Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

637. Pravilnik o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige , stran 1604.

Na podlagi prvega in drugega odstavka ter 2. točke tretjega odstavka 198. člena zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Uporaba pravilnika
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način elektronskega dostopa do informatizirane glavne knjige zemljiške knjige (v nadaljevanju: informatizirana glavna knjiga), tehnične pogoje priključitve, nadomestilo za uporabo informatizirane glavne knjige, pooblastilo za izdajanje rednih izpiskov, pomoč pri uporabi in nadzor nad uporabo informatizirane glavne knjige.
(2) Ta pravilnik se uporablja za elektronski dostop do tistih podatkov informatizirane glavne knjige, ki so na podlagi uredbe o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov v zemljiški knjigi s podatki zemljiškega katastra (Uradni list RS, št. 42/01 – v nadaljnjem besedilu: uredba) usklajeni z ročno vodeno zemljiško knjigo (v nadaljnjem besedilu: usklajeni podatki).
(3) Elektronski dostop je mogoč tudi do neusklajenih podatkov. Za neusklajene podatke ne velja načelo zaupanja v zemljiško knjigo, razen za podatke o plombi.
Pomen uporabljenih pojmov
2. člen
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03).
(2) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. elektronski vpogled je vpogled v informatizirano glavno knjigo prek vpoglednega računalnika oziroma informacijskega kioska pri okrajnem sodišču oziroma drugem državnem organu;
2. oddaljeni elektronski dostop je dostop do podatkov, vpisanih v glavni knjigi zemljiške knjige, prek internet dostopa;
3. elektronska zahteva za overjeni izpisek je zahteva, poslana v elektronski obliki, da zemljiškoknjižno sodišče izda redni ali zgodovinski izpisek iz zemljiške knjige in ga pošlje po pošti osebi, ki ga je zahtevala;
4. redni izpisek, ki ga lahko po tem pravilniku izdajajo upravne enote in notarji, ima značaj overjenega izpiska iz zemljiške knjige;
5. upravljavec informatizirane glavne knjige je Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
II. ELEKTRONSKI DOSTOP DO INFORMATIZIRANE GLAVNE KNJIGE
Način elektronskega dostopa
3. člen
(1) Elektronski dostop do informatizirane glavne knjige se zagotovi z elektronskim vpogledom ali z oddaljenim elektronskim dostopom.
(2) Podatki, pridobljeni prek elektronskega dostopa nimajo značaja overjenega izpiska iz zemljiške knjige.
(2) Uporabnik lahko prek elektronskega dostopa zahteva, da mu zemljiškoknjižno sodišče izda overjeni izpisek iz zemljiške knjige (v nadaljnjem besedilu: elektronska zahteva za overjeni izpisek).
Elektronski vpogled
4. člen
(1) Elektronski vpogled morajo zagotoviti vsa okrajna sodišča.
(2) Elektronski vpogled lahko zagotovijo tudi drugi državni organi, če za to izpolnjujejo tehnične pogoje za oddaljeni elektronski dostop.
(3) Elektronski vpogled se izvaja s poizvedovanjem na podlagi kombinacije podatka o pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču in o katastrski občini ter številki zemljiškoknjižnega vložka oziroma o identifikacijskem znaku nepremičnine.
(4) Elektronski vpogled je brezplačen.
Način oddaljenega elektronskega dostopa
5. člen
(1) Oddaljeni elektronski dostop se omogoči prek internet dostopa z uporabo posebnega vmesnika, dostopnega na portalu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (www.sodisce.si).
(2) Oddaljeni elektronski dostop se izvaja s poizvedovanjem na podlagi kombinacije podatka o pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču in o katastrski občini ter številki zemljiškoknjižnega vložka oziroma o identifikacijskem znaku nepremičnine.
(3) Upravljavec informatizirane glavne knjige mora uporabniku takoj po prejemu poizvedbe o podatkih prek oddaljenega elektronskega dostopa poslati ustrezne podatke, vpisane v informatizirani glavni knjigi, na elektronski naslov uporabnika, ki ga je ta navedel ob poizvedbi.
Tehnični pogoji za oddaljeni elektronski dostop
6. člen
(1) Upravljavec informatizirane glavne knjige mora zagotoviti oddaljeni elektronski dostop uporabniku, ki uporablja strojno in programsko opremo, ki ustreza naslednjim parametrom:
1. spletni brskalnik,
2. Adobe Acrobat Reader,
3. ustrezen modem (priporočeno ISDN),
4. elektronski poštni predal, odprt na strežniku na območju Republike Slovenije.
(2) Upravljavec informatizirane glavne knjige mora na svojih spletnih straneh objaviti priporočene tehnične pogoje in vrste spletnih brskalnikov z verzijami, za katere jamči ustrezno delovanje pri oddaljenem elektronskem dostopu.
Oddaljeni elektronski dostop za imetnike pravic, vpisanih v zemljiško knjigo
7. člen
Imetnikom pravic, ki so v njihovo korist vpisane v zemljiško knjigo (v nadaljnjem besedilu: imetniki pravic), se zagotovi oddaljeni elektronski dostop, če izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena in razpolagajo s spletnim digitalnim potrdilom.
Nadomestilo za oddaljeni elektronski dostop
8. člen
(1) Za vsakokratno poizvedovanje prek oddaljenega elektronskega dostopa se plača nadomestilo v višini 16 točk, pri čemer se uporabi vrednost točke, določene v zakonu, ki ureja sodne takse.
(2) Nadomestilo iz prvega odstavka mora plačati uporabnik preko sistema za posredovanje plačil ob vsakokratni uporabi.
Upravičenci do brezplačnega oddaljenega elektronskega dostopa
9. člen
(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki opravljajo upravne naloge po javnem pooblastilu za oddaljeni elektronski dostop ne plačujejo nadomestila iz prejšnjega člena.
(2) Imetnikom pravic, ki izpolnjujejo pogoj iz 7. člena tega pravilnika, se zagotovi brezplačen oddaljen elektronski dostop, le če je v glavni knjigi zemljiške knjige vpisan EMŠO ali druga enolična identifikacijska številka imetnika pravice.
Elektronska zahteva za overjeni izpisek
10. člen
(1) Elektronska zahteva za overjeni izpisek iz zemljiške knjige se lahko pri zemljiškoknjižnem sodišču posreduje:
1. prek vpoglednega računalnika oziroma informacijskega kioska za elektronski vpogled ali
2. prek oddaljenega elektronskega dostopa, če uporabnik izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Zemljiškoknjižno sodišče je overjeni izpisek iz zemljiške knjige dolžno poslati po pošti na naslov, naveden v zahtevi iz prejšnjega odstavka, najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve.
(3) Za izpisek, izdan na podlagi elektronske zahteve, se plača sodna taksa, določena v zakonu za izpisek iz zemljiške knjige.
(4) Sodno takso za izpisek, zahtevan prek oddaljenega elektronskega dostopa, plača uporabnik preko sistema za posredovanje plačil ob vsakokratni zahtevi.
3. POOBLASTILO ZA IZDAJANJE REDNIH IZPISKOV
Pooblastilo upravnim enotam za izstavljanje rednih izpiskov
11. člen
(1) Redni izpisek iz zemljiške knjige lahko izstavi vsaka upravna enota, ki izpolnjuje tehnične pogoje za oddaljeni elektronski dostop iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Za redni izpisek, ki ga izstavi upravna enota iz prejšnjega odstavka, plača oseba, na katere zahtevo je bil izpisek izstavljen, upravno takso v višini sodne takse, določene v zakonu za izpisek iz zemljiške knjige.
Pooblastilo notarjem za izstavljanje rednih izpiskov
12. člen
(1) Redni izpisek iz zemljiške knjige lahko izstavi vsak notar, ki izpolnjuje tehnične pogoje za oddaljeni elektronski dostop iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Za redni izpisek, ki ga izstavi, mora notar prek sistema za posredovanje plačil plačati sodno takso, določeno v zakonu za izpisek iz zemljiške knjige.
(3) Stroške sodne takse iz prejšnjega odstavka zaračuna notar osebi, na katere zahtevo je izpisek izstavil.
4. POMOČ PRI UPORABI IN NADZOR
Pomoč pri uporabi
13. člen
(1) Pomoč pri odpravi napak v zvezi z uporabo informatizirane glavne knjige zagotavlja upravljavec informatizirane glavne knjige, ki lahko za te storitve pooblasti drugo osebo.
(2) Pomoč se zagotavlja prek elektronske pošte.
Nadzor
14. člen
Upravljavec informatizirane glavne knjige opravlja nadzor nad uporabo informatizirane glavne knjige in nad plačevanjem nadomestil.
5. KONČNA DOLOČBA
Končna določba
15. člen
Ta pravilnik začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-12-5/03
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
EVA 2003 -2011-0062
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost