Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

567. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi in rezervacije, stran 1377.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00,111/00, 92/02), 18. in 22. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), ter 16. člena statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 12. seji dne 30. 1. 2004.
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi in rezervacije
1
Cene predšolskih programov v vseh enotah Vrtca Zagorje znašajo mesečno na otroka:
                              SIT
– celodnevni program I. starostna skupina       83.026
– poldnevni program I. starostna skupina        62.268
– celodnevni program II. starostna skupina       72.965
– poldnevni program II. starostna skupina       58.035
– razvojni oddelek                  174.427.
Cena programa za otroke do tretjega leta starosti, ki so vključeni v kombinirani oddelek, je enaka ceni programa za I. starostno obdobje, cena programa za otroke od tretjega leta dalje, pa je enaka ceni programa za II. starostno obdobje.
Cena programa za otroke, ki obiskujejo vrtec vsak drugi teden, znaša 50% cene programa, ki ga otrok obiskuje.
2
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov, navedenih v 1. členu tega sklepa, in znašajo skupno 8.337 SIT mesečno. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 1.827 SIT, kosila 4.977 SIT in popoldanske malice 1.533 SIT. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil naslednji dan po prejetem obvestilu.
3
V primeru, da je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov odsoten cel koledarski mesec, šteto od prvega do zadnjega v mesecu, so starši dolžni poravnati 50% cene programa brez stroškov živil, vendar pod pogojem, da predvideno celomesečno odsotnost otroka pisno sporočijo vzgojiteljici ali upravi vrtca, pred začetkom otrokove odsotnosti, najkasneje pa prvi dan v mesecu.
4
Starši otrok, za katere je Občina Zagorje ob Savi po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2.495 SIT na mesec, občina pa bo vrtcu zagotovila sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi rezervacije po tem sklepu.
5
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Zagorje ob Savi, pod št. 385-1/2003, z dne 22. 4. 2003.
6
Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-3/2004
Zagorje ob Savi, dne 30. januarja 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost