Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1238. Pravilnik o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi, stran 3264.

Na podlagi osmega odstavka 43. člena in drugega odstavka 44. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja zbiranje, prevoz, skladiščenje, ravnanje, predelavo in uporabo ali odstranjevanje stranskih živalskih proizvodov, da se prepreči, da bi ti proizvodi predstavljali tveganje za zdravje živali ali ljudi ter dajanje na trg in v nekaterih posebnih primerih izvoz in prevoz stranskih živalskih proizvodov ter iz njih pridobljenih proizvodov, za izvedbo Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) 1774/2002, (UL L 273, 10. 10. 2002) z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: uredba) in pravnih aktov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), izdanih za njeno izvajanje.
(2) Glede stranskih živalskih proizvodov iz prejšnjega odstavka se uporabljata uredba in ta pravilnik.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi, uporabljeni v uredbi, naslednji pomen:
1. država članica je Republika Slovenija;
2. pristojni organ za zagotavljanje skladnosti in nadzor nad določbami uredbe in tega pravilnika, ki se nanašajo na obrate, proizvode in pogoje trgovanja z živalskimi stranskimi proizvodi, je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS);
II. PREDELAVA IN NEŠKODLJIVO ODSTRANJEVANJE
3. člen
(odstranjevanje, predelava, vmesno skladiščenje, pooblaščene osebe za ravnanje s stranskimi živalskimi proizvodi kategorij 1 in 2)
(1) Stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2 prevzemajo, zbirajo, odvažajo, prevažajo, skladiščijo, z njimi ravnajo in jih oddajajo v predelavo v predelovalni obrat kategorije 1 ali 2 ali sežigalnice:
– izvajalec javne službe veterinarsko higienske službe po zakonu, ki ureja veterinarstvo, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI) in
– izvajalci gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi.
Izvajalci morajo vzpostaviti ustrezne pogoje za prevzem, zbiranje, odvoz, prevoz, ravnanje in skladiščenje stranskih živalskih proizvodov.
(2) Stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2 predelujejo v predelovalnem obratu kategorije 1 ali 2 izvajalci gospodarske javne službe toplotne obdelave stranskih živalskih proizvodov, ki morajo vzpostaviti ustrezne pogoje za prevzem, predelavo in skladiščenje stranskih živalskih proizvodov.
(3) Z izjemo stranskih živalskih proizvodov iz 23. in 24. člena uredbe morajo izvajalci iz prvega in drugega odstavka tega člena prevzemati, zbirati, odvažati, prevažati, z njimi ravnati, skladiščiti, predelovati in zagotavljati odstranjevanje:
– snovi kategorije 1, ki izvirajo iz območja, na katerem so v skladu z zakonom in koncesijskim aktom oziroma koncesijsko pogodbo zadolženi za zbiranje ali predelavo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 4. člena uredbe;
– snovi kategorije 2, ki izvirajo iz območja, na katerem so v skladu z zakonom in koncesijskim aktom oziroma koncesijsko pogodbo zadolženi za zbiranje ali predelavo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 5. člena uredbe, z izjemo gnoja in vsebine prebavnega trakta.
(4) Izvajalci iz prvega odstavka tega člena lahko za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka pooblastijo tretje osebe, v skladu z veljavnimi predpisi oziroma koncesijskimi pogodbami.
4. člen
(odobritev obratov – pristojnosti)
(1) VURS odobri kot druge obrate v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo:
– vmesne obrate v skladu z 10. členom uredbe;
– skladiščne obrate v skladu z 11. členom uredbe;
– predelovalne obrate kategorije 1 in 2 v skladu s 13. členom uredbe;
– obrate za pridobivanje bioplinov in obrate za kompostiranje v skladu s 15. členom uredbe;
– predelovalne obrate kategorije 3, obrate za proizvodnjo krme za hišne živali in tehnične obrate v skladu s 17. in 18. členom uredbe.
(2) Odobritev sežigalnic in so-sežigalnic skladu z 12. členom uredbe ter oleo-kemičnih obratov kategorij 2 in 3 v skladu s 14. členom uredbe poteka v skladu s predpisi o varstvu okolja.
5. člen
(splošne higienske zahteve za predelovalne obrate kategorije 1 in 2)
(1) Obrat za predelavo stranskih živalskih proizvodov kategorij 1 in 2 mora izpolnjevati splošne in posebne zahteve iz uredbe.
(2) V obratu morata biti med seboj popolnoma ločena čisti in nečisti del obrata.
a) nečisti del obrata za predelavo stranskih živalskih proizvodov predstavljajo:
– dovozni vhod v obrat;
– pokrita klančina (rampa) za sprejem stranskih živalskih proizvodov;
– prostor za obdukcijo;
– prostor za izkoževanje živali, če živali v obratu izkožujejo;
– skladišče za kože;
– prostor in oprema za polnjenje destruktorja ter druga oprema za obdelavo stranskih živalskih proizvodov;
– garderobe, umivalnice in sanitarije za zaposlene iz nečistega dela obrata;
– prostor za razkuževanje vozil in kontejnerjev za prevoz stranskih živalskih proizvodov;
b) čisti del obrata za predelavo stranskih živalskih proizvodov predstavljajo:
– upravno poslopje, če je znotraj območja obrata;
– proizvodni prostori z napravo za toplotno obdelavo stranskih živalskih proizvodov, kjer se stranski živalski proizvodi predelujejo;
– prostori za skladiščenje končnih proizvodov;
– prostori za skladiščenje materiala za pakiranje;
– kontrolni laboratorij, če nosilec dejavnosti ne uporablja uslug zunanjega laboratorija;
– prostor za uradnega veterinarja;
– garderobe, umivalnice in sanitarije za zaposlene, ki delajo v čistem delu.
(3) Oprema in orodje v čistem in nečistem delu obrata morata biti ločena.
6. člen
(posebne higienske zahteve za predelovalne obrate kategorije 1 in 2)
(1) Predelovalni obrati kategorije 1 in 2 morajo biti urejeni in vzdrževani v skladu s pogoji iz uredbe in tako, da:
– so stene, tla in stropi prostorov iz trdnega materiala, ki je odporen proti koroziji ter omogoča higiensko vzdrževanje prostorov;
– so tla iz trdnega materiala, gladka in neprepustna vendar ne drseča, ter nagnjena proti iztoku;
– so stiki med stenami in tlemi zaobljeni;
– so proizvodni prostori osvetljeni z naravno oziroma umetno svetlobo;
– je oprema iz obstojnega materiala, ki ne rjavi in se lahko učinkovito čisti ter razkužuje;
– so vsi prostori in dvorišče kanalizirani (razen za meteorne vode) ter preko sifoniziranih odtokov priključeni na sistem čiščenja odpadne vode, preko katerega gredo odplake v sistem kanalizacije;
– so okna zaščitena z gostimi mrežami proti insektom;
– so vsi prostori zavarovani pred glodalci in pticami;
– so prostori opremljeni z napravami za pranje in sredstvi za čiščenje, ločenimi za čisti in nečisti del obrata;
– so prostori opremljeni z umivalniki za roke za osebno higieno zaposlenih.
(2) Zaradi varovanja zdravstvene ustreznosti pitne vode morajo biti na iztokih za hladno in toplo vodo ventili proti povratni sifonaži, ki jih je treba namestiti neposredno za pipo oziroma drugo vrsto priključka v naslednjih primerih:
– če imajo pipe navoje ali druge priključke, na katere se pritrdijo gumijaste ali plastične cevi za pranje;
– če so konci cevi potopljeni v vodo oziroma če je njihova iztočna odprtina pod vodno gladino v posodi.
(3) Vsa kemična sredstva, ki se uporabljajo v obratu (npr. razkužila, čistila, insekticidi, rodenticidi), morajo biti shranjena v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD).
7. člen
(pogoji za osebje)
(1) Predelovalni obrat kategorije 1 in 2 mora imeti garderobne prostore, umivalnice in sanitarije za zaposlene, ki morajo biti ločene na ženske in moške ter ločene za čisti in nečisti del obrata.
(2) V garderobah mora biti ločen sprejem čiste delovne obleke in ločeno zbiranje uporabljene delovne obleke. V garderobi mora biti umivalnica s tuši za osebno higieno zaposlenih, osvetljena z naravno in umetno svetlobo.
III. IZJEME
8. člen
(izjemno odstranjevanje)
(1) Uradni veterinar VURS lahko v izjemnih primerih odobri neškodljivo odstranjevanje stranskih živalskih proizvodov s sežiganjem na ali v bližini mesta pogina oziroma usmrtitve, na organiziranem grobišču ali v sežigalnici v skladu s tretjo točko 12. člena uredbe, ali z zakopavanjem v skladu s četrtim in petim odstavkom tega člena, če gre za:
a) stranske živalske proizvode, predvsem iz točke (b) prvega odstavka 24. člena uredbe, ki izhajajo iz oddaljenih in težko dostopnih območij;
b) stranske živalske proizvode, ki izhajajo iz okuženih živali z boleznimi z Liste A mednarodnega zoosanitarnega kodeksa OIE, če:
– bi prevoz živali, ki so okužene oziroma za katere je podan sum, da so okužene s posebno nevarno kužno boleznijo, lahko predstavljal preveliko tveganje za širjenje bolezni;
– pride zaradi teh bolezni do množičnih poginov in količina stranskih živalskih proizvodov presega kapacitete zbiranja, skladiščenja in predelave v predelovalnem obratu.
(2) Imetnik živali sme, če gre za posameznega poginulega prašiča, ovco ali kozo, starega do štiri tedne, ali posameznega poginulega psa, mačka ali domače ptice, male glodalce, terarijske ali akvarijske hišne živali iz ljubiteljske reje, živali zakopati v skladu s četrtim odstavkom tega člena, pod pogojem, da ni podan sum kužne bolezni. Tako žival je potrebno odjaviti v skladu s predpisi.
(3) Posamezne poginule hišne živali se lahko izjemoma zakopavajo tudi na za to organiziranem grobišču, če so izpolnjeni pogoji iz predpisov, ki urejajo varstvo okolja. Organizirana grobišča hišnih živali morajo biti evidentirana tudi pri območnem uradu VURS.
(4) V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti stranski živalski proizvodi zakopani tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti oziroma zemlje, ki jih pokriva, mora biti debela v primerih iz prvega odstavka tega člena najmanj 100 centimetrov, v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena pa najmanj 50 cm. Zakopavanje se mora izvesti na primernih tleh oziroma območju, tako da se preprečuje onesnaženje podtalnice in obremenjevanje okolja. Če je zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni potrebno, morajo biti stranski živalski proizvodi pred zakopavanjem razkuženi z ustreznim razkužilom.
(5) Če mesto zakopa ni vnaprej določeno, ga na podlagi ocene tveganja določi uradni veterinar VURS po posvetovanju z glavnim uradom VURS, lokalnimi skupnostmi in ministrstvom, pristojnim za okolje.
9. člen
(izjemna uporaba)
Uradni veterinar VURS lahko odobri izjeme od določb prvega, drugega in tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika in dovoli uporabo stranskih živalskih proizvodov:
a) za diagnostične, izobraževalne in raziskovalne namene ali za taksidermične preparate, v obratih, odobrenih v skladu z 18. členom uredbe;
b) za krmljenje živali iz živalskih vrtov, cirkuških živali, plazilcev in ptic roparic, kožuharjev, divjadi, katere meso ni namenjeno prehrani ljudi, in črvov za ribiške vabe:
– kategorije 2, pod pogojem, da izvirajo iz živali, ki niso poginile ali niso bile usmrčene zaradi prenosljive bolezni,
– kategorije 3 iz točk (a) do (j) prvega odstavka 6. člena uredbe in
– kategorije 3 iz točke (l) prvega odstavka 6. člena uredbe ob upoštevanju 22. člena uredbe.
IV. PRIJAVA, ZBIRANJE IN PREVOZ
10. člen
(dolžnosti imetnika živali)
(1) Imetnik živali mora NVI čimprej prijaviti pogin:
– kopitarja;
– parkljarja;
– perutnine, kuncev, živali, ki se redijo zaradi proizvodnje kož in krzna, ter rib in ptic iz organiziranih rej;
– živali iz živalskega vrta, cirkusa ali drugega razstavnega oziroma tekmovalnega prostora za živali;
– poskusnih živali;
– hišnih živali, razen izjem iz drugega in tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika;
– prašičev, ovc in koz do štirih tednov starosti, če pogineta dve ali več živali hkrati;
– ostalih živali, razen divjadi, če obstaja sum kužne bolezni.
V izjemnih primerih iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika sme imetnik živali po predhodnem pisnem dogovoru z NVI javljati pogin živali v rednih daljših časovnih razmikih.
(2) Prijava imetnika živali iz prejšnjega odstavka ni potrebna, če:
– so bile živali usmrčene na podlagi odločbe uradnega veterinarja VURS, ki o tem seznani NVI;
– gre za stranske živalske proizvode kategorije 2, ki so namenjene krmljenju živali v skladu s prejšnjim členom.
(3) Druge fizične in pravne osebe, ki so NVI dolžne prijaviti trupla poginulih živali, so:
a) oseba, ki najde trupla poginulih živali na zemljišču ali v gozdu, ki ga ima v lasti oziroma zakupu ali kjer izvaja lov v skladu s predpisi o lovstvu:
– v primerih, ko gre za poginulo divjad, če je tako določeno z odločbo uradnega veterinarja VURS zaradi zatiranja ali suma živalske kužne bolezni;
– ko gre za poginule domače živali;
b) upravljavci cest, drugih infrastrukturnih objektov in policija, če se trupla poginulih živali nahajajo na javni poti ali cesti oziroma drugem infrastrukturnem objektu in v primerih prometnih nesreč;
c) upravljavci voda oziroma ribiških okolišev, če se trupla poginulih živali nahajajo v sladkovodnih vodah ali na priobalnem zemljišču.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne ravnati v skladu z drugim odstavkom 13. člena tega pravilnika.
11. člen
(zbiranje)
(1) Prevzemanje, zbiranje, skladiščenje in prevoz poginulih ali usmrčenih živali v vmesni obrat oziroma diagnostične laboratorije NVI, ali predelovalni obrat kategorije 1 ali 2, se izvaja v skladu s 7. členom uredbe.
(2) Trupla poginulih živali prevzame NVI, ki za izvajanje teh nalog lahko pooblasti izvajalce gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi.
(3) Izvajalci gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi prevzemajo in zbirajo stranske živalske proizvode kategorij 1 in 2, z izjemo trupel poginulih živali iz prejšnjega odstavka, ki jih prevzame NVI. Določilo prejšnjega stavka ne velja za gnoj in vsebino prebavnega trakta
(4) Pošiljke stranskih živalskih proizvodov in predelane proizvode, ki iz njih izhajajo, z izjemo gnoja, mora v prometu spremljati komercialni dokument, ki vsebuje vse elemente iz Poglavja III Priloge II uredbe.
(5) NVI in izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja ter toplotne obdelave s stranskimi živalskimi proizvodi morajo o izvajanju javne službe voditi:
– evidence v skladu z 9. členom uredbe;
– evidence, ki jih določajo predpisi s področja veterinarstva zaradi preprečevanja in nadzora nad kužnimi boleznimi živali.
(6) V izjemnih primerih, če ni zagotovljenega zbiranja stranskih živalskih proizvodov kategorij 1 in 2 po določbah tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika in je v skladu z uredbo predpisana predelava stranskih živalskih proizvodov v predelovalnem obratu kategorije 1 ali 2, jih je imetnik stranskih živalskih proizvodov dolžan brez odlašanja dostaviti v predelovalni ali odobren vmesni obrat kategorije 1 ali 2.
12. člen
(odstranjevanje)
(1) Izvajalci gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi so dolžni odpeljati stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2, ki so shranjeni v vmesnem obratu kategorije 1 in 2, v času, ki omogoča predelavo na način predpisan v uredbi, in izvedbo predpisanih diagnostičnih preiskav.
(2) Odvoz živalskih trupel s kraja pogina oziroma nastanka stranskih živalskih proizvodov kategorij 1 in 2 do vmesnega obrata, objekta za obdukcijo ali do predelovalnega obrata kategorije 1 ali 2, mora biti opravljen v naslednjem času:
– truplo živali je treba odpeljati v 36 urah, izjemoma v 48 urah po prijavi pogina, v poletnem času v 24 urah, izjemoma v 36 urah, v primerih, ko zunanja dnevna temperatura presega 30 °C, pa v 18 urah, izjemoma v 36 urah;
– trupla živali s cest, železniških postaj, naselij in javnih mest je treba odpeljati prednostno, čimprej po prijavi pogina;
– v primeru suma kužne bolezni je treba truplo takoj po prijavi pogina odpeljati v vmesni obrat oziroma v NVI, kjer se izvede obdukcija živali.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je možno izjemoma zamrzniti manjše število poginule perutnine, kuncev, živali, ki se redijo zaradi proizvodnje kož in krzna, poskusnih živali, rib, ptic in hišnih živali, če bi bil odvoz v roku iz prejšnjega odstavka ekonomsko neupravičen, pod pogojem, da ni podan sum kužne bolezni. V tem primeru je treba trupla poginulih živali hraniti v posebej za to namenjenih zamrzovalnih napravah, ki so na zunanji strani vrat označene z vodoravno rdečo črto širine 10 cm, in se smejo uporabljati samo za namen iz tega odstavka. Zamrzovalne naprave morajo biti iz materiala, ki omogoča mokro čiščenje in razkuževanje in biti zaklenjene s ključavnico. Odvoz zamrznjenih trupel mora biti izveden najmanj vsakih sedem dni oziroma se pogostnost odvoza lahko prilagodi zamrzovalni kapaciteti.
13. člen
(zavarovanje stranskih živalskih proizvodov in pomoč)
(1) Pred oddajo NVI in izvajalcem javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi mora imetnik oziroma odgovorna oseba stranske živalske proizvode različnih kategorij skladiščiti ločeno po kategorijah in ločeno od drugih odpadkov tako, da so zavarovane pred dostopom nepooblaščenih oseb ali živali.
(2) Imetnik poginule živali je dolžan do prihoda delavca NVI oziroma izvajalca gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi živalska trupla zaščititi pred atmosferskimi vplivi, insekti in drugimi živalmi ter preprečiti dostop drugim nepooblaščenim osebam. Živalskega trupla se ne sme, dokler ni prepeljano do vmesnega ali predelovalnega obrata, izkožiti, odpreti ali razsekati.
(3) Imetnik poginule živali je dolžan delavcem NVI oziroma izvajalca gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi nuditi pomoč pri nakladanju stranskih živalskih proizvodov, razen če obstaja utemeljen sum zoonoze.
V. URADNI NADZOR IN PRISTOJBINE
14. člen
(nadzor in evidence)
(1) VURS izvaja nadzor nad izvajanjem uredbe in tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za obrate iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika izvaja pristojni organ v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(3) Uradni veterinar VURS mora o opravljenih pregledih v obratu voditi evidence o:
– opravljenih rednih ter izrednih pregledih;
– odvzetih uradnih vzorcih in rezultatih analiz;
– ugotovljenih nepravilnostih in pomanjkljivostih;
– izvedenih ukrepih v obratu.
(4) Območni urad VURS vodi evidenco o odobrenih izjemah iz 8. in 9. člena tega pravilnika. Podatke posreduje glavnemu uradu VURS vsakih šest mesecev.
15. člen
(veterinarske pristojbine, stroški odstranjevanja)
(1) Za izvajanje uredbe in tega pravilnika se zaračunavajo pristojbine v skladu s predpisi, ki urejajo pristojbine na področju veterinarstva.
(2) Višino povračil in stroškov za zbiranje, predelavo in odstranjevanje stranskih živalskih proizvodov kategorij 1 in 2 urejajo posebni predpisi.
16. člen
(akti)
Pravni akti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika so dostopni na spletni strani VURS.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prehodne določbe)
(1) Obstoječe zbiralnice živalskih odpadkov, obrati za predelavo živalskih odpadkov nizkega tveganja, obrati za predelavo živalskih odpadkov visokega tveganja, obrati za sežig in sosežig, obrati za proizvodnjo hrane za hišne živali in drugi obrati, registrirani po veljavnih predpisih, se štejejo za predhodno začasno odobrene v skladu z 10. do 18. členom uredbe.
(2) Obrati iz prejšnjega odstavka morajo za dokončno odobritev vložiti vlogo na VURS najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika, drugače začasna odobritev preneha.
(3) Določbe prvega odstavka 13. člena tega pravilnika glede ločenega shranjevanja se začnejo uporabljati, ko je zagotovljena možnost ločenega prevzema in predelave stranskih živalskih proizvodov po kategorijah.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se tkiva s specifičnim tveganjem (SRM) zbira in shranjuje ločeno.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in minimalnih higiensko-tehničnih pogojih, ki jih morajo pri tem izpolnjevati objekti in prevozna sredstva (Uradni list RS, št. 117/02 in 93/03).
19. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 323-722/2003
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-2311-0084
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost