Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

666. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt, stran 1660.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 11. seji dne 4. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Benedikt (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Benedikt so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo,
– spodbujanju pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativnih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic in pršilnikov,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v sonaravno usmerjeno kmetovanje,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja,
– sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– podpori ukrepom varovanja tradicionalne kulturne krajine in ohranjanju krajinske in biotske pestrosti,
– spodbujanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Benedikt, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja za upravičence z območja Občine Benedikt. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Benedikt.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če predstavljajo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe ali druge strokovne institucije.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Benedikt v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Javni razpis se praviloma objavi v mesecu septembru tekočega leta in zajema obdobje od prejšnjega razpisa do 30. 9. tekočega leta.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Odbor za kmetijstvo vsako leto pripravi program izvajanja ukrepov, na osnovi katerega se izvede javni razpis. Program ukrepov se pripravi glede na razpoložljive finančne vire, ki jih za kmetijstvo opredeli občinski svet v okviru letnega proračuna občine.
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava odbor za kmetijstvo, ki izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
8. člen
Sklep o dodelitvi sredstev pripravi občinska uprava in ga posreduje občinskemu svetu za potrditev.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na urad župana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
II. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt spremljata in preverjata občinska uprava in odbor za kmetijstvo. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
10. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-003/2003-8
Benedikt, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost