Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

548. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje, stran 1349.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00), 20. in 73. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 81/01 in 96/02), 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02), 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica, (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01), 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) so Občinski sveti občine Dobrepolje na 13. seji dne 13. 1. 2004, Občine Grosuplje na 13. seji dne 17. 12. 2003 in Občine Ivančna Gorica na 9. seji dne 22. 12. 2003 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Knjižnica Grosuplje je javni zavod, ki so ga za izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti ustanovile občine: Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje (Uradni list RS, št. 43/97).
S tem odlokom se usklajuje delovanje javnega zavoda Knjižnica Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: zavod) z veljavno zakonodajo na področju lokalne samouprave, knjižničarstva in kulture, ureja njegov status, razmerja med ustanovitelji in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda: Knjižnica Grosuplje
Sedež javnega zavoda: Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 1/14815/00.
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 33 mm z grbom Republike Slovenije v sredini in napisom Knjižnica Grosuplje na zunanjem obodu. Pečat zavod uporablja v pravnem prometu za pečatenje vseh aktov, dokumentov in dopisov.
Zavod ima tudi pečat okrogle oblike, premera 29 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena. Ta pečat uporablja zavod za pečatenje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.
4. člen
Knjižnica je bila kot zavod ustanovljena s sklepom Občine Grosuplje št. 1/1-63-7/62 z dne 18. 4. 1962 z nazivom Ljudska knjižnica Grosuplje. Občinska skupščina občine Grosuplje je s 1. 1. 1965 imenovala Ljudsko knjižnico Grosuplje za občinsko matično knjižnico, ki se je 1974 preimenovala v Splošnoizobraževalna knjižnica Grosuplje. Po sklepu Občinske kulturne skupnosti št. 43/83 je delovala v okviru Zavoda za kulturo in izobraževanje Grosuplje. S sklepom Občinske skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/92) je bil sprejet odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje. Z nastankom novih občin je bil sprejet nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje (Uradni list RS, št. 43/97) za območje občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Knjižnica Grosuplje je osrednja knjižnica za območje občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.
V sestavi zavoda delujejo:
– Osrednja knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje,
– Enota Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica,
– Enota Dobrepolje, Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje,
– Izposojevališče Krka, Krka 1d, 1301 Krka,
– Izposojevališče Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica,
– Izposojevališče Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 65, 1296 Šentvid pri Stični in
– Izposojevališče Višnja Gora, Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora.
Organizacija dela zavoda se uredi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji dela zavoda.
6. člen
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Knjižnična dejavnost kot javna služba zajema:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:
– pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema in
– dostopnost elektronskih virov informacij v tem sistemu.
Zavod tudi zagotavlja storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo,
– zagotavlja knjižnično dejavnost za romsko skupnost,
– sodeluje s strokovnimi institucijami,
– opravlja druge naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organizacijsko povezanost in enotnost knjižničarske dejavnosti,
– knjižnično dejavnost lahko izvaja tudi z bibliobusom.
Knjižnica opravlja dejavnost v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– 92.511 – dejavnost knjižnic,
– 92.310 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92. 320 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 22.110 – izdajanje knjig,
– 22.130 – izdajanje revij in periodike,
– 72.300 – obdelava podatkov,
– 80.422 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 74. 871- prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 72.400 – omrežne podatkovne storitve.
IV. ORGANA ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet.
1. Direktor
9. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Je poslovni in programski direktor. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in predhodnega soglasja ustanoviteljic ter mnenja strokovnih delavcev zavoda.
Svet si mora pridobiti soglasja in mnenja le za osebo, ki jo predlaga svet knjižnice izmed prijavljenih kandidatov oziroma kandidatk, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa.
Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Tajno glasovanje razpiše svet, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo imenuje svet zavoda.
Če občine ustanoviteljice ter strokovni delavci knjižnice, ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma, da so mnenja pozitivna.
Ko svet pridobi soglasja in mnenje, imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
10. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne, organizacijske ali druge ustrezne smeri,
– bibliotekarski izpit,
– pet let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu na področju knjižničarstva,
– znanje enega svetovnega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati za direktorja morajo v prijavi na razpis predložiti razvojni program zavoda.
11. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec knjižnice, ki ga pooblasti direktor.
12. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerij preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda in ustanoviteljic ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– če se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva, v skladu z zakonom.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje občin ustanoviteljic ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 60 dni.
Če občine ustanoviteljic ter strokovni delavci knjižnice ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
13. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– poroča ustanoviteljicam in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi akti.
K aktom iz druge, tretje, šeste, sedme, osme, devete, enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
14. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
2. Svet zavoda
15. člen
Svet zavoda opravlja naloge sveta in strokovnega sveta. Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanoviteljic, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, imenujejo občinski sveti ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki sta izvoljena izmed vseh zaposlenih,
– dva predstavnika aktivnih uporabnikov knjižnice, ki jih imenujejo župani občin ustanoviteljic. Občina Grosuplje ima stalno enega predstavnika aktivnih uporabnikov v svetu, predstavnika aktivnih uporabnikov občin Ivančna Gorica in Dobrepolje se izmenjujeta v mandatu tako, da je v prvi mandat imenovan predstavnik občine Ivančna Gorica.
Volitve in odpoklic predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
16. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu sporočil o imenovanih članih.
17. člen
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandata lahko imenovani ponovno. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
18. člen
Naloge sveta:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovih ustanoviteljic,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljic,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev,
– daje soglasje k pravilniku o poslovanju zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in tem odlokom.
Način dela sveta določa poslovnik o delu sveta zavoda, ki ga na predlog direktorja sprejme svet zavoda.
19. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se najmanj trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
20. člen
Člana sveta zavoda razreši tisti organ, ki ga je imenoval, na predlog direktorja ali sveta zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Zavod upravlja z nepremičninami na Adamičevi cesti 15 v Grosupljem, na Cesti II. grupe odredov 17, južna polovica pritličja in prvega nadstropja v Ivančni Gorici in na Vidmu 34, prostori v prvem nadstropju Jakličevega doma.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračunov ustanoviteljic na podlagi pogodb ter na osnovi programa dela in finančnega načrta zavoda, pripravljenih skladno s pogoji iz 36. člena zakona o knjižničarstvu, h katerima so ustanoviteljice podale soglasje in iz državnega proračuna.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– s članarinami in drugimi nadomestili,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov,
– z oddajanjem prostorov za javne kulturne programe in projekte, ki so združljivi s področjem dela zavoda.
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
25. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljic.
26. člen
Nadzor nad porabo sredstev, ki jih zavod pridobi iz proračunov občin ustanoviteljic, izvajajo nadzorni odbori občin ustanoviteljic.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju lastnika.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
27. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjajo ustanoviteljice do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračunov ustanoviteljic za delovanje zavoda.
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanja v. d. direktorice do imenovanja direktorja v skladu s tem odlokom oziroma največ eno leto od njenega imenovanja.
29. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata biti sprejeta najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega akta.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Statut Knjižnice Grosuplje z dne 13. 5. 1998, razen v določbah, ki urejajo prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje (Uradni list RS, št. 43/97).
Za objavo tega odloka poskrbi Občina Grosuplje.
31. člen
V. d. direktorice poskrbi za vpis zavoda na podlagi tega odloka v sodni register.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000-1/2003
Videm, dne 13. januarja 2004.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
Št. 61200-001/97
Grosuplje, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
Št. 02504-0001/2003
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost