Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

680. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005, stran 1693.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 11. redni seji, dne 3. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2005 v 000 SIT
--------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)                373,376
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   109,524
70   DAVČNI PRIHODKI                       93,883
    700 Davki na dohodek in dobiček               67,691
    703 Davki na premoženje                    9,504
    704 Domači davki na blago in storitve            16,688
    706 Drugi davki                          –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                      15,641
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                       7,474
    711 Takse in pristojbine                   1,710
    712 Denarne kazni                        162
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             –
    714 Drugi nedavčni prihodki                  6,295
72   KAPITALSKI PRIHODKI                        –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
    721 Prihodki od prodaje zalog                   –
    722 Prihodki od prodaje zemljišča
      in neopred. dolg. sredstev                  –
 
73   PREJETE DONACIJE                       7,776
    730 Prejete donacije iz domačih virov             7,776
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     256,076
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč.
      institucij                       256,076
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                373,779
40   TEKOČI ODHODKI                        88,286
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            25,933
    401 Prispevki delodajalca za socialno varnost         4,167
    402 Izdatki za blago in storitve               56,186
    403 Plačila domačih obresti                    –
    409 Rezerve                          2,000
41   TEKOČI TRANSFERI                      133,646
    410 Subvencije                        9,196
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                    56,891
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanov.                       17,857
    413 Drugi tekoči domači transferi              49,702
    414 Tekoči transferi v tujino                   –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    140,800
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           140,800
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                   11,047
    430 Investicijski transferi                 11,047
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                 -403
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2005 v 000 SIT
--------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN                403
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  403
    750 Prejeta vračila danih posojil                403
    751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije               –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH              –
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          –
    440 Dana posojila                         –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE                          403
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
D)   RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2005 v 000 SIT
--------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE(500)                         –
50   ZADOLŽEVANJE                           –
    500 Domače zadolževanje                      –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                       –
55   ODPLAČILO DOLGA                          –
    550 Odplačila domačega dolga                   –
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU                –
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE                         –
    (VII.-VIII.-IX.)
XI.  NETO FINANCIRANJE                         –
    (VI.+X.)
XII.  STANJE SRED. NA RAČUNU
    OB KONCU PRET. LETA                        –
--------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sv. Jurij ob Ščavnici oziroma na oglasni deski Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje pravne osebe.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaja premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev in občanov ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
7. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni zavodi, skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina. Iz občinskega proračuna se financirajo posredno, preko neposrednega uporabnika (občinske uprave). Sredstva za delovanje in financiranje programov posrednega uporabnika se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se dogovori s pogodbo.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu organu občine predložiti:
– program dela ter finančne načrt za naslednje leto z obrazložitvami najkasneje do 30. oktobra tekočega leta,
– zaključni račun tekočega leta ter poročilo o porabljenih proračunskih sredstvih z dokazili, do 28. 2. naslednjega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor. Nadzorni odbor opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 8. in 9. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
Župan o začasni ustavitvi proračunskega financiranja na prvi seji obvesti občinski svet.
12. člen
V skladu s 49. členom zakona o javnih financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki delujejo kot proračunski sklad.
Zgornja meja za oblikovanje proračunske rezerve je 1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. Spodnja meja ni določena.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 500.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 100.000 SIT župan in o tem pisno obvesti občinski svet.
V drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet s sklepom oziroma s posebnim odlokom.
13. člen
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Župan je dolžan skrbeti za celovito in dosledno izvajanje proračuna v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
15. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini ali prerazporedi proračunska sredstva, vendar s tem ne sme ogroziti plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Prerazporeditev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta iz katerega mora biti razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen.
O izvršenih prerazporeditvah mora župan trimesečno poročati občinskemu svetu.
Osnova za prerazporeditev pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
17. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevala plačilo v prihodnjih letih, če je v ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
3. v letu 2005 50% navedenih pravic porabe in
4. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega porabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
18. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
19. člen
Župan lahko v skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF odpiše ali delno odpiše plačilo dolga dolžniku do višine 200.000 SIT.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 17,500.000 tolarjev.
21. člen
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
Občinski svet odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
22. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun ter v skladu z zakonom o javnih naročilih.
23. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministrstva, pristojnega za finance.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
V obdobju začasnega financiranje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-00002/2004
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 3. februarja 2004.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.

AAA Zlata odličnost