Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

677. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2004, stran 1689.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 10. redni seji dne 4. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Prevalje za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Prevalje za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV – V TOLARJIH
I.   PRIHODKI SKUPAJ                  954,463.739,47
70   DAVČNI PRIHODKI                  464,917.000,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI                 63,871.285,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI                57,421.352,45
73   PREJETE DONACIJE                  20,838.600,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI                347,415.502,02
 
II.  ODHODKI SKUPAJ                 1.041,244.304,62
40   TEKOČI ODHODKI                  284,546.154,37
41   TEKOČI TRANSFERI                 304,384.830,04
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               281,878.934,48
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI              171,434.385,72
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ             -86,780.565,15
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV                      –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                            –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                      –
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE                          –
VIII. ODPLAČILO DOLGA                   6,666.660,00
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
    NA RAČUNIH                    -93,447.225,15
X.   NETO ZADOLŽEVANJE                 -6,666.660,00
XI.  NETO FINANCIRANJE                 86,780.565,15
    STANJE SREDSTEV
    NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2003            94,069.223,39
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru 2004 in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Realizacija investicij je v skladu s 43. členom ZJF odvisna od realizacije prihodkovne strani predvsem pri vključevanju namenskih prihodkov (prodaje premoženja, donacij občanov in pravnih oseb ter transfernih prihodkov države za investicije).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali druga pooblaščena oseba. Za proračunske postavke krajevnih skupnosti so odredbodajalci predsedniki krajevnih skupnosti.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
– račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 3,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 29,963.525 tolarjev.
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 4. februarja 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost