Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

696. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica, stran 1707.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – od. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) ter v skladu z uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03) in uredbo o disciplinskem postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 58/03) je Občinski svet občine Sevnica na 10. redni seji dne 28. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija Občinske uprave občine Sevnica (v nadaljevanju: občinske uprave), delovno področje notranjih enot občinske uprave ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta ter druga delovna telesa.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles ter nudi potrebno pravno in strokovno pomoč krajevnim skupnostim.
4. člen
Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
5. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organizacijskih enot občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
6. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
7. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja. Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, predstavnikom političnih strank in predsednikom svetov krajevnih skupnosti, z uradnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
9. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima notranje organizacijske enote:
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za finance,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor, v katerem je organiziran režijski obrat stavbnih zemljišč,
– splošna služba.
Neposredno pri županu deluje kabinet župana, ki je za svoje delo odgovoren županu.
Delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot so uradniški položaji.
Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni županu in direktorju občinske uprave. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom in drugimi predpisi občine in po navodilih predstojnika.
10. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča tisti podžupan, ki ga določi župan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
11. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški položaj II. stopnje.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč,
– razporeja delo med delavci v občinski upravi,
– skrbi za delovno disciplino.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po zakonu, imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem in 11 let delovnih izkušenj.
Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
12. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
13. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
14. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.
15. člen
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
16. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
17. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
18. člen
O upravnih stvareh lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo izobrazbo.
Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
19. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
20. člen
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve vodje ali delavca o stvari tudi odloči.
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan; o izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
21. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva,
– pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove, kritje materialnih stroškov za osnovno šolstvo,
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranja najemnin,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
– pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospeševanje športa in rekreacije,
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe,
– sodelovanje z odborom za zdravstveno varstvo in socialo, z odborom za otroško varstvo in šolstvo, z odborom za kulturo in z odborom za šport,
– kadrovske zadeve za občinsko upravo,
– informacijska dejavnost,
– priprava predpisov iz svojega delovnega področja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog družbenih dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
22. člen
Oddelek za finance opravlja naloge na naslednjih področjih:
– priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključnega računa,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– sodelovanje z odborom za finance in proračun in z nadzornim odborom.
23. člen
Oddelek za gospodarstvo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva; pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, agromelioracijski ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni red čebelarstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj,
– analitična in statistična dejavnost,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– predpisovanje lokalnih davkov,
– sodelovanje z odborom za malo gospodarstvo in z odborom za kmetijstvo,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja gospodarstva,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju gospodarske dejavnosti.
24. člen
Oddelek za okolje in prostor in znotraj njega režijski obrat stavbnih zemljišč opravljata naloge na naslednjih področjih:
– skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba, pokopališka in pogrebna služba,
– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim skladom,
– pripravljanje strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– javne prireditve,
– organiziranje komunalno-redarstvene službe in skrb za javni red in mir v občini,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– sodelovanje z odborom za varstvo in urejanje okolja, z odborom za komunalno dejavnost in infrastrukturo, odborom za vodooskrbo in kanalizacijo ter z odborom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerim se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog občine,
– gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih,
– vodi evidenco stavbnih zemljišč,
– vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– obračunava višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad plačili,
– obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka,
– obračunava in vodi evidenco komunalnih taks ter izdaja ustrezne odločbe,
– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
– vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
– vodi evidenco poslovnih prostorov, izvaja operativne naloge v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v najem, vodi evidenco plačanih najemnin,
– sodeluje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč za posamezna območja,
– skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč ter odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem,
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica,
– uveljavljanje predkupne pravice občine,
– skrbi za požarno varnost,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in predpisi občine.
25. člen
Splošna služba:
– organizira občinsko upravo,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
– upravlja občinsko premoženje,
– opravlja upravno nadzorstvo,
– pripravlja splošne akte,
– sklepa pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih,
– skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet,
– ustvarja pogoje za delo političnih strank,
– sodeluje z odborom za priznanja in z odborom za vloge in pritožbe,
– opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije in odbore,
– opravlja tehnične in druge naloge za delovanje uprave,
– fotokopira in razmnožuje za potrebe občanov,
– skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, podjetji in drugimi organizacijami,
– pripravlja osnove in strokovne podlage ter dokumente za investicije in razvoj ter skrbi za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj,
– povezuje, zbira, analizira podatke vseh oddelkov občinske uprave v zvezi z investicijami in razvojem,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog službe,
– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za občinske uprave,
– nudi pravno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju
– ter opravlja naloge s področij glavne pisarne.
26. člen
Kabinet župana:
– opravlja organizacijska in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave,
– nadzira in revidira uporabo javnih finančnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih subjektov, za katere je nadzor oziroma revidiranje možno na podlagi veljavnih predpisov ali pogodbe,
– načrtuje in spremlja prihodke in porabo sredstev občinskega proračuna v okviru delovnega področja,
– načrtuje in organizira informiranje javnosti,
– organizira in skrbi za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine,
– organizira in izvaja protokolarne zadeve.
27. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom in s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po pravilniku o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave. Za svoje delo so delavci občinske uprave odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Oddelki in službe občinske uprave so dolžni s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ravnati kot dobri gospodarji.
28. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
29. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi glede na obravnavano problematiko župan. Kolegij sklicuje župan ali direktor občinske uprave, po potrebi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Župan Občine Sevnica v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Sevnica v skladu s tem odlokom in uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03), ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo določitev o pravicah in obveznostih delavcev v občinski upravi.
31. člen
Za direktorja občinske uprave, ki je ob uveljavitvi tega odloka na položaju, teče štiri letna doba imenovanja na položaj od 28. 6. 2003 dalje.
Potek dobe imenovanja za direktorja občinske uprave ne vpliva na delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica, Uradni list RS, št. 23/95, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Sevnica, Uradni list RS, št. 18/98 in 38/99.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03100-0001/2004
Sevnica, dne 28. januarja 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost