Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1081. Pravilnik o posebnih veterinarskih pogojih za trgovanje in uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, stran 2855.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o posebnih veterinarskih pogojih za trgovanje in uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa posebne veterinarske pogoje za trgovanje in uvoz naslednjih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi: črev, proizvodov kosti, rogov in parkljev, predelanih živalskih beljakovin, krvi in izdelkov iz krvi, masti in topljenih maščob, mesa kuncev in gojene divjadi, polžev, žabjih krakov, želatine in kolagena (vključno s trgovskimi vzorci, vzetimi od takšnih izdelkov), ki niso predmet pogojev iz predpisov, navedenih v prilogi 1 Pravilnika o veterinarskih pregledih proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 93/03), glede živalskih kužnih bolezni pa iz Priloge 3 Pravilnika o veterinarskih pregledih živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 93/03).
(2) Glede pogojev iz prejšnjega odstavka se uporabljajo:
– Direktiva Sveta 92/118/EGS, UL L 62, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva),
– ta pravilnik,
– pravilnik, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU (direktiva 89/662/EGS),
– pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (direktiva 90/425/EGS);
– pravilnik, ki ureja kužne bolezni živali (direktiva 82/894/EGS),
– pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg mesnih izdelkov (direktiva 77/99/EGS),
– pravilnik, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (direktiva 97/78/ES),
– pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in proizvodov na osnovi mleka (direktiva 92/46/EGS);
– pravilnik, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke (direktiva 85/511/EGS, razveljavljena z direktivo 2003/85/ES);
– pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (direktiva 91/496/EGS).
2. člen
(izrazi)
Izraz država članica, uporabljen v direktivi, pomeni Republiko Slovenijo, pri čemer njene naloge, ki izhajajo iz te direktive, v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, izvaja Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
3. člen
(4. člen direktive)
(1) Pristojni organ za pooblastitev laboratorijev iz tretje alinee točke (a) drugega odstavka 4. člena direktive je glavni urad VURS.
(2) Pristojni organ iz četrte in šeste alinee točke (a) drugega odstavka in točke (b) drugega odstavka 4. člena direktive je krajevno pristojni območni urad VURS.
(3) Za registracijo obratov iz točke (c) drugega odstavka 4. člena direktive je pristojen glavni urad VURS.
4. člen
(7. člen direktive)
Pristojni organ za opravljanje pregledov iz četrtega odstavka 7. člena direktive je območni urad VURS.
5. člen
(2. poglavje Priloge I direktive)
Za registracijo obratov iz prve alinee točke A 2. poglavja Priloge I direktive je pristojen glavni urad VURS.
6. člen
(6. poglavje Priloge I direktive)
(1) Preglede iz 2. točke odseka B I. odstavka 6. poglavja Priloge I direktive opravljajo uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor na meji.
(2) Pristojni organ iz točke (c) V. odstavka 6. poglavja Priloge I direktive je območni urad VURS.
7. člen
(3. poglavje Priloge II direktive – pogoji za polže in žabje krake)
(1) Pristojni organ za odobritev obratov za proizvodnjo polžev za prehrano ljudi je glavni urad VURS.
(2) Pristojni organ za nadzor obratov za proizvodnjo polžev za prehrano ljudi je območni urad VURS.
(3) Označevanje paketov in druge embalaže s polži se opravlja v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora.
(4) Pristojni organ za odobritev obratov za proizvodnjo žabjih krakov za prehrano ljudi je glavni urad VURS.
(5) Pristojni organ za nadzor obratov za proizvodnjo žabjih krakov za prehrano ljudi je območni urad VURS.
(6) Označevanje paketov in druge embalaže z žabjimi kraki se opravlja v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora.
8. člen
(4. poglavje Priloge II direktive – pogoji za želatino)
(1) Pristojni organ za registracijo obratov za proizvodnjo želatine za prehrano ljudi je glavni urad VURS.
(2) Pristojni organ za nadzor obratov za proizvodnjo želatine za prehrano ljudi je območni urad VURS.
(3) Pristojni organ za registracijo centrov za zbiranje surovin za želatino je območni urad VURS.
(4) Pristojni organ za nadzor centrov za zbiranje surovin za želatino je območni urad VURS.
(5) Označevanje paketov in druge embalaže z želatino se opravlja v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora.
9. člen
(4. poglavje Priloge II direktive – pogoji za kolagen)
(1) Pristojni organ za registracijo zbirnih centrov in obratov za strojenje kož je območni urad VURS.
(2) Označevanje paketov in druge embalaže s kolagenom se opravlja v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 9. točka 4. člena, 5. točka tretjega odstavka 10. člena ter 100. do 103. člen Pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02, 30/03, 89/03, 131/03 in 1/04).
11. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati 133. do 136. člen Pravilnika o veterinarsko sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00, 71/00, 33/01-ZVet-1, 36/01, 81/02, 1/04, 15/04 in 18/04).
12. člen
(prehodno obdobje)
Direktiva, na katero se sklicuje ta pravilnik, je do objave v Uradnem listu EU v slovenskem jeziku, v pisni ali elektronski obliki na vpogled pri VURS v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik.
13. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-71/2004
Ljubljana, dne 4. marca 2004.
EVA 2000-2311-00074
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost