Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

561. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog, stran 1372.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) in 23. ter 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – pop.) je Občinski svet občine Trebnje na 9. redni seji dne 4. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90 – v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok) in se nanašajo na širitev območja, namenjenega za proizvodne dejavnosti, ki je sedaj opredeljeno na zemljišču s parc.št. 16/34 k.o. Mokronog in sicer na SV del zemljišča s parc.št. 25/1 in na parc. št. 25/3 iste k.o.
2. člen
Za 48. členom sprejetega odloka se doda nov, 48.a člen, ki se glasi:
Območje G
A) Glede vrste posegov v prostor:
– dovoljena je novogradnja objekta, ki je lahko v funkciji skladiščnih ali dodatnih proizvodnih površin, če se na lokaciji v smislu organizacije obstoječe proizvodnje izvede racionalnejša razmestitev prostorov, potrebnih za opravljane te dejavnosti,
– dovoljena je tudi sprememba namembnosti obstoječega objekta in novogradnje iz prejšnje alinee za drugo sorodno dejavnost, pri čemer pa na meji s sosednjimi območji ne smejo biti presežene zakonsko določene mejne vrednosti vplivov na okolje, ki veljajo za posamezno mejno območje.
B) Glede oblikovanja objektov veljajo vsa splošna merila in pogoji sprejetega odloka ter:
– novi objekt ne sme presegati višine obstoječih objektov na tem območju oziroma ne sme predstavljati novih izstopajočih prostorskih poudarkov,
– streha naj se izvede kot ravna ali kot dvokapnica z naklonom strešin, ki jih je mogoče skriti za parapetni zid,
– oblikovanje fasad naj bo poenoteno s fasadami obstoječega objekta,
– kota pritličja novega objekta mora biti prilagojena koti manipulativnih površin, izvedenih ob obstoječem proizvodnem objektu.
C) Glede ostalih pogojev:
– novogradnja in ureditve ne sme imeti negativnih vplivov na okolje, ki bi lahko vplivali na prezentacijo in pojavnost objektov kulturne dediščine znotraj pomembnejšega območja kulturne dediščine (POKD) Mirnska dolina,
– zagotovljen mora biti ustrezen odmik od obstoječe transformatorske postaje na JV strani obravnavanega območja,
– dovoz do objekta je lahko preko sedanjega, glavnega vhoda v območje ali z dostopne ceste, ki poteka ob parceli. Rešitvi dostopa naj bo podrejena tudi zunanja ureditev, vključno s parkirnimi in ostalimi manipulativnimi površinami.
3. člen
Območje širitve je kot sprememba prikazano na kartografskem delu PUP, izdelanem na katastrskem načrtu v merilu 1:2000 kot sestavnem delu sprejetega odloka.
4. člen
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor razen z deli, ki izhajajo iz 37. člena zakona o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02), prav tako so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda v skladu s 86. členom zakona o vodah. Priobalni pas znaša za Stajniški potok 5 m. Zunanja meja priobalnih zemljišč se računa od meje vodnega zemljišča.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-03-9/2001
Trebnje, dne 4. februarja 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost