Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

547. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu, stran 1347.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje dne 22. 1. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev PUP)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP)
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev PUP,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev PUP in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo IPA)
Ureditveno območje Starega celjskega gradu, ki obsega grajski hrib, severno Zvodno in severno pobočje Jelovškega hriba nad Železarno Štore, je opredeljeno z mejo po veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Starega celjskega gradu (proj. št. 007/91 Razvojni center-PLANIRANJE; Uradni list RS, št. 31/91 in 99/01). Tako opredeljeno ureditveno območje v velikosti 185 ha je po funkciji razdeljeno na območja kmetijskih zemljišč in 55 con stavbnih zemljišč z različnimi pogoji urejanja glede na značaj in lego cone.
S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) so bila opredeljena kot stavbna zemljišča za zasebno gradnjo ali kot območja stavbišč s pogojem kompleksnega urejanja tudi zemljišča, ki so v veljavnem IPA kot pravni podlagi za izdajo gradbenega dovoljenja še vedno opredeljena kot kmetijska zemljišča.
Med tako opredeljenimi parcelami je tudi zemljišče s parcelno št. 994/2 k.o. Teharje v podaljšku zemljišč, ki so po veljavnem IPA označene kot cona 48. Zemljišče je locirano ob vzhodnem pobočju Jelovškovega hriba v dolinskem delu med cesto ob levem bregu Voglajne in javno potjo ob pobočju. Zaradi razmeroma dobre cestne navezave in neposredne bližine mesta ima obravnavano območje tipični industrijski karakter z deloma zgoščeno, deloma razpršeno mešano gradnjo na levem bregu Voglajne in ob Teharski cesti.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (proj. št. 007/91 Razvojni center-PLANIRANJE; Uradni list RS, št. 31/91 in 99/01) je sprememba v veljavnem IPA opredeljenega kmetijskega zemljišča v gradbeno parcelo, kot je opredeljeno po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana in določitev pogojev urejanja na njem ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je zemljišče s parc. št. 994/2 k.o. Teharje, ki predstavlja povečanje območja 48 ali novo območje stavbnih zemljišč znotraj meja prostorskih ureditvenih pogojev, kot so opredeljene z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31/91).
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo na pobudo investitorja Vrečko Anton s.p., Kamnoseštvo Teharje s soglasjem lastnika obravnavanega zemljišča Daniela Vrečka, Teharska cesta 120, Celje.
Načrtovalca prostorske ureditve bo izbral pobudnik.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, pisarna Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter promet;
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod-kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev PUP morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP (predlog sprememb in dopolnitev PUP, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– prostorske ureditvene pogoje za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (proj. št. 007/91 Razvojni center-PLANIRANJE; Uradni list RS, št. 31/91 in 99/01),
– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij v postopku priprave iz 5. člena tega odloka.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela skladno z določbami 158. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) - v nadaljevanju: ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik sprememb in dopolnitev dolžan pridobiti geodetske podlage, kot jih predpisuje ZUreP-1.
9. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Rokovno je priprava predloga vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom.
Načrtovalec takoj zaprosi vse pristojne nosilce za smernice za načrtovanje, le-ti jih morajo podati v roku 30 dni.
Ko bo izdelan predlog sprememb in dopolnitev PUP župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi predloga. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Celje in KS Aljažev hrib v 8 dneh po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javna razprava se izvede na sedežu Mestne občine Celje v času trajanja javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev PUP.
Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev PUP in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pripravljavec poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP oziroma odlok mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku.
Spremembe in dopolnitve PUP se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela smiselni izvleček:
– zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
– zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02),
– odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 85/99).
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo IPA zagotavlja pobudnik sprememb in dopolnitev.
11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev PUP začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-01/2004-8
Celje, dne 22. januarja 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost