Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

674. Odlok o komunalnih taksah, stran 1682.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91, 57/99), šestega odstavka 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), 21. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/03), tretjega odstavka 3. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah
SPLOŠNI DEL
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Mestni občini Nova Gorica so predpisane komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev na javnem prostoru in na javnih mestih:
1. za uporabo javnega prostora za začasne namene za: postavitev kioskov, stojnic, zabavišč in cirkusov, letnih in zimskih vrtov gostinskih lokalov, uporabo priložnostnih parkirišč, šotorenje, prirejanje sejmov in v drugih primerih začasnega značaja,
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev za gospodarske namene,
3. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
4. za uporabo prostora za parkiranje vozil in njihovih priklopnikov na mestih, za katere to določi Mestna občina Nova Gorica in na katerih organizira čuvanje vozil,
5. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
6. za sporočila, objave in razglase po lokalnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicanjem in podobnimi sredstvi (naprave za svetlobne efekte…),
7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe,
8. za glasbene avtomate v javnih lokalih,
9. za igralna sredstva v javnih lokalih, kot so: avtomatsko kegljišče, elektronska in mehanska igralna sredstva (pikado, fliper, igralne karte, namizni nogomet, košarka, biljard) in druge naprave, ne glede na vrsto pogona in plačevanje uporabe, ki niso predmet zakona o igrah na srečo,
(Točke od 1. do 9. – v nadaljnjem besedilu: taksni predmeti).
2. člen
V prejšnjem členu uporabljena izraza »javni prostor« in »javno mesto« imata naslednji pomen:
Javni prostor je objekt v javni rabi, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem kot je hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka, pošta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in avtobusne postaje, letališča in pristaniškega terminala, postaja žičnice, garažna stavba in podobne stavbe za promet in komunikacije, stavba za razvedrilo, muzej, knjižnica, šolska stavba in druge stavbe za izobraževanje, stavba za bolnišnično ali zavodsko oskrbo, športna dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska stavba.
Javno mesto je, ne glede na lastništvo vsako mesto v prostoru, v katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor. Takšna mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri in druge podobne konstrukcije in površine.
3. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, posamezniki in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo taksne predmete.
4. člen
Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne taksne predmete določeno v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 10 SIT.
Vrednost točke za izračun višine komunalne takse župan vsako leto do konca koledarskega leta za naslednje leto valorizira s porastom drobno prodajnih cen s posebnim sklepom, ki se objavi v Uradnih objavah.
6. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Mestne občine Nova Gorica.
II. PRIGLASITEV, NASTANEK, ODMERA IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
7. člen
Taksna obveznost je obveznost plačila komunalne takse.
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma s pričetkom uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec odstranil taksni predmet, oziroma ga prenehal uporabljati ter je obvestil organ občinske uprave o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
8. člen
Taksni zavezanec mora namero pričetka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti pri organu občinske uprave.
Organ občinske uprave lahko s pooblastilom prenese dejanja v zvezi s prijavo taksne obveznosti na pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, vrsto taksnega predmeta (površina, število ipd.) in uvrstitev v tarifo komunalnih taks.
Prijava iz drugega odstavka tega člena je hkrati vloga za izdajo odločbe v obliki uradnega zaznamka na prijavi, s katero Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Nova Gorica, taksnemu zavezancu odmeri višino komunalne takse v skladu s tarifo komunalnih taks ter navede rok in način plačila taksne obveznosti.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero, obračun in izterjavo komunalne takse.
9. člen
Komunalno takso plačuje taksni zavezanec vnaprej za določeno časovno obdobje: leto, mesec ali dan.
V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo komunalne takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri komunalne takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le ta prisilno izterja.
Prisilno izterjavo komunalnih taks opravi organ, ki je pristojen za izterjavo davkov.
10. člen
Plačila komunalne takse so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave upravnih organov in krajevnih skupnosti, objave gospodarskih javnih služb, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave neprofitnih organizacij in društev, reklamni napisi, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti.
Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba gospodarskega subjekta (firma), ali poslovne enote in vsaka nadaljnja označba gospodarskega subjekta, ki se nahaja na nepremičnini, kjer je sedež gospodarskega subjekta oziroma njegove poslovne enote. Vse ostale označbe se štejejo kot reklamni napis.
11. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov preveriti, če je komunalna taksa odmerjena in plačana.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcijska služba, ki na terenu ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnih predmetov prijavljena, preverja resničnost podatkov izkazanih na prijavi in plačilo komunalne takse. Svoje ugotovitve posreduje organu občinske uprave.
III. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z globo v znesku 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti (8. člen),
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– ki opravlja storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov in pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov ne preveri, če je komunalna taksa odmerjena in plačana (11. člen).
Z globo v znesku 100.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka lahko organ občinske uprave pozove taksnega zavezanca k vložitvi prijave iz 9. člena tega odloka.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, na območju Mestne občine Nova Gorica preneha veljati odlok o komunalnih taksah (Uradno glasilo, št. 8/96, 20/96 in 24/00).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah – Uradni list Republike Slovenije.
POSEBNI DEL
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
1. za uporabo javnega prostora za začasne namene za vsak m2:
– za postavitev kioskov – 2000 točk letno,
– za postavitev stojnic – 100 točk dnevno,
– za postavitev cirkusov in zabavišč – 2 točki dnevno,
– za postavitev letnih in zimskih vrtov gostinskih lokalov – 100 točk mesečno,
– za uporabo priložnostnih parkirišč – 1 točko dnevno,
– za šotorenje – 1,5 točke dnevno,
– za prirejanje sejmov – 2 točki dnevno,
– v drugih primerih začasnega značaja – 1 točka dnevno;
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev za gospodarske namene za vsak m2: 1 točka dnevno;
3. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori za vsak m2: 5 točk dnevno;
4. za uporabo prostora za parkiranje vozil in njihovih priklopnikov na mestih, za katere to določi Mestna občina Nova Gorica in na katerih organizira čuvanje vozil za vsak m2: 0,8 točke dnevno;
5. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih:
– do enega m2 – 3 točke dnevno,
– za vsak začeti nadaljnji m2 – 1,5 točke dnevno;
6. za sporočila, objave in razglase po lokalnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicanjem in podobnimi sredstvi – za vsako ozvočevalno postajo 500 točk dnevno, za vsako napravo za svetlobne efekte 100 točk dnevno;
7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe za vsak začeti m3 – 500 točk letno;
8. za glasbene avtomate v javnih lokalih za vsak kos – 250 točk mesečno;
9. za igralna sredstva v javnih lokalih, kot so:
– avtomatsko kegljišče – za vsako stezo avtomatskega kegljišča 350 točk letno,
– elektronska in mehanska igralna sredstva (pikado, fliper, igralne karte, namizni nogomet, košarka, biljard) in druge naprave, ne glede na vrsto pogona in plačevanje uporabe, ki niso predmet zakona o igrah na srečo – za vsak kos 350 točk letno.
Št. 423-04-2/2003
Nova Gorica, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost