Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1227. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih izdelkov, stran 3183.

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena, sedmega odstavka 24. člena, sedmega odstavka 32. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih izdelkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik predpisuje veterinarske pogoje za proizvodnjo surovega mleka, toplotno obdelanega pitnega mleka, mleka za proizvodnjo mlečnih izdelkov in mlečnih izdelkov, namenjenih prehrani ljudi, kot to določa Direktiva Sveta 92/46/EGS, (Uradni list L 268, 14. 9. 1992), z vsemi spremembami.
(2) Določbe tega pravilnika ne veljajo za neposredno prodajo potrošniku, ki jo opravlja pridelovalec surovega mleka, pridobljenega v čredi, uradno prosti tuberkuloze in uradno prosti ali prosti bruceloze, ali mlečnih izdelkov, ki so na njegovem gospodarstvu izdelani iz tega surovega mleka, pod pogojem da higienski pogoji na gospodarstvu izpolnjujejo minimalne predpisane pogoje.
(3) Določbe tega pravilnika glede pogojev zdravstvenega varstva se uporabljajo ne glede na:
– Uredbo Sveta (EGS) št. 804/68;
– Direktivo Sveta 76/118/EGS;
– Direktivo Sveta 83/417/EGS;
– Uredbo Sveta (EGS) št. 1898/87.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU (2. člen Direktive Sveta 64/432/EGS), pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU (2. člen Direktive Sveta 91/68/EGS), 2. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87 in naslednji izrazi:
1. "surovo mleko" je mleko, dobljeno z izločanjem mlečnih žlez ene ali več krav, ovac, koz ali bivolic, ki ni bilo segreto na več kot 40°C ali podvrženo postopku z enakovrednim učinkom;
2. "mleko za proizvodnjo mlečnih izdelkov" je:
– surovo mleko za predelavo ali
– tekoče ali zamrznjeno mleko, pridobljeno iz surovega mleka, ne glede na to, ali je bilo podvrženo dovoljeni fizikalni obdelavi, kot je toplotna obdelava ali termizacija oziroma je bila njegova sestava spremenjena, pod pogojem, da so te spremembe omejene na dodajanje oziroma odstranjevanje naravnih mlečnih sestavin;
3. "toplotno obdelano pitno mleko" je pitno mleko, namenjeno prodaji končnemu potrošniku in ustanovam (bolnicam, vrtcem, šolam), pridobljeno s toplotno obdelavo, kot je opisano v točkah A 4 (a), (b), (c) in (d) I. poglavja Priloge C, ki je sestavni del tega pravilnika, ali mleko, obdelano s pasterizacijo za prodajo v cisternah na zahtevo individualnega potrošnika;
4. "mlečni izdelki" so:
– izdelki, ki se pridobivajo izključno iz mleka, pri čemer se lahko dodajo snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo, če se te snovi ne uporabljajo zato, da bi v celoti ali deloma zamenjale katerokoli sestavino mleka;
– sestavljeni izdelki, katerih bistveni del je mleko ali mlečni izdelek glede na količino ali značilnost izdelka in katerih sestavine ne zamenjujejo in niso namenjene zamenjavi neke sestavine mleka;
5. "toplotna obdelava mleka" je vsaka obdelava s toploto, ki takoj po uporabi povzroči negativno reakcijo na preskus fosfataze;
6. "termizacija mleka" je segrevanje surovega mleka za vsaj 15 sekund pri temperaturi med 57°C in 68°C, tako da mleko po obdelavi še izkazuje pozitivno reakcijo na preskus fosfataze;
7. "pridelovalno gospodarstvo" je tisto, kjer gojijo eno ali več krav, ovac, koz ali bivolic, ki dajejo mleko;
8. "zbiralnica mleka" je obrat, kjer se surovo mleko zbira ter po možnosti ohladi in filtrira;
9. "obrat za standardizacijo mleka" je obrat, ki ni povezan z zbiralnico mleka ali obratom za obdelavo ali predelavo, kjer se lahko surovo mleko posname ali se prilagodi njegove naravne sestavine;
10. "obrat za obdelavo" je obrat, kjer se mleko toplotno obdela;
11. "obrat za predelavo" je obrat ali pridelovalno gospodarstvo, kjer se mleko ali mlečni izdelki obdelajo, predelajo in embalirajo;
12. "uradni veterinar" je veterinar Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), ki ga vodja območnega urada VURS določi za opravljanje nadzora in pregledov v obratih iz tega pravilnika;
13. "embaliranje mleka ali mlečnih izdelkov" je zaščita z zavijanjem v osnovni ovitek, oziroma spravljanje v ustrezne posode, pri čemer pride živali v neposredni stik z ovojem ali posodo, kot tudi posoda sama;
14. "pakiranje" je dajanje posamezne enote ali večih enot embaliranega ali neembaliranega mleka ali mlečnih izdelkov po tem pravilniku v zaboj ali posodo oziroma posoda sama;
15. "neprepustno zaprta posoda" je posoda, ki je potem, ko je zaprta, namenjena zaščiti vsebine pred vnosom mikroorganizmov med in po toplotni obdelavi in je neprepustna;
16. "dajanje na trg" je skladiščenje ali razstavljanje z namenom prodaje, ponujanje za prodajo, prodaja, dobava ali drug način prodaje v Skupnosti z izjemo prodaje na drobno, ki je pod nadzorom pristojnih organov v Republiki Sloveniji;
17. "trgovanje" je trgovanje med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) z blagom v pomenu drugega odstavka 9. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti.
II. PRAVILA ZA PROIZVODNJO MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
3. člen
(uporabnost surovega mleka)
(1) Surovo mleko se ne sme uporabljati za proizvodnjo mlečnih izdelkov ali termično obdelanega mleka za pitje, če ne ustreza naslednjim pogojem:
a) da prihaja od živali in z gospodarstev, ki jih redno pregledujejo uradni veterinarji v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika;
b) da je pregledano v skladu z drugim odstavkom 9. člena ter 12. in 13. členom tega pravilnika in izpolnjuje standarde, predpisane v IV. poglavju Priloge A, ki je sestavni del tega pravilnika;
c) da izpolnjuje pogoje iz I. poglavja Priloge A;
d) da prihaja z gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge A;
e) da izpolnjuje higienske zahteve iz III. poglavja Priloge A.
(2) Mleko zdravih živali, ki pripadajo čredam, ki ne izpolnjujejo zahtev točk a)i) in b)i) prvega odstavka I. poglavja Priloge A, se lahko uporablja samo za proizvodnjo toplotno obdelanega mleka ali proizvodnjo mlečnih izdelkov po toplotni obdelavi pod nadzorom uradnega veterinarja.
V primeru kozjega in ovčjega mleka, namenjenega trgovanju, se mora toplotna obdelava opraviti na kraju samem.
4. člen
(dajanje na trg surovega mleka)
Surovo mleko za prehrano ljudi je dovoljeno dajati na trg samo, če to mleko izpolnjuje naslednje zahteve:
1. da izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika, točke A 3 poglavja IV Priloge A in točke B 1 II. poglavja Priloge C;
2. kadar se potrošniku ne proda mleka v dveh urah po koncu molže, ga je treba ohladiti v skladu s Prilogo A, poglavje III;
3. surovo mleko mora izpolnjevati zahteve Priloge C poglavje IV.
5. člen
(uporabnost toplotno obdelanega mleka)
Toplotno obdelano mleko se lahko daje na trg, če izpolnjuje naslednje zahteve:
1. pridobljeno mora biti iz surovega mleka, prečiščenega ali filtriranega z opremo, določeno v poglavju V e) Priloge B, ki je sestavni del tega pravilnika. Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:
i) surovo mleko mora biti v skladu s 3. členom tega pravilnika;
ii) če gre mleko preko zbiralnice mleka, mora ta izpolnjevati pogoje, predpisane v Prilogi B, I., II., III. in VI. poglavje, ali pa biti prečrpano iz ene cisterne v drugo v ustreznih higienskih in distribucijskih pogojih;
iii) če gre mleko preko centra za standardizacijo mleka, mora ta izpolnjevati pogoje, predpisane v Prilogi B, I., II., IV. in VI. poglavje. Mleko, namenjeno proizvodnji steriliziranega mleka in ultra visoko temperaturno obdelanega mleka (UVT mleko), je lahko začetno toplotno obdelano v obratu, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke tega člena;
2. toplotno obdelano mleko mora prihajati iz obrata za obdelavo, ki izpolnjuje pogoje, predpisane v Prilogi B, I., II., V. in VI. poglavje, in biti pregledano v skladu z drugim odstavkom 9. člena in 12. členom tega pravilnika;
3. biti mora obdelano v skladu s točko A I. poglavja A Priloge C;
4. izpolnjevati mora standarde, predpisane v točk B II. poglavja Priloge C;
5. biti mora označeno v skladu s Prilogo C, IV. poglavje in biti embalirano v skladu s Prilogo C, III. poglavje, v obratu za obdelavo, kjer je bilo mleko končno obdelano;
6. biti mora hranjeno v skladu s Prilogo C, V. poglavje;
7. mleko je treba prevažati v zadovoljivih higienskih pogojih v skladu s Prilogo C, V. poglavje;
8. toplotno obdelano mleko mora med prevozom spremljati komercialni dokument, ki:
– mora poleg podatkov iz IV. poglavja Priloge C vsebovati podatek, po katerem se lahko ugotovi vrsto toplotne obdelave in pristojni organ, odgovoren za nadzor obrata, iz katerega izhaja, če to ni jasno razvidno iz registracijske številke obrata;
– naslovnik ga mora hraniti vsaj eno leto ter mora biti dostopna uradnemu veterinarju.
Spremljajoči komercialni dokument ni potreben v primeru, ko se mleko neposredno dostavlja končnemu potrošniku;
9. zmrziščna točka kravjega mleka ne sme biti višja od –0,520 °C, specifična teža pa ne manjša od 1028 gramov na liter, kot je določeno za polno mleko pri 20°C, ali enakovredno, kot je določeno za povsem posneto mleko pri 20 °C. Vsebovati mora najmanj 28 gramov beljakovin na liter, dobljenih z množenjem odstotka skupne vsebnosti dušika v mleku s 6,38, in imeti vsebnost suhe snovi brez maščob ne manj kot 8,50%.
Dopustno je tudi zmrzišče, ki je višje od –0,52°C, pod pogojem, da se opravijo pregledi, predvideni v Prilogi C, I. poglavje, A 3 b), s katerimi se dokaže, da ni prisotna dodana voda.
6. člen
(mleko, namenjeno proizvodnji mlečnih izdelkov)
Mlečni izdelki se lahko izdelujejo samo iz:
1. surovega mleka, ki izpolnjuje zahteve iz 3. člena tega pravilnika in standarde ter specifikacije, predpisane v Prilogi C, I. poglavje; če sistem zbiranja mleka predvideva, da gre mleko preko zbiralnice mleka oziroma centra za standardizacijo mleka, morata slednja izpolnjevati pogoje, predpisane v Prilogi B, I., II., III., IV. in VI. poglavje;
2. mleka, namenjenega proizvodnji mlečnih izdelkov, dobljenega iz surovega mleka, ki izpolnjuje zahteve prejšnje točke in
a) prihaja iz obrata za obdelavo, ki izpolnjuje zahteve Priloge B I., II., V. in VI. poglavje;
b) je bilo skladiščeno in prevažano v skladu z zahtevami Priloge C V. poglavje.
7. člen
(ustreznost mlečnih izdelkov)
A) Mlečni izdelki morajo:
1. biti pridobljeni iz mleka, ki izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega pravilnika, ali iz mlečnih izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve iz tega člena;
2. biti proizvedeni v obratu za predelavo, ki izpolnjuje standarde in specifikacije Priloge B, I., II., V. in VI. poglavje in je bilo pregledano v skladu z drugim odstavkom 9. člena in 12. členom tega pravilnika;
3. izpolnjevati standarde, predpisane v Prilogi C, II. poglavje;
4. biti embalirani in pakirani v skladu s Prilogo C, III. poglavje, in če so v tekoči obliki in namenjeni končnemu potrošniku, s 3. točko III. poglavja Priloge C;
5. biti označeni v skladu s Prilog C IV. poglavje;
6. biti skladiščeni in prevažani v skladu s Prilogo C, V. poglavje;
7. biti pregledani v skladu s 12. členom tega pravilnika in Prilogo C, VI. poglavje;
8. kadar je predvideno v tehnološkem postopku, poleg mleka vsebovati samo snovi, ki so primerne za prehrano ljudi;
9. biti toplotno obdelani med proizvodnim postopkom ali biti izdelani iz izdelkov, ki so bili toplotno obdelani ali imajo potrdila, ki zadoščajo za izpolnjevanje zajamčenih higienskih meril za vse končne izdelke.
Mlečne izdelke mora med prevozom spremljati komercialni dokument iz 8. točke 5. člena tega pravilnika.
B) Mleko in mlečni izdelki, namenjeni trgovanju, ne smejo biti izpostavljeni ionizirajočemu sevanju.
8. člen
(siri s časom zorenja nad 60 dni)
(1) Za proizvodnjo sira, ki zori vsaj 60 dni, lahko uradni veterinar odobri naslednja posamezna ali splošna odstopanja:
a) v zvezi z značilnostmi surovega mleka – od zahtev Priloge A, IV. poglavje;
b) od točke A 2 in A 4 prejšnjega člena pod pogojem, da ima končni izdelek značilnosti, predvidene v prilogi C, poglavje II.A;
c) od Priloge C, poglavje IV.B.2.
(2) Če lahko določene zahteve tega pravilnika vplivajo na proizvodnjo mlečnih izdelkov s tradicionalnimi značilnostmi, ki so v skladu s Odločbo komisije 97/284/ES, lahko VURS odobri posamezna ali splošna odstopanja od točk A 1 do A 4 prejšnjega člena pod pogojem, da mleko, uporabljeno pri proizvodnji teh izdelkov, izpolnjuje zahteve Priloge A, I. poglavje.
Odstopanja se lahko odobri za:
(a) Prilogo B, poglavje I, točka 6 in Prilogo C, Poglavje III, točka 2 glede vrste materialov, ki sestavljajo orodja in opremo, značilno za pripravo, embaliranje in pakiranje teh izdelkov: taka orodja in opremo je potrebno redno čistiti in razkuževati;
(b) Prilogo B, Poglavje I, točke 2 a), b), c) in d) glede kleti ali prostorov za zorenje teh izdelkov; take kleti ali prostori za zorenje imajo lahko naravne geološke zidove in zidove, tla, strope in vrata, ki niso gladka, nepropustna, trpežna, pokrita s svetlo obarvanim premazom ali iz nerjavečih materialov. Pogostnost in vrsto čiščenja in razkuževanja v takih kleteh in prostorih se prilagaja navedeni vrsti dejavnosti z namenom, da se upošteva njihova posebna mikroflora.
(3) Seznam izdelkov iz prejšnjega odstavka VURS posreduje Komisiji.
9. člen
(register odobrenih obratov)
(1) VURS sestavi seznam obratov za predelavo in obdelavo, ki jih je registrirala, in sicer ločeno od obratov iz 10. člena tega pravilnika, in seznam odobrenih zbiralnic mleka ter obratov za standardizacijo. Vsak izmed teh obratov ima številko registracije.
VURS lahko odobri samo obrate, ki izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
Kadar uradni veterinar v obratu ugotovi neizpolnjevanje higienskih pravil, predpisanih s tem pravilnikom, ali ovire za ustrezen nadzor, mora:
i) začasno prepovedati uporabo opreme ali prostorov in sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno z omejitvijo ali začasno zaustavitvijo proizvodnje. Nosilcu dejavnosti naloži odpravo nepravilnosti in določi rok za njihovo odpravo;
ii) če se ukrepi, predvideni pod i), ali ukrepi, predvideni v zadnji alinei drugega pododstavka prvega odstavka 12. člena, izkažejo za nezadostne, začasno odvzame odobritev obrata.
Če nosilec dejavnosti obrata ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v roku, ki ga določi uradni veterinar, se odobritev razveljavi. VURS mora upoštevati ugotovitve in mnenja vseh morebitnih pregledov, opravljenih v skladu s 12. členom tega pravilnika.
VURS o začasni ukinitvi ali odvzemu odobritve obvesti druge države članice in Komisijo.
(2) Veterinarski nadzor obratov opravlja uradni veterinar v skladu s Prilogo C, VI. poglavje. Obrati so pod stalnim nadzorom uradnega veterinarja, pri čemer je prisotnost uradnega veterinarja v obratu odvisna od velikosti obrata, vrste izdelkov, ocene tveganja in obveznosti iz pete in šeste alinee drugega pododstavka prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.
Uradni veterinar mora imeti ob vsakem času prost dostop do vseh delov obrata, da lahko zagotavlja izvajanje tega pravilnika in, kadar se dvomi o poreklu mleka ali mlečnih izdelkov, tudi do računovodskih dokumentov, ki omogočajo, da se izsledi gospodarstvo ali obrat porekla surovine.
Uradni veterinar mora redno analizirati rezultate pregledov, predvidenih v prvem odstavku 12. člena tega pravilnika. Na podlagi teh analiz lahko opravi nadaljnje preiskave na vseh stopnjah proizvodnje ali na izdelkih.
Vrsta pregledov, njihova pogostost in metode vzorčenja in opravljanja mikrobioloških preiskav se določijo v skladu s pravilnikom, ki določa vzorčenje in analizne metode za surovo in toplotno obdelano mleko (Odločba Komisije 91/180/EGS in Odločba Sveta 92/608/EGS).
Rezultati analiz se zapišejo v poročilu, katerega sklepi ali priporočila se sporočijo nosilcu dejavnosti obrata, ki mora odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.
(3) V primeru ponavljajočih se pomanjkljivosti se število pregledov poveča in če je potrebno, odvzamejo oznake ali pečati z oznako zdravstvene ustreznosti.
10. člen
(odstopanja pri obratih z omejeno kapaciteto)
(1) Pri registraciji obratov, ki proizvajajo mlečne izdelke in katerih proizvodnja je omejena, VURS lahko dovoli odstopanja od določb točke A2 7. člena in drugega odstavka 12. člena tega pravilnika ter Priloge B, I. in V. poglavja.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka se odobri v skladu s Odločbo Komisije 95/165/ES le, če ne vplivajo na higienske pogoje proizvodnje. Odstopanja so možna za:
– obrate s kapaciteto manj kot 500.000 l letne proizvodnje glede določb točke A2 7. člena in drugega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– obrate s kapaciteto manj kot 2,000.000 l letne proizvodnje glede poglavij I in V Priloge B.
11. člen
(zahteve glede zdravstvenega varstva živali)
(1) Živali na pridelovalnih gospodarstvih morajo biti pod rednim veterinarskim nadzorom za zagotovitev izpolnjevanja zahtev Priloge A, I. poglavje.
Ta nadzor se lahko opravlja z veterinarskimi pregledi, ki se opravljajo za namene drugih predpisov. Če obstoja podlaga za domnevo, da niso izpolnjene zahteve za zdravje živali, predpisane v Prilogi A, uradni veterinar preveri splošno zdravstveno stanje molznic in, če se izkaže za potrebno, opravi dodatne preiskave teh živali.
Na pridelovalnih gospodarstvih uradni veterinarji z rednimi pregledi zagotavljajo izpolnjevanje predpisanih higienskh zahtev.
Če se pri pregledih iz prvega pododstavka tega člena ugotovijo neustrezne higienske razmere, mora uradni veterinar izdati ureditveno odločbo z rokom za odpravo pomanjkljivosti. Če se pomanjkljivosti v predpisanem roku ne odpravijo, se gospodarstvu prepove oddaja mleka.
(2) Pogostnost pregledov je določena z letnim planom dela VURS, ki ga VURS posreduje Komisiji.
12. člen
(lastne kontrole obrata)
(1) Nosilec dejavnost obrata za obdelavo oziroma predelavo mora sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se na vseh stopnjah proizvodnje izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
V ta namen mora nosilec dejavnosti obrata stalno opravljati lastne kontrole, ki temelje na naslednjih načelih:
– določitev kritičnih točk v obratu na osnovi postopkov, ki se uporabljajo;
– spremljanje, nadzor in pregledovanje teh kritičnih točk z ustreznimi metodami;
– jemanje vzorcev za analizo v laboratoriju, ki ga VURS priznava za namene preverjanja metod čiščenja in razkuževanja in za namene preverjanja izpolnjevanja standardov, ki jih določa ta pravilnik;
– vodenje evidenc, zahtevanih v skladu s prejšnjimi alineami, ki morajo biti na voljo uradnemu veterinarju. Evidence se morajo hraniti vsaj dve leti razen v primeru mlečnih izdelkov, ki jih ni mogoče hraniti pri sobni temperaturi, za katere se to obdobje zmanjša na dva meseca po datumu "uporabno do" ali minimalnem datumu roka trajanja;
– kadar laboratorijske analize ali druge informacije, ki so na voljo, kažejo, da gre za resno zdravstveno tveganje, mora o tem obvestiti uradnega veterinarja;
– v primeru neposredne nevarnosti za zdravje ljudi se mora s trga umakniti vso količino izdelkov, ki so jih pridobili v tehnološko podobnih pogojih in lahko predstavljajo enako tveganje. Ta umaknjena količina mora ostati pod nadzorom uradnega veterinarja do uničenja, uporabe za druge namene kot je prehrana ljudi ali do ponovne predelave na ustrezen način za zagotovitev varnosti, z dovoljenjem uradnega veterinarja.
Nosilec dejavnosti obrata mora jamčiti tudi za pravilno uporabo označevanja zdravstvene ustreznosti živil iz tega pravilnika.
Program lastnih kontrol iz prve in druge alinee drugega pododstavka tega odstavka mora nosilec dejavnosti predložiti uradnemu veterinarju, ki mora redno spremljati in nadzorovati njegovo izpolnjevanje kot tudi uresničevanje prejšnjega pododstavka.
(2) Nosilec dejavnosti obrata mora izpeljati ali organizirati program usposabljanja osebja, ki delavce usposobi za izpolnjevanje pogojev higienske proizvodnje, prilagojene proizvodni strukturi, razen če delavci že imajo ustrezne kvalifikacije, kar lahko pisno dokažejo. Uradni veterinar mora sodelovati pri načrtovanju in izvedbi programa kot tudi pri nadzoru obstoječih programov.
(3) Kjer se upravičeno dvomi v izpolnjevanje zahtev tega pravilnika, uradni veterinar opravi potrebne preglede in če je dvom potrjen, sprejme ustrezne ukrepe vse do razveljavitve odobritve.
13. člen
(nadzor nad ostanki škodljivih snovi)
(1) Nadzor nad ostanki škodljivih snovi se izvaja v skladu s pravilnikom, ki določa ukrepe monitoringa določenih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (Direktiva Sveta 96/23/ES).
(2) Med pregledi, predvidenimi v prejšnjem členu, se morajo opraviti tudi analize za odkrivanje morebitnih ostankov snovi s farmakološkim ali hormonalnim delovanjem in antibiotikov, pesticidov, detergentov in drugih snovi, ki so nevarne zdravju, ki bi lahko spremenile organoleptične lastnosti mleka ali mlečnih izdelkov ali bi zaradi njih postalo njihovo zaužitje nevarno ali škodljivo za zdravje ljudi, če ti ostanki presegajo dovoljene dopustne meje.
Če pregledano mleko ali mlečni izdelki kažejo sledi ostankov, ki presegajo dovoljena odstopanja, jih je treba izločiti iz prehranske verige ljudi.
Preiskave na ostanke je treba opraviti v skladu s preverjenimi metodami, ki so znanstveno priznane, in še posebej tistimi, ki so predpisane na ravni Skupnosti ali mednarodni ravni.
(3) Izpolnjevanje določb prejšnjega člena uradni veterinar preverja s pregledi na kraju samem.
(4) Z letnim programom VURS so določena:
– podrobna pravila in pogostost pregledov iz prejšnjega odstavka,
– tolerance in referenčne metode, predvidene v drugem odstavku tega člena.
14. člen
(uporaba prostorov opreme in naprav)
(1) Cisterne, prostori, naprave in oprema za mleko se lahko uporabljajo za druga živila pod pogojem, da se sprejme vse potrebne ukrepe za preprečitev kontaminacije ali kvarjenja pitnega mleka in mlečnih izdelkov.
(2) Cisterne, ki se uporabljajo za prevoz mleka, morajo nositi jasno oznako, da se lahko uporabljajo samo za prevoz živil.
(3) Kjer obrati proizvajajo živila, ki vsebujejo mleko ali mlečne izdelke skupaj z drugimi sestavinami, ki niso bile toplotno obdelane ali drugače obdelane z enakovrednim učinkom, morajo biti mleko oziroma mlečni izdelki in sestavine shranjeni ločeno zaradi preprečitve medsebojne kontaminacije in se obdelovati ali predelovati v prostorih, ki temu namenu ustrezajo.
15. člen
(izvedenci Komisije)
Izvedenci Komisije lahko, če je to potrebno za zagotovitev enotne uporabe Direktive 92/46/EGS, v Republiki Sloveniji na kraju samem v skladu s Odločbo Komisije 98/139/ES opravijo preglede reprezentančnega števila proizvodnih obratov, v sodelovanju z VURS. Ob pregledu lahko preverijo tudi, če VURS nadzoruje izvajanje tega pravilnika v obratih. VURS zagotovi izvedencem vso potrebno pomoč za izvedbo njihove naloge.
16. člen
(uporaba proizvodov, ki niso mlečni izdelki)
Pri proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov iz tega pravilnika, pri katerih se nekatere mlečne sestavine zamenjajo z proizvodi, ki niso mlečni izdelki, se mora upoštevati higienska pravila, predpisana v tem pravilniku.
17. člen
(sodelovanje z drugimi državami članicami EU)
(1) Glede sodelovanja z drugimi državami članicami EU se uporabljajo določbe pravilnika, ki določa veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU (Direktiva Sveta 89/662/EGS), še posebej v zvezi z organizacijo pregledov in ukrepanj v zvezi z njimi, ki jih opravljajo države članice, in varnostnimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti.
(2) Ne glede na določbe tega pravilnika lahko uradni veterinar, kadar posumi na neizpolnjevanje določb tega pravilnika, izvede vse ukrepe, za katere meni, da so potrebni.
III. UVOZ IZ TRETJIH DRŽAV
18. člen
(uvoz)
Mleko in mlečne izdelke po tem pravilniku je dovoljeno uvažati iz tretjih držav, kjer se izvaja vsaj enakovredni veterinarski nadzor ter proizvodnja poteka pod vsaj enakovrednimi pogoji, kot so predpisani v II. poglavju tega pravilnika.
19. člen
(surovo mleko za prehrano ljudi)
(1) Uvoz surovega mleka za prehrano ljudi je dovoljen pod pogoji iz Direktive Sveta 92/118/EGS iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v Odločbah komisije 95/340/ES in 2001/159/ES ter z modelom spričevala, predpisanega v Prilogi A Odločbe komisije 95/343/ES. Listo odobrenih obratov za izvoz v EU določi Komisija.
(2) Direktiva, odločbe ter lista iz prejšnjega odstavka so na voljo v elektronski obliki na spletni strani VURS ter v pisni obliki na VURS.
20. člen
(toplotno obdelano mleko in mlečni izdelki za prehrano ljudi)
(1) Uvoz toplotno obdelanega mleka in mlečnih izdelkov za prehrano ljudi je dovoljen pod pogoji iz Direktive Sveta 92/118/EGS iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v Odločbah komisije 95/340/ES in 2001/159/ES ter z modelom spričevala, predpisanega v Prilogi B Odločbe komisije 95/343/ES. Listo odobrenih obratov za izvoz v EU določi Komisija.
(2) Direktiva, odločbe ter lista iz prejšnjega odstavka so na voljo v elektronski obliki na spletni strani VURS ter v pisni obliki na VURS.
21. člen
(mlečni izdelki iz surovega mleka za prehrano ljudi)
(1) Uvoz mlečnih izdelkov iz surovega mleka za prehrano ljudi je dovoljen pod pogoji iz Direktive Sveta 92/118/EGS iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v Odločbah komisije 95/340/ES in 2001/159/ES ter z modelom spričevala, predpisanega v Prilogi D Odločbe komisije 95/343/ES. Listo odobrenih obratov za izvoz v EU določi Komisija.
(2) Direktiva, odločbe ter lista iz prejšnjega odstavka so na voljo v elektronski obliki na spletni strani VURS ter v pisni obliki na VURS.
22. člen
(toplotno obdelano mleko in mlečni izdelki, ki niso namenjeni za prehrano ljudi)
(1) Uvoz toplotno obdelanega mleka in mlečnih izdelkov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, je dovoljen pod pogoji iz Direktive Sveta 92/118/EGS iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v Odločbah komisije 94/278/ES (I del Priloge) in 95/340/ES (del B in C Priloge) ter z modelom spričevala, predpisanega v Prilogi I Odločbe komisije 95/341/ES.
(2) Direktiva ter odločbe iz prejšnjega odstavka so na voljo v elektronski obliki na spletni strani VURS ter v pisni obliki na VURS.
23. člen
(toplotno obdelani mlečni izdelki s pH vrednostjo manj kot 6, ki niso namenjeni za prehrano ljudi)
(1) Uvoz toplotno obdelanih mlečnih izdelkov s pH vrednostjo manj kot 6, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, je dovoljen pod pogoji iz Direktive Sveta 92/118/EGS iz tretjih držav ali delov tretjih držav navedenih v Odločbah komisije 94/278/ES (I del Priloge) in 95/340/ES (del B in C Priloge) ter z modelom spričevala, predpisanega v Prilogi II Odločbe komisije 95/341/ES.
(2) Direktiva ter odločbe iz prejšnjega odstavka so na voljo v elektronski obliki na spletni strani VURS ter v pisni obliki na VURS.
24. člen
(dvakrat toplotno obdelani ali sterilizirani mlečni izdelki, ki niso namenjeni za prehrano ljudi)
(1) Uvoz dvakrat toplotno obdelanih ali steriliziranih mlečnih izdelkov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, je dovoljen pod pogoji iz Direktive Sveta 92/118/EGS iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v Odločbah komisije 94/278/ES (I del Priloge) in 95/340/ES (del B in C Priloge) ter z modelom spričevala, predpisanega v Prilogi III Odločbe komisije 95/341/ES.
(2) Direktiva ter odločbe iz prejšnjega odstavka so na voljo v elektronski obliki na spletni strani VURS ter v pisni obliki na VURS.
25. člen
(mlezivo)
(1) Uvoz mleziva je dovoljen iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v Odločbah komisije 94/278/ES (I del Priloge) in 95/340/ES (del B in C Priloge) ter z modelom spričevala, ki ga določi VURS.
(2) Odločbe ter model spričevala iz prejšnjega odstavka so na voljo v elektronski obliki na spletni strani VURS ter v pisni obliki na VURS.
26. člen
(veterinarski pregled ob uvozu)
Mleko in mlečni izdelki morajo biti ob uvozu veterinarsko pregledani v skladu s pravilnikom, ki določa veterinarski pregled proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Direktiva Sveta 97/78/ES) ter pravilnikom, ki določa veterinarski pregled živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Direktiva Sveta 91/491/ES).
27. člen
(nacionalni referenčni laboratoriji)
(1) Generalni direktor VURS z odločbo imenuje enega ali več nacionalnih referenčnih laboratorijev za izvajanje analiz in preskušanje po tem pravilniku. Seznam VURS pošlje Komisiji.
(2) Laboratoriji iz prejšnjega odstavka so odgovorni za:
– usklajevanje dejavnosti laboratorijev, katerih naloga je opravljati analize za preverjanje kemičnih ali bakterioloških standardov, in opravljati preskuse, predvidene v tej direktivi,
– pomoč uradnemu veterinarju pri organiziranju sistema pregledovanja mleka in izdelkov na osnovi mleka,
– redno organiziranje primerjalnih preskusov,
– širjenje informacij, ki jih dobavlja referenčni laboratorij Skupnosti, omenjen v 28. členu, pristojnim organom in laboratorijem, ki opravljajo analize in preskuse mleka in izdelkov na osnovi mleka.
28. člen
(referenčni laboratorij skupnosti)
Referenčni laboratorij Skupnosti za analizo in preskušanje mleka in mlečnih izdelkov je naveden v I. poglavju Priloge D, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prehodno obdobje)
(1) Obstoječi obrati, registrirani po veljavnih predpisih kot obrati, ki izpolnjujejo vse pogoje, se štejejo za odobrene obrate po tem pravilniku.
(2) Obstoječi obrati, registrirani po veljavnih predpisih kot obrati z omejeno kapaciteto, ki želijo uveljavljati odstopanja iz 10. člena tega pravilnika, morajo do 15. aprila 2004 vložiti vlogo na območni urad VURS.
(3) Obstoječi programi usposabljanja v obratih, pri katerih sodeluje uradni veterinar, se štejejo za programe iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(4) Direktive in odločbe, na katere se sklicuje ta pravilnik, so do objave v Uradnem listu EU v slovenskem jeziku, v pisni ali elektronski obliki na vpogled pri VURS v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik.
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02, 30/03, 89/03, 131/03 in 1/04), ki se nanašajo na mleko in mlečne izdelke ter obrate iz tega pravilnika.
31. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– določbe Pravilnika o veterinarsko sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00, 71/00, 33/01 – ZVet-1, 36/01, 81/02, 1/04, 15/04 in 18/04), ki se nanašajo na nadzor surovin in izdelkov ter obratov iz tega pravilnika.
– določbe Odredbe o pogojih za uvoz živilskih proizvodov v Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 21/94), ki se nanašajo na surovo ali predelano mleko.
31. člen
(uveljavitev predpisa)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-116/2004
Ljubljana, dne 14. marca 2004.
EVA 2004-2311-0087
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
                                     PRILOGA A

 ZAHTEVE, KI SE NANAŠAJO NA SPREJEM SUROVEGA MLEKA V OBRATE ZA OBDELAVO OZIROMA
                   PREDELAVO

           I. POGOJI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI
                   ZA SUROVO MLEKO

  1. Surovo mleko mora izhajati:
  a) od krav ali bivolic:
  i) ki pripadajo čredi, v skladu s prvim odstavkom Priloge A Direktive
64/432/EGS:
  – uradno proste tuberkuloze,
  – proste bruceloze ali uradno proste bruceloze;
  ii) ki ne kažejo simptomov infekcijskih bolezni, ki se lahko z mlekom
prenašajo na človeka;
  iii) ki ne dajejo mleka nenormalnih organoleptičnih lastnosti;
  iv) katerih splošno zdravstveno stanje ni prizadeto z vidnimi motnjami in ki
ne trpijo zaradi infekcij genitalnega trakta z izločkom, vnetja črevesja z drisko
in vročine ali prepoznavnega vnetja vimena;
  v) ki nimajo ran na vimenu, ki bi lahko vplivale na mleko;
  vi) ki v primeru krav, dajo vsaj dva litra mleka na dan;
  vii) ki niso bile zdravljene s snovmi, ki so nevarne ali so lahko nevarne
zdravju ljudi in ki se prenašajo v mleko, razen če je mleko izpolnilo predpisano
oziroma določeno dobo karance;
  b) od ovc in koz:
  i) ki pripadajo gospodarstvu ovc in koz, uradno prostemu bruceloze ali
prostemu bruceloze (Brucella melitensis) v pomenu četrtega in petega odstavka 2.
člena Direktive 91/68/EGS; razen če je mleko namenjeno za proizvodnjo sira z dobo
zorenja najmanj dva meseca;
  ii) ki izpolnjujejo zahteve, predpisane pod a), z izjemo zahtev v točkah i) in
vi).
  2. Kadar so na gospodarstvu skupaj različne živalske vrste, mora vsaka vrsta
izpolnjevati zdravstvene pogoje, ki se zahtevajo, kadar so te vrste same.
  3. Surovo mleko je treba izključiti iz obdelave, predelave, prodaje in
prehrane, če:
  a) je dobljeno od živali, ki so jim bile v nasprotju s predpisi dane snovi,
navedene v Direktivi Sveta 96/22/ES;
  b) vsebuje ostanke škodljivih snovi iz 13. člena tega pravilnika, ki presegajo
dovoljeno raven.
              II. HIGIENA NA GOSPODARSTVU

  1. Surovo mleko mora izhajati s gospodarstev, ki so registrirana in pregledana
v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika. Kjer bivolice, ovce in koze
niso na prostem, morajo biti prostori, ki se uporabljajo, projektirani, zgrajeni,
vzdrževani in upravljani na način, ki zagotavlja:
  a) dobre pogoje namestitve, higiene, čistoče in zdravstvenega varstva živali;
in
  b) zadovoljive higienske pogoje za molžo, rokovanje, hlajenje in hranjenje
mleka.
  2. Prostori, kjer se opravlja molža, kjer se mleko hrani, kjer se rokuje z
mlekom ali se mleko hladi, morajo biti razporejeni in zgrajeni tako, da se
prepreči vsako tveganje za kontaminacijo mleka. Biti morajo enostavni za čiščenje
in razkuževanje in imeti vsaj:
  a) stene in tla, ki se zlahka čistijo na delih kjer se lahko zanese zemlja in
lahko pride do infekcije;
  b) tla položena na tak način, ki olajšuje odtekanje tekočin ter ustrezen način
odstranjevanja odpadkov;
  c) ustrezno prezračevanje in osvetlitev;
  d) ustrezno in zadostno dobavo pitne vode, ki izpolnjuje parametre, predpisane
v Direktivi Sveta 98/83/ES za uporabo pri molži ter čiščenju opreme in pribora iz
poglavja III B te priloge;
  e) ustrezno ločitev od vseh virov kontaminacije, kot so stranišča in gnojni
kupi;
  f) pribor in opremo, ki se zlahka perejo, čistijo in razkužujejo.
  Poleg tega morajo imeti prostori za hranjenje mleka primerno opremo za
hlajenje mleka, morajo biti zaščiteni pred škodljivci in morajo biti ustrezno
ločeni od prostorov, kjer so nameščene živali.
  3. Če se uporablja premičen vrč za molžo, mora izpolnjevati zahteve v točki 2
d) in f), poleg tega pa mora vrč:
  a) biti postavljen na čista tla, kjer niso nakopičeni kakršnikoli izločki ali
drugi odpadki;
  b) zagotavljati zaščito za mleko v vsem času uporabe;
  c) biti oblikovan in izdelan tako, da omogoča čiščenje notranjih površin.
  4. Kjer so molznice neprivezane na prostem, mora imeti posestvo molzišče ali
območje za mleko, ki je ustrezno ločeno od namestitvenega območja.
  5. Omogočena mora biti učinkovita izolacija živali, ki so okužene ali za
katere se domneva, da so okužene s katerokoli od bolezni, omenjenih v poglavju I.1
te priloge, ali ločitev živali, navedenih v poglavju I.3 te priloge, od ostale
črede.
  6. Živalim vseh vrst je treba preprečiti dostop do prostorov in krajev, kjer
se mleko hrani, hladi ali z njim rokuje.

  III. HIGIENA PRI MOLŽI, ZBIRANJE SUROVEGA MLEKA IN PREVOZ S PRIDELOVALNEGA
 GOSPODARSTVA V ZBIRALNICO MLEKA ALI CENTER ZA STANDARDIZACIJO MLEKA ALI OBRAT ZA
          OBDELAVO OZIROMA PREDELAVO – HIGIENA OSEBJA

  A) Higiena pri molži

  1. Molžo je treba opraviti higiensko in v pogojih, ki jih določa direktiva
89/362/EGS.
  2. Takoj po molži se mora mleko premestiti na čisto mesto, ki je opremljeno
tako, da se prepreči škodljive vplive na kakovost mleka. Če mleko ni prevzeto v
roku dveh ur po molži, ga je treba ohladiti na temperaturo 8 °C ali manj ob
dnevnem prevzemu, ali na 6 °C, če prevzem ni vsakodneven. Med prevozom mleka v
obrat za obdelavo oziroma predelavo temperatura ohlajenega mleka ne sme presegati
10 °C, razen če je bilo mleko prevzeto v roku dveh ur po molži.
  Iz tehnoloških razlogov v zvezi s proizvodnjo določenih mlečnih izdelkov lahko
uradni veterinar odobri odstopanja od temperatur, določenih v prvem pododstavku,
pod pogojem, da končni izdelek ustreza standardom, določenim v Poglavju II Priloge
C.

  B) Higiena prostorov, opreme in orodja

  1. Oprema in pribor ali njihove površine, ki prihajajo v stik z mlekom
(orodja, posode, cisterne, itd. namenjene molži, zbiranju ali prevozu), morajo
biti izdelani iz gladkega materiala, ki se zlahka čisti in razkužuje, je odporen
proti koroziji in ne prenaša snovi v mleko v količinah, ki lahko ogrozijo zdravje
ljudi, škodujejo sestavi mleka ali škodljivo vplivajo na njegove organoleptične
lastnosti.
  2. Po uporabi je treba očistiti in razkužiti opremo, ki se uporablja za molžo,
molzni stroj in posode, ki prihajajo v stik z mlekom. Po vsakem prevozu ali po
vsaki seriji prevozov, kadar je med razkladanjem in naslednjim nakladanjem zelo
malo časa, vendar v vsakem primeru vsaj enkrat na dan, je treba pred ponovno
uporabo očistiti in razkužiti posode in cisterne, ki se uporabljajo za prevažanje
surovega mleka v zbiralnico mleka ali center za standardizacijo mleka ali v obrat
za obdelavo oziroma predelavo mleka.

  C) Higiena osebja

  1. Od osebja se zahteva absolutna čistoča. Predvsem:
  a) morajo osebe, ki opravljajo molžo in rokujejo s surovim mlekom, nositi
ustrezna čista oblačila za molžo;
  b) si morajo molzniki oprati roke neposredno pred začetkom molže in jih ves
čas molže ohranjati kar se da čiste.
  V ta namen se poleg kraja molže zahteva ustrezen pribor za umivanje rok, ki
omogoča osebam, ki opravljajo molžo ali rokujejo s surovim mlekom, da si umijejo
roke
  2. Nosilec dejavnosti mora izvesti vse ukrepe za preprečitev, da osebe, ki bi
lahko onesnažile surovo mleko, ne rokujejo z njim dokler ni dokazov, da te osebe
to lahko naredijo brez nevarnosti, da bi prišlo do onesnaženja.
  Vsaka oseba, ki opravlja molžo ali rokuje s surovim mlekom, mora dokazati, da
ni zdravstvenih ovir, zaradi katerih ne bi smela opravljati take zaposlitve.
Zdravstveni nadzor take osebe ureja pravilnik, ki določa zdravstvene zahteve za
osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili

  D) Proizvodna higiena

  1. Nosilec dejavnosti vzpostavi sistem spremljanja, pod nadzorom uradnega
veterinarja, za preprečitev, da bi se surovemu mleku dodajala voda. Ta sistem mora
še posebej vključiti redne preglede zmrziščne točke mleka iz vsakega
pridelovalnega gospodarstva v skladu z naslednjim postopkom:
  a) surovo mleko z vsakega gospodarstva se redno pregleduje z naključnim
vzorčenjem. Kjer se mleko z enega gospodarstva dostavlja neposredno v obrat
obdelave oziroma predelave, je treba te vzorce vzeti ob prevzemu mleka na
gospodarstvu, pod pogojem, da se upoštevajo previdnostni ukrepi za preprečitev
potvorb med prevozom, ali pred izpraznitvijo v obratu za obdelavo oziroma
predelavo, ko mleko dostavi neposredno proizvajalec.
  Če rezultati preverjanja vzbujajo pri uradnem veterinarju sum, da se dodaja
voda, mora na gospodarstvu vzeti pristojen vzorec. Pristojen vzorec predstavlja
mleko ene povsem nadzorovane jutranje ali večerne molže, ki se ne začne prej kot
enajst ur ali kasneje kot trinajst ur po predhodni molži.
  Kjer se mleko dobavlja z več gospodarstev, se vzorce lahko vzame samo, ko
surovo mleko prihaja v obrate za obdelavo oziroma predelavo ali zbiralnice mleka
oziroma center za standardizacijo mleka, pod pogojem, da se pregledi na kraju
samem opravijo na gopodarstvih.
  Če rezultati pregleda zbujajo sum, da je bila dodana voda, se vzorce vzame na
vseh gospodarstvih, ki so sodelovala pri zbiranju tega surovega mleka.
  Če je treba, uradni veterinar vzame pristojne vzorce v pomenu drugega
pododstavka te točke;
  b) če rezultati pregleda kažejo, da se voda ni dodala, se surovo mleko lahko
uporabi za proizvodnjo surovega pitnega mleka, toplotno obdelanega mleka ali mleka
za proizvodnjo mlečnih izdelkov za prehrano ljudi.
  2. Obrat za obdelavo oziroma predelavo obvesti uradnega veterinarja, kadar se
doseže najvišje standarde, določene za skupno število mikroorganizmov ali število
somatskih celic. Uradni veterinar sprejme ustrezne ukrepe po tem pravilniku
  3. Če v treh mesecih od obvestila o rezultatih pregledov iz točke 1a), in
preiskave, predvidene v poglavju IV.D te priloge, in po tem, ko so bili preseženi
standardi v IV. poglavju te priloge, mleko s tega gospodarstva teh standardov ne
izpolnjuje, to gospodarstvo ne sme več dobavljati surovega mleka, dokler mleko
spet ne izpolnjuje omenjenih standardov.
  Mleko se ne sme uporabljati za prehrano ljudi, če vsebuje ostanke antibiotikov
v količinah, ki za katerokoli od snovi, navedenih v Prilogah I in III uredbe (EGS)
št. 2377/90, presegajo dovoljene ravni.

  IV. STANDARDI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI OB ČASU PREVZEMA NA PRIDELOVALNEM
  GOSPODARSTVU ZA SPREJEM SUROVEGA MLEKA V OBRATE ZA OBDELAVO OZIROMA PREDELAVO

  Za izpolnjevanje teh standardov se morajo opraviti ločeni preskusi na
reprezentativnem vzorcu surovega mleka, prevzetega na vsakem pridelovalnem
gospodarstvu.

  A) Surovo kravje mleko

  Poleg omejitev iz Prilog I in III Uredbe (EGS) 2377/90:
  1. Mora surovo kravje mleko, namenjeno proizvodnji toplotno obdelanega pitnega
mleka, fermentiranega mleka, jedi iz skute, želiranega ali aromatiziranega mleka
in smetane, izpolnjevati naslednje standarde:

---------------------------------------------------------------------------------
Skupno število mikroorganizmov
pri 30 °C (na ml)                  <= 100.000 (a)

Število somatskih celic (na ml)           <= 400.000 (b)
---------------------------------------------------------------------------------
(a) Geometrijsko povprečje v obdobju dveh mesecev z vsaj dvema vzorcema mesečno.
(b) Geometrijsko povprečje v obdobju treh mesecev z vsaj enim vzorcem na mesec.
---------------------------------------------------------------------------------

  2. Surovo kravje mleko za proizvodnjo mlečnih izdelkov, razen omenjenih v
prejšnji točki, mora izpolnjevati naslednje standarde:

-----------------------------------------------------------------------------------
Skupno število mikroorganizmov
pri 30 °C (na ml)                  <= 100.000 (a)

Število somatskih celic (na ml)           <= 400.000 (b)
-----------------------------------------------------------------------------------
(a)  Geometrijsko povprečje v obdobju dveh mesecev z vsaj dvema vzorcema mesečno.
(b)  Geometrijsko povprečje v obdobju treh mesecev z vsaj enim vzorcem na mesec.
-----------------------------------------------------------------------------------

  3. Surovo kravje mleko, namenjeno neposredno prehrani ljudi, in surovo kravje
mleko za proizvodnjo izdelkov ‘izdelanih iz surovega mleka’, pri katerih proizvodni
postopek ne vključuje toplotne obdelave, morajo:
  a) izpolnjevati standarde iz prve točke;
  b) poleg tega izpolnjevati naslednji standard (1):
  Staphylococcus aureus (na ml):
  n = 5
  m = 500
  M = 2.000
  c = 2.

  B) Surovo bivolje mleko

  Poleg omejitev iz Prilog I in III Uredbe (EGS) št. 2377/90:
  1. Mora surovo bivolje mleko za proizvodnjo mlečnih izdelkov izpolnjevati
naslednje standarde:


-----------------------------------------------------------------------------------
Skupno število mikroorganizmov
pri 30 °C (na ml)                 <= 1,000.000 (a)

Število somatskih celic (na ml)           <= 500.000 (b)
-----------------------------------------------------------------------------------
a)   Geometrijsko povprečje v obdobju dveh mesecev z vsaj dvema vzorcema mesečno.
b)   Geometrijsko povprečje v obdobju treh mesecev z vsaj enim vzorcem mesečno.
-----------------------------------------------------------------------------------

  ---------------
  (1) Kjer je:
  n = število vzorčnih enot, ki sestavljajo vzorec;
  m = mejna vrednost za število bakterij: rezultat velja za zadovoljivega, če
število bakterij v vseh vzorčnih enotah ne presega ‘m’;
  M = maksimalna vrednost za število bakterij; rezultat velja za nezadovoljivega,
če je število bakterij v eni ali več kot eni vzorčni enoti ‘M’ ali več;
  c = število vzorčnih enot, kjer je lahko bakterijsko število med ‘m’ in ‘M’,
pri čemer vzorec velja za sprejemljivega, če je bakterijsko število drugih vzročnih
enot ‘m’ ali manj.
  2. Surovo bivolje mleko, namenjeno proizvodnji izdelkov ‘izdelanih iz surovega
mleka’, pri katerih proizvodni postopek ne vključuje toplotne obdelave, mora
izpolnjevati naslednje zahteve:

-------------------------------------------------------------------
Skupno število mikroorganizmov pri 30 °C (na ml)     <= 500.000
Število somatskih celic (na ml)             <= 400.000
Staphylococcus aureus:             kot za kravje mleko
-------------------------------------------------------------------

  C) Surovo kozje, ovčje in bivolje mleko mora ustrezati naslednjim standardom:

  1. Če je namenjeno za proizvodnjo toplotno obdelanega pitnega mleka ali
toplotno obdelanih mlečnih izdelkov:

-------------------------------------------------------------------
Skupno število mikroorganizmov, štetje na plošči
-------------------------------------------------------------------
pri 30 °C (na ml)                  < 1,500.000 (a)
-------------------------------------------------------------------


  2. Če je namenjeno za proizvodnjo izdelkov, izdelanih iz surovega mleka, po
postopku, ki ne vključuje nobene toplotne obdelave:

Skupno število mikroorganizmov – štetje
na plošči (na ml)                     < 500.000

  D) Kadar so preseženi maksimalni standardi, predpisani v A, B in C, in kjer
nadaljnja preiskava pokaže potencialno nevarnost za zdravje, mora uradni veterinar
sprejeti ustrezne ukrepe.
  E) Izpolnjevanje standardov A, B in C je treba preverjati z naključnim
vzorčenjem ali ob prevzemu na pridelovalnem gospodarstvu ali ob sprejemu mleka v
obratu za obdelavo ali predelavo.
                                    PRILOGA B


           I. SPLOŠNI POGOJI ZA ODOBRITEV OBRATOV
               ZA OBDELAVO IN PREDELAVO

  Obrati za obdelavo in predelavo morajo imeti vsaj:
  1. dovolj velika delovna območja, da se delo lahko opravlja v ustreznih
higienskih pogojih. Njihova konstrukcija in razporeditev morata biti taka, da
preprečujeta kontaminacijo surovin in izdelkov iz tega pravilnika.
  Proizvodnja toplotno obdelanega mleka ali proizvodnja mlečnih izdelkov, ki bi
lahko predstavljali tveganje kontaminacije drugih izdelkov, iz tega pravilnika, se
mora opravljati v jasno ločenem delovnem območju;
  2. na območjih, kjer se pripravlja in predeluje surovine in rokuje z njimi,
ter proizvaja izdelke iz tega pravilnika:
  a) trdna, nepremočljiva tla, ki se zlahka čistijo in razkužujejo in so
položena tako, da voda zlahka odteka, ter imajo opremo za odstranjevanje vode;
  b) stene z gladkimi površinami, ki se zlahka čistijo, so trajne in
neprepustne, svetle barve;
  c) v prostorih, kjer se pripravlja ali predeluje izpostavljene neembalirane
surovine ali proizvode in se z njimi rokuje, strope ali stropne obloge, ki se
zlahka čistijo;
  d) vrata iz materialov, odpornih na korozijo, ki se zlahka čistijo;
  e) ustrezno prezračevanje in, kjer je treba, zadovoljive zmogljivosti za
izčrpavanje pare in vodnih hlapov;
  f) ustrezno naravno ali umetno osvetlitev;
  g) ustrezno število umivalnikov za roke z vročo in mrzlo tekočo vodo ali vodo,
mešano na primerno temperaturo, za umivanje in razkuževanje rok. V delovnih
prostorih in straniščih pipe ne smejo biti na ročno upravljanje. Umivalniki morajo
biti opremljeni s sredstvi za umivanje in dezinfekcijo ter higiensko sušenje rok;
  h) pripomočke za čiščenje pribora, opreme in naprav;
  3. v prostorih, v katerih se skladiščijo surovine in izdelki iz tega
pravilnika, enaki pogoji kot pogoji iz točk 2(a) do (f) tega poglavja, razen:
  – hladilnice in prostori za ohlajevanje, kjer se tla zlahka čistijo in
razkužujejo in so položena tako, da voda lahko odteka;
  – v prostoru za zamrzovanje in globoko zamrzovanje, zadošča da so tla
nepremočljiva in odporna proti gnitju ter se zlahka čistijo.
  V teh primerih mora biti na voljo dovolj močna oprema za ohlajevanje, da
surovine in izdelki ostajajo pri temperaturah, predpisanih v tem pravilniku.
  Uporaba lesenih sten v prostorih iz druge alinee prejšnjega pododstavka ni
razlog za umik odobritve, pod pogojem, da so bili zgrajeni pred 1. januarjem 1993.
  Zmogljivost prostorov za shranjevanje mora zadoščati za shranjevanje
uporabljenih surovin in izdelkov, zajetih s tem pravilnikom;
  4. zmogljivosti za higiensko zaščito in rokovanje s surovinami in ne
embaliranimi ali nepakiranimi končnimi izdelki med nakladanjem in razkladanjem;
  5. ustrezen sistem za varstvo pred škodljivci;
  6. pribor in oprema, namenjeni neposrednemu stiku s surovinami in izdelki,
izdelani z materialov, odpornih na korozijo, ki se zlahka čistijo in razkužujejo;
  7. posebne neprepustne posode, odporne na korozijo, v katere se daje surovine
ali izdelke, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Kjer se take surovine in izdelki
odstranjujejo s pomočjo vodov, morajo biti ti izdelani in nameščeni tako, da ne
pride do tveganja kontaminacije drugih surovin ali izdelkov;
  8. ustrezne pripomočke za čiščenje in razkuževanje opreme in pribora;
  9. sistem za odstranjevanje odpadne vode, ki izpolnjuje higienske zahteve;
  10. dobava samo pitne vode v pomenu Direktive 98/83/ES. Vendar se izjemoma
odobri dobava nepitne vode za proizvodnjo pare, gašenje in opremo za hlajenje, pod
pogojem, da sistem cevi za ta namen preprečujejo uporabo te vode v druge namene in
ne predstavljajo posrednega ali neposrednega tveganja kontaminacije izdelka. Cevi
za nepitno vodo se morajo jasno razločevati od cevi za pitno vodo;
  11. ustrezno število garderob z gladkimi, nepremočljivimi, pralnimi stenami in
tlemi, umivalniki in stranišči na izplakovanje. Ta se ne smejo odpirati neposredno
v delovne prostore. Umivalniki morajo biti opremljeni za umivanje rok in imeti
higienska sredstva za sušenje rok; pipe umivalnikov ne smejo imeti ročnega
upravljanja;
  12. če količina izdelkov zahteva redno ali trajno prisotnost uradnega
veterinarja, ustrezno opremljen prostor, ki ga je mogoče zakleniti, za izključno
uporabo uradnega veterinarja;
  13. prostor ali varno mesto za hranjenje čistil, razkužil in podobnih snovi;
  14. prostor ali omara za hranjenje pribora za čiščenje in vzdrževanje;
  15. ustrezne zmogljivosti za pranje in razkuževanje cistern za prevoz mleka in
tekočih mlečnih izdelkov ali mlečnih izdelkov v prahu. Vendar te zmogljivosti niso
obvezne, če se zahteva, da se prevozna sredstva perejo in razkužujejo v pralnicah,
ki jih VURS uradno odobri.

           II. SPLOŠNI HIGIENSKI POGOJI V OBRATIH
                 ZA OBDELAVO IN PREDELAVO

  A) Splošni higienski pogoji, ki se nanašajo na prostore, opremo in pribor

  1. Oprema in pribor, ki se uporabljajo za delo s surovinami in izdelki, tla,
stropi in stropne obloge, stene in predelne stene, je treba ohranjati zadovoljivo
čiste in v dobrem stanju, tako da ne predstavljajo vira kontaminacije za surovine
ali izdelke.
  2. V prostore, kjer se proizvaja in hrani mleko in mlečne izdelke, ne smejo
vstopati živali. V prostorih ali na opremi je treba sistematično uničevati
glodalce, mrčes in druge škodljivce. Strupe za glodalce, insekticide, razkužila in
druge potencialno strupene snovi je treba hraniti v prostorih ali omarah, ki
morajo biti zaklenjeni; njihova uporaba ne sme predstavljati nikakršne nevarnosti
za kontaminacijo izdelkov.
  3. Delovni prostori, pribor in delovna oprema se morajo uporabljati samo za
delo z izdelki, za katere je bila podeljena odobritev. Vendar pa se lahko z
dovoljenjem uradnega veterinarja istočasno ali ob drugih časih uporabljajo za delo
na drugih živilih, primernih za prehrano ljudi, ali na drugih živilih na osnovi
mleka za prehrano ljudi, vendar pa namenjene drugačni uporabi kot za prehrano
ljudi, pod pogojem da ne povzročajo kontaminacije izdelkov, za katere je bila dana
odobritev.
  4. Za vse namene je treba uporabljati pitno vodo v pomenu Direktive 98/83/ES.
Vendar je izjemoma mogoče uporabiti nepitno vodo za hlajenje opreme, proizvodnjo
pare in gašenje požarov, pod pogojem, da cevi za ta namen onemogočajo uporabo te
vode v druge namene in ne predstavljajo tveganja kontaminacije surovin in
izdelkov, zajetih s tem pravilnikom.
  5. Razkužila in podobne snovi za uporabo v živilski stroki mora odobriti
pristojni organ. Uradni veterinar dovoli le uporabo odobrenih sredstev. Sredstva
se morajo uporabljati tako, da ne vplivajo škodljivo na stroje, opremo, surovine
in izdelke, zajete v tem pravilniku.
  Njihove posode morajo biti jasno razpoznavne in morajo imeti oznake (etikete)
z navodili za njihovo uporabo.
  Njihovi uporabi mora slediti temeljito splakovanje pribora in opreme s pitno
vodo.

  B) Splošni higienski pogoji, ki se nanašajo na osebje

  1. Od osebja se zahteva popolna čistoča. To še posebej velja za osebe, ki
rokujejo z izpostavljenimi, ne embaliranimi surovinami in izdelki, zajetimi v tem
pravilniku. Še posebej:
  a) mora osebje nositi ustrezne čiste delovne obleke in čista pokrivala, ki
povsem pokrivajo lase;
  b) osebje, določeno za rokovanje in pripravo surovin in izdelkov, zajetih v
tem pravilniku, si mora oprati roke vsaj vsakokrat, ko se ponovno loti dela
oziroma ko pride do kontaminacije; rane na koži je treba prekriti z nepremočljivo
obvezo;
  c) v prostorih, kjer se obdeluje ali hrani surovine in izdelke, zajete v tem
pravilniku, je prepovedano kaditi, pljuvati, jesti in piti.
  2. Nosilec dejavnosti sprejme vse zahtevane ukrepe za preprečitev, da osebe,
ki lahko kontaminirajo izdelke, zajete v tem pravilniku, ne rokujejo z njimi,
dokler ni dokazov, da te osebe to lahko počno brez tveganja za kontaminacijo.
  Ob sprejemu mora vsaka oseba, ki dela ali rokuje z izdelki, zajetimi v tem
pravilniku, z zdravniškim spričevalom dokazati, da ni zdravstvenih ovir za tako
zaposlitev. Zdravstveni nadzor take osebe ureja pravilnik, ki določa zdravstvene
zahteve za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z
živili.

        III. POSEBNE ZAHTEVE ZA ODOBRITEV ZBIRALNIC MLEKA

  Poleg splošnih zahtev, predpisanih v I. poglavju te priloge, morajo zbiralnice
mleka imeti vsaj:
  a) opremo za hlajenje ali ustrezna sredstva za hlajenje mleka in, če se mleko
hrani v zbiralnici mleka, hladilno napravo za hranjenje;
  b) če se mleko čisti v zbiralnici mleka, centrifuge ali druge naprave,
primerne za fizikalno čiščenje mleka.

    IV. POSEBNE ZAHTEVE ZA ODOBRITEV CENTROV ZA STANDARDIZACIJO MLEKA

  Poleg splošnih zahtev, predpisanih v I. poglavju te priloge, mora imeti center
za standardizacijo mleka vsaj:
  a) posode za hranjenje surovega mleka na hladnem, opremo za standardizacijo in
posode za hranjenje standardiziranega mleka;
  b) centrifuge ali druge naprave, primerne za fizikalno čiščenje mleka.

           V. POSEBNE ZAHTEVE ZA ODOBRITEV OBRATOV
                 ZA OBDELAVO IN PREDELAVO

  Poleg splošnih zahtev, predpisanih v I. poglavju te priloge, morajo imeti
obrati za obdelavo in predelavo vsaj:
  a) opremo za mehansko polnjenje in ustrezno avtomatsko zapiranje posod, ki se
bodo uporabljale za pakiranje toplotno obdelanega pitnega mleka in mlečnih
izdelkov v tekoči obliki, po polnjenju, če se takšni postopki opravljajo v njih.
Ta zahteva ne velja za kante, rezervoarje in večja pakiranja, ki presega 4 litre.
  Vendar pa lahko v primeru omejene proizvodnje tekočega mleka, namenjenega za
pitje, uradni veterinar odobri druge metode z uporabo naprav za polnjenje in
zapiranje, ki niso avtomatske, pod pogojem da imajo enaka jamstva glede higiene;
  b) opremo za hlajenje in hranjenje toplotno obdelanega mleka, tekočih mlečnih
izdelkov in, v primerih predvidenih v II. in IV. poglavju te priloge, surovega
mleka na hladnem, če se ti postopki opravljajo tam. Hladilnice morajo biti
opremljene s pravilno umerjenimi napravami za merjenje temperature;
  c)
  – v primeru embaliranja v posode za enkratno uporabo, območje za hranjenje teh
posod in za hranjenje surovin, namenjenih njihovi proizvodnji,
  – v primeru embaliranja v posode za ponovno uporabo, posebno območje za
njihovo hranjenje in opremo, namenjeno za njihovo mehansko čiščenje in
razkuževanje;
  d) posode za hranjenje surovega mleka, opremo za standardizacijo in posode za
hranjenje standardiziranega mleka;
  e) če je potrebno, centrifuge ali druga ustrezna sredstva za fizikalno
čiščenje mleka;
  f)
  1. V primeru obratov za obdelavo, opremo za toplotno obdelavo, ki jo odobri
ali dovoli uradni veterinar, z:
  – avtomatskim temperaturnim nadzorom,
  – termometrom z zapisom (termograf),
  – avtomatsko varnostno napravo, ki preprečuje nezadostno segrevanje,
  – ustreznim varnostnim sistemom, ki preprečuje mešanje toplotno obdelanega
mleka z nepopolno segretim mlekom,
  – avtomatsko napravo za registriranje za varnostni sistem iz prejšnje alinee
ali postopek za spremljanje učinkovitosti sistema.
  Pri odobritvi obrata VURS lahko odobri drugačno opremo z enakovrednimi jamstvi
glede delovanja in enakimi zagotovili glede higiene.
  2. V primeru obratov za predelavo, če se ti postopki opravljajo v njih, opremo
in metode za segrevanje, termizacijo ali toplotno obdelavo, ki izpolnjuje
higienske zahteve;
  g) opremo za hlajenje, embaliranje in hranjenje zmrznjenih mlečnih izdelkov,
če se ti postopki opravljajo v njih;
  h) opremo za sušenje mleka in embaliranje mleka v prahu, če se ti postopki
opravljajo tam.

 VI. HIGIENSKE ZAHTEVE, KI SE NANAŠAJO NA OPREMO PROSTOROV IN OSEBJE OBRATOV ZA
               OBDELAVO IN PREDELAVO

  Poleg splošnih zahtev, predpisanih v II. poglavju te priloge, morajo obrati
izpolnjevati naslednje pogoje:
  1. Treba se je izogniti navzkrižni kontaminaciji med opremo, prezračevanjem
ali osebjem. Če je potrebno in glede na analizo tveganja iz 12. člena tega
pravilnika, je treba prostore, namenjene proizvodnim postopkom, razdeliti na mokra
in suha območja, od katerih ima vsako svoje pogoje delovanja.
  2. Kakor hitro je mogoče po vsakem prevozu ali po seriji prevozov, kadar je
malo časa med razkladanjem in naslednjim nakladanjem, vendar v vsakem primeru vsaj
enkrat na delovni dan, je treba pred ponovno uporabo oprati in razkužiti posode in
cisterne, ki se uporabljajo za prevažanje surovega mleka v zbiralnice mleka ali
standardizacijske centre ali v obrate za obdelavo ali predelavo mleka.
  3. Opremo, posode in naprave, ki med proizvodnjo prihajajo v stik z mlekom ali
mlečnimi izdelki ali drugimi pokvarljivimi surovinami, je treba čistiti in po
potrebi razkužiti po postopkih in tako pogosto, kot določajo načela iz prvega
odstavka 12. člena tega pravilnika.
  4. Prostore obdelave je treba čistiti v skladu z frekvenco in postopki
določenimi v načelih iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.
  5. Za čiščenje ostale opreme, posod, pribora in naprav, ki prihajajo v stik z
mikrobiološko stabilnimi mlečni izdelki, in za prostore, kjer se hranijo te snovi,
mora nosilec dejavnosti obrata sestaviti program čiščenja, ki temelji na analizi
tveganja, omenjeni v 12. členu tega pravilnika. Ta program mora izpolnjevati
zahtevo iz 1. točke tega poglavja in mora tudi zagotavljati, da zaradi posledic
neustreznih metod čiščenja ni zdravstvenega tveganja za izdelke, zajete v tem
pravilniku.
                                    PRILOGA C

     I. ZAHTEVE ZA PROIZVODNJO TOPLOTNO OBDELANEGA MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV

  A) Zahteve za proizvodnjo toplotno obdelanega pitnega mleka

  1. Toplotno obdelano pitno mleko mora biti pridobljeno iz surovega mleka, ki
izpolnjuje standarde, predpisane v Prilogi A, IV. poglavje.
  2. Po sprejemu v obrat za obdelavo je treba mleko, če ni obdelano v štirih
urah od sprejema, ohladiti na temperaturo, ki ne presega + 6 °C, in ga ohranjati
pri tej temperaturi, dokler ni toplotno obdelano.
  Če surovo kravje mleko ni obdelano v 36 urah od sprejema, je treba na tem
mleku opraviti nadaljnjo preiskavo, preden se toplotno obdela. Če se s pomočjo
posredne ali neposredne metode ugotovi, da skupno število mikroorganizmov tega
mleka pri 30 °C presega 300.000 na ml, se tega mleka ne sme uporabiti za
proizvodnjo toplotno obdelanega pitnega mleka.
  3. Proizvodnja toplotno obdelanega mleka mora vključevati vse potrebne ukrepe,
še posebej naključno vzorčenje, ki se nanaša na:
  a) skupno število mikroorganizmov za zagotovitev, da:
  – surovo mleko, če ni obdelano v roku 36 ur od sprejema, neposredno pred
toplotno obdelavo ne presega skupnega števila mikroorganizmov 300.000 na ml pri
30°C, v primeru kravjega mleka;
  – ima mleko, ki je bilo predhodno pasterizirano, neposredno pred drugo
toplotno obdelavo skupno število mikroorganizmov pri 30 °C, ki ne presega 100.000
na ml.
  b) prisotnost dodane vode v mleku
  Toplotno obdelano mleko je treba redno pregledovati na prisotnost dodane vode,
še posebej s preverjanjem zmrziščne točke. V ta namen je treba vzpostaviti sistem
monitoringa pod nadzorom uradnega veterinarja.
  Kjer se odkrije dodano vodo, uradni veterinar sprejme ustrezne ukrepe v skladu
s pravilnikom, ki določa vzorčenje in analizne metode za surovo in toplotno
obdelano mleko (Odločba Sveta 92/608/EGS in Odločba Komisije 91/180/EGS).
  Pri vzpostavljanju sistema nadzora uradni veterinar upošteva:
  – rezultate pregledov surovega mleka, omenjene v Prilogi A, poglavje III D.1
in še posebej njihovo variiranje in povprečje,
  – učinek hranjenja in predelave mleka po postopkih dobre proizvodne prakse
(DPP) na zmrziščno točko.
  Na toplotno obdelanem pitnem mleku se lahko opravi katerikoli preskus, ki kaže
na mikrobiološko stanje mleka pred toplotno obdelavo. Pravila za uporabo teh
preiskav in merila, ki jih je treba s tem v zvezi izpolnjevati so določena s
pravilnikom, ki določa vzorčenje in analizne metode za surovo in toplotno obdelano
mleko.
  4. a) Pasterizirano mleko mora:
  i) biti dobljeno s pomočjo postopka, ki vključuje visoko temperaturo za kratek
čas (vsaj 71,7 °C za 15 sekund ali kakršnokoli enakovredno kombinacijo) ali
postopek pasterizacije z različnim časom in temperaturnimi kombinacijami za
enakovreden učinek;
  ii)    izkazati negativno reakcijo na preskus fosfataze in pozitivno reakcijo na
preskus peroksidaze. Vendar se dovoli proizvodnja pasteriziranega mleka, ki
izkazuje negativno reakcijo na preskus peroksidaze, pod pogojem da je mleko
označeno s ‘pasterizirano pri visoki temperaturi’;
  iii) biti takoj po pasterizaciji kakor hitro je mogoče ohlajeno na
temperaturo, ki ne presega 6 °C.
  b) UVT mleko mora:
  – biti dobljeno tako, da se na surovo mleko usmeri stalni tok toplote, ki
pomeni uporabo visoke temperature za kratek čas (ne manj kot +135 °C za ne manj
kot sekundo) – namen je uničiti vse preostale škodljive mikroorganizme in njihove
spore – z uporabo neprozornih posod ali posod, ki ob pakiranju postanejo
neprozorne, vendar tako, da so kemične, fizikalne in organoleptične spremembe
minimalne,
  – imeti tako sposobnost ohranjanja, da ni mogoče zaznati kvarjenja s pomočjo
naključnega vzorčenja potem, ko je bilo 15 dni v zaprti posodi pri temperaturi +
30 °C; ali v obdobju sedmih dni v zaprti posodi pri temperaturi + 55 °C.
  Kjer se z neposrednim stikom mleka in pare uporabi ultra visok temperaturni
postopek obdelave mleka, je treba paro dobiti iz pitne vode in ne sme nalagati
tujih snovi v mleku ali nanj škodljivo vplivati. Še več, uporaba tega postopka ne
sme povzročiti spremembe v vsebnosti vode obdelanega mleka.
  c) sterilizirano mleko mora:
  – biti segreto in sterilizirano v nepredušno zaprtem ovoju ali posodah,
katerih zapiranje mora ostati nedotaknjeno,
  – v primeru naključnega vzorčenja imeti tako sposobnost ohranjanja, da ni
mogoče zaznati kvarjenja potem, ko je bilo 15 dni v zaprti posodi pri temperaturi
+ 30 °C; ali v obdobju sedmih dni v zaprti posodi pri temperaturi + 55 °C.
  d) Pasterizirano mleko, ki je bilo izpostavljeno pasterizaciji z visoko
temperaturo, UVT mleko in sterilizirano mleko je mogoče pridobivati iz surovega
mleka, ki je opravilo termizacijo ali začetno toplotno obdelavo v drugem obratu. V
tem primeru mora biti naravnana temperatura nižja ali enakovredna pasterizaciji in
mleko mora pred drugo obdelavo izkazovati pozitivno reakcijo na preskus
perokisdaze. Nosilec dejavnosti mora uradnega veterinarja obvestiti o uporabi tega
postopka. V dokumentu, predvidenem v osmem odstavku 5. člena tega pravilnika, je
treba omeniti prvo obdelavo.
  Pasterizirano mleko je mogoče proizvesti v enakih pogojih iz surovega mleka,
ki je opravilo samo začetno termizacijo;
  e) postopke segrevanja, temperature in trajanje segrevanja v zvezi s
pasteriziranim, UVT in steriliziranim mlekom, vrste opreme za segrevanje, ventile
za preusmerjanje toka in vrste naprav za nadzor temperature in naprav za
registriranje odobri ali dovoli uradni veterinar v skladu s standardi Skupnosti
ali mednarodnimi standardi.
  f) Podatke iz registrirne naprave-termografa, mora nosilec dejavnosti opremiti
z datumom in hraniti dve leti ter jih predložiti na zahtevo uradnega veterinarja,
razen v primeru mikrobiološko pokvarljivih izdelkov, za katere se to obdobje
skrajša na dva meseca po datumu uporabno do ali po roku trajanja.
  5. Toplotno obdelano mleko:
  a) mora izpolnjevati mikrobiološke standarde, predpisane v II. poglavju;
  b) ne sme vsebovati farmakološko aktivnih snovi v količinah, višjih kot so
omejitve, predpisane v Prilogah I in III k uredbi (EGS) št. 2377/90;

  B) Zahteve za mleko za proizvodnjo mlečnih izdelkov

  1. Nosilec dejavnosti obrata za predelavo mora sprejeti vse potrebne ukrepe za
zagotovitev, da se surovo mleko toplotno obdela ali porabi, če gre za izdelke,
narejene iz surovega mleka:
  – čim prej po sprejemu, če mleko ni bilo ohlajeno,
  – v roku 36 ur od sprejema, če se mleko hrani pri temperaturi, ki ne
presega 6°C,
  – v roku 48 ur od sprejema, če se mleko hrani pri temperaturi, ki ne
presega 4°C,
  – v roku 72 ur za bivolje, ovčje in kozje mleko.
  Vendar lahko iz tehnoloških razlogov, povezanih s proizvodnjo nekaterih
mlečnih izdelkov, uradni veterinar dovoli preseganje časa in temperatur, navedenih
v zgornjih alineah.
  O teh odstopanjih in o tehnoloških razlogih zanje mora VURS obvestijo
Komisijo.
  2. Toplotno obdelano mleko, namenjeno proizvodnji mlečnih izdelkov, je treba
pridobiti iz surovega mleka, ki izpolnjuje standarde, predpisane v Prilogi A, IV.
poglavje.
  3. Toplotno obdelano mleko mora izpolnjevati naslednje zahteve:
  a) termizirano mleko mora:
  i) biti dobljeno iz surovega mleka, ki ima, če ni obdelano v roku 36 ur od
sprejema v obrat, pred termizacijo skupno število mikroorganizmov pri 30 °C, ki ne
presega 300.000 na ml, če gre za kravje mleko;
  ii) biti dobljeno z obdelavo, opredeljeno v šestem odstavku 2. člena tega
pravilnika;
  iii) če se uporablja za proizvodnjo pasteriziranega, UVT ali steriliziranega
mleka, pred obdelavo izpolnjevati naslednje standarde:
  – skupno število mikroorganizmov pri 30 °C enako ali manjše od 100.000 na ml;
  b) pasterizirano mleko mora
  i) biti dobljeno z obdelavo, ki vključuje visoko temperaturo za kratek čas
(vsaj 71,7 °C za 15 sekund ali katerakoli enakovredna kombinacija) ali proces
pasterizacije z različnimi časovnimi in temperaturnimi kombinacijami, da bi dobili
enak učinek;
  ii)    izkazovati negativno reakcijo na preskus fosfataze in pozitivno reakcijo na
preskus peroksidaze. Vendar se dovoli proizvodnja pasteriziranega mleka, ki
izkazuje negativno reakcijo na preskus peroksidaze, pod pogojem, da se mleko
označi kot ‘pasterizirano pri visoki temperaturi’;
  c) UVT mleko mora biti dobljeno tako, da se na surovo mleko usmeri stalni tok
toplote, ki pomeni uporabo visoke temperature za kratek čas (ne manj kot +135 °C
za ne manj kot sekundo) – namen je uničiti vse preostale škodljive mikroorganizme
in njihove spore – tako da so kemične, fizikalne in organoleptične spremembe
minimalne.
            II. MIKROBIOLOŠKA MERILA ZA MLEČNE IZDELKE
                   IN PITNO MLEKO

  A) Mikrobiološka merila za določene mlečne izdelke ob odstranitvi iz obrata za
predelavo
  Zgornja tabela je namenjena proizvajalcem pri zagotavljanju ustreznega
delovanja njihovih obratov in pri izvajanju sistema in postopka za opravljanje
lastnih pregledov njihove proizvodnje.
  4. Poleg tega morajo mlečni izdelki v tekoči ali žele obliki, ki so bili UVT
obdelani ali sterilizirani in so namenjeni hranjenju pri sobni temperaturi,
izpolnjevati naslednje standarde po inkubaciji za 15 dni pri 30 °C:;
  a) skupno število mikroorganizmov pri 30 °C (na 0,1 ml): <= 10,
  b) organoleptični preiskus: normalno.

  B) Mikrobiološka merila za pitno mleko

  1. Surovo kravje mleko za pitje v takem stanju mora izpolnjevati standarde po
pakiranju
  Skupno število mikroorganizmov število pri 30 °C (na ml): <= 50 000 (a)
  -Staphylococcus aureus (na ml)
  m=100,
  M=500,
  n=5,
  c=2
  – Salmonela:
  odsotna v 25 g
  n = 5,
  c = 0
  Poleg tega patogeni mikroorganizmi in njihovi toksini ne smejo biti prisotni v
količinah, ki vplivajo na zdravje potrošnikov.

  ------------------------------
  (a) Geometrijsko povprečje v obdobju dveh mesecev z vsaj dvema vzorcema
mesečno

  2. Pri naključnem vzorčenju, opravljenem v obratu za obdelavo, mora
pasterizirano mleko izpolnjevati naslednje mikrobiološke standarde (1):

  Patogeni mikroorganizmi: odsotni v 25 g
             n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
  Koliformi (na ml):  n = 5, c = 1, m = 0, M = 5
  Po inkubaciji pri 6 °C za pet dni
  Skupno število mikroorganizmov pri 21 °C (na ml):
  n = 5, c = 1, m = 5 x 10(na 4),
  M = 5 x 10(na 5).

  3. Pri naključnem vzorčenju, opravljenem v obratu za obdelavo, mora
sterilizirano in UVT mleko izpolnjevati naslednje standarde po inkubaciji pri
30 °C za 15 dni:

– skupno število mikroorganizmov (30 °C):  <= 10 (na 0,1 ml)

– organoleptični pregled:              normalno

– farmakološko aktivne snovi:     ne presegajo omejitev,
                določenih v Prilogah I in III
                 k uredbi (EGS) št. 2377/90.

  Kombinirana skupna količina ostankov vseh snovi ne sme presegati vrednosti, ki
se določi v skladu s postopkom, predpisanim v uredbi (EGS) št. 2377/90.
  4. Kjer so preseženi maksimalni standardi in obvezna merila in ko nadaljnja
preiskava kaže potencialno nevarnost za zdravje, uradni veterinar sprejme ustrezne
ukrepe.

             III. EMBALIRANJE IN PAKIRANJE

  1. Embaliranje in pakiranje se morata opravljati v zadovoljivih higienskih
pogojih v prostorih, predvidenih v ta namen.
  2 Ne glede na Direktivo 89/109/EGS morajo embalaža in ovoji izpolnjevati vsa
higienska pravila ter biti dovolj močni, da učinkovito varujejo izdelke, zajete v
tem pravilniku.
  3. Stekleničenje, polnjenje posod s toplotno obdelanim mlekom in tekočimi
mlečni izdelki ter zapiranje posod in pakiranj se mora opravljati avtomatsko.
  Vendar lahko v primeru omejene proizvodnje uradni veterinar dovoli
neavtomatske metode zapiranja, pod pogojem, da te dajejo enaka zagotovila glede
higiene.
  4. Materiala za embaliranje ali pakiranje se ne sme ponovno uporabiti za
izdelke, zajete v tem pravilniku, razen določenih vrst posod, ki se po temeljitem
čiščenju in razkužitvi lahko ponovno uporabijo.
  Zapiranje se mora izvajati v obratu, kjer je bila opravljena zadnja toplotna
obdelava pitnega mleka oziroma mlečnih izdelkov v tekoči obliki, takoj po
polnjenju s pomočjo naprav za zapiranje, ki zagotavljajo, da je mleko zavarovano
pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Sistem zapiranja mora biti takšen, da se po
odprtju na posodi, jasno vidi in zlahka preveri, da je bila odprta.
  5. Nosilec dejavnosti obrata mora zaradi nadzora poskrbeti, da so poleg
informacij, zahtevanih v IV. poglavju, na embalaži toplotno obdelanega mleka in
mlečnih izdelkov v tekoči obliki, jasno in čitljivo prikazane naslednje
informacije:
  – vrsta toplotne obdelave, ki jo je opravilo mleko,
  – navedba, kodirana ali ne, s katero se da ugotoviti datum zadnje toplotne
obdelave,
  – v primeru pasteriziranega mleka temperatura, pri kateri je treba hraniti
izdelek.
  6. Postopki proizvodnje in pakiranja se lahko opravljajo v istem prostoru ne
glede na 1. točko tega poglavja, če je pakiranje tako, kot je opisano v 2. točki
tega poglavja in pod naslednjimi pogoji:
  a) prostor mora biti dovolj velik in opremljen tako, da je zagotovljena
higiena postopkov;
  b) ovoji in pakiranja so morali prispeti v obrat za obdelavo ali predelavo v
zaščitni prevleki, v katero so bili dani takoj po izdelavi in ki jih varuje pred
poškodbami med prevozom v obrat, kjer jih je treba hraniti v higienskih pogojih v
prostoru, določenem v ta namen;
  c) prostori za hranjenje pakirnega materiala morajo biti brez prahu in
škodljivcev in ločeni od prostorov, v katerih so snovi, ki bi lahko kontaminirale
izdelke. Pakiranj se ne sme postaviti neposredno na tla;
  d) pakiranje je treba, preden se prinese v prostor, sestaviti v higienskih
pogojih. Odstopanje od te zahteve je mogoče odobriti v primeru avtomatskega
sestavljanja pakiranja, pod pogojem da ni tveganja kontaminacije izdelkov;
  e) pakiranje je treba prinesti v prostor v higienskih pogojih in nemudoma
uporabiti. Z njim ne sme rokovati osebje, ki rokuje z neembaliranimi izdelki;
  f) takoj po pakiranju je treba izdelke postaviti v prostore za hranjenje,
predvidene v ta namen.

  IV. POGOJI, KI UREJAJO OZNAČEVANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI IN ETIKETIRANJE

  A) Pogoji, ki urejajo označevanje zdravstvene ustreznosti

  1. Izdelki, zajeti v tem pravilniku, morajo nositi oznako zdravstvene
ustreznosti. Označevanje je treba izpeljati med ali takoj po izdelavi v obratu na
vidnem mestu. Oznaka mora biti čitljiva, neizbrisna in njeni znaki zlahka
razločljivi. Oznako zdravstvene ustreznosti je mogoče uporabiti na izdelku ali
embalaži, če je izdelek posamezno embaliran, ali na etiketi, pritrjeni na njegovo
embalažo.
  Vendar, kadar so posamezni izdelki posamezno embalirani in potem pakirani
skupaj ali kadar se končnemu potrošniku dobavljajo take majhne, posamezno
embalirane porcije, zadostuje, da se oznako zdravstvene ustreznosti uporabi za
skupno pakiranje.
  2. Kjer so izdelki, označeni v skladu s prvim odstavkom, naknadno dani v
pakiranje, je treba oznako zdravstvene ustreznosti uporabiti tudi za pakiranje.
  3. a) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora v ovalni obrobi navajati naslednje
podrobnosti:
  i)
  – zgoraj: z velikimi tiskanimi črkami začetnica ali začetnice države
pošiljateljice, tj.
  za Skupnost črke B – DK – D – EL – E– F – IRL – I– L – NL – P – UK – AT – FI –
SE – CZ – EE –CY – LV – LT – HU – MT – PL – SI – SK, ki ji sledi registracijska
številka obrata
  – spodaj: ena izmed naslednjih skupin začetnic: CEE – EOF – EWG – EOK – EEC
EEG – ETY – EHS – EMÜ – EEK – EEB –EGK – KEE – EGS;
  ii) ali:
  – zgoraj, ime države pošiljateljice z velikimi črkami,
  – v sredini registracijska številka obrata,
  – spodaj: ena izmed naslednjih skupin začetnic: CEE – EOF –EWG – EOK – EEC –
EEG –ETY – EHS – EMÜ – EEK – EEB –EGK – KEE – EGS;«.
  iii) ali
  – zgoraj: z velikimi tiskanimi črkami ime ali začetnica ali začetnice države
pošiljateljice, tj. za Skupnost, črke B – CZ – DK –D – EE – EL – E – F – IRL – I
CY – LV – LT – L – HU – MT– NL – AT – PL – P – SI – SK – FIN – S – UK,.
  – v sredini: navedba, kje je prikazana registracijska številka obrata;
  – spodaj: ena izmed naslednjih skupin začetnic: CEE – EOF –EWG – EOK – EEC –
EEG – ETY – EHS – EMÜ – EEK – EEB– EGK – KEE – EGS;
  b) oznaka zdravstvene ustreznosti se lahko namesti na izdelek, ovoj ali
pakiranje s pečatom ali z izžiganjem, ali pa se lahko natisne ali namesti na
oznako (etiketo),
  c) oznako zdravstvene ustreznosti lahko sestavlja tudi neodstranljiva ploščica
iz odpornega materiala, ki izpolnjuje vse higienske zahteve in nosi informacije,
določene pod a).

  B) Pogoji, ki urejajo etiketiranje

  Označevanje za inšpekcijske namene jasno kazati:
  1. besedi ‘surovo mleko’ za surovo mleko, namenjeno neposredno prehrani ljudi;
  2. besede ‘izdelano iz surovega mleka’ za mlečne izdelke, izdelane iz surovega
mleka, pri katerih proizvodni proces ne vključuje toplotne obdelave, vključno s
termizacijo;
  3. za druge mlečne izdelke vrsto uporabljene toplotne obdelave na koncu
proizvodnega procesa;
  4. za mlečne izdelke, pri katerih se lahko pojavi rast mikroorganizmov, datum
"uporabno do" ali minimalni rok trajanja.

            V. ZAHTEVE PRI HRANJENJU IN PREVOZU

  1. Mleko in mlečne izdelke iz tega pravilnika, ki jih ni mogoče hraniti pri
sobni temperaturi, je treba hraniti pri temperaturah, ki jih je določil
proizvajalec za zagotovitev njihove trajnosti. Še posebej mora biti navedena
najvišja temperatura, pri kateri se lahko hrani pasterizirano mleko, dokler ne
zapusti obrata in med prevozom, to je 6 °C. Temperature hranjenja v hladilnicah
morajo biti registrirane, stopnja hlajenja pa mora biti taka, da izdelek doseže
zahtevano temperaturo kakor hitro je mogoče.
  2. Cisterne, vrči in druge posode, ki se uporabljajo za prevoz pasteriziranega
mleka, morajo izpolnjevati vsa higienska pravila in še posebej naslednja:
  – njihove notranje površine in vsak drug del, ki lahko pride v stik z mlekom,
mora biti izdelan iz gladkega materiala, ki se zlahka pere, čisti in razkužuje, je
odporen na korozijo in ne prenaša snovi v mleko v takih količinah, ki bi ogrozile
zdravje ljudi, škodovale sestavi mleka ali škodljivo vplivale na njegove
organoleptične lastnosti,
  – načrtovane morajo biti tako, da mleko lahko povsem odteče; če imajo zamaške,
se morajo ti zlahka odstranjevati, prati, čistiti in razkuževati,
  – treba jih je prati, čistiti in razkužiti takoj po vsaki uporabi in po
potrebi pred nadaljnjo uporabo; čiščenje in razkuževanje je treba opraviti v
skladu s Prilogo B, VI. poglavje, 2 in 3,
  – pred in med prevozom jih je treba nepredušno zapreti s pomočjo neprepustne
naprave za zapiranje.
  3. Vozila in posode, uporabljene za prevažanje pasteriziranega mleka, morajo
biti projektirane in opremljene tako, da se lahko ves čas med prevozom ohranjajo
zahtevane temperature.
  4. Vozila, ki se uporabljajo za prevoz toplotno obdelanega pitnega mleka in
mleka v malih posodah ali vrčih, morajo biti v dobrem stanju. Ne smejo se
uporabljati za prevoz drugih izdelkov ali predmetov, ki lahko povzročijo kvarjenje
mleka. Njihova notranja površina mora biti gladka in taka da jo je možno zlahka
prati, čistiti in razkuževati. Notranjost vozil, namenjenih prevažanju mleka, mora
izpolnjevati vse higienske predpise. Vozila, namenjena prevozu toplotno obdelanega
mleka v malih posodah ali vrčih morajo biti projektirana tako, da so posode ali
vrči ustrezno zavarovani pred vsako kontaminacijo in podnebnimi vplivi, ter se ne
smejo uporabljati za prevoz živali.
  5. V ta namen mora uradni veterinar redno preverjati, če prevozna sredstva in
pogoji nakladanja izpolnjujejo higienske zahteve tega poglavja.
  6. Izdelke, zajete v tem pravilniku, je treba razpošiljati tako, da so
zavarovani pred vsem, kar bi jih lahko kontaminiralo ali povzročilo njihovo
kvarjenje ob upoštevanju trajanja in pogojev prevoza in uporabljenih prevoznih
sredstev.
  7. Med prevozom temperatura pasteriziranega mleka, ki se prevaža v cisternah
ali pakirano v malih posodah in vrčih, ne sme presegati 6 °C. Pri direktni dostavi
je dovoljeno odstopanje + 2 °C med dostavo v prodajalne na drobno.

         VI. ZDRAVSTVENI PREGLEDI IN NADZOR PROIZVODNJE

  1. Obrati morajo biti pod nadzorom uradnega veterinarja, ki mora zagotoviti da
se izpolnjujejo zahteve tega pravilnika in še posebej:
  a) preverja:
  i) čistočo prostorov in opreme ter higieno osebja;
  ii) učinkovitost pregledov, ki jih opravlja obrat v skladu s 12. členom tega
pravilnika predvsem s pregledom rezultatov in jemanjem vzorcev;
  iii) mikrobiološke in higienske pogoje mlečnih izdelkov;
  iv) učinkovitost obdelave mlečnih izdelkov in toplotno obdelanega pitnega
mleka;
  v) nepredušno zaprte posode z naključnim vzorčenjem;
  vi) ustrezno označevanje zdravstvene ustreznosti mlečnih izdelkov;
  vii) pogoje hranjenja in prevoza;
  b) jemati vse potrebne vzorce za laboratorijske analize;
  c) opravljati vse druge preglede, za katere meni, da so potrebni za
zagotavljanje izpolnjevanja tega pravilnika.
  2. Uradni veterinar mora imeti v vsakem času prost dostop do hladilnic in
delovnih prostorov, da lahko preveri, ali se te določbe natančno izpolnjujejo.
                                    PRILOGA D

                 REFERENČNI LABORATORIJ EU

  Laboratoire central d’hygiene alimentaire
  43 rue de Dantzig
  75015 PARIZ

AAA Zlata odličnost