Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

688. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 1699.

Na podlagi 56. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03), je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 10. redni seji z dne 5. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja občanov na območju krajevnih skupnosti za opravljanje javnih zadev se s tem odlokom na območju Občine Šmartno pri Litiji ustanovijo odbori krajevnih skupnosti kot posvetovalno telo občinskega sveta.
2. člen
Ustanovijo se naslednji odbori:
– Odbor Krajevne skupnosti Liberga, ki obsega območje naselij Liberga, Jelša in Preska nad Kostrevnico,
– Odbor Krajevne skupnosti Kostrevnica, ki obsega območje naselij Bogenšperk, Dvor, Lupinica, Velika Kostrevnica in Mala Kostrevnica od hišne številke 15 dalje,
– Odbor Krajevne skupnosti Velika Štanga, ki obsega območje naselij Koške Poljane, Račica, Mala Štanga in Velika Štanga,
– Odbor Krajevne skupnosti Štangarske Poljane, ki obsega območje naselij Dragovšek, Gozd-Reka, Jastrebnik, Ščit, Štangarske Poljane in Volčja Jama,
– Odbor Krajevne skupnosti Primskovo, ki obsega območje naselij Primskovo, Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane, Ježce, Kamni vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji Dol, Poljane pri Primskovem, Razbore – k.o. Poljane del, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru in Zagrič,
– Odbor Krajevne skupnosti Razbore, ki obsega območje naselij Ježni Vrh, Mulhe, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Vinji Vrh, Višnji Grm in Obla Gorica,
– Odbor Krajevne skupnosti Jablaniška dolina, ki obsega območje naselij Bukovica pri Litiji, Cerovica, Gradišče pri Litiji, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Selšek, Spodnja Jablanica, Zgornja Jablanica in Gradiške Laze,
– Odbor Krajevne skupnosti Javorje, ki obsega območje naselij Javorje, Leskovica pri Šmartnem in Vrata,
– Odbor Krajevne skupnosti Vintarjevec, ki obsega območje naselij Črni Potok, Podroje, Riharjevec in Vintarjevec,
– Odbor Krajevne skupnosti Zavrstnik, ki obsega območje naselja Zavrstnik.
3. člen
Odbor krajevne skupnosti varuje koristi prebivalcev krajevne skupnosti in pomaga pri uresničevanju zadovoljevanja njihovih skupnih potreb, zlasti pa:
– oblikuje predloge za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine z njihovega območja,
– sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov pitne vode,
– daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,
– daje pobude za ureditev in olepšanje kraja in pri tem sodeluje (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti),
– daje pobude za prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti),
– sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti ter oblikuje svoja stališča in mnenja.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi članov odborov krajevnih skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo.
4. člen
Odbor krajevne skupnosti ima pet članov, ki jih imenujejo in razrešujejo na zborih občanov prebivalci posamezne krajevne skupnosti. Funkcija člana odbora krajevne skupnosti je častna. Člani odbora krajevne skupnosti morajo imeti stalno prebivališče v svoji krajevni skupnosti.
Zbor občanov za izvolitev odbora krajevne skupnosti skliče župan občine z obvestilom, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti najkasneje dvajset dni pred dnevom sklica.
5. člen
Kandidate za člane odbora predlagajo prebivalci z območja krajevne skupnosti pisno. Predlogi kandidatur se vložijo pisno pri županu občine najpozneje sedem dni pred dnevom glasovanja. Predlogu kandidature je potrebno predložiti pisno soglasje kandidata.
V primeru, da v zakonitem roku ni vloženih zadostno število kandidatur, je možno kandidature vložiti na zboru občanov. Tako predlagani kandidat mora podati soglasje k kandidaturi ter dokazati, da ima stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti.
6. člen
Zbor občanov krajevne skupnosti veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če je na zboru prisotnih najmanj toliko volilcev kot za veljavno sprejemanje odločitev na zborih volilcev določa statut Občine Šmartno pri Litiji.
Zbor občanov imenuje člane odbora krajevne skupnosti z najmanj polovico glasov volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Župan predlaga zboru občanov v sprejem listo kandidatov za odbor krajevne skupnosti. Pri določitvi liste kandidatov mora zagotoviti sorazmerno zastopanost vseh naselij z območja krajevne skupnosti. V primeru, da lista kandidatov ni izglasovana, se opravi posamično glasovanje o kandidatih po abecednem redu njihovih priimkov. Izvoljeni so tisti kandidati, ki prvi prejmejo potrebno število glasov do zapolnitve mest v odboru krajevne skupnosti.
Zapisnik o postopku imenovanja odbora krajevne skupnosti je potrebno dostaviti komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
7. člen
Prvo sejo odbora krajevne skupnosti skliče župan v roku 20 dni po imenovanju odbora krajevne skupnosti in jo vodi do izvolitve predsednika odbora krajevne skupnosti.
Odbor krajevne skupnosti izmed svojih članov z večino glasov vseh članov odbora izvoli predsednika in namestnika predsednika z večino opredeljenih glasov navzočih članov odbora.
Mandat članov odbora krajevne skupnosti poteče s potekom mandata članov občinskega sveta.
8. člen
Predsednik odbora krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost pri opravljanju javnih zadev v občini, sklicuje in vodi seje odbora ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi odbor krajevne skupnosti. Predsednika odbora krajevne skupnosti v njegovi odsotnosti nadomešča namestnik predsednika.
Odbor krajevne skupnosti imenuje tajnika, ki vodi zapisnike sej odborov krajevnih skupnosti.
9. člen
Odbor krajevne skupnosti dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov. Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Predsednik odbora krajevne skupnosti skliče sejo odbora praviloma štirikrat letno, mora pa jo sklicati, če to zahteva župan, občinski svet ali najmanj polovica članov odbora.
Župan ima pravico biti navzoč na seji odbora krajevne skupnosti s pravico razpravljati, nima pa pravice glasovati.
Seje odbora krajevne skupnosti so javne. O dogajanju na seji se piše zapisnik. Zapisnik mora vsebovati podatke o prisotnih na seji, dnevnem redu seje ter sprejetih sklepih. Za zapisnik skrbi tajnik odbora krajevne skupnosti. Občinski upravi je potrebno dostaviti gradivo za sklic seje.
Za delovanje odbora krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta, če odbor ne sprejme svojega poslovnika.
10. člen
Sredstva za delovanje odbora krajevne skupnosti se zagotovi v proračunu občine za tekoče leto.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 023-03/2003
Šmartno pri Litiji, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost