Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

543. Odlok o razglasitvi Kumerdejeve rojstne hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 1339.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03), je Občinski svet občine Bled, v nadaljevanju 9. redne seje, dne 18. 12. 2003, sprejel
O D L O K
o razglasitvi Kumerdejeve rojstne hiše
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednost na območju Občine Bled, razglašamo objekte, ki imajo posebno kulturno, krajinsko, umetnostno in zgodovinsko vrednost, za spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Bled – Domačija Zagoriška 18 – rojstna hiša Blaža Kumerdeja – EŠD 13112 (v nadaljevanju: spomenik).
Enota ima zaradi kulturnih, krajinskih, etnoloških, umetnostno arhitekturnih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Občino Bled, zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in etnološkega spomenika.
3. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
Domačija se nahaja v ulici, ki kot celota še izpričuje nekdanjo kmečko tradicijo Bleda in arhitekturno podobo vaškega središča. Je rojstna hiša Blaža Kumerdeja (1738–1805) pomembnega jezikoslovca in ustanovitelja prvih slovenskih šol. Rojstna hiša je primer baročne kmečke arhitekture, je nadstropna hiša "bohinjskega tipa" tipa, zunanjosti dajejo poseben poudarek okna iz tufa s kovanimi mrežami, kvalitetni portal in freska Marijinega kronanja v niši na obcestni fasadi. Hišo vertikalno členi leseni gank.
Pričevalnost je ohranila črna kuhinja, "hiša" s pečjo in kamra z nišo. Notranje stopnišče je leseno, klet pa je "velbana". Sestavni del domačije z notranjim dvoriščem je še gospodarsko poslopje postavljeno "na vogel" z ohranjenim dovozom za seno, skedenj in zid vzporedno ob ulici. Izvirno podobo je najbolj ohranil skedenj. Na kmečko delo spominja ohranjeno orodje na gospodarskem poslopju. Na dvoriščni fasadi je spominska plošča Blažu Kumerdeju čigar zgodovinska vloga je za Bled in Slovenijo izjemna.
4. člen
Spomenik obsega zemljišče parcelno številko 64, k.o Želeče, zk. vl. št. 983, k.o. Želeče.
Meja spomenika je identična z mejo parcele št. 64 k.o. Želeče. Spomenik je prikazan na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000, karta Bled 30 in je sestavni del odloka.
Lastništvo: ProLoco trade d.o.o., Zgornje Jezersko 139, 4206 Zgornje Jezersko, ki ga zastopa Peter Virnik.
5. člen
Varstveni režim za spomenik iz 2. člena.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturne in zgodovinske pričevalnosti spomenika vključno z ohranjanjem in varovanjem avtentične lokacije, tlorisne zasnove celote in gabaritov posameznih objektov domačije;
– ohranjanje arhitekturne podobe spomenika in oblikovnih značilnosti posameznih konstruktivnih elementov spomenika;
– ohranjanje obstoječih dostopov k spomeniku;
– ohranjanje dvoriščnega zidu in drevesa ter ohranjanje podobe kmečkega dvorišča;
– dovoljeni posegi morajo zagotavljati ohranjanje varovanih lastnosti spomenika;
– za posege na spomeniku je potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
– podrejanje vsake rabe domačije ohranjanju in varovanju spomeniško varovanih lastnosti spomenika;
– omogočanje predstavitve spomenika in dostopa javnosti v meri, ki ne ogroža spomenika;
– varovanje spominske plošče na fasadi;
– na spomeniku ni dovoljeno izvajati del in posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo spomenika, njegovo vidno in doživljajsko privlačnost ter na kvaliteto okolja. O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni upravni organ na podlagi mnenja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
– zaradi ohranjanja celovitosti spomenika je spomenik potrebno ohranjati kot celoto, prodaja posameznih objektov spomenika ni dovoljena.
Zavarovano območje spomenika je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, etnoloških, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika na kraju samem, v tisku in drugih medijih;
– pedagoškem delu, kulturni in muzejski funkciji ter znanstveno-raziskovalnemu delu.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
7. člen
Lastniki spomenika morajo z njim ravnati kot dobri gospodarji, ga vzdrževati na lastne stroške, oziroma ohranjati njegovo substanco, podobo in položaj v okolici, varovati spomenik pred nevarnostjo delovanja naravnih sil ali neustreznim človeškim ravnanjem.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele, opremo ali bližnjo okolico je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, Območna enota Kranj.
8. člen
Razvojna usmeritev za spomenik iz 2. člena:
Spomenik se preuredi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne spomeniške službe v bivalno in poslovno-turistično namembnost.
Kmečko dvorišče ohranja svojo utrjeno peščeno podlago in razen za potrebe lastnika in njegove dejavnosti ni namenjeno parkiranju večjega števila vozil.
9. člen
Občinski svet občine Bled določa in uveljavlja politiko varovanja spomenikov iz 2. člena in zlasti uveljavljanja kulturnega družbenega interesa.
10. člen
Naloge varstva, ki jih zakon o varstvu kulturne dediščine daje strokovnim organizacijam, opravlja na območju Občine Bled Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.
11. člen
Predkupno pravico nad spomenikom ima lokalna skupnost.
12. člen
Pristojni občinski upravni organ predlaga zaznambo nepremičnine kulturnega spomenika lokalnega pomena določenega v 2. členu tega odloka v zemljiško knjigo in v 30 dneh po uveljavitvi odloka izda odločbo lastnikom kulturnega spomenika, s katero določi režim varstva s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami glede kulturnega spomenika in njegove neposredne okolice.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-10/2003
Bled, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti