Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

662. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada, stran 1658.

Uprava Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada je na podlagi 6. in 16. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in osme alinee prvega odstavka 12. člena sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republke Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00 in 66/01, 84/01 in 85/02) ter zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00 in 59/01), po predhodnem soglasju nadzornega sveta z dne 30. 6. 2003, 29. 12. 2003 in 11. 2. 2004 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S P L O Š N I H P O G O J E V
poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Za sredstva sklada se lahko potegujejo pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti (producenti) ter fizične osebe, s prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sredstva sklada se lahko potegujejo poleg oseb iz prejšnjega odstavka tega člena tudi tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoj iz 20. člena zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije.«
2. člen
Doda se nov 56. člen, ki se glasi:
»56. člen
V obdobju do vzpostavitve razvida pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, kot to določa 19. člen zakona o filmskem skladu, se pravna oseba iz 3. člena SPP lahko poteguje za sredstva sklada, če predloži dokazilo o registraciji dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti.«
Dosedanji 56. člen postane 57. člen in vsi naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve splošnih pogojev začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. februarja 2004.
Saša Jovanović l. r.
direktor
Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada je dal soglasje dne 11. 2. 2004.
Stojan Pelko l. r.
Predsednik NS

AAA Zlata odličnost