Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004

Kazalo

1063. Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag, stran 2814.

Na podlagi 18. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo izdaja
P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja (v nadaljnjem besedilu: regionalna zasnova) ter vrste njenih strokovnih podlag.
2. člen
(vrste regionalne zasnove)
(1) Z regionalno zasnovo se načrtujejo zasnove prostorskih ureditev in z njimi prostorsko in funkcionalno povezanih območij, za katere se država in občine (v nadaljnjem besedilu: občine udeleženke) dogovorijo, da jih bodo načrtovale skupaj, zlasti pa:
– prostorske ureditve državnega pomena,
– omrežja komunalne infrastrukture in druge ureditve lokalnega pomena, ki so zaradi prostorske povezanosti in soodvisnosti s prostorskimi ureditvami državnega pomena skupnega pomena za državo in občine,
– prostorske ureditve, ki jih drugi predpisi določajo kot ureditve regionalnega pomena,
– območja naravnih vrednot državnega pomena, kot osnova za zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
(2) Sprejeta regionalna zasnova je podlaga za pripravo državnih lokacijskih načrtov ter podlaga za pripravo oziroma spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih aktov.
II. VSEBINA REGIONALNE ZASNOVE
3. člen
(vsebina regionalne zasnove prostorskega razvoja)
(1) Regionalna zasnova, ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter ob upoštevanju drugih razvojnih dokumentov določa zlasti:
1. ureditveno območje regionalne zasnove,
2. usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem območju,
3. zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru z zasnovo njegove rabe,
4. zasnove prostorskih ureditev, ki so predmet podrobnejšega načrtovanja,
5. usmeritve za pripravo občinskih prostorskih aktov in državnih lokacijskih načrtov,
6. program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove.
(2) Kadar je s programom priprave regionalne zasnove določeno, da se z njo nadomestijo posamezni deli strategije prostorskega razvoja občin udeleženk, se regionalna zasnova pripravi z vsebino in podrobnostjo, kot jo predpisi o urejanju prostora določajo za strategijo prostorskega razvoja občine.
(3) Če je priprava regionalne zasnove vezana na pripravo regionalnega oziroma območnega razvojnega programa po predpisih s področja spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, morata biti sprejeta regionalna zasnova in razvojni program med seboj usklajena.
4. člen
(ureditveno območje regionalne zasnove)
Ureditveno območje regionalne zasnove obsega območje načrtovanih prostorskih ureditev iz 2. člena tega pravilnika in z njimi prostorsko in funkcionalno povezanih območij.
5. člen
(usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem območju)
(1) Ob upoštevanju prostorskih ureditev, ki jih obravnava regionalna zasnova ter regionalnih značilnosti ureditvenega območja, se z usmeritvami za prostorski razvoj določijo izhodišča in cilji prostorskega razvoja na ureditvenem območju regionalne zasnove.
(2) Pri določanju izhodišč prostorskega razvoja je treba upoštevati:
– fizične lastnosti in omejitve v prostoru,
– stanje, probleme in težnje prostorskega razvoja v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami,
– načela vzdržnega prostorskega razvoja, ki izhajajo iz evropskih in mednarodnih dokumentov in priporočil,
– usmeritve iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in iz razvojnih dokumentov nosilcev urejanja prostora ter drugih razvojnih dokumentov s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki se nanašajo na načrtovane prostorske ureditve.
(3) Z regionalno zasnovo se na podlagi izhodišč prostorskega razvoja iz prejšnjega odstavka, določijo cilji prostorskega razvoja na ureditvenem območju regionalne zasnove tako, da se ohranja narava, varuje kulturna dediščina in okolje, omogoča trajnostna raba naravnih dobrin ter zagotavlja kakovost naravnega in bivalnega okolja.
6. člen
(zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru z zasnovo njegove rabe)
Ob upoštevanju izhodišč in ciljev prostorskega razvoja na obravnavanem območju se določi zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru z zasnovo njegove namenske rabe za načrtovane prostorske ureditve na celotnem ureditvenem območju regionalne zasnove.
7. člen
(zasnove prostorskih ureditev, ki so predmet podrobnejšega načrtovanja)
Zasnove posameznih prostorskih ureditev, ki lahko zaradi svojih prostorskih, funkcionalnih, tehnoloških in drugih značilnostih pomembneje vplivajo na prostorski razvoj ter na varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine, kakor tudi na načrtovanje ostalih prostorskih ureditev na ureditvenem območju, se načrtujejo do takšne stopnje podrobnosti, ki je potrebna za njihovo podrobnejše prostorsko načrtovanje.
8. člen
(usmeritve za pripravo občinskih prostorskih aktov in državnih lokacijskih načrtov)
(1) Za posamezne prostorske ureditve, ki se načrtujejo s strategijo prostorskega razvoja občine oziroma z izvedbenimi prostorskimi akti lahko regionalna zasnova poleg usmeritev iz 5. člena tega pravilnika določa tudi podrobnejše usmeritve za razmestitev dejavnosti v prostoru in določitev njegove namenske rabe ter funkcionalne, varstvene, oblikovalske in druge usmeritve s podrobnostjo, kot jo predpisi s področja urejanja prostora določajo za prostorski red občine.
(2) Če se z regionalno zasnovo izdela primerjava variantnih rešitev za določeno prostorsko ureditev, je izbrana variantna rešitev obvezna podlaga za pripravo izvedbenega prostorskega akta.
9. člen
(program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove)
(1) Regionalna zasnova določi tudi program ukrepov, ki so potrebni za njeno izvajanje in vsebuje zlasti:
– navedbo nosilcev urejanja prostora ter drugih subjektov, zadolženih za izvajanje regionalne zasnove ter njihove naloge in aktivnosti,
– naloge, ki so vezane na spremljanje izvajanja regionalne zasnove.
(2) Če je priprava regionalne zasnove vezana na pripravo regionalnega oziroma območnega razvojnega programa vsebuje program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove tudi naloge in ukrepe za zagotavljanje usklajenega izvajanja razvojnega programa in regionalne zasnove ter njihove nosilce.
III. OBLIKA REGIONALNE ZASNOVE
10. člen
(oblika regionalne zasnove)
(1) Regionalna zasnova je sestavljena iz besedila in kartografskega dela.
(2) Regionalna zasnova se izdela v digitalni in analogni obliki, ki morata biti med seboj skladni. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.
(3) Analogna oblika regionalne zasnove, mora biti pripravljena tako, da sta besedilo in kartografski del skupaj vložena v ustrezno mapo, opremljeno z naslovnico, notranjim naslovnim listom, kazalom, besedilom in kartami oziroma grafičnimi načrti. Gradivo mora biti v vezani obliki tako, da posameznih listov ni mogoče niti odvzemati niti dodajati. Vse strani v mapi morajo biti oštevilčene. Gradivo mora biti zloženo na format SIST ISO.
(4) Naslovnica mora vsebovati naziv regionalne zasnove ter navedbo občin udeleženk.
(5) Notranji naslovni list vsebuje:
– naziv regionalne zasnove;
– sklep Vlade Republike Slovenije o potrditvi dopolnjenega predloga regionalne zasnove;
– podatke o sprejemu regionalne zasnove na občinskih svetih občin udeleženk;
– objavljen odlok o regionalni zasnovi v Uradnem listu Republike Slovenije;
– žige občin in podpise županj ali županov občin;
– žig in podpis pooblaščenega prostorskega načrtovalca oziroma načrtovalcev.
(6) Kazalo poleg številčne oznake strani, na katerih se posamezna vsebina regionalne zasnove nahaja, vsebuje še:
– navedbo poglavij besedila regionalne zasnove;
– navedbo kart kartografskega dela regionalne zasnove.
(7) Vsaka karta oziroma grafični načrt mora biti opremljen z naslovom, legendo prikazanih sestavin ter oznako merila in grafičnim prikazom merila. Legenda je lahko na samostojnem listu.
11. člen
(besedilo regionalne zasnove)
Besedilo regionalne zasnove je urejeno v naslednjih poglavjih:
1. Ureditveno območje regionalne zasnove;
2. Usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem območju:
– izhodišča prostorskega razvoja na ureditvenem območju regionalne zasnove,
– cilji prostorskega razvoja na ureditvenem območju regionalne zasnove,
3. Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru z zasnovo njegove rabe;
4. Zasnove prostorskih ureditev, ki so predmet podrobnejšega načrtovanja;
5. Usmeritve za pripravo občinskih prostorskih aktov in državnih lokacijskih načrtov;
6. Program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove.
12. člen
(kartografski del regionalne zasnove)
(1) Kartografski del regionalne zasnove se prikaže na državnih kartah, in vsebuje:
1. ureditveno območje regionalne zasnove najmanj v merilu 1:100.000;
2. usmeritve za prostorski razvoj na ureditvenem območju najmanj v merilu 1:100.000, lahko pa tudi grafični načrt v obliki shem oziroma skic;
3. zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru z zasnovo njegove rabe najmanj v merilu 1:100.000;
4. zasnova prostorskih ureditev, ki so predmet podrobnejšega načrtovanja najmanj v merilu 1:5.000.
(2) Kadar se usmeritve za pripravo državnih lokacijskih načrtov in prostorskih aktov občine prikažejo tudi v kartografskem delu regionalne zasnove, se le te prikažejo najmanj v merilu 1:10.000.
(3) Kadar posamezne zasnove ni mogoče prikazati na enem listu, se pred kartografskim delom vloži pregledni list razdelitve kart na liste.
13. člen
(grafični izrisi kartografskega dela in digitalni podatki)
(1) Vsa kartografska gradiva, povezana z regionalno zasnovo in regionalna zasnova sama, se izdelajo kot digitalni prostorski podatki v vektorskem tipu s pripadajočimi opisnimi podatki, pri čemer je potrebno upoštevati pravila, ki veljajo za vzpostavitev prostorskih informacijskih sistemov.
(2) Digitalni prostorski podatki se vodijo s topološko pravilnimi poligoni, s topološko pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.
(3) Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti povezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu digitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost predpisanih geodetskih podatkov.
(4) Za grafične prikaze se smiselno uporabljajo enotni grafični znaki, ki veljajo za prostorski red občine.
14. člen
(obvezne priloge regionalne zasnove)
Obvezne priloge k regionalni zasnovi so:
– povzetek za javnost, ki vsebuje kratek opis rešitev in ustrezne grafične prikaze, praviloma v merilu publikacijskih kart;
– izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
– obrazložitev in utemeljitev regionalne zasnove pri čemer obrazložitev vsebuje namen in razloge za pripravo regionalne zasnove, utemeljitev pa najmanj opis rešitev zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru z zasnovo njegove rabe in drugih sestavin regionalne zasnove, opis zasnov posameznih prostorskih ureditev ter prikaz vseh variantnih rešitev z obrazložitvijo odločitve o izbrani rešitvi;
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve;
– seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi regionalne zasnove;
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter morebitne utemeljitve oziroma mnenja drugih strokovnih institucij;
– spis postopka priprave in sprejemanja regionalne zasnove.
15. člen
(hramba regionalne zasnove in zbirka pravnih režimov)
(1) Regionalna zasnova se skupaj z njenimi prilogami hrani v analogni ali digitalni obliki in je na vpogled javnosti na sedežu ministrstva, pristojnega za prostor in na sedežih občin udeleženk.
(2) Ministrstvo, pristojno za prostor vključi digitalno obliko regionalne zasnove v zbirko pravnih režimov kot sestavni del zbirk prostorskih podatkov. Dostop do digitalne oblike regionalne zasnove je zagotovljen v skladu s pravili in pogoji, ki veljajo za zbirko pravnih režimov.
IV. NAČIN PRIPRAVE REGIONALNE ZASNOVE PROSTORSKEGA RAZVOJA IN VRSTE NJENIH STROKOVNIH PODLAG
16. člen
(pobuda za pripravo regionalne zasnove)
Pobuda za pripravo regionalne zasnove mora vsebovati najmanj:
– pobudnika za pripravo regionalne zasnove,
– razloge za pripravo regionalne zasnove,
– opis in utemeljitev ciljev, ki naj bi jih z regionalno zasnovo dosegli,
– predlagano ureditveno območje regionalne zasnove,
– navedbo občin udeleženk.
17. člen
(dogovor o skupnem načrtovanju prostorskih ureditev regionalnega pomena)
(1) Na podlagi pobude minister, pristojen za prostor pred pričetkom priprave regionalne zasnove, predlaga občinam udeleženkam in ministrstvom, katerih delovno področje zadeva regionalna zasnova, podpis dogovora o pripravi regionalne zasnove.
(2) V dogovoru mora biti določen pripravljavec regionalne zasnove ter določene obveznosti glede priprave in sprejemanja regionalne zasnove, financiranja priprave regionalne zasnove in njenih strokovnih podlag ter druge medsebojne obveznosti, pomembne za pripravo regionalne zasnove.
(3) Dogovor je podlaga za program priprave regionalne zasnove.
18. člen
(naloge pripravljavca regionalne zasnove)
Pripravljavec regionalne zasnove je odgovoren za zakonitost in koordinacijo priprave regionalne zasnove, pri čemer zlasti:
– pripravi predlog programa priprave,
– izvede postopek za izbiro izdelovalca predloga regionalne zasnove,
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora določenih s programom priprave,
– skrbi za usklajen potek izdelave regionalne zasnove in koordinacijo med občinami, ministrstvi, programskim svetom in izdelovalcem regionalne zasnove,
– organizira seje programskega sveta,
– organizira in vodi prostorske konference, javne razgrnitve in javne obravnave,
– vodi spis postopka regionalne zasnove.
19. člen
(naloge programskega sveta)
Programski svet usmerja pripravo regionalne zasnove in opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava in predlaga program priprave v potrditev občinam udeleženkam in ministru pristojnemu za prostor v sprejem;
– obravnava strokovne podlaga izdelovalca;
– obravnava variantne rešitve regionalnih zasnov in izbere rešitev;
– obravnava in potrdi predlog regionalne zasnove za javno razgrnitev;
– obravnava pripombe in zavzame stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav ter obravnava in poda predhodno mnenje k dopolnjenemu predlogu regionalne zasnove.
20. člen
(program priprave regionalne zasnove)
Poleg vsebine programa priprave prostorskega akta določenega s predpisom o urejanju prostora, vsebuje program priprave regionalne zasnove tudi:
– odločitev ali regionalna zasnova nadomesti posamezne sestavine strategij prostorskega razvoja občin in katere,
– naloge pripravljavca, programskega sveta in drugih udeležencev v postopku priprave, sprejemanja in izvajanja regionalne zasnove;
– način medsebojnega usklajevanja regionalne zasnove in regionalnega oziroma območnega razvojnega programa, kadar se pripravljata sočasno.
21. člen
(smernice za pripravo regionalne zasnove)
Pripravljavec regionalne zasnove mora od nosilcev urejanja prostora pridobiti smernice za pripravo regionalne zasnove. To stori s pisnim pozivom po uveljavitvi programa priprave. K pozivu za pridobitev smernic mora obvezno priložiti sprejeti program priprave, lahko pa tudi karte, ki ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:100.000. Posebej se prikaže tudi okvirno ureditveno območje regionalne zasnove in območje, ki je predmet podrobnejšega načrtovanja.
22. člen
(strokovne podlage)
(1) Strokovne podlage za pripravo regionalne zasnove morajo biti izdelane celovito na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc nosilcev urejanja prostora, predpisanih geodetskih podatkov ter drugih podatkov in na podlagi razpoložljivih prostorskih, okoljskih, družbenih in gospodarskih analiz. Z njimi se analizira stanje, ugotovijo in izpostavijo problemi in na tej podlagi pripravijo osnove za odločitve v regionalni zasnovi.
(2) Strokovne podlage je treba v postopku priprave regionalne zasnove izdelati do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve. Zaradi zagotavljanja gospodarnosti dela in stroškov se pri izdelavi strokovnih podlag upošteva tudi razpoložljive strokovne podlage, študije, elaborate, raziskave in drugo strokovno oziroma ekspertno gradivo, izdelano za obravnavano območje.
(3) Strokovne podlage za pripravo regionalne zasnove zagotovi izdelovalec regionalne zasnove sam (v nadaljnjem besedilu: strokovne podlage izdelovalca), na njegovo zahtevo pa mu jih posredujejo tudi nosilci urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: strokovne podlage nosilcev urejanja prostora), kar se določi v programu priprave.
23. člen
(strokovne podlage izdelovalca regionalne zasnove)
(1) Strokovne podlage izdelovalca vsebujejo:
– analize in
– predlog strokovnih rešitev.
(2) Analize vsebujejo najmanj:
– analizo stanja v prostoru, ki vsebuje analizo fizičnega stanja prostorskih struktur in analizo pravnega stanja iz predpisov urejanja prostora in varstva okolja;
– analizo teženj prostorskega razvoja ureditvenega območja, identifikacijo problemov in potreb;
– analizo razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja;
– analizo razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru, iz katerih so razvidne različne možnosti prostorskega razvoja (analiza privlačnosti);
– analizo ranljivosti prostora, iz katerih so razvidni vplivi posameznih dejavnosti in načrtovanih prostorskih ureditev na naravo, vključno z biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami, na bivanjsko okolje ter kulturno dediščino in na naravne vire.
(3) Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora, za katere se v postopku priprave regionalne zasnove ugotovi, da so pomembne za odločitve o prostorskem razvoju obravnavanega območja.
(4) Na podlagi različnih razvojnih možnosti in analize ranljivosti se opravi vrednotenje in predlog izbire najustreznejših strokovnih rešitev. Izbrani predlog strokovne rešitve se podrobneje strokovno obdela v predlogu regionalne zasnove.
(5) Kadar tako določa program priprave regionalne zasnove se za posamezne prostorske ureditve, ki so predmet podrobnejšega načrtovanje izdelajo podrobnejše strokovne podlage.
24. člen
(strokovne podlage nosilcev urejanja prostora)
(1) Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave regionalne zasnove pripravljavcu regionalne zasnove na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
(2) Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s katerimi razpolagajo, so zlasti:
– podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora,
– drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
25. člen
(variantne rešitve)
V postopku priprave regionalne zasnove se za določeno prostorsko ureditev lahko izdela več variantnih rešitev prostorskih ureditev. Variantne rešitve se vrednotijo in medsebojno primerjajo v primerjalni študiji variant v skladu s Prostorskim redom Slovenije. Izbrana najustreznejša variantna rešitev je do primerne stopnje podrobnosti izdelana in v primernem merilu predstavljena celovita urbanistična, arhitekturna oziroma krajinska rešitev prostorske ureditve.
V. KONČNA DOLOČBA
26. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-22/2002
Ljubljana, dne 4. marca 2004.
EVA 2002-2511-0027
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina