Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

690. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Konjsko, stran 1701.

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) ter 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na svoji seji dne 28. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Konjsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Konjsko (Uradni list RS, št. 108/01) po projektu številka ZN 40/03, ki ga je izdelal AR projekt, d.o.o., v oktobru 2003.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del, ki sta sestavni dela tega odloka:
A) Tekstualni del
1. upoštevana zakonodaja in predpisi,
2. uvodni del,
3. analiza ustvarjenih razmer,
4. ureditvena situacija,
5. urbanistično arhitektonski pogoji,
6. komunala infrastruktura,
7. usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje,
8. varstvo naravne in kulturne dediščine,
9. omejitve in pogoji glede zaščite okolja,
10. načrt gradbenih parcel,
11. etape izvajanja,
12. obveznosti investitorjev in izvajalcev,
13. smernice nosilcev urejanja prostora.
B) Odlok
C) Grafični del:
U1 Izsek iz planskega akta           M 1:5000
U2 Katastrski načrt               M 1:2880
U3 Geodetska podloga              M 1: 500
U4 Arhitekturna situacija            M 1: 500
U5 Geodetska zazidalna situacija        M 1: 500
U6 Situacija komunalnih vodov in naprav     M 1: 500
U7 Načrt gradbenih parcel            M 1: 500
II. MEJA OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta meji na severovzhodni strani z obstoječo javno asfaltirano cesto, na zahodni strani s predvideno dovozno cesto po veljavnem zazidalnem načrtu, na južni strani pa z gradbeno parcelo, ki je v naravi travnik.
Velikost območja sprememb in dopolnitev ZN znaša ca. 1.122 m2.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
4. člen
V 5. členu se spremeni šesta alinea, tako da se glasi:
»– gradnja 73 enodružinskih stanovanjskih hiš«.
5. člen
6. člen se spremeni, tako da se glasi:
»– horizontalni gabarit: stanov. objekt št 62: 10.80 m x 6.60 m ( 10%.
             stanov. objekt št 75: 9 m x 6 m +
             nadstrešnica kot prizidek 4 m x 6 m ( 5%
– vertikalni gabarit:   stanov. objekt št. 62: klet + pritličje + izkoriščeno
             podstrešje.
             stanov. objekt št 75: pritličje + izkoriščeno podstrešje
             nadstrešnica:pritličje
– kolenčni zid:      skrit pod kapjo, maks. 1 m
– kota kleti:       stanov. objekt št. 62: ( 0 = 292.50 absolutne višine ((
             30 cm)
– kota pritličja:     stanov. objekt št. 75: ( 0 = 294 absolutne višine
             (( 30 cm)
– strehi:         simetična dvokapnica, glavna slemenska os vzporedna z
             daljšo stranico objekta, naklon strehe 35-40 stopinj,
             kritina temne barve. Osvetlitev podstrešnih prostorov z
             izvedbo frčad ali strešnih oken
             Nad nadstrešnico je predvidena ravna streha in ureditev
             terase
– konstrukcija:      klasična – zidana. Pri gradnji objektov je potrebno
             upoštevati geotehnično poročilo o pogojih gradnje
– fasada:         členjena, gladki omet svetlih pastelnih tonih, s
             kombinacijo lesenih elementov temno rjave barve.«
6. člen
Poglavju se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno urediti.
Dovozne manipulativne površine se asfaltirajo ali tlakujejo in zaključijo z robniki.
Oporni zidovi morajo biti obloženi z naravnim kamnom.«
7. člen
Poglavju se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
»Gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah U7.
Predvideni odmik objektov od parcelnih mejah, ki mejijo z veljavnim zazidalnim načrtom je 4 m, znotraj območja spremembe in dopolnitev zazidalnega načrta pa je dovoljen minimalni odmik 2 m.«
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
8. člen
Poglavju se doda nov 9.b člen, ki se glasi:
»Na vzhodni strani pozidave je predvidena izvedba skupnega cestnega priključka. Cestni priključek bo širine vozišča 4.5 m z radiji krivin r = 3 m. Cestni priključek bo prilagojen niveleti vozišča javne poti.«
9. člen
V 11. členu se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
»Meteorne vode s strešin se bodo preko predvidenega meteornega kanala in zadrževalnega bazena speljale v površinski odvodnik, z manipulativnih utrjenih površin pa preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in goriva v omenjeni odvodnik.«
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO SPREMEMB IN DOPOLITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
10. člen
16. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnost.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.«
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Poglavju se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenja pridobiti lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik. Po pogojih iz lokacijske informacije se predvideni objekti v projektni dokumentaciji urbanistično obdelajo skladno s tem odlokom in veljavno zakonodajo.«
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-0038-58/2004-15
Vojnik, dne 2. februarja 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost