Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

694. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Zreče, stran 1706.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 24/01), 222. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 97/03) ter na podlagi 16. člen statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 2. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Zreče
1. člen
V odloku o javnem redu in miru v Občini Zreče – v nadaljevanju: odlok (Uradni list RS, št. 17/98) se črta 2. člen.
2. člen
V odloku se v 3. členu črtajo točke 1., 4. in 5.
3. člen
Spremeni se naslov poglavja pod rimsko št. VI, ki se sedaj glasi:
»Ravnanje z zapuščenimi vozili«.
4. člen
Spremeni se 13. člen odloka, ki se glasi:
»Občinski inšpektor, ki evidentira zapuščeno vozilo, pusti na vidnem mestu vozila pisno obvestilo, s katerim lastnika opozori, da je dolžan v osmih dneh odstraniti zapuščeno vozilo, s površin navedenih v 12. členu tega odloka ter da mu o tem predloži ustrezno dokazilo. V nasprotnem primeru mu bo odrejena odstranitev na njegove stroške.
Občinski inšpektor v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega vozila.
Če lastnik na osnovi opozorila ne odstrani zapuščenega vozila, izda občinski inšpektor odločbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero odredi, da vozilo odstrani v določenem roku, sicer bo na njegove stroške odpeljano v hrambo pooblaščenemu izvajalcu.
Če lastnik na osnovi odločbe ne odstrani zapuščenega vozila v določenem roku, izda občinski inšpektor odločbo o odstranitvi zapuščenega vozila pooblaščenemu izvajalcu.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo ter se v nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, ne predstavlja vrednosti, oziroma gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika se, ne glede na določbe tega odloka, odredi uničenje vozila skladno z veljavno zakonodajo.«
5. člen
14. in 15. člen odloka se črtata.
6. člen
V 16. členu odloka se beseda »odredbodajalec« nadomesti z besedo »občinski inšpektor«.
7. člen
17., 18. in 19. člen odloka se črtajo.
8. člen
V 21. členu odloka se spremeni prvi stavek, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:…………..«
9. člen
V 22. členu odloka se spremeni prvi stavek, prvega odstavka, ki se glasi:
»Pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem svoje dejavnosti se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, če: ……….«
Spremeni se drugi odstavek istega člena odloka, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če stori katero dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
10. člen
Črta se 23. člen odloka.
11. člen
V 24. členu odloka se spremeni prvi stavek, ki se glasi:
» Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem:………..
V prvi točki se črta točka 6.
Doda se nov drugi odstavek 24. člena, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem kdor stori dejanje iz 6. točke 3. člena tega odloka.«
12. člen
Doda se novi 24.a člen odloka, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek kaznuje fizična oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na površinah navedenih v 12. členu tega odloka.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na površinah navedenih v 12. členu tega odloka.«
13. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 221-04/2003-7
Zreče, dne 2. februarja 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost