Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

553. Program priprave lokacijskega načrta "Brančurnikov podn" - območje storitvenih dejavnosti, stran 1354.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - pop.) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je župan Občine Prevalje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta "Brančurnikov podn" – območje storitvenih dejavnosti
(v nadaljevanju: lokacijski načrt)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Občina Prevalje je v letu 2003 začela postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000.
V skladu s prostorskimi usmeritvami Občine Prevalje in potrebami pobudnikov je med drugimi prostorskimi ureditvami predvidena tudi sprememba in dopolnitev urbanistične zasnove Prevalj z določitvijo novih dejavnosti v prostoru (bencinski servis, servisne storitvene dejavnosti, transportno storitvene in obrtne dejavnosti).
Za navedeno prostorsko ureditev je predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Kot pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta se uporablja zakon o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije, št. 110/02, 8/03 – popr.).
V skladu z 22. členom zakona o urejanju prostora se bo postopek priprave, obravnave in sprejema lokacijskega načrta izvajal istočasno s postopkom »Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000«.
2. Predmet in programska izhodišča
Predmet lokacijskega načrta je prostorska ureditev območja "Brančurnikov podn", ki bo obsegala gradnjo objektov za opravljanje storitvenih dejavnosti na zemljiščih parc. št. 113/2, 135/1 (obe) k.o. Dobja vas, in sicer bencinskega servisa (CC.Si-12303) ter objekta za opravljanje tehničnih pregledov in servisiranja vozil (CC.Si-12304).
Programska izhodišča za izdelavo lokacijskega načrta so določena v prostorski dokumentaciji »Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000«, ki je v fazi sprejemanja.
3. Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega vzhodni del naselja Prevalje vzdolž regionalne ceste (RC) I.reda št. 226-1255(odsek Poljana-Ravne) na km 5+780(880, in sicer zemljišči parc. št. 113/2 in 135/1; (obe) k.o. Dobja vas.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Prevalje.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:
 –  RS – Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
   Dravograd,
 –  RS – Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
   drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec,
 –  Elektro Celje, d.d., področje Slovenj Gradec,
 –  Telekom Slovenije d.d., PE Maribor,
 –  RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje –
   Območna pisarna Maribor,
 –  RS – Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 –  Območna enota Maribor,
 –  RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo
   narave, Območna enota Maribor,
 –  RS – Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Maribor,
 –  Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.,
 –  Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem,
 –  Občina Prevalje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in smernice drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 83/01);
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje – v postopku sprejemanja.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pobudnik priprave lokacijskega načrta v sodelovanju s pripravljavcem.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage v obliki, kot jih določa pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 17/85).
8. Rok za pripravo
Postopek priprave, obravnave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– smernice nosilcev urejanja prostora pridobi načrtovalec v roku 30 dni po pozivu;
– načrtovalec izdela predlog lokacijskega načrta v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih smernic s strani nosilcev urejanja prostora;
– župan skliče drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta;
– župan s sklepom javno razgrne predlog lokacijskega načrta za najmanj 30 dni, v času javne razgrnitve se opravi tudi javna obravnava;
– načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve, v 10 dneh po zaključku javne razgrnitve;
– načrtovalec na podlagi potrjenih stališč do pripomb in predlogov pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta v roku 20 dni ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da le-ti v roku 30 dni podajo svoja mnenja;
– načrtovalec pripravi usklajen predlog lokacijskega načrta v roku 10 dni po pridobitvi vseh mnenj;
– usklajen predlog lokacijskega načrta se preda v sprejem občinskem svetu;
– sprejeti akt se objavi v Uradnem listu RS;
– načrtovalec pripravi končni elaborat v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
Vse stroške v zvezi z pridobivanjem rešitev lokacijskega načrta, izdelavo lokacijskega načrta, vodenja vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pobudnik.
Pobudnik bo v celoti financiral in opremil območje s potrebno komunalno infrastrukturo, ki bo zahtevana v smernicah in mnenjih nosilcev urejanja prostora.
Pobudnik priprave lokacijskega načrta in pripravljavec lahko skleneta urbanistično pogodbo v skladu z določili 76. člena ZUreP-1.
10. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-0001/2004-10
Prevalje, dne 13. februarja 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost