Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

566. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloga pravilnika o višini tarifnih postavk - cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, stran 1376.

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/02 in 6/03), statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03), 16. člena statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 101. člena poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 12. seji dne 30. 1. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloga pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
(prečiščeno besedilo)
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za izračun cene ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: ravnanje) za povzročitelje komunalnih odpadkov.
2. člen
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji) so zavezani k plačilu cene za ravnanje. Povzročiteljem ravnanje zaračunava izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
Ravnanje se zaračunava posameznim povzročiteljem mesečno po obračunskih enotah. Cena vključuje naslednje tarifne elemente:
– cena zbiranja in odvoza odpadkov,
– cena odstranjevanja odpadkov.
Cena se lahko izračunava kot upravičena cena, ki vključuje tudi investicije.
4. člen
Obračunske enote so ali kg ali m3 odpadkov. Končna cena oziroma seštevek na računu mora biti v eni od obračunskih enot.
Obračunske enote v kg ali m3 so tiste, ki so nedvoumno ugotovljive in je povzročitelj odpadkov znan. Obračun cene za te enote zajema tudi vse ostale stroške ravnanja s komunalnimi odpadki, najmanj pa:
– stroške zbiranja in odvoza,
– stroške ekoloških otokov,
– stroške zbirno-reciklažnih centrov,
– stroške zbiranja nevarnih komunalnih odpadkov,
– stroške zbiranja kosovnih odpadkov,
– stroške obdelave in predelave odpadkov,
– stroške trženja sekundarnih surovin, vključno z izkupičkom od prodaje,
– stroške odstranjevanja.
Stroški za katere obračunske enote niso nedvoumno in enolično določljive oziroma povzročitelja ni mogoče ugotoviti se lahko zaračunavajo kot fiksni del stroškov oziroma cene.
5. člen
Cena vključuje redni odvoz odpadkov, enkrat letno zbiranje nevarnih odpadkov, enkrat letno zbiranje kosovnih odpadkov, prevzem odpadkov, ki jih dostavijo fizične osebe (gospodinjstva) na odlagališče v količinah do 2m3 letno.
6. člen
Pri odvozu kosovnih odpadkov izven urnika oziroma programa odvoza kosovnih odpadkov (odvoz na poziv oziroma po naročilu), ki ni zajet v prejšnjem členu ter drugih odpadkov se zaračunavajo z upoštevanjem dejansko nastalih stroškov povzročitelju ali tistemu, ki se šteje za povzročitelja.
7. člen
Zavezanci za plačilo, ki imajo o odvozu odpadkov z izvajalcem pogodbeno urejeno razmerje so dolžni plačevati ravnanje v skladu s pogodbo vendar cena ravnanja za enoto ne more biti nižja kot je za fizične osebe.
8. člen
Cene ravnanja z odpadki so določene s tarifnimi postavkami za posamezne tarifne elemente oziroma vrste stroškov v skladu s predpisi na področju oblikovanja cen.
Struktura stroškov mora biti prikazana tako, da je za vsak element stroškov mogoče nedvoumno ugotoviti delež v celotnih stroških.
Na novo oblikovane cene (cenik) potrdi občinski svet s sklepom vsakokrat, ko se oblikuje cena.
V primeru spremembe posameznega s predpisom določenega elementa stroška, ki ga zajema lastna in upravičena cena storitev, spremembo takšne cene ravnanja s komunalnimi odpadki potrdi župan občine v višini, ki spremenjenemu elementu stroška pripada glede na strukturo stroškov oziroma delež tega stroška v celotnih stroških.
Za predpisane elemente stroškov iz prejšnjega odstavka se štejejo elementi, ki jih določajo predpisi na področju oblikovanja cen.
9. člen
Pri enkratnih uporabah zabojnikov ali vrečk nastane obveznost plačila z nudenjem storitve oziroma ob nakupu vrečke. Tarifna postavka za nakup vrečke je na obračunsko enoto za 30% višja od tarifne postavke pri rednem odvozu.
10. člen
Po uvedbi ločenega zbiranja bioloških odpadkov na območju celotne Občine Zagorje ob Savi, se povzročiteljem, ki biološke odpadke iz svojega gospodinjstva kompostirajo v lastnem oziroma najetem vrtu, ravnanje s komunalnimi odpadki zaračuna v višini in na način iz drugega odstavka II. točke priloge iz 12. člena tega pravilnika.
11. člen
Povzročiteljem, ki v času odvoza po dogovoru z izvajalcem ne dostavljajo zbirnih posod na odjemna mesta in to namesto njih opravi izvajalec se cena zbiranja in odvoza odpadkov zviša za 15%.
12. člen
Višina tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je priloga tega pravilnika.
V cenah ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 012-2/2002
Zagorje ob Savi, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.
          VIŠINA TARIFNIH POSTAVK – CENIK ZA OBRAČUN
           STORITVE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
              V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

                    I
  Ravnanje z odpadki se obračunava posameznim povzročiteljem mesečno glede na
m3prevzetih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadkov).
  Za obračun ravnanja z odpadki veljajo za posamezne tarifne elemente naslednje
cene:
– cena zbiranja in odvoza odpadkov      1.674,35 SIT/m3
– cena odstranjevanja odpadkov         435,65 SIT/m3
– cena ravnanja z odpadki – skupaj        2.110 SIT/m3

                    II
                 GOSPODINJSTVA
  Gospodinjstva plačujejo 180 litrov oziroma 0,18 m3 odpadkov mesečno na osebo.
Število oseb, ki pripadajo gospodinjstvu se ugotavlja na osnovi podatkov
pristojnega organa, in sicer se štejejo osebe s stalnim in začasnim prebivališčem.
  Po uvedbi ločenega zbiranja odpadkov iz 10. člena pravilnika o tarifnem
sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, povzročitelji, ki
takšne odpadke iz svojega gospodinjstva kompostirajo v lastnem oziroma najetem
vrtu, na podlagi izpolnjenih pogojev, ki jih določi izvajalec, lahko uveljavijo
obveznost plačevanja za 160 litrov oziroma 0,16 m3 povzročenih odpadkov/osebo
gospodinjstva/mesečno.
  Lastniki počitniških objektov s stalnim bivališčem izven Občine Zagorje ob
Savi plačajo za ravnanje z odpadki strošek ene predpisane vreče na mesec.
Izvajalec povzročitelju enkrat letno izstavi račun za 12 vreč. Povzročitelj po
potrebi prevzame prazne vreče na sedežu izvajalca, polne pa odloži skladno z
urnikom odvoza na predpisano odjemno mesto.

                    III
           GOSPODARSTVO IN OSTALI POVZROČITELJI
  Gospodarstvo in ostali povzročitelji (v nadaljevanju: ostali povzročitelji),
plačujejo ravnanje z odpadki glede na dejansko prevzeto količino odpadkov.
  Cena na mesec za ostale povzročitelje se določi na podlagi naslednjega
izračuna:

                 S(m)= E x V x N
  kjer so:
  S(m)– mesečni strošek,
  E – cena ravnanja z odpadki na m3,
  V – volumen nameščene posode za odpadke,
  N – število prevzemov – praznjenj posod za odpadke na mesec.

                    IV
             SAMOSTOJNI DOVOZ NA DEPONIJO
  a) Za posamezni dovoz se cene določijo na kg odpadkov.
  b) V primeru dovoza naslednjih vrst odpadkov iz gospodinjstev je dopustna
brezplačna dostava skupno za 2 m3 letno za posamezno gospodinjstvo:
  – kosovnih odpadkov,
  – zelenih odpadkov,
  – sekundarnih surovin in
  – gradbenih odpadkov.
                    V
               KUPCI VREČK ZA ODPADKE
  Cena vrečke za odpadke (enkratna odstranitev) je enaka ceni ravnanja z
odpadki, povečana za 30%.

AAA Zlata odličnost