Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

555. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004, stran 1356.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 108. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 10. seji, dne 29. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2004 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjev
 
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            1,388.695
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)               635.149
70   DAVČNI PRIHODKI                     537.766
    700 Davki na dohodek in dobiček             377.515
    703 Davki na premoženje                  83.831
    704 Domači davki na blago in storitve           76.420
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     97.383
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja               49.350
    711 Takse in pristojbine                  6.217
    712 Denarne kazni                      316
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         2.000
    714 Drugi nedavčni prihodki                39.500
72   KAPITALSKI PRIHODKI                    90.753
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         75.500
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerial. premoženja                 15.253
73   PREJETE DONACIJE                        –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                   662.793
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                662.793
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              1,401.424
40   TEKOČI ODHODKI                      305.269
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          100.339
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      16.033
    402 Izdatki za blago in storitve             174.947
    403 Plačila domačih obresti                3.950
    409 Rezerve                        10.000
41   TEKOČI TRANSFERI                     566.949
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  255.690
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     55.270
    413 Drugi tekoči domači transferi            255.989
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                  416.421
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          416.421
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 112.785
    430 Investicijski transferi               112.785
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                -12.729
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)             2.530
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               2.530
    750 Prejeta vračila danih posojil               –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije            2.530
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                     –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440  Dana posojila                         –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)                          2.530
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                     7.000
50   ZADOLŽEVANJE                        7.000
    500 Domače zadolževanje                  7.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   11.100
55   ODPLAČILA DOLGA                      11.100
    550 Odplačila domačega dolga               11.100
IX.  POVEČANJE(ZMANJŠANJE)
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                -14.299
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)             -4.100
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)          12.729
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
    DNE 31. 12.PRETEKLEGA LETA                14.563
-----------------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna sestavljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov in posebni del proračuna sestavljeni po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov na nivoju štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. Prispevki občanov
3. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda
4. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja
5. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna. Sredstva, ki so na proračunskih postavkah in so namenjena investicijskim odhodkom in transferjem ni mogoče prerazporejati na proračunske postavke, kjer so sredstva namenjena tekočim odhodkom in transferjem.
Posamezna proračunska postavka se prerazporedi največ do višine 40%.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali sprememba proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega funkcionalnega področja.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče leto in njegovi realizaciji.
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. Župan lahko v imenu občine prevzema pogodbene obveznosti v breme proračuna v prihodnjih letih, in sicer za investicije, ki so zajete v načrtu razvojnih programov in se bodo začele v letu 2004. Višina predobremenitev posameznega proračuna ne sme presegati 10% skupnih predvidenih prihodkov proračuna leta 2004
6. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2004 oblikujejo v višini 6,000.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,500.000 tolarjev župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 4,000.000 tolarjev kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
8. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transfere v gospodarstvu, komunali, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določa župan ali z javnim razpisom.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila za poravnavo vseh ostalih obveznosti pa najmanj 30-dnevni rok. Plačilni rok začne teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja Oddelka pristojnega za finance in če se na ta način doseže nižja pogodbena cena.
10. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 200.000 SIT, če so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in o tem polletno poroča občinskemu svetu. Kot dolg po tem členu se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
11. člen
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2004, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto do 28. 2. 2005.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni odbor.
12. člen
Oddelek za finance po pooblastilu župana:
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe.
13. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2004 zadolži do višine 7,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah, je 0 tolarjev v letu 2004.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini predložiti finančne načrte za leto 2004 ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna in zaključne račune skladno z zakonodajo.
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2004, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na oglasni deski Občine Šmarje.
Št. 06202-0001/04
Šmarje pri Jelšah, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost