Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

635. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo, stran 1600.

Na podlagi prvega odstavka 116. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 ( ZJA, 110/02 ( ZGO-1 in 50/03 ( odl. US) v povezavi z 21. členom zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 ( ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 ( ZSOVA, 119/00, 30/01 ( ZODPM-C in 52/02 ( ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo
1. člen
V sklepu o ustanovitvi Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 54/00; v nadaljnjem besedilu: sklep) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nepremičnine, potrebne za delo agencije, pridobi agencija v svojem imenu in za račun Republike Slovenije.
Sredstva za nakup nepremičnin, potrebnih za delo agencije, lahko agencija zagotovi, razen iz virov po 15. členu tega sklepa, tudi iz presežkov prihodkov iz preteklih poslovnih let in najemanjem dolgoročnih posojil.
Nepremičnine iz prvega odstavka tega člena so last Republike Slovenije, s katerimi upravlja agencija, pri čemer mora agencija ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Nepremičnine, potrebne za delo agencije, se lahko zagotovijo tudi z najemom ustreznih prostorov.«.
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »Sredstva za delo« črta besedilo », razen nepremičnin iz 14. člena tega sklepa,«.
3. člen
Četrti odstavek 16. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z določili zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02). Agencija je dolžna enkrat letno predložiti letno poročilo, ki mora biti pripravljeno v skladu z določili zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), v sprejem Vladi Republike Slovenije. Letno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor, katerega mnenje priloži agencija k letnemu poročilu.«
4. člen
17. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija je dolžna enkrat letno izdelati poročilo o stanju na področju energetike in ga hkrati z letnim poročilom iz četrtega odstavka prejšnjega člena predložiti Vladi Republike Slovenije v sprejem.
Poročilo o stanju na področju energetike mora obsegati:
– podatke o alokaciji čezmejnih zmogljivosti,
– podatke o mehanizmih za odpravljanje zamašitev v prenosnem in distribucijskih omrežjih,
– čas, ki ga potrebujejo sistemski operaterji za priključitev in popravila,
– podatke o dostopu do omrežij in do skladišča zemeljskega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin,
– podatke o priključitvi novih proizvajalcev električne energije na omrežje,
– podatke o ločenih obračunih pravnih oseb, ki opravljajo več kot eno energetsko dejavnost na področju oskrbe z električno energijo ali z zemeljskim plinom ali ki poleg energetske dejavnosti na teh dveh področjih opravljajo še drugo dejavnost,
– podatke o izvajanju nalog sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja električne energije ter sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja zemeljskega plina, skladišč zemeljskega plina ali terminalov za utekočinjen zemeljski plin,
– oceno stopnje preglednosti in konkurenčnosti na trgu električne energije in zemeljskega plina.
Agencija je dolžna vsake tri mesece poročati ministrstvu, pristojnemu za energijo, o izvedenih ključnih nalogah iz vsebinskega in ekonomskega vidika.«.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena sklepa se na koncu druge alinee podpičje nadomesti s piko in črta tretja alinea.
6. člen
Za 23. členom se doda 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko od pooblaščenih oseb v agenciji zahteva vse podatke, potrebne za izvajanje nadzora skladno z 48. členom zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) ter podatke, potrebne za vrednotenje vseh aktov, katere sprejme ali nanje daje soglasje Vlada Republike Slovenije.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Agencija je dolžna splošne akte agencije uskladiti z določbami tega sklepa v roku 90 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije in jih spremenjene posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo.
8. člen
Agencija ne sme objaviti nobenega splošnega akta iz svoje pristojnosti, za izvajanje katerega je potreben kakršenkoli dodaten sklep oziroma sprememba akta iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije, ne da bi bila poprej takšen sklep oziroma sprememba akta sprejeta.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-26/2001-8
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
EVA 2003-2511-0165
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost