Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

564. Spremembe in dopolnitve tržnega reda na tržnici "Pod uro" v Zagorju ob Savi, stran 1375.

Na podlagi 1. člena odloka o spremembah in dopolnitvah tržnega reda na Tržnici "Pod uro" v Zagorju ob Savi (Uradni list RS, št. 13/04), KOP, Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, določa
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E T R Ž N E G A R E D A
na tržnici "Pod uro" v Zagorju ob Savi
1. člen
V tržnem redu na tržnici "Pod uro" v Zagorju ob Savi, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/97 in 6/99) se spremeni prvi odstavek 2. točke 2. člena in se glasi:
»Kavcijo so dolžni plačevati KOP prodajalci, ki imajo za prodajo na tržnici sklenjene pisne najemne pogodbe.«
2. člen
V 2. členu se doda 4. točka, ki se glasi:
»4. Skladiščne površine
Lokacija in obseg skladiščnih površin:
– v zaprtem delu poslovnih prostorov:               12 m2,
– pri vhodu v pisarno vodje tržnice:          2 x     2 m2,
– pod stopnicami /pri glavnem vhodu na tržnico:    4 x    2 m2.«
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se črta.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 15. člena se spremeni in se glasi:
»Tržnica posluje tudi na dela prost dan 31. 10. (dan reformacije), razen če je nedelja.«
5. člen
V četrtem odstavku 16. člena se črta četrta alinea.
6. člen
Besedilo 23. člena se spremeni in se glasi:
»V času prodaje na tržnici morajo prodajalci dostavna vozila parkirati na parkirišču, izpraznjeno embalažo pa odstraniti s tržnice v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.«
7. člen
Besedilo 24. člena se spremeni in se glasi:
»Površina tržnice se deli na:
1. prodajne in prehodne površine,
2. pisarniške površine,
3. sanitarne površine,
4. skladiščne površine.«
8. člen
V 29. členu se besede "tržnino in kavcijo" nadomestijo z besedami "s tem tržnim redom predpisano pristojbino".
9. člen
Doda se nov 29.a člen, ki se glasi:
»Skladiščne površine
Skladiščne površine iz prve alinee 4. točke 2. člena upravljavec tržnice oddaja v najem prioritetno za skladiščenje sadja in zelenjave.
Skladiščne površine iz 4. točke 2. člena se smejo oddajati v najem prodajalcem na tržnici izključno za skladiščenje blaga, ki je lahko predmet prodaje na tržnici, in sicer na način, po postopku, po ceni in pod pogoji, ki jih določi ter predhodno objavi na oglasni deski upravljavec tržnice.
Na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno skladiščiti zdravstveno in higiensko neoporečno blago.«
10. člen
Besedilo tretjega odstavka 39. člena tržnega reda se spremeni in se glasi:
»Za opravljanje dejavnosti prodaje določenega blaga na tržnici mora izpolnjevati:
– gospodarska družba in podjetnik (po drugem odstavku 72. člena zakona o gospodarskih družbah): pogoje po šestem in sedmem odstavku 4. člena zakona o gospodarskih družbah,
– samostojni podjetnik: pogoje po 75. členu zakona o gospodarskih družbah.«
11. člen
Te spremembe in dopolnitve tržnega reda začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/2004
Zagorje ob Savi, dne 30. januarja 2004.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti