ponovno uporabijo po temeljitem
čiščenju in razkuževanju.
  3. Proizvodnja in pakiranje mesnih izdelkov lahko potekata v istem prostoru,
če material za pakiranje ustreza pogojem iz prejšnje točke, ali pod naslednjimi
pogoji:
  (a) prostor mora biti dovolj velik in opremljen tako, da je zagotovljena
ustrezna higiena delovnih postopkov;
  (b) material za pakiranje in ovijanje mora biti takoj po izdelavi zaščiten na
način, ki zagotavlja, da v času transporta ne pride do poškodb in onesnaženja. V
obratu je potrebno material za pakiranje in ovijanje hraniti v higiensko ustreznih
razmerah v za to namenjenem prostoru;
  (c) v prostorih za shranjevanje materiala za pakiranje ne sme biti prahu in
škodljivcev. Ti prostori ne smejo biti povezani s prostori, v katerih so snovi, ki
bi lahko onesnažile meso, mleto meso, mesne pripravke ali mesne izdelke. Materiala
za pakiranje ni dovoljeno odlagati neposredno na tla;
  (d) preden se material za pakiranje uporabi v prostoru kjer se izvaja
pakiranje, ga je potrebno formirati oziroma sestaviti. Pripravo materiala za
pakiranje je potrebno izvesti v skladu s higienskimi pogoji. Odstopanje od te
zahteve se lahko odobri v primeru, da je postopek priprave materiala za pakiranje
avtomatiziran, pod pogojem, da ne obstaja tveganje za onesnaženje mesnih izdelkov;
  (e) material za pakiranje mora biti premeščen v prostor za pakiranje
neposredno pred uporabo. Z njim ne sme rokovati osebje, ki dela z nezaščitenim
mesom, mletim mesom, mesnimi pripravki ali mesnimi izdelki;
  (f) takoj po pakiranju je potrebno mesne izdelke premestiti v za to predvidene
skladiščne prostore.
  4. Poleg zahtev iz Direktive 79/112/EGS o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi z označevanjem, predstavitvijo in oglaševanjem živil za prodajo
končnemu porabniku, morajo biti na embalaži ali na etiketi mesnih izdelkov vidno
in čitljivo navedeni naslednji podatki:
  – vrsta živali, iz katere je bilo pridobljeno meso, če to ni razvidno iz
prodajne oznake izdelka ali s seznama sestavin v skladu z Direktivo 79/112/EGS,
  – sklic, ki omogoča identifikacijo izdelkov, pridobljenih v tehnološko
podobnih pogojih, ki bi lahko predstavljali enako tveganje,
  – datum proizvodnje oziroma oznaka, na podlagi katere lahko prejemnik ali VURS
ugotovita datum proizvodnje, če pakiranje ni namenjeno končnemu porabniku,
  – prodajna oznaka, ki ji sledi sklic na nacionalni standard ali zakonodajo, ki
jo je odobrila.


VI. OZNAKA ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI

  1. Mesni izdelki morajo biti označeni z oznako zdravstvene ustreznosti.
Označevanje je potrebno opraviti takoj po končani proizvodnji v obratu ali obratu
za prepakiranje. Oznaka mora biti čitljiva in nameščena na vidnem mestu,
neposredno na izdelku ali na ovoju, če so mesni izdelek oviti posamično, ali na
etiketi, pritrjeni na embalažo v skladu s točko 4(b). Če je mesni izdelek ovit in
pakiran posamezno, zadošča oznaka zdravstvene ustreznosti na pakiranju.
  2. Če so mesni izdelki, označeni v skladu s prejšnjo točko, naknadno
zapakirani, mora oznaka zdravstvene ustreznosti biti tudi na pakiranju.
  3. Ne glede na določbe točk 1 in 2 tega poglavja označevanje zdravstvene
ustreznosti mesnih izdelkov ni potrebno:
  (a) če je oznaka zdravstvene ustreznosti iz točke 4 tega poglavja nameščena na
vidnem zunanjem mestu vsake prodajne enote
  (b) če so mesni izdelki namenjeni nadaljnji obdelavi oziroma ovijanju v drugem
odobrenem obratu
  – je lahko celotna pošiljka opremljena z eno veterinarsko oznako zdravstvene
ustreznosti obrata iz katerega izvira skupaj z navedbo kraja namembnosti
  – obrat, ki sprejme pošiljko iz te točke mora voditi evidenco o količinah,
vrsti in izvoru sprejetih mesnih izdelkov. Evidenco je potrebno hraniti v skladu z
rokom določenimi v prvem odstavku 7. člena pravilnika.
  Mesni izdelki v velikih pakiranjih, ki so namenjeni prodaji brez nadalje
obdelave, ovijanja oziroma zavijanja, morajo biti označeni z oznako zdravstvene
ustreznosti v skladu s točkami 1, 2 ali 3 (a) tega poglavja;
  (c) nezaščiteni ali nepakirani mesni izdelki, ki se iz obrata dostavljajo
neposredno v prodajo na drobno morajo imeti:
  – nameščeno oznako zdravstvene ustreznosti, v skladu s točko 1 tega poglavja,
na vsebniku ali posodi v kateri se prevažajo
  – obrat mora voditi evidenco o količinah in vrstah mesnih izdelkov poslanih iz
obrata in evidenco prejemnikov oziroma trgovin, kamor so bili mesni izdelki
poslani. Evidenco je potrebno hraniti v skladu z določil četrte alinee prvega
odstavka 7. člena pravilnika.
  4. (a) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora biti ovalna in navajati naslednje
podatke:
  (i) bodisi:
  – zgoraj: začetno črko ali začetne črke države pošiljateljice z velikimi
tiskanimi črkami, t.j.:
  B – CZ – DK – D – EE – EL – E – F – IRL – I – CY – LV – LT – L – HU – MT – NL
– AT – PL – P – SI – SK – FI – S – UK, ki jim sledi številka odobritve
proizvodnega obrata ali v primeru obrata za prepakiranje skladno z odločbo
Komisije 94/837/EGS in po potrebi kodno številko, ki navaja vrsto izdelka, za
katerega je obrat odobren,
  – spodaj: eno od naslednjih kratic: CEE – EŘF – EWG – EOK – EEC – EEG – ETY –
EHS – EMÜ – EEK – EEB – EGK – KEE – EGS;
  (ii) ali:
  – zgoraj, ime države pošiljateljice z velikimi tiskanimi črkami,
  – v sredini, številko odobritve obrata ali v primeru obrata za prepakiranje
skladno z odločbo Komisije 94/837/EGS, ki jo po potrebi spremlja kodna številka,
ki navaja vrsto izdelka, za katerega je obrat odobren,
  – spodaj, eno od naslednjih kratic: CEE – EŘF – EWG – EOK – EEC – EEG – ETY –
EHS – EMÜ – EEK – EEB – EGK – KEE – EGS;
  (b) oznaka zdravstvene ustreznosti je lahko nameščena neposredno na izdelek,
predtiskana na embalaži ali pakiranju izdelka, oziroma je etiketa z oznako
zdravstvene ustreznosti pritrjena na izdelek, ovitek ali pakiranje. Če je oznaka
pritrjena na pakiranje, se mora ob odpiranju uničiti, oziroma se mora ob odpiranju
uničiti pakiranje samo. V primeru izdelkov v hermetično zaprtih posodah mora biti
oznaka zdravstvene ustreznosti neizbrisno odtisnjena, bodisi na pokrovu
pločevinke, ali na samo pločevinko;
  (c) oznaka zdravstvene ustreznosti je lahko tudi na neodstranljivi ploščici iz
odpornega materiala, ki izpolnjuje vse higienske zahteve in navaja podatke,
navedene pod (a).
  5. Če mesni izdelki vsebujejo druge proizvode živalskega izvora kot so npr.
ribji proizvodi, mlečni proizvodi, ali jajčni proizvodi se jih označi z eno oznako
zdravstvene ustreznosti.
  6. Za meso, proizvedeno v Republiki Sloveniji, se poleg tega poglavja
uporablja tudi pravilnik, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil
živalskega izvora.


VII. SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

  1. Mesne izdelke je potrebno skladiščiti v prostorih, ki izpolnjujejo pogoje,
določene v točki 1(a) poglavja I te priloge.
  Mesne izdelke je mogoče skladiščiti tudi pod drugačnimi pogoji, če je
zagotovljeno:
  (a) da se mesni izdelki, ki jih ni mogoče skladiščiti pri sobni temperaturi,
skladiščijo v hladilnicah iz točke A 8 3. člena tega pravilnika ali hladilnicah,
odobrenih na podlagi drugih direktiv;
  (b) da so mesni izdelki, ki jih je mogoče skladiščiti pri sobni temperaturi,
skladiščijo v skladiščih s trdno konstrukcijo, ki so enostavna za čiščenje in
razkuževanje in jih odobri VURS.
  2. Mesne izdelke, za katere so temperature skladiščenja določene v skladu z
drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika, je potrebno hraniti pri teh
temperaturah.
  3. Pri odpremi mesnih izdelkov je potrebno zagotoviti takšne pogoje prevoza,
da je preprečen kakršen koli način njihovega onesnaženja, oziroma da so preprečeni
kakršni koli škodljivi učinki nanje. Pri tem je treba upoštevati čas trajanja
potovanja, vrsto prevoznega sredstva in vremenske pogoje.
  4. Mesne izdelke je, odvisno od njihove narave, potrebno prevažati v vozilih,
opremljenih tako, da se med prevozom zagotavlja zanje predpisana temperatura,
oziroma da niso presežene temperature iz drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika.
  5. Za mesne izdelke iz točke A 9(b) 3. člena tega pravilnika, ki jih mora od
mesta izvora spremljati veterinarsko spričevalo, v kasnejših fazah trgovanja zanje
zadostuje, komercialni dokument, na katerem je številka odobritve obrata, iz
katere je mogoče ugotoviti pristojni organ, ki je odgovoren za nadzor obrata.


VIII. POSEBNI POGOJI ZA PASTERIZIRANE ALI
    STERILIZIRANE IZDELKE V HERMETIČNO ZAPRTIH
    POSODAH

  A) Poleg pogojev, določenih v Prilogi A tega pravilnika, morajo obrati, ki
proizvajajo pasterizirane ali sterilizirane izdelke v hermetično zaprtih posodah:
  1. imeti:
  (a) napravo za higiensko dostavljanje praznih pločevink v delovni prostor;
  (b) opremo, s katero je tik pred polnjenjem mogoče temeljito očistiti
pločevinke;
  (c) opremo za pranje posod s pitno vodo, ki je dovolj vroča, da odstrani
maščobo z zunanje površine posode po njenem zapiranju in še pred sterilizacijo v
avtoklavu;
  (d) ustrezen prostor, območje ali napravo za hlajenje in sušenje posod po
toplotni obdelavi;
  (e) naprave za inkubacijo (termostatiranje) vzorcev mesnih izdelkov, pakiranih
v hermetično zaprte posode;
  (f) ustrezne naprave za preverjanje ali so posode hermetično zaprte in
nepoškodovane;
  2. zagotoviti, da:
  (a) se hermetično zaprte posode odstranijo iz avtoklava pri dovolj visoki
temperaturi, ki zagotavlja hitro sušenje njihove površine. Dotikanje posod, dokler
niso popolnoma suhe, ni dovoljeno;
  (b) so posode, za katere za katere obstaja sum, da je v njih prišlo do
nastanka plina, dodatno pregledane;
  (c) so termometri opreme za segrevanje redno umerjeni v skladu z navodili
proizvajalcev;
  (d) se posode:
  – ne uporabijo, če so poškodovane ali slabo izdelane,
  – ne uporabijo, če so umazane, oziroma se jih pred uporabo očisti. Pločevinke
morajo biti tik pred polnjenjem temeljito očiščene z opremo iz točke A 1(b) tega
poglavja. Uporaba stoječe vode za čiščenje ni dovoljena;
  – po čiščenju, če je to potrebno, posušene;
  – če je potrebno, oprane z dovolj vročo pitno vodo, da se odstrani maščoba na
zunanji strani posod, po hermetičnem zapiranju in pred sterilizacijo v avtoklavu z
opremo, navedeno v točki A 1(c) tega poglavja;
  – po avtoklaviranju ohlajene v vodi, ki izpolnjuje zahteve iz pete alinee
točke B tega poglavja;
  – po avtoklaviranju zaščitijo pred nastankom poškodb, oziroma pred
onesnaženjem.
  B) Nosilec dejavnosti ali vodstvo obrata, ki proizvaja mesne izdelke v
hermetično zaprtih posodah, mora na podlagi sistema vzorčenj:
  1. stalno preverjati ali proces toplotne obdelave v primeru mesnih izdelkov,
ki se lahko hranijo pri sobni temperaturi, zagotavlja uničenje oziroma
inaktivacijo patogenih mikroorganizmov in njihovih spor.
  Obrat mora voditi evidenco proizvodnih parametrov kot so čas trajanja
topolotne obdelave, vrsta mesnega izdelka, velikost posod ipd.
  Avtoklavi morajo biti opremljeni z napravami, ki omogočajo dvojno kontrolo
termičnih postopkov;
  2. stalno preverjati, da material, iz katerega so izdelane posode, ustreza
predpisom EU, ki določajo pogoje za snovi, ki prihajajo v neposredni stik z
živili;
  3. zagotoviti, da se izvajajo redni dnevni pregledi proizvodnje v naprej
določenih časovnih intervalih, z namenom preverjanja ustreznosti zapiranja posod.
V ta namen mora imeti obrat na voljo opremo za pregledovanje navpičnih prerezov
šivov zaprtih posod;
  4. zagotoviti na podlagi rednega vzorčenja svoje proizvodnje:
  (a) da so bili sterilizirani mesni izdelki ustrezno toplotno obdelani, kar se
ugotovi:
  – s termostatiranjem (inkubiranjem) mesnih izdelkov v hermetično zaprtih
posodah 7 dni pri temperaturi najmanj 37 (C, ali 10 dni pri teperaturi najmanj 35
(C, ali pri katerikoli drugi kombinaciji temperature in časa, ki jo kot
enakovredno odobri VURS,
  – z mikrobiološkimi analizami v lastnem ali drugem odobrenem laboratoriju;
  (b) da pasterizirani mesni izdelki ustrezajo pogojem, ki jih odobri VURS;
  (5) zagotoviti, da se opravljajo kontrole hladilne vode po uporabi glede
količine rezidualnega klora.
  C) VURS lahko odobri dodajanje nekaterih snovi v vodo, ki se uporablja v
avtoklavih, za preprečevanje korozije pločevink ter za mehčanje in razkuževanje
vode.
  Voda za hlajenje hermetično zaprtih posod po njihovi toplotni obdelavi mora
krožiti v zaprtem sistemu tako, da je ni mogoče uporabiti za druge namene.
  Če ne obstaja tveganje glede onesnaženja, se voda za hlajenje posod in voda iz
avtoklavov ob koncu proizvodnega procesa lahko uporabi za čiščenje tal.


IX. POSEBNI POGOJI ZA PRIPRAVLJENE MESNE JEDI

  Poleg splošnih pogojev iz Priloge A in poglavij I, II in III te priloge:
  1. morajo imeti obrati, ki proizvajajo pripravljene jedi, poseben prostor za
njihovo pripravo in ovijanje. Poseben prostor ni potreben, če se mesni izdelki in
meso obdelujejo ob različnem času in se prostore očisti in razkuži, preden se
uporabijo za proizvodnjo druge vrste izdelkov;
  2.
  (a) mesne izdelke, ki sestavljajo pripravljene jedi, je treba po pripravi:
  (i) takoj zmešati z drugimi sestavinami; v tem primeru je lahko čas, v katerem
je temperatura mesnih izdelkov med 10 in 60 oC, največ 2 uri; ali
  (ii) ohladiti na 10 oC ali manj, preden se jih zmeša z drugimi sestavinami;
  Če se uporabljajo drugačni postopki obdelave od opisanih, je zanje potrebna
ododbritev VURS. VURS mora o takih postopkih obvestiti Komisijo;
  (b) mesne izdelke in pripravljene jedi je treba ohladiti na temperaturo +10 oC
ali manj v središču v največ dveh urah po koncu toplotne obdelave in čim prej na
temperaturo, pri kateri se izdelek skladišči. VURS lahko obratu odobri odstopanje
od tega roka, če je daljši čas upravičen iz razlogov, povezanih z uporabljeno
tehnologijo, pod pogojem, da je zajamčena varnost končnega izdelka;
  (c) v primeru zamrzovanja in globokega zamrzovanja pripravljenih jedi je
potrebno te postopke opraviti takoj po končanem hlajenju;
  3. označevanje pripravljenih jedi mora biti skladno z Direktivo 79/112/EGS.
Seznam navedenih sestavin v skladu s tem pravilnikom mora vsebovati tudi navedbo
vrste živali, katere meso je bilo uporabljeno za pripravo izdelka.
  Pripravljene jedi imajo imeti poleg navedenega na eni od zunanjih površin
embalaže jasno viden datum proizvodnje;
  4. Rezultate različnih pregledov, ki jih opravlja nosilec dejavnosti ali
vodstvo obrata, mora hraniti in jih predložiti na zahtevo VURS. Rok hrambe določi
VURS glede na rok uporabnosti določenega izdelka.
                                    PRILOGA C

POSEBNI HIGIENSKI POGOJI ZA PROIZVODNJO
DRUGIH IZDELKOV ŽIVALSKEGA IZVORA

I. SPLOŠNI POGOJI

  Prostori se lahko uporabijo za proizvodnjo izdelkov, ki niso namenjeni za
prehrano ljudi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
  (a) surovine, ki niso ustrezne za prehrano ljudi, se morajo skladiščiti v
popolnoma ločenih prostorih ali na ločenem območju za sprejem;
  (b) obdelava surovin se mora izvajati v ločenih prostorih z uporabo ločenih
naprav in opreme, razen če predelava poteka v popolnoma zaprtem postopku z opremo,
ki se uporablja izključno za ta namen;
  (c) končni izdelki iz teh surovin se morajo skladiščiti v ločenem prostoru ali
ločenih posodah, ki so ustrezno označeni in se ne smejo uporabiti za prehrano
ljudi.


II. POSEBNI POGOJI ZA TOPLJENE MAŠČOBE,
    OCVIRKE IN DRUGE STRANSKE PROIZVODE

  Poleg pogojev iz Priloge A veljajo naslednji pogoji:
  A) Pogoji za obrate, ki zbirajo ali predelujejo surovine
  1. Centri za zbiranje surovin in prevozna sredstva, ki se uporabljajo, morajo
zagotavljati skladiščenje surovin pri temperaturi največ 7 oC. Ta določba ni
obvezna, če se surovine zberejo in toplotno obdelajo (topijo) v rokih, določenih v
točkah B 3 (b) in (c) tega poglavja.
  2. Predelovalni obrati iz tega poglavja morajo imeti vsaj:
  (a) hlajen prostor za sprejem surovin, razen če se surovine zberejo in
raztopijo v časovnih rokih, določenih v točki B 3 (b) tega poglavja;
  (b) prostor ali mesto za sprejem surovin;
  (c) naprave ki zagotavljajo vizualni pregled surovin;
  (d) če je potrebno, opremo za drobljenje – mletje surovin;
  (e) opremo za topljenje surovin s toploto, tlakom ali drugo ustrezno metodo;
  (f) posode ali rezervoarje za shranjevanje maščob v tekočem stanju;
  (g) napravo za pripravo topljenih maščob, ki omogoča njihovo dajanje na trg v
trdnem stanju, razen če obrat odpremlja samo tekoče živalske maščobe;
  (h) prostor za odpremo, razen če obrat odpremlja samo topljene živalske
maščobe v cisternah;
  (i) neprepustne posode za shranjevanje surovin, ki niso ustrezne za prehrano
ljudi;
  (j) če obrat proizvaja takšne izdelke, ustrezno opremo za pripravo izdelkov iz
topljenih živalskih maščob, ki se mešajo z drugimi živili oziroma začimbami;
  (k) če so ocvirki namenjeni za prehrano ljudi, opremo in naprave, ki
zagotavljajo higienično zbiranje, ovijanje, pakiranje in skladiščenje pod pogoji,
določenimi v točki B 9 tega poglavja.
  B) Dodatne higienske pogoje v zvezi s pripravo topljenih živalskih maščob,
ocvirkov in stranskih proizvodov
  1. Surovine morajo izvirati od živali, katerih meso je bilo ocenjeno kot
zdravstveno ustrezno za prehrano ljudi.
  2. Surovine predstavljajo maščobno tkivo ali kosti, ki so ustrezne za prehrano
ljudi, z najmanjšo možno vsebnostjo krvi in ostankov drugih tkiv. Surovine ne
smejo kazati znakov kvarjenja in morajo biti pridobljene v higienskih pogojih.
  3.
  (a) Za pripravo topljenih maščob se lahko uporabi samo maščobno tkivo ali
kosti, pridobljene v klavnicah, razsekovalnicah ali obratih za predelavo mesa.
Surovine je potrebno prevažati in skladiščiti v higienskih pogojih pri temperaturi
največ 7 oC v središču;
  (b) z odstopanjem od (a) se surovine lahko skladiščijo in prevažajo
neohlajene, pod pogojem, da se obdelajo v roku 12 ur po sprejemu v obrat;
  (c) z odstopanjem od (a) se za pripravo topljenih živalskih maščob lahko
uporabijo surovine, zbrane v trgovinah na drobno ali v prostorih neposredno ob
prodajnih mestih, kjer se razsek in skladiščenje mesa ali perutninskega mesa
izvajata izključno z namenom neposredne prodaje potrošniku, če so v zadovoljivem
higienskem stanju in ustrezno pakirane. Če se surovine zbirajo dnevno, je treba
upoštevati temperature, določene v (a) in (b) te točke. Če temu ni tako, jih je
potrebno takoj ko so pridobljene, ohladiti.
  4. Vozila in posode za zbiranje in prevoz surovin morajo imeti gladke notranje
površine, ki se enostavno perejo, čistijo in razkužujejo. Vozila za prevoz, ki
nimajo hladilnikov, morajo biti ustrezno pokrita. Vozila za prevoz s hladilniki
morajo biti oblikovana tako, da je mogoče med celotnim prevozom ohranjati
predpisano temperaturo.
  5. Pred topljenjem je surovine potrebno pregledati na vsebnost tujkov ali
drugih snovi, neustreznih za prehrano ljudi.
  6. Surovine se obdelujejo (topijo) s toploto, tlakom ali drugo ustrezno
metodo, ki ji sledi ločevanje maščob z dekantiranjem, centrifugiranjem,
filtriranjem ali drugo ustrezno metodo. Uporaba topil je prepovedana.
  7. Topljena živalska maščoba, proizvedena v skladu s točkami 1, 2, 3, 5 in 6,
se lahko prečisti v istem ali drugem obratu, z namenom, da se izboljšajo njene
fizikalne in kemijske lastnosti. Maščoba, namenjena nadaljnji obdelavi, mora
ustrezati pogojem, določenim v točki 8 tega poglavja.
  8. Topljene živalske maščobe morajo, odvisno od vrste, izpolnjevati naslednje
pogoje:
  9. Ocvirki za prehrano ljudi se lahko skladiščijo:
  (i) če so topljeni na temperaturi 70 °C ali manj: pri temperaturi nižji od 7°C
največ 24 ur ali pri temperaturi –18 °C ali manj;
  (ii) če so topljeni na temperaturi nad 70 °C in imajo vsebnost vlage 10% (m/m)
ali več:
  – pri temperaturi nižji od 7 °C največ 48 ur ali pri drugi kombinaciji časa in
temperature, ki zagotavlja enaka obstojnost,
  – pri temperaturi –18 °C ali manj;
  (iii) če so topljeni na temperaturi nad 70 °C in imajo vsebnost vlage manj kot
10% (m/m): ni posebnih zahtev glede skladiščenja.

III. POGOJI, KI UREJAJO PROIZVODNJO, DAJANJE
    NA TRG IN UVOZ OČIŠČENIH, SOLJENIH ALI SUŠENIH
    OZIROMA TOPLOTNO OBDELANIH ŽELODCEV,
    MEHURJEV IN ČREV

  Poleg pogojev iz Priloge A in poglavja II Priloge B morajo obrati za obdelavo
želodcev, mehurjev in črev izpolnjevati še naslednje pogoje:
  1. surovine morajo izvirati od živali, katerih meso je bilo ocenjeno kot
zdravstveno ustrezno za prehrano ljudi;
  2. izdelki, ki jih ni mogoče hraniti pri sobni temperaturi, se morajo do
odpreme skladiščiti v prostorih, predvidenih za ta namen.
  Izdelki, ki niso soljeni ali sušeni, se morajo hraniti pri temperaturi, ki ni
višja od 3 oC;
  3. surovine je treba prepeljati iz klavnice izvora v obrat za predelavo v
zadovoljivih higienskih pogojih ohlajene ali zamrznjene. Vozila in posode za
prevoz surovin morajo imeti gladke notranje površine, ki se enostavno perejo,
čistijo in razkužujejo. Vozila za prevoz morajo biti konstruirana tako, da je
mogoče med celotnim prevozom ohranjati predpisano temperaturo surovin.
  4. zagotovljeni morajo biti prostori za skladiščenje materiala za ovijanje in
pakiranje;
  5.ovijanje in pakiranje mora potekati v higienskih pogojih v prostoru ali na
mestu, predvidenem za ta namen;
  6. uporaba lesa je prepovedana; dovoljena je uporaba lesenih palet za
transport posod v katerih se prevažajo izdelki.

AAA Zlata odličnost