Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

669. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004, stran 1662.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 10. seji dne 4. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              v tisoč tolarjih
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              467.205
    Tekoči prihodki (70+71)                   210.638
70   Davčni prihodki                       150.438
    700 Davki na dohodek in dobiček               127.769
    703 Davki na premoženje                    9.052
    704 Domači davki na blago in storitve            13.617
    706 Drugi davki                          –
71   Nedavčni prihodki                      60.200
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                         3.400
    711 Takse in pristojbine                   2.601
    712 Denarne kazni                        99
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           6.000
    714 Drugi nedavčni prihodki                 48.100
72   Kapitalski prihodki                        –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
    721 Prihodki od prodaje zalog                   –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neopredmetenih dolgoročnih sredstev              –
73   Prejete donacije                         –
    730 Prejete donacije iz domačih virov               –
    731 Prejete donacije iz tujine                  –
74   Transferni prihodki                     256.567
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
    institucij                         256.567
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                522.205
40   Tekoči odhodki                        83.130
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            25.160
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        5.900
    402 Izdatki za blago in storitve               46.670
    403 Plačila domačih obresti                    –
    409 Rezerve                          5.400
41   Tekoči transferi                      194.285
    410 Subvencije                        7.000
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                      18.790
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                         10.873
    413 Drugi tekoči domači transferi              157.622
    414 Tekoči transferi v tujino                   –
42   Investicijski odhodki                    223.890
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           223.890
43   Investicijski transferi                   20.900
    430 Investicijski transferi                 20.900
II.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (proračunski primanjkljaj)                 -55.000
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vplačila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C) Račun financiranja
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55   Odplačila dolga
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 -55.000
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)
    Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
    preteklega leta                       +55.000
--------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni del proračuna ter razdelitev po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki občinskega proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi zbrana sredstva krajevnih skupnosti iz naslova samoprispevka, prihodki, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti občanov namenjenih sofinanciranju kanalizacije, prihodki iz naslova požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) ter drugi prihodki, ki jih določi občina. Zgoraj navedeni prihodki krajevnih skupnosti se transferirajo v občinski proračun.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča Občinskemu svetu občine Črenšovci o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadle obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
6. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
7. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
8. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna oziroma od njega pooblaščena druga oseba.
Župan, neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v rokih in na način, ki ga določata 62. in 63. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02).
9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katera so bila sredstva dodeljena,
– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine v skladu s predpisi, ki je v letu 2004 oblikovana v višini 2,400.000 SIT,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve, ki je v letu 2004 oblikovana v višini 3,000.000 SIT, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih zavodov največ do višine 2,000.000 SIT in za namen, ki je določen z občinskim proračunom za leto 2004,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do višine 12,000.000 SIT, na podlagi predhodnega soglasja ministra pristojnega za finance,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
11. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črenšovci in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
4. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 48/10-04
Črenšovci, dne 4. februarja 2004.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost