Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

641. Program priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2, stran 1615.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet
P R O G R A M P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Republika Slovenija vzdržuje obstoječe cestno omrežje, odpravlja ozka grla oziroma rekonstruira cestne odseke in s tem povečuje prepustnost, varnost prometa in vozne hitrosti na cestnem omrežju. Središča regionalnega pomena se z daljinskim cestnim omrežjem in med seboj povezujejo z glavnimi cestami.
Obstoječa glavna cesta II. reda št. 108 (G2-108) Ljubljana (Črnuče) – Litija – Hrastnik – Zidani most (v nadaljnjem besedilu: glavna cesta G2-108) je predvidena za rekonstrukcijo, ozko grlo predstavlja nivojski prehod preko železniške proge na odseku št. 1182 Ribče – Litija ter neustrezni prečni profil in horizontalni elementi ceste, ki otežujejo srečanje tovornih vozil. Odprava ozkega grla je možna z izgradnjo izvennivojskega prečkanja magistralne železniške proge Ljubljana – Zidani most v km 537.756 (stacionaža železniške proge) oziroma v km 9.176 (stacionaža G2-108/1182) in preložitvijo glavne ceste na odseku št. 1182 Ribče – Litija med km 8.740 pred naseljem Zgornji Log in km 10.146 za naseljem Zgornji Log.
Minister za promet je z dopisom št. 2645-56/2001/22-0413 z dne 30. 9. 2003 podal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 na odseku št. 1182 Ribče – Litija med km 8.740 (pred naseljem Zgornji Log) in km 10.146 (za naseljem Zgornji Log) in za izgradnjo izven nivojskega križanja z železniško progo (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt). Pobuda je dokumentirana z Idejnim projektom »Rekonstrukcija ceste G II-108/1182 Ribče – Litija od km 6.970 do km 10.140, Spodnji Hotič – Zgornji Log« (izdelal IBT Nizke gradnje Trbovlje, d.o.o., Trbovlje, št. projekta 7277/302, marec 2001) in pregledno situacijo v M 1: 5000. Pobuda ministra za promet je utemeljena v:
– prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 11/99 in 4/03);
– prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 11/99 in 4/03);
– načrtu razvojnih programov Direkcije Republike Slovenije za ceste pod oznako »nivojsko križanje Zgornji Log«.
Predlagana preložitev glavne ceste je usklajena z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu.
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta so vse prostorske ureditve, vezane na preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji ter izgradnjo nadvoza nad železniško progo Ljubljana–Zidani most, in sicer:
– prestavitev ceste G2-108 na odseku 1182 od km 8,740 (pred naseljem Zgornji Log) do km 10,146 (za naseljem Zgornji Log), približne dolžine 1400 m,
– ukinitev sedanjega nivojskega prečkanja ceste z železniško progo v km 9.445,
– ureditev križišč oziroma priključkov, in sicer priključka obstoječe ceste pred in za nadvozom čez železniško progo Zidani most–Ljubljana.
Celotno območje urejanja leži v Občini Litija, ob naselju Zgornji Log.
Rekonstruirana glavna cesta G2-108 bo obšla naselje Zgornji Log. Tik pred naseljem se bo situativno in niveletno ločila od obstoječe trase in preko nasipa in nadvoza izvennivojsko prečkala magistralno železniško progo Zidani most–Ljubljana. Za nadvozom se bo spustila na višino 0.5 m nad koto stoletne poplavne varnosti reke Save, se približa železniški progi in vzporedno z njo potekala do km 10.140, kjer se bo priključila na že rekonstruiran del glavne ceste G2-108.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorski razvoj je dne 9. 12. 2003 v skladu z 28. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: zakon o urejanju prostora) sklical prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave državnega lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Telekoma Slovenije, ELES Elektro-Slovenija d.o.o. in Občine Litija. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. so svoje priporočilo podale po pošti.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta prouči:
– morebitni vpliv zajezitve reke Save – akumulacije za HE Ponoviče (predvidena kota zajezitve v jezu Poganek je 245,50 m.n.m.),
– ustreznost predlaganih elementov ceste,
– izvedba dodatnega pasu za levo zavijanje v naselje Zgornji Log,
– smiselno umeščanje dostopov do obdelovalnih kmetijskih zemljišč.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz IV. točke tega programa,
– državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom zakona o urejanju prostora.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice oziroma pogoje za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa soglasja in mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje varstva okolja;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje ohranjanja narave;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje upravljanja z vodami;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko;
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
9. Ministrstvo za promet, Urad za železnice;
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
11. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
12. Zavod RS za varstvo narave;
13. Zavod za ribištvo Slovenije;
14. Javna agencija za železniški promet RS, Maribor;
15. Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Medvode;
16. ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana;
17. Elektro Ljubljana, Ljubljana;
18. Geoplin d.o.o., Ljubljana;
19. Telekom Slovenije, Ljubljana;
20. Občina Litija;
21. Komunalno stanovanjsko podjetje Litija;
22. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave DLN izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE UPR).
Investitorja načrtovanih prostorskih ureditev sta Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MZP DRSC) in Občina Litija, Jerebova 14, Litija (v nadaljnjem besedilu: Občina Litija).
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je MZP DRSC.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena zakona o urejanju prostora in ga MZP DRSC izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. MZP DRSC mora v komisijo za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta imenovati tudi člana, ki ga določi MOPE UPR. MOPE UPR mora pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno nalogo.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in strokovnih podlag
Preden je minister za promet podal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta, je MZP DRSC pridobil idejni projekt »Rekonstrukcija ceste G II-108/1182 Ribče – Litija od km 6.970 do km 10.140, Spodnji Hotič – Zgornji Log« (IBT Nizke gradnje Trbovlje, d.o.o., št. proj. 7277/302, marec 2001). V idejnem projektu sta bili od km 6.970 do km 7.999 proučeni dve varianti (po obstoječi trasi – Osnovna trasa in v vznožju pobočja, imenovanega Pod Konjem). Občina Litija se ne strinja z nobeno predlagano varianto, strinja pa se s predlaganim idejnim projektom na odseku od km 7.853 do km 10.140, zato je bila podana pobuda le za odsek med km 8.740 in km 10.146.
Ker je dolžina preložitve sorazmerno kratka (približno 1400 m), prostor omejuje reka Sava in železniška proga, začetna in končna točka preložitve pa sta glede na to, da je cesta obstoječa, fiksni in zato znotraj tako kratkega odseka variante različnih potekov niso možne in ker preložitev zagotavlja večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu in ustrezno prostorsko umestitev ceste, se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta ne izvede primerjave variantnih rešitev.
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje že izdelano gradivo:
– Idejni projekt "Rekonstrukcija ceste G II-108/1182 Ribče – Litija od km 6.970 do km 10.140, Spodnji Hotič – Zgornji Log" (IBT Nizke gradnje Trbovlje, d.o.o., št. proj. 7277/302, marec 2001).
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
1. temeljni topografski načrt v M 1:1000;
2. zemljiško-katastrski načrt območja državnega lokacijskega načrta, izdelan v M 1:1000 oziroma v M 1:2880, potrjen na Geodetski upravi RS;
3. celostna idejna rešitev ceste, podvoza in drugih ureditev, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
4. tehnične idejne rešitve ceste, podvoza in drugih ureditev izdelane kot posamezni načrti v skladu s pravilnikom, ki ureja podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije v M 1:1000, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;
5. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in geotehnično poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev in omogočajo izgradnjo infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje naselja,
c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,
d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev deponij,
e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:
– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov; s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda,
– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in tal,
– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;
6. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;
7. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOPE UPR.
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje MOPE UPR.
V. Roki izdelave državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
MZP DRSC zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom).
MOPE UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu vseh smernic.
MOPE UPR in MZP DRSC potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
MZP DRSC zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz IV. točke tega programa po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh strokovnih podlag.
MZP DRSC preda predlog državnega lokacijskega načrta MOPE UPR.
MOPE UPR pridobi recenzijsko mnenje k predlogu državnega lokacijskega načrta s strani strokovnjakov s področja prostorskega in prometnega načrtovanja, varstva okolja in finančnega področja in ga preda MZP DRSC.
Izdelovalec dopolni predlog državnega lokacijskega načrta po predaji recenzijskega mnenja s strani MZP DRSC.
MOPE UPR pred objavo javne razgrnitve predloga državnega lokacijskega načrta organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
MOPE UPR v sodelovanju z Ministrstvom za promet in MZP DRSC seznani Občino Litija s predlogom državnega lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter na Občini Litija.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
MOPE UPR v sodelovanju z MZP DRSC v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
MOPE UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
MOPE UPR v sodelovanju z MZP DRSC in Občino Litija v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
MOPE UPR v sodelovanju z Ministrstvom za promet, MZP DRSC in izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
MOPE UPR s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
MOPE UPR v sodelovanju z MZP DRSC seznani Občino Litija z odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
MZP DRSC zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
MZP DRSC zagotovi gradivo (dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta oziroma njegov izvleček) za pridobitev mnenj.
MOPE UPR pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
MOPE UPR pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja ter stališče ministra za promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
MOPE UPR posreduje MZP DRSC mnenja nosilcev urejanja prostora, recenzijsko mnenje ter mnenje ministra za promet z namenom, da izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
MZP DRSC zagotovi vsa sredstva za izvedbo javnega razpisa in vsa potrebna sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta.
MOPE UPR zagotovi vsa sredstva za recenzije državnega lokacijskega načrta.
VII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-10/2003
Ljubljana, dne 19. januarja 2004.
EVA 2003-2511-0222
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
 
Soglašam!
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost