Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

673. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, stran 1681.

Na podlagi 1. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 10. seji dne 28. 1. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02) se besedilo 5. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma oblike pomoči so: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov, pospeševanje zaposlovanja, pospeševanje izobraževanja in svetovanja podjetnikom ter pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah«.
2. člen
Zadnja alinea 15. člena se spremeni in se glasi: »da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa«.
3. člen
V II. poglavju se doda novo besedilo:
»3. Pospeševanje izobraževanja in svetovanja podjetnikom
20. člen
Pomoč se dodeli za opravljene storitve svetovanja in izobraževanja, ki so izvedene s strani zunanjih izvajalcev, ter niso povezane z običajnimi tekočimi stroški podjetja. Pomoč za svetovalne storitve se lahko dodeli do 100% upravičenih stroškov.
Pomoč za izobraževalne storitve se lahko dodeli do 100% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški svetovalnih storitev so stroški zunanjega svetovalca, ki je vključen v mrežo svetovalcev Agencije za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik (v nadaljevanju: agencija). Upravičeni stroški izobraževanja, ki ga organizira agencija, pa so stroški izvajalcev izobraževalnih storitev.
Do subvencije so upravičena podjetja, ki jih določa 11. člen tega pravilnika.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– svetovanje oziroma izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana z razvojem malega gospodarstva;
– agencija vloži vlogo s priloženim računom o izvedeni storitvi ter seznamom udeležencev.
4. Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah
21. člen
Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki se prvič udeleži sejma ali razstave.
Pomoč se lahko dodeli v višini 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.
Do subvencije so upravičena podjetja, ki jih določa 11. člen tega pravilnika.«
4. člen
Členi v okviru III. in IV. poglavja se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Na koncu prvega odstavka 20. člena se doda besedilo »,razen za ukrep pospeševanja izobraževanja in svetovanja podjetnikom.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-2/02
Kamnik, dne 28. januarja 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost