Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

552. Program priprave sprememb in dopolnitev splošnih meril prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka podrobnih meril in pogojev PUP za naselja v Občini Pivka podrobnih meril in pogojev PUP za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem, stran 1353.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02 in 8/03 – popr.) je župan Občine Pivka dne 4. 2. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev splošnih meril prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka podrobnih meril in pogojev PUP za naselja v Občini Pivka podrobnih meril in pogojev PUP za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem
1
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Z uveljavitvijo nove prostorske zakonodaje v letu 2003 je prenehala veljavnost urbanističnega reda. Občina je v tem času sicer imela v postopku sprejemanja prostorsko ureditvene pogoje, vendar samo za območja naselij. Za območja odprtega prostora, ter razpršeno gradnjo, trenutno ne razpolagamo z ustreznimi določili pogojev in meril za posege, ter s tem namenom dajemo v dopolnitev splošna merila PUP za naselja v Občini Pivka. Tekom sprejemanja podrobnejših meril in pogojev za območja naselij je izpadlo naselje Kal, prostorsko ureditveni pogoji naselja Klenik niso bili novelirani s spremembami prostorskega plana, ugotovljene pa so bile še posamezne nepravilnosti, ki jih bomo usklajevali skozi začeti postopek. Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev bodo zajele sprejete spremembe in dopolnitve planskih aktov v letu 2004. Hkrati bo omogočen zajem podatkov infrastrukturnih vodov in njihovih rezervatov, ter območij varovanj, za katere bo možno pridobiti podlage od pristojnih nosilcev, v grafičnem delu na digitalnih katastrskih podlagah, kar bo omogočalo hitrejše pridobivanje informacij za posamezno prostorsko enoto.
Spremembe in dopolnitve izvedbenega akta se pripravijo na podlagi zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), v skladu prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98).
2
(predmet in programska izhodišča)
Predmet izdelave je sprememba in dopolnitev splošnih meril in pogojev PUP za naselja v Občini Pivka za območje odprtega prostora, ter spremembe in dopolnitve podrobnih meril in pogojev PUP za naselja v občini Pivka za naselja Kal in Klenik.
Podrobna merila se dopolni tudi s sprejetimi spremembami prostorskih sestavin v letu 2004, ter posameznimi uskladitvami nepravilnosti, kar velja tudi za podrobna merila in pogoje PUP za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem.
Izdela se skupen grafični del v merilu 1:5000 za območja naselij in odprti prostor z možnim zajemom podatkov območij varovanj.
Izhodišča pri pripravi sprememb in dopolnitev so veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka, pregled vseh obstoječih strokovnih podlag pripravljenih za dosedanje prostorsko ureditvene pogoje, ter smernice pristojnih nosilcev.
3
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi dokumenta)
V pripravo in sprejem se vključijo nosilci urejanja, ki dajejo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje – Zdravstveni inšpektorat
– Ministrstvo za obrambo – Sektor za civilno obrambo
– Ministrstvo za obrambo – Požarnovarnostni inšpektorat
– MOPE ARSO, Uprava za varstvo narave Koper
– Ministrstvo za promet, DRSC
– Zavod za gozdove, Območna enota Postojna
– Zavod za gozdove, Območna enota Sežana
– Zavod za varstvo narave, Nova Gorica
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Nova Gorica
– Kovod d.o.o., Postojna
– Elektro Primorska, Sežana
– Eles, Elektro Slovenija d.o.o., Ljubljana
– Telekom Slovenije d..d, PE Koper
– Cestno podjetje Koper d.d.
– Publicus d.o.o., Ljubljana
– Telemach, Podružnica Primorska
– Slovenske železnice d.d., Ljubljana
– Kmetijsko svetovalna služba, Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica.
Drugi udeleženci, ki so vključeni v pripravo dokumenta:
– vse vaške in trške skupnosti na območju občine
Kolikor se tekom postopka ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in pogoje ter mnenja subjektov, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Koordinator postopka in nosilec vseh aktivnosti za pripravo in sprejem dokumenta je Občina Pivka.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev se izbere v skladu z zakonom o javnih naročilih, izpolnjevati mora pogoje določene z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ter mora prostorski akt pripraviti z vsebino, določeno v tem zakonu.
4
(strokovne podlage, način pridobitve strokovnih rešitev, pridobitev geodetskih podlag)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati veljavno plansko dokumentacijo. Pripravljalec pred izdelavo zagotovi digitalni katastrski načrt in orto foto posnetke, ter obstoječo tekstualno in grafično dokumentacijo, vključno z obstoječimi strokovnimi podlagami.
5
Okvirni terminski plan:
– objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora po programu priprave 30 dni, izbor izvajalca
– izdelava predloga 60 dni, po prejemu smernic
– druga prostorska konferenca
– objava sklepa o javni razgrnitvi
– javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni po pripravi predloga
– dopolnitev predloga v skladu s stališči in pripombami iz javne razgrnitve14 dni
– prvo branje predloga na občinskem svetu
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev prostora 30 dni, po prejemu mnenj izdelava končnega predloga
– sprejem predloga na Občinskem svetu občine Pivka
– objava odloka v Uradnem listu RS.
6
(finančna sredstva)
Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave akta gredo iz proračuna Občine Pivka za leto 2004.
7
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-1/04
Pivka, dne 4. februarja 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti