Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

636. Pravilnik o uradni izkaznici državnega pravobranilca, pomočnika državnega pravobranilca ter višjih strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev, stran 1601.

Na podlagi drugega odstavka 56. člena zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97, 56/02) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o uradni izkaznici državnega pravobranilca, pomočnika državnega pravobranilca ter višjih strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec, postopek izdajanja in uničevanja ter evidentiranja uradne izkaznice državnega pravobranilca, pomočnika državnega pravobranilca ter višjih strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev državnega pravobranilstva (v nadaljnjem besedilu: uradna izkaznica), ko pred sodišči in drugimi organi nastopajo v imenu državnega pravobranilstva.
2. člen
Uradna izkaznica državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca je plastificirana izkaznica velikosti 85,6 x 54 mm.
Na eni strani izkaznice so: fotografija imetnika izkaznice (kot je potrebna za osebni dokument), datum izdaje izkaznice, registrska številka, grb Republike Slovenije ter besedilo: "REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO". V novi vrstici je besedilo: "Ministrstvo za pravosodje potrjuje, da je..........(osebno ime imetnika kartice) državni pravobranilec / državna pravobranilka ali pomočnik državnega pravobranilca / pomočnica državnega pravobranilca Državnega pravobranilstva (zunanjega oddelka) v …........", žig ter podpis ministra(-ice), pristojnega za pravosodje (obrazec št. 1).
Na drugi strani izkaznice je besedilo: "Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo dajati državnemu pravobranilstvu na njegovo zahtevo uradne podatke in obvestila, potrebna za zastopanje v posamezni zadevi. V ta namen lahko državno pravobranilstvo zahteva od pristojnega organa na vpogled spis o posamezni zadevi (12. člen zakona o državnem pravobranilstvu)." (obrazec št 2).
3. člen
Uradna izkaznica višjih strokovnih sodelavcev ter strokovnih sodelavcev državnega pravobranilstva je plastificirana izkaznica velikosti 85,6 x 54 mm.
Na eni strani izkaznice so: fotografija imetnika izkaznice (kot je potrebna za osebni dokument), datum izdaje izkaznice, registrska številka, grb Republike Slovenije ter besedilo: "REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO ". V novi vrstici je besedilo: "Ministrstvo za pravosodje potrjuje, da je..........(osebno ime imetnika kartice) višji strokovni sodelavec / višja strokovna sodelavka ali strokovni sodelavec / strokovna sodelavka Državnega pravobranilstva (zunanjega oddelka) v …........", žig ter podpis ministra(-ice), pristojnega za pravosodje (obrazec št. 3).
Na drugi strani izkaznice je grb Republike Slovenije in napis "REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO". Pod tem napisom je na sredini napis "URADNA IZKAZNICA" (obrazec št. 4).
4. člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izdaja uradne izkaznice in izvaja administrativno tehnične zadeve v zvezi z izdajanjem in uničevanjem uradnih izkaznic iz 2. in 3. člena tega pravilnika.
O izdanih uradnih izkaznicah iz 2. in 3. člena tega pravilnika vodi ministrstvo evidenco. Za posamezno izkaznico se v evidenco vpisujejo naslednji podatki:
– osebno ime imetnika izkaznice,
– registrska številka izkaznice,
– datum izdaje,
– datum prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice in razlog za prenehanje oziroma nadomestitev izkaznice,
– datum uničenja in razlog za uničenje izkaznice.
Državno pravobranilstvo je dolžno ministrstvo redno in tekoče obveščati o podatkih iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Če imetnik izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje ali je poškodovana, je o tem dolžan nemudoma obvestiti ministrstvo. Ministrstvo upravičencu na njegove stroške izda novo izkaznico pod novo registrsko številko. Naknadno najdena izkaznica, ki je bila izgubljena, oziroma poškodovana izkaznica se uniči.
Če prenehajo razlogi, na podlagi katerih je bila izkaznica izdana, je imetnik ali njegov bližnji dolžan izkaznico takoj vrniti ministrstvu. Vrnjena izkaznica se uniči. Uničenje izkaznice se opravi komisijsko. Komisijo v sestavi predsednika komisije in dveh članov imenuje, izmed delavcev ministrstva, minister za pravosodje. O uničenju izkaznice komisija sestavi zapisnik.
6. člen
Obrazci iz 2. in 3. člena tega pravilnika so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-03-1/01
Ljubljana, dne 4. februarja 2004.
EVA 2003-2011-0058
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost