Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1232. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg jajčnih izdelkov, stran 3225.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena, drugega odstavka 30. člena, sedmega odstavka 31. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg jajčnih izdelkov
1. člen
(1) Ta pravilnik predpisuje pogoje v zvezi s proizvodnjo in dajanjem na trg jajčnih izdelkov za neposredno prehrano ljudi ali za proizvodnjo živil, kot je to določeno v Direktivi Sveta 89/437/EGS (UL L 212, 22. 7. 1989) z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za:
– živila, ki so izdelana iz jajčnih izdelkov po tem pravilniku (npr.jajčne testenine)
– jajčne izdelke, ki se proizvedene v majhnih obratih in ki se brez obdelave uporabljajo za proizvodnjo živil, namenjenih za neposredno prodajo porabniku brez vseh posrednikov ali se zaužijejo na kraju samem takoj potem, ko so bili pripravljeni.
2. člen
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz člena 1(2)Uredbe (EGS) št. 2772/75 ter neslednji izrazi:
1. jajčni izdelki so izdelki, pridobljeni iz jajc, njihove različne sestavine ali mešanice po odstranitvi lupine in membran, namenjene za prehrano ljudi; lahko jih delno nadomestijo druga živila ali aditivi; lahko so tekoči, koncentrirani, posušeni, kristalizirani, zmrznjeni, hitro zamrznjeni ali koagulirani;
2. proizvodna kmetija je, brez poseganja v določbe Uredbe (EGS) št. 2782/75, kmetija za proizvodnjo jajc, namenjenih za prehrano ljudi;
3. proizvodni obrat je odobreni proizvodni obrat za proizvodnjo oziroma obdelavo jajčnih izdelkov;
4. majhen obrat je obrat, ki izdelke proizvaja ter jih prodaja v lastni trgovini oziroma restavraciji z namenom priprave živil namenjenih direktni prodaji končnemu potrošniku ali konzumaciji na kraju samem;
5. natrta jajca so jajca s poškodovano, vendar ne počeno lupino, z nepoškodovanimi membranama;
6. serija je količina jajčnih izdelkov, ki so bili pripravljeni pod enakimi pogoji in posebej obdelani v enem neprekinjenem postopku;
7. pošiljka je količina jajčnih izdelkov, namenjenih za eno dobavo na en namembni kraj za nadaljnjo obdelavo v prehrambeni industriji ali za neposredno prehrano ljudi;
8. država odpreme je država članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) ali tretja država, iz katere so jajčni izdelki odpremljeni v drugo državo članico;
9. namembna država je država članica, v katero so jajčni izdelki odpremljeni iz druge države članice ali tretje države;
10. pakiranje je vstavljanje jajčnih izdelkov v katerokoli obliko embalaže;
11. dajanje na trg je trženje jajčnih izdelkov, kot je opredeljeno v 5. točki 1. člena Uredbe (EGS) št. 2772/75;
12. tretja država je ozemlje izven teritorija EU, kot ga opredeljuje pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU.
3. člen
(1) Proizvodnja jajčnih izdelkov za prehrano ljudi oziroma uporaba jajčnih izdelkov za proizvodnjo živil je dovoljena le, če jajca oziroma jajčni izdelki izpolnjujejo naslednje pogoje:
(a) da so pridobljeni iz kokošjih, račjih, gosjih, purjih, pegatkinih ali prepeličjih jajc, ne pa iz mešanic jajc različnih vrst;
(b) biti morajo opremljeni z navedbo odstotka jajčnih sestavin, ki ga vsebujejo, če jih delno nadomestijo druga živila ali aditivi;
(c) biti morajo obdelani in pripravljeni v proizvodnem obratu, ki je odobren v skladu s tem pravilnikom;
(d) biti morajo pripravljeni v higienskih pogojih iz poglavij III in V Priloge in iz jajc, ki ustrezajo zahtevam iz poglavja IV Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika;
(e) jajca morajo biti obdelana po postopku obdelave, s katerim se zagotovi, da jajčni izdelki med drugim ustrezajo analitičnim specifikacijam, določenim v poglavju VI Priloge;
(f) biti morajo v skladu z analitičnimi specifikacijami, določenimi v poglavju VI Priloge;
(g) biti morajo veterinarsko pregledani v skladu s poglavjem VII Priloge;
(h) biti morajo pakirani v skladu s poglavjem VIII Priloge;
(i) morajo se skladiščiti in prevažati v skladu s poglavji IX in X Priloge;
(j) biti morajo opremljeni z oznako iz poglavja XI Priloge. Jajčne izdelke, proizvedene v Republiki Sloveniji, se označuje v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora.
(2) Pri dobavi jajc se upoštevajo tudi določbe Priloge I Direktive Sveta 92/40/EGS in Priloge I Direktive Sveta 92/66/EGS.
4. člen
Nosilci dejavnosti morajo zagotavljati skladnost proizvodnje s tem pravilnikom. V ta namen nosilec dejavnosti sprejme program notranjih kontrol, ki zajema predvsem naslednje kontrole in ukrepe:
– odvzem vzorcev za laboratorijski pregled, s katerim se preveri, ali so bile spoštovane analitične specifikacije, določene v poglavju VI Priloge,
– da se jajčni izdelki, ki se ne smejo shranjevati pri sobni temperaturi, prevažajo ali skladiščijo pri temperaturah, določenih v poglavjih IX in X Priloge,
– določitev roka uporabnosti oziroma trajanja jajčnih izdelkov,
– da so rezultati različnih pregledov in analiz ustrezno evidentirani ter na voljo za vpogled dve leti;
– da je vsaka šarža oziroma serija označena tako, da je mogoče razbrati datum njene obdelave; ta serijska oznaka mora biti vpisana v evidenco o obdelavi in na etiketi, kot jo določa poglavje XI Priloge.
5. člen
(1) Nosilci dejavnosti morajo v okviru lastnih kontrol izvajati tudi preiskave glede ostankov škodljivih snovi.
(2) Jajčni proizvodi, pri katerih se ugotovijo ostanki škodljivih snovi oziroma so presežene dovoljene vrednosti, se ocenijo kot neustrezni za prehrano ljudi.
6. člen
(1) Da so proizvodni obrati odobreni v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, morajo izpolnjevati pogoje iz poglavij I, II in III Priloge.
(2) Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) izvaja nadzor nad proizvodnimi obrati iz tega pravilnika, zaradi česar imajo uradni veterinarji prost dostop do vseh delov obratov.
(3) VURS pripravi seznam odobrenih proizvodnih obratov s številko odobritve in ta seznam posreduje drugim državam članicam in Komisiji, kot tudi informacije o odvzemu odobritve.
7. člen
Inšpekcijski postopki Evropske komisije se v Republiki Sloveniji izvajajo skladno z Odločbo Komisije 98/139/ES.
8. člen
Obrati za predelavo jajc, registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, se štejejo za odobrene obrate za proizvodnjo oziroma obdelavo jajčnih izdelkov po tem pravilniku.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02, 30/03, 89/03, 131/03 in 1/04) v delu, ki se nanaša na izdelke in obrate iz tega pravilnika.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o veterinarsko sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00, 71/00, 33/01-ZVet-1, 36/01, 81/02, 1/04, 15/04 in 18/04) v delu, ki se nanaša na nadzor izdelkov in obratov iz tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 323-113/2004
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-2311-0091
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
  PRILOGA
           I. SPLOŠNI POGOJI ZA ODOBRITEV OBRATOV

  Proizvodni obrati morajo imeti vsaj:
  1. v prostorih, kjer se skladiščijo jajca, in kjer se proizvajajo ali
skladiščijo jajčni izdelki:
  (a) tla, ki so nepropustna za vodo in se enostavno čistijo in razkužujejo, so
odporna proti gnitju in izdelana tako, da se olajša odvajanje vode; voda mora biti
speljana proti odvodnim kanalom, ki so opremljeni z rešetkami in loputami za
preprečevanje neprijetnih vonjev;
  (b) gladke, odporne, neprepustne stene, s pralnim premazom v svetli barvi do
višine vsaj dveh metrov in vsaj do višine skladiščenja v hladilnicah in v
skladiščih. Stiki med stenami in podi morajo biti zaobljeni ali podobno izvedeni
zaradi lažjega čiščenja;
  (c) vrata iz materiala, ki ne propada, in če so lesena, z gladkim in
neprepustnim premazom na obeh straneh;
  (d) strope, ki jih je enostavno čistiti in so zgrajeni in zglajeni tako, da
preprečujejo kopičenje nečistoče in nastanek plesni, morebitno luščenje opleska in
kondenzacijo vodnih par;
  (e) ustrezno prezračevanje in, če je potrebno, dobro odvajanje pare;
  (f) ustrezno naravno ali umetno osvetlitev;
  (g) čim bližje delovnih mest:
  – ustrezno število umivalnikov za umivanje in razkuževanje rok in čiščenje
opreme z vročo vodo. Pipe se ne smejo odpirati z dlanjo ali rokami. Umivalniki za
umivanje rok morajo imeti napeljano vročo in hladno tekočo vodo ali vodo vnaprej
pripravljene ustrezne temperature ter čistilna in razkuževalna sredstva in ročne
brisače za enkratno uporabo;
  – sredstva za razkuževanje orodja;
  2. ustrezno število garderob z gladkimi, neprepustnimi in pralnimi stenami ter
tlemi, umivalniki in stranišči na splakovanje. Stranišča ne smejo biti dostopna
neposredno iz delovnega prostora. Umivalniki morajo imeti napeljano vročo in
hladno tekočo vodo ali vodo vnaprej pripravljene ustrezne temperature ter sredstva
za umivanje in razkuževanje rok in ročne brisače za enkratno uporabo. Pip na
umivalnikih se ne sme odpirati z roko. Blizu stranišč mora biti zadostno število
umivalnikov;
  3. ločen prostor in ustrezno opremo za čiščenje in razkuževanje vgrajenih ali
premičnih zabojnikov in rezervoarjev. Ta prostor in oprema niso potrebni, če so
sredstva za čiščenje in razkuževanje zabojnikov in rezervoarjev predvidena na
drugih mestih;
  4. napeljavo za dobavo izključno pitne vode, skladne z določbami Direktive
Sveta 98/83/ES;
  Napeljave za dovajanje nepitne vode so dovoljene za proizvodnjo pare, gašenje
požarov in hlajenje hladilne opreme, če v ta namen nameščene pipe preprečujejo, da
bi bila voda uporabljena za druge namene in ni nobenega tveganja za kontaminacijo
jajčnih izdelkov. Zadevna para in voda ne smeta priti v stik z jajčnimi izdelki
ali se uporabljati za čiščenje ali razkuževanje zabojnikov, naprav ali opreme, ki
prihaja v stik z jajčnimi izdelki. Cevi za dovajanje nepitne vode se morajo jasno
razlikovati od tistih za dovajanje pitne vode;
  5. ustrezno opremo za zaščito pred škodljivci, kot so žuželke in glodalci;
  6. oprema, spojke in pribor ali njihove površine, namenjene temu, da prihajajo
v stik z jajčnimi izdelki, morajo biti izdelani iz gladkega materiala, ki ga je
enostavno čistiti in razkuževati, je odporen proti koroziji in na jajčne izdelke
ne prenaša snovi v takšnih količinah, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi,
povzročile kvarjenje sestave jajčnih izdelkov ali neugodno vplivale na njihove
organoleptične lastnosti.

      II. POSEBNI POGOJI ZA IZDAJO ODOBRITVE PROIZVODNIM OBRATOM

  Poleg splošnih pogojev iz poglavja I, morajo proizvodni obrati imeti vsaj:
  1. ustrezne prostore, ki so dovolj veliki za ločeno skladiščenje jajc in
končnih jajčnih izdelkov, s potrebno hladilno napravo, ki jajčne izdelke ohranja
pri primernih temperaturah; hladilnice morajo biti opremljene s termometrom ali
termometrom za daljinsko beleženje;
  2. kjer se uporabljajo umazana jajca, prostor za pranje in razkuževanje jajc;
  3. (a) poseben prostor z ustreznimi pripravami za razbijanje jajc in
prestrezanje njihove vsebine in odstranjevanje delov lupine in membrane;
  (b) ločen prostor za opravila, ki niso tista, navedena pod (a).
  Če se jajčni izdelki pasterizirajo, se pasterizacija lahko opravlja v
prostoru, opisanem pod (a), če ima proizvodni obrat zaprt sistem za pasterizacijo;
v drugih primerih se pasterizacija mora opravljati v prostoru, opisanem pod (b). V
drugem primeru je treba storiti vse, da se prepreči kontaminacija jajčnih izdelkov
po njihovi pasterizaciji;
  4. ustrezne zmogljivosti za premeščanje jajčne vsebine znotraj proizvodnega
obrata;
  5. v primerih, ki jih predvideva ta pravilnik, opremo za obdelavo jajčnih
izdelkov, ki jo odobri VURS, in mora imeti vsaj:
  (a) v primeru pasterizacije:
  – avtomatski nadzor nad temperaturo,
  – termometer za beleženje,
  – avtomatsko varnostno napravo, ki preprečuje nezadostno ogrevanje;
  (b) v primeru kontinuiranega sistema pasterizacije pa tudi:
  – ustrezen varnostni sistem, ki preprečuje mešanje pasteriziranih jajčnih
izdelkov z nepopolno pasteriziranimi jajčnimi izdelki; in
  – avtomatsko varnostno napravo za beleženje, ki preprečuje zgoraj navedeno
mešanje;
  6. prostor za skladiščenje drugih živil in aditivov;
  7. če se izdelki pakirajo v embalažo za enkratno uporabo, ustrezen in po
potrebi ločen prostor za skladiščenje takšne embalaže in surovin, namenjenih za
njihovo proizvodnjo;
  8. sistem za takojšnjo odstranitev in ločeno skladiščenje praznih lupin ter
jajc in jajčnih izdelkov, ki niso primerni za prehrano ljudi;
  9. ustrezno opremo za higiensko pakiranje jajčnih izdelkov;
  10. za opravljanje analiz in pregledov surovin in jajčnih izdelkov v skladu s
tem pravilnikom mora proizvodni obrat imeti ustrezen laboratorij. Če ga nima, mora
zagotoviti laboratorijske analize in preglede v skladu z navedenimi zahtevami. O
tem obvesti VURS;
  11. če se zahteva, primerno opremo za odmrzovanje zamrznjenih jajčnih
izdelkov, ki jih je treba obdelati in nadalje pripraviti v proizvodnem obratu;
  12. ločen prostor za skladiščenje izdelkov za čiščenje in razkuževanje.

III. HIGIENSKE ZAHTEVE V ZVEZI S PROSTORI, OPREMO IN OSEBJEM V PROIZVODNIH OBRATIH

  Za osebje, prostore in opremo se mora zahtevati najvišja stopnja čistoče:
  1. osebje, ki obdeluje jajca in jajčne izdelke ali z njimi ravna, mora nositi
čista delovna oblačila in rokavice. Roke si mora umiti in razkužiti večkrat med
vsakim delovnim dnem in pred vsakim začetkom dela.
  V prostorih, kjer se obdelujejo in skladiščijo jajca in jajčni izdelki, je
prepovedano kaditi, jesti, pljuvati ali žvečiti;
  2. v proizvodni obrat ni dovoljeno voditi živali. Vse glodalce, žuželke ali
druge škodljivce je treba sistematično uničevati;
  3. prostore, opremo in pripomočke za delo z jajčnimi izdelki je treba hraniti
čiste in v dobrem stanju. Opremo in pripomočke je treba po potrebi večkrat skrbno
očistiti in razkužiti med delovnim dnem, ob koncu delovnega dne in pred ponovno
uporabo, če so se umazali. Zaprti sistemi cevovodov za premeščanje jajčnih
izdelkov morajo imeti ustrezen čistilni sistem, ki zagotavlja čiščenje in
razkuževanje vseh njihovih delov. Po čiščenju in razkuževanju je cevi treba
splakniti s pitno vodo;
  4. prostori, pripomočki in oprema se ne smejo uporabljati za druge namene kot
za predelavo jajčnih izdelkov. VURS lahko izjemoma dovoli predelavo drugih živil
bodisi sočasno bodisi ob različnih časih, pod pogojem, da se sprejmejo vsi
ustrezni ukrepi za preprečevanje kontaminacije ali neugodnih sprememb v izdelkih
iz tega pravilnika;
  5. za vse namene se uporablja pitna voda: nepitna voda se lahko uporabi v
izjemnih primerih za proizvodnjo pare, če v ta namen nameščene cevi preprečujejo
uporabo te vode za druge namene in ne pomenijo nikakršne nevarnosti, da bi se
jajca ali jajčni izdelki kontaminirali. Poleg tega se lahko uporaba nepitne vode
dovoli v izjemnih primerih za hlajenje hladilne naprave. Cevi za nepitno vodo se
morajo jasno razlikovati od tistih, ki se uporabljajo za pitno vodo;
  6. detergente, sredstva za razkuževanje in podobne snovi je treba uporabljati
in skladiščiti tako, da ne morejo škodljivo vplivati na pripomočke, opremo in
jajčne izdelke. Po uporabi je takšne pripomočke in opremo treba skrbno splakniti s
pitno vodo;
  7. osebam, ki so morebitni viri kontaminacije, je treba prepovedati delo ali
ravnanje z jajci ali jajčnimi izdelki;
  8. od vseh oseb, ki delajo ali ravnajo z jajci ali jajčnimi izdelki, se mora
zahtevati zdravniško spričevalo, ki dokazuje, da ni nobenega razloga, zaradi
katerega ta oseba ne bi mogla opravljati takšnega dela.

   IV. ZAHTEVE V ZVEZI Z JAJCI, NAMENJENIMI ZA PROIZVODNJO JAJČNIH IZDELKOV

  1. Jajca, ki se uporabljajo za proizvodnjo jajčnih izdelkov, morajo biti
pakirana v ustrezno embalažo.
  2. (a) za proizvodnjo jajčnih izdelkov se lahko uporabijo samo neoplojena
jajca, ki so primerna za prehrano ljudi; njihove lupine morajo biti v celoti
razvite in ne smejo biti počene;
  (b) kot izjema od (a) se lahko za proizvodnjo jajčnih izdelkov uporabijo
natrta jajca, pod pogojem, da so dobavljena neposredno iz centrov za pakiranje in
kmetije proizvodnje v proizvodni obrat, kjer se razbijejo kakor hitro je mogoče.
  3. Jajca in jajčne izdelke, ki so neprimerni za prehrano, je treba odstraniti
in denatirurati na tak način, da jih ni mogoče ponovno uporabiti za prehrano
ljudi. Treba jih je takoj premestiti v prostor, ki ga predvideva 8. točka poglavja
II te priloge.

      V. POSEBNE HIGIENSKE ZAHTEVE ZA PROIZVODNJO JAJČNIH IZDELKOV

  Vsa opravila je treba izvajati na tak način, da ne more priti do kontaminacije
med proizvodnjo, obdelavo in skladiščenjem jajčnih izdelkov, predvsem pa;
  1. jajca in jajčne izdelke za nadaljnjo obdelavo v proizvodnem obratu je treba
takoj ob prispetju uskladiščiti v prostorih iz 1. točke II. poglavja te Priloge,
dokler ne gredo v predelavo. Temperatura v teh prostorih mora zagotavljati, da se
jajca in jajčni izdelki ne kontaminirajo. Pladnji z jajci v lupinah se ne smejo
odlagati neposredno na tla;
  2. jajca je treba razpakirati in po potrebi oprati in razkužiti v prostoru, ki
je ločen od prostora za razbijanje; v sobo za razbijanje se ne sme vnašati
embalažni material;
  3. jajca je treba razbiti v prostoru iz točke 3(a) II. poglavja te priloge;
natrta jajca iz točke 2(b) IV. poglavja te priloge je treba nemudoma predelati;
  4. umazana jajca je pred razbitjem treba očistiti; to je treba opraviti v
prostoru, ki je ločen od sobe za razbijanje ali kateregakoli prostora, kjer se
ravna z jajčno vsebino. Postopki čiščenja morajo preprečevati kontaminacijo ali
spreminjanje jajčne vsebine. Lupine morajo v času razbitja biti dovolj suhe, da se
jajčna vsebina ne more spremeniti pod vplivom ostankov čistilne vode;
  5. jajca, ki niso kokošja, purja ali pegatkina, je treba obdelati in predelati
ločeno. Vso opremo je treba očistiti in razkužiti, preden se znova začne predelava
kokošjih, purjih ali pegatkinih jajc;
  6. razbijanje jajc po kateremkoli postopku je treba opravljati tako, da se čim
bolj izogne kontaminaciji jajčne vsebine. Zato jajčne vsebine ni dovoljeno
pridobivati s centrifugacijo ali drobljenjem jajc, prav tako pa se centrifugacija
ne sme uporabljati za pridobivanje ostankov jajčnih beljakov iz praznih lupin.
Ostanke lupin ali membran je treba čim bolj odstraniti iz jajčnih izdelkov in ti
ostanki ne smejo presegati količine iz točke 2(c) VI. poglavja te Priloge;
  7. po razbijanju mora vsak del jajčnega izdelka biti čim prej obdelan;
toplotna obdelava je obdelava jajčnega izdelka pri ustrezni temperaturi ustrezno
dolg čas, da se uničijo vsi prisotni patogeni organizmi. Med toplotno obdelavo je
treba neprekinjeno evidentirati temperaturo. Evidenco o vsaki seriji, ki je bila
obdelana, je treba hraniti dve leti, da jo je mogoče predložiti pristojnemu
organu. Serija, ki ni bila zadovoljivo obdelana, se lahko takoj spet obdela v
istem proizvodnem obratu, če po ponovni obdelavi postane primerna za prehrano
ljudi; če se izkaže, da ni primerna za prehrano ljudi, jo je treba denaturirati v
skladu s 3. točko poglavja IV te Priloge;
  8. če se obdelava ne začne takoj po razbijanju, je jajčno vsebino treba
skladiščiti v zadovoljivih higienskih pogojih, bodisi zamrznjeno bodisi pri
temperaturah, ki niso višje od 4 °C. Skladiščenje pri 4 °C ne sme trajati dlje od
48 ur, razen za sestavine, ki jim je treba odstraniti sladkor;
  9. kjer določene proizvodne prakse to zahtevajo, je jajčne izdelke, ki
prihajajo iz proizvodnih obratov, mogoče obdelati v drugem proizvodnem obratu, če
so izpolnjeni naslednji pogoji:
  (a) takoj ko so jajčni izdelki pridobljeni, jih je treba bodisi globoko
zamrzniti bodisi ohladiti na temperaturo največ 4 °C; v drugem primeru jih je
treba obdelati na namembnem kraju v roku 48 ur od dneva razbijanja jajc, iz
katerih so bili pridobljeni, razen v primerih, ko je sestavinam treba odstraniti
sladkor;
  (b) morajo biti pakirani, pregledani, treba jih je prevažati in z njimi
ravnati v skladu z zahtevami tega pravilnika;
  (c) morajo biti označeni v skladu z zahtevami iz poglavja XI. Narava blaga
mora biti navedena takole: "nepasterizirani jajčni izdelki – za obdelavo na
namembnem kraju – datum in čas razbijanja -";
  10. nadaljnja predelava po obdelavi mora zagotoviti, da se jajčni izdelki
ponovno ne kontaminirajo; tekoči izdelki ali koncentrirani izdelki, ki niso bili
stabilizirani za hranjenje pri sobni temperaturi, morajo biti bodisi posušeni ali
ohlajeni na temperaturo največ 4 °C takoj ali po procesu fermentacije; izdelki za
zamrzovanje morajo biti zamrznjeni takoj po obdelavi;
  11. jajčne izdelke je treba hraniti pri temperaturah, ki jih predpisuje ta
pravilnik, dokler se ne uporabijo za proizvodnjo drugih živil;
  12. v proizvodnih obratih je prepovedano pripravljati jajčne izdelke iz
surovin, ki niso primerne za proizvodnjo živil, tudi če gre za druge namene kot
prehrano.

              VI. ANALITIČNE SPECIFIKACIJE
              1. Mikrobiološki kriteriji

  Vse serije jajčnih izdelkov je po obdelavi treba mikrobiološko pregledati z
vzorčenjem v proizvodnih obratih za obdelavo in tako zagotoviti, da ustrezajo
naslednjim kriterijem:
  (a) salmonele: odsotnost v 25 g ali ml jajčnega proizvoda;
  (b) drugi kriteriji:
  –mezofilne aerobne bakterije: M = 10(na 5 )v 1 g ali 1 ml,
  – enterobakterije: M = 10(na 2 )v 1 g ali 1 ml,
  – stphylococcus aureus: odsotnost v 1 g jajčnega izdelka,
  M = maksimalna vrednost za število bakterij; rezultat se šteje za
nezadovoljiv, če je število bakterij v eni ali več vzorčnih enot M ali več.

                 2. Druga merila

  Vse serije jajčnih izdelkov je treba pregledati z vzorčenjem v proizvodnih
obratih za obdelavo in tako zagotoviti, da ustrezajo naslednjim merilom:
  (a) koncentracija 3 OH-maslene kisline ne sme presegati 10 mg/kg v suhi snovi
nemodificiranega jajčnega proizvoda;
  (b) za zagotavljanje higienskega ravnanja z jajci in jajčnimi izdelki pred
obdelavo je treba uporabiti naslednja merila:
  – vsebnost mlečne kisline ne sme presegati 1 000 mg/kg v suhi snovi jajčnega
proizvoda (velja samo za neobdelane izdelke),
  – vsebnost jantarne kisline ne sme presegati 25 mg/kg v suhi snovi jajčnega
proizvoda.
  Če gre za fermentirane izdelke, so te vrednosti, zabeležene pred procesom
fermentacije;
  (c) količina ostankov jajčnih lupin, jajčnih membran in katerihkoli drugih
delcev v jajčnem proizvodu ne sme presegati 100 mg/kg jajčnega proizvoda;
  (d) količina ostankov snovi iz prvega odstavka iz prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika, ne sme presegati dovoljenih količin.;
  3. Kot referenčne metode se priznavajo vse mednarodno priznane analitične in
preskusne metode, če Komisija ne določi drugače.

        VII. ZDRAVSTVENI NADZOR IN NADZOR NAD PROIZVODNJO

  1. Proizvodne obrate nadzoruje VURS.
  Nadzor vključuje katerekoli nadzorne ukrepe, ki se štejejo za potrebne in ki
zagotavljajo, da proizvajalci jajčnih izdelkov ustrezajo zahtevam tega pravilnika,
zlasti:
  – preverjanje izvora jajc in namembnosti jajčnih izdelkov in evidenc;
  – inšpekcijske preglede jajc, namenjenih za proizvodnjo jajčnih izdelkov;
  – inšpekcijske preglede jajčnih izdelkov ob odpremi iz proizvodnega obrata,
  – preverjanje čistoče prostorov, opreme in pripomočkov ter higiene osebja,
  – jemanje katerihkoli vzorcev, potrebnih za laboratorijske teste, ki
zagotavljajo, da jajca in jajčni izdelki ustrezajo zahtevam tega pravilnika; o
rezultatih teh testov vodi evidenco in jih sporoči proizvajalcu proizvoda.
  2. Na zahtevo VURS morajo proizvajalci jajčnih izdelkov povečati pogostnost
laboratorijskih testov, če se to šteje za potrebno za zagotavljanje higienske
proizvodnje jajčnih izdelkov.

             VIII. PAKIRANJE JAJČNIH IZDELKOV

  1. Jajčne izdelke je treba pakirati v zadovoljivih higienskih pogojih in tako
zagotoviti, da se ne kontaminirajo.
  Zabojniki morajo biti skladni z vsemi pravili higiene, vključno z naslednjimi:
  – ne smejo biti takšni, da bi lahko okvarili organoleptične lastnosti jajčnih
izdelkov,
  – ne smejo biti takšni, da bi lahko na jajčne izdelke prenesli snovi, ki
škodujejo zdravju ljudi,
  – morajo biti dovolj trpežni, da ustrezno zavarujejo jajčne izdelke.
  2. Prostor, v katerem se zabojniki skladiščijo, mora biti brez prahu in
škodljivcev; materialov za izdelavo vsebnikov za enkratno uporabo se ne sme
skladiščiti na tleh.
  3. Zabojniki, ki se uporabljajo za jajčne izdelke, morajo biti pred polnjenjem
čisti; zabojnike za ponovno uporabo je treba očistiti in splakniti pred
polnjenjem.
  4. Zabojnike je v delovni prostor treba prinesti na higieničen način in jih je
treba uporabiti brez nepotrebnega odlašanja.
  5. Takoj po pakiranju je zabojnike treba zapreti in preložiti v prostore za
skladiščenje, navedene v 1. točki II. poglavja te Priloge.
  6. Zabojnike, namenjene za jajčne izdelke, je mogoče po potrebi uporabiti za
druga živila, pod pogojem, da so očiščeni in razkuženi tako, da ne morejo
kontaminirati jajčnih izdelkov.
  7. Zabojniki, ki bodo uporabljeni za prevoz jajčnih izdelkov v razsutem
stanju, morajo biti skladni s pravili higiene, zlasti z naslednjimi:
  – njihove notranje površine in katerikoli drugi deli, ki prihajajo v stik z
jajčnimi izdelki, morajo biti izdelani iz gladkega materiala, ki ga je enostavno
umivati, čistiti in razkuževati, je odporen proti koroziji in na jajčne izdelkov
ne prenaša snovi v takšnih količinah, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi,
povzročile kvarjenje sestave jajčnih izdelkov ali neugodno vplivale na njihove
organoleptične lastnosti,
  – oblikovani morajo biti tako, da je jajčne proizvode mogoče v celoti
odstraniti; če imajo pipe, morajo biti takšne, da se z lahkoto odstranijo,
razstavijo, operejo, očistijo in razkužijo,
  – morajo biti oprani, očiščeni in splaknjeni takoj po vsaki uporabi in po
potrebi pred ponovno uporabo,
  – morajo biti ustrezno zaprti po polnjenju in ostati zaprti med prevozom,
dokler se ne uporabijo,
  – morajo biti namenjeni za prevoz jajčnih izdelkov.

                 IX. SKLADIŠČENJE

  1. Jajčne izdelke je treba skladiščiti v skladiščnih prostorih iz 1. točke II.
poglavja te Priloge.
  2. Jajčne izdelke, za katere se zahtevajo določene temperature skladiščenja,
je treba hraniti pri takšnih temperaturah. Temperature skladiščenja je treba
nenehno evidentirati, stopnja ohlajanja mora biti takšna, da proizvod čim prej
doseže zahtevano temperaturo, in zabojnike je treba skladiščiti tako, da lahko
zrak prosto kroži okrog njih.
  3. Temperatura v skladišču ne sme preseči naslednjih vrednosti:
  – globoko zamrznjeni izdelki: -18 °C,
  – zamrznjeni izdelki: -12 °C,
  – ohlajeni izdelki: +4 °C.

                  X. PREVOZ

  1. Vozila in zabojniki za prevoz jajčnih izdelkov morajo biti izdelani in
opremljeni tako, da je mogoče med celotnim prevozom nenehno ohranjati temperature,
ki jih zahteva ta pravilnik.
  2. Jajčne izdelke je treba odpremiti tako, da so med prevozom ustrezno
zavarovani pred vsem, kar bi jim lahko škodovalo.
  3. Med prevozom je treba ohranjati temperature iz 3. točke IX. poglavja te
Priloge.

             XI. OZNAČEVANJE JAJČNIH IZDELKOV

  1. Brez poseganja v določbe Direktive 79/112/EGS mora vsaka pošiljka jajčnih
izdelkov, ki zapusti proizvodni obrat, imeti etiketo, na kateri so naslednje
podrobnosti:
  (a) bodisi:
  – v zgornjem delu, z velikimi tiskanimi črkami začetnica ali začetnice države
pošiljateljice, tj.
B/CZ/DK/D/EE/EL/E/F/IRL/I/CY/LV/LT/L/HU/MT/NL/AT/PL/P/SI/SK/FI/SE/UK, ki jim sledi
številka odobritve obrata,
  – v spodnjem delu, ena izmed naslednjih skupin začetnic: CEE – EOF – EWG – EOK
– EC– EEG – ETY – EHS – EMÜ – EEK – EEB – EGK – KEE – EGS;
  (b) ali:
  – v zgornjem delu ime države pošiljateljice z velikimi tiskanimi črkami,
  – v sredini številka odobritve proizvodnega obrata,
  – v spodnjem delu, ena izmed naslednjih skupin začetnic: CEE – EOF – EWG – EOK
– EEC– EEG – ETY – EHS– EMÜ – EEK –EEB – EGK – KEE – EGS;
  (c) temperatura, pri kateri je treba hraniti jajčne izdelke in rok, do
katerega je mogoče tako zagotoviti njihovo hranjenje.
  Etiketa mora biti čitljiva, neizbrisna in izpisana z lahko čitljivimi črkami.
  2. Prevozna dokumentacija mora vsebovati zlasti:
  (a) naravo izdelkov z navedbo vrste izvora;
  (b) serijske številke;
  (c) namembni kraj in ime in naslov prvega naslovnika.
  3. Te informacije in tiste, ki so vsebovane v oznaki o zdravstveni
ustreznosti, morajo biti podane v uradnem jeziku ali jezikih namembne države.

AAA Zlata odličnost