Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1080. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi, stran 2854.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik predpisuje veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi, kot je predpisano v Direktivi Sveta 91/495/EGS, UL L 268, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
(2) Glede pogojev iz prejšnjega odstavka se uporabljajo:
– direktiva,
– ta pravilnik,
– pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa (direktiva 64/433/EGS),
– pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg svežega perutninskega mesa (direktiva 71/118/EGS),
– pravilnik, ki ureja pogoje zdravstvenega stanja živali pri trgovanju z njihovim mesom na teritoriju EU, uvozu perutninskega mesa iz tretjih držav in pogoje glede zdravstvenega stanja živali pri proizvodnji mesnih izdelkov (direktivi 91/494/EGS in 72/461/EGS),
– pravilnik, ki ureja izvajanje preiskav na trichinello spp. (direktiva 77/96/EGS),
– pravilnik, ki ureja zaščito živali pri klanju in usmrtitvi iz veterinarskih razlogov (direktiva 74/577/EGS, nadomeščena z direktivo 93/119/EGS),
– pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg mesnih izdelkov (direktiva 77/99/EGS),
– pravilnik, ki ureja kužne bolezni živali (direktiva 82/894/EGS),
– pravilnik, ki ureja ukrepe monitoringa določenih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (direktiva 86/469/EGS, nadomeščena z direktivo 96/23/ES),
– pravilnik, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU (direktiva 89/662/EGS).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi, uporabljeni v direktivi, naslednji pomen:
1. država članica je Republika Slovenija;
2. pristojni organ je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), če ta pravilnik ne določa drugače.
3. člen
(6. člen direktive)
(1) Uradna služba iz drugega odstavka 6. člena direktive je krajevno pristojni območni urad VURS.
(2) Pristojni organ za določitev obratov, ki lahko sprejmejo v termično obdelavo mehanično izkoščeno meso iz četrtega odstavka 6. člena direktive, je:
– krajevno pristojni območni urad VURS, če je meso namenjeno v obrat, katerega odobritev je v pristojnosti območnih uradov VURS;
– glavni urad VURS, če je meso namenjeno v obrat, katerega odobritev je v pristojnosti glavnega urada VURS.
4. člen
(11. člen direktive)
(1) Osrednja služba iz drugega odstavka 11. člena direktive je glavni urad VURS.
(2) Uradna služba iz tretjega odstavka 11. člena direktive ter točke 9 (c) II. Poglavja Priloge I direktive, za nadzor nad čredami, so veterinarske organizacije s koncesijo po zakonu, ki ureja veterinarstvo.
5. člen
(III. Poglavje Priloge I direktive)
Označevanje zdravstvene ustreznosti mesa kuncev in gojene divjadi se opravlja v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 58. točka 3. člena ter 67. in 68. člen Pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02, 30/03, 89/03, 131/03 in 1/04).
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati 7. in 8. točka prvega odstavka 3. člena, 91., 92. in 189. člen ter obrazec 24 Priloge 3 Pravilnika o veterinarsko sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00, 71/00, 33/01-ZVet-1, 36/01, 81/02, 1/04, 15/04 in 18/04).
8. člen
(prehodno obdobje)
Direktiva, na katero se sklicuje ta pravilnik, je do objave v Uradnem listu EU v slovenskem jeziku, v pisni ali elektronski obliki na vpogled pri VURS v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik.
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-65/2004
Ljubljana, dne 3. marca 2004.
EVA 2004-2311-0090
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost