Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

562. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2004, stran 1373.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 10. redni seji dne 28. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vojnik za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v 1000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina                  Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              1,063.793
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     539.315
70   DAVČNI PRIHODKI                     469.185
    700 Davki na dohodek in dobiček             394.000
    703 Davki na premoženje                  27.250
    704 Domači davki na blago in storitve           47.935
    706 Drugi davki                        –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     70.130
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                       11.510
    711 Takse in pristojbine                  3.800
    712 Denarne kazni                      420
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         1.794
    714 Drugi nedavčni prihodki                52.606
72   KAPITALSKI PRIHODKI                   106.171
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         15.671
    721 Prihodki od prodaje zalog                 –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neopredmetenih dolgoročnih sredstev          91.500
73   PREJETE DONACIJE                        –
    730 Prejete donacije iz domačih virov             –
    731 Prejete donacije iz tujine                 –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                   417.307
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                417.307
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            1,168.498
40   TEKOČI ODHODKI                      272.256
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           75.680
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      10.320
    402 Izdatki za blago in storitve             178.756
    403 Plačila domačih obresti                 500
    409 Rezerve                        7.000
41   TEKOČI TRANSFERI                     413.644
    410 Subvencije                      20.381
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       138.838
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                       40.998
    413 Drugi tekoči domači transferi            213.427
    414 Tekoči transferi v tujino                 –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                  361.471
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          361.471
    43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                121.127
    430 Investicijski transferi               121.127
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)                     –104.705
 
B) RAČUN FINANČNIH RETJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina                  Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA
KAPITASKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               8.500
    750 Prejeta vračila danih posojil             8.500
    751 Prodaja kapitalskih deležev                –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                                –
    440 Dana posojila                       –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                   8.500
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina                  Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE                       70.000
    500 Domače zadolževanje                  70.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA                      3.350
    550 Odplačila domačega dolga                3.350
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   –29.555
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                66.650
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)             104.755
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2003             30.704
-----------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
Investicije, za katere so predvideni namenski prihodki, se izvedejo v predvideni višini, če so ti namenski prihodki realizirani.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim dotokom. Župan odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezervacije in o najemanju kratkoročnih kreditov za zagotavljanje likvidnosti v okviru tekočega proračunskega leta.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika ima župan pravico prerazporejati proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu ob polletju in po zaključnem računu.
5. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini, ali če se med izvrševanjem proračuna zaradi nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja posameznih izdatkov proračuna:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna mora župan obvestiti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega ravnotežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka začasnega zadržanja izvrševanja poračuna občinskemu svetu predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 6,000.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4,000.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 70,000.000 SIT.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2004 zadolžijo do skupne višine 0 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 78/01-2004/7
Vojnik, dne 28. januarja 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost