Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

672. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev, stran 1680.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 11. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 110/02 in 5/03), 5. in 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 10. seji dne 28. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja kot javno službo organizacija (fizična ali pravna oseba), ki si pridobi koncesijo za opravljanje te dejavnosti.
3. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega natečaja pravni oziroma fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po zakonu o socialnem varstvu.
V javnem razpisu za podelitev koncesije občina, na osnovi nacionalnega programa socialnega varstva in razvojnih programov občine, določi vrsto in obseg storitev.
4. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo na območju Občine Kamnik stalno bivališče in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko živijo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekaj-urno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje tako, da jim institucionalno varstvo ni potrebno;
– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo;
– družine s kronično bolnimi otroki ali otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev nadomešča institucionalno varstvo.
II. OBSEG STORITEV
5. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
6. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 8 ur tedensko, se šteje:
– prinašanje enega pripravljenega obroka, oziroma nabavo živil in pripravo enega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 8 ur tedensko, se šteje:
– pomoč pri oblačenju,
– pomoč pri hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– kopanje in umivanje.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katere je upravičenec upravičen v obsegu pravilo največ 1 uro tedensko, se šteje:
– družabništvo,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike koristnikov določi socialna delavka, ki posamezni primer obravnava.
III. CENA IN PLAČILO STORITEV
7. člen
Vrednost urne postavke pomoči na domu se določi ob upoštevanju standardov in normativov socialno varstvenih storitev. Sklep o višini sprejme Občinski svet občine Kamnik. Izhodiščna cena se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu do 3 procente. V primeru večje podražitve izračun nove cene obravnava in potrjuje Občinski svet občine Kamnik.
8. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči na domu, ki v Občini Kamnik znaša za vse uporabnike 37% ekonomske cene na uro.
Zavezanec ali zavezanka je fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov.
IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
9. člen
Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec, ki ni plačilno sposoben oziroma njegova plačilna sposobnost ne dosega subvencionirane vrednosti storitve. Upravičenec vloži zahtevo za oprostitev plačila stroškov pri Centru za socialno delo Kamnik.
10. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Kamnik po postopku in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
11. člen
Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju pomoči na domu. V skladu z zakonom o socialnem varstvu ta del storitve opravlja Center za socialno delo Kamnik.
Plačila storitve pomoč na domu je v celoti oproščen vsak, ki sklene dogovor o izvajanju storitev v skladu z zakonom o socialnem varstvu, in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en procent dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
12. člen
Oprostitev plačila storitve pomoč na domu je odvisna od meril, ki jih določa Vlada Republike Slovenije z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
13. člen
Upravičenec do socialne oskrbe na domu uveljavlja oprostitve iz 10. člena tega odloka na način, kot ga določa Vlada Republika Slovenije v uredbi.
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitve pomoči na domu le, če dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Občine Kamnik.
14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev na domu se lahko določi za določen čas, največ za dobo enega leta.
15. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni sporočiti Centru za socialno delo Kamnik vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.
Če Center za socialno delo Kamnik ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi višino oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve ali je ne sporoči v roku iz prvega odstavka tega člena, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
16. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno pri izvajalcu pomoči na domu na obrazcu »Evidenca pomoči na domu« in obsega:
– evidenco dogovora,
– delovne naloge socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev,
– vsebino pomoči,
– izvajalce storitev,
– evidenco opravljenih poti.
17. člen
Z izvajalcem storitve pomoči na domu, ki se izbere na osnovi javnega razpisa, Občina Kamnik sklene pogodbo.
V. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78/98 z dne 20. 11. 1998.
Št. 01504-1/03
Kamnik, dne 28. januarja 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost