Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

686. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194, stran 1698.

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99), je Občinski svet občine Škofljica na 10. seji dne 10. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194 (Uradni list RS, št. 112/02).
2. člen
Sprememba in dopolnitev se nanaša na potek trase plinovodnega omrežja v območju obravnavanega križišča. Spremembo in dopolnitev je izdelalo podjetje Projektivni atelje – Prostor d.o.o. Ljubljana pod št. projekta 1242 v maju 2003.
3. člen
Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze.
Teksti obsegajo:
– obrazložitev in utemeljitev spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta,
– smernice za načrtovanje organov in organizacij.
Grafični del obsega:
– pregledno situacijo M 1: 50.000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Škofljica M 1: 5.000,
– kopijo katastrskega načrta M 1: 1.000,
– geodetski načrt obstoječega stanja M 1: 500,
– ureditveno situacijo M 1: 500,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev M 1: 500,
– načrt gradbenih parcel M 1: 1.000,
– pregledni vzdolžni prerez M 1: 500/100,
– karakteristične prečne profile M 1: 100,
– tehnične elemente za zakoličbo cestnega telesa in gradbenih parcel M 1: 500.
4. člen
V 3. členu se pred zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
Plinovod
k.o. Lanišče
449/1, 449/2, 449/7, 449/9, 449/14, 449/21, 449/22, 449/23, 451/2, 455/2, 461/2, 662/1, 664/1, 664/2, 666/1, 666/5, 666/8, 741/1, 741/3, 766/1, 766/3, 766/4, 774/3, 774/4, 782/1, 784/1, 785/3, 787, 788, 2335/1, 2352/3, 2987/1, 2992.
5. člen
Za 19. členom se doda novi 19.a člen, ki se glasi:
»Plinovod
Obravnavano plinovodno omrežje predstavlja del plinovodnega omrežja v Občini Škofljica.
Plinovodi se izvedejo s polietilenskimi cevmi visoke gostote (SDR 17, 6; PE 100), dimenzije DN 100 in DN 50, vključno z odcepi za hišne plinovodne priključke manjših dimenzij. Plinovod poteka v minimalnem odmiku od ostalih komunalnih vodov.«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00207/03/04
Škofljica, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost