Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

542. Odlok o razglasitvi Vile Beli dvor na Bledu za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 1338.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03), je Občinski svet občine Bled v nadaljevanju 9. redne seje dne 18. 12. 2003, sprejel
O D L O K
o razglasitvi Vile Beli dvor na Bledu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednot na območju Občine Bled, razglašamo objekte in območja, ki imajo posebno kulturno, krajinsko, umetnostno in zgodovinsko vrednost, za spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine:
Bled – Vila Bella ali Beli dvor (EŠD 13331).
Enota ima zaradi kulturnih, krajinskih, umetnostno arhitekturnih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Občino Bled, zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega, arhitekturnega in umetnostnega spomenika.
3. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
Vila Bella ali Beli dvor na Bledu; Cesta svobode št. 29, zgrajena 1884 po načrtu ljubljanskega stavbenika F. Faleschinija za lastnika Kajetana Freiherra von Lazarinija na izjemni lokaciji ob vznožju zahodnega pobočja Straže, predstavlja kvaliteten primer novorenesančne podeželske vile s spremljajočimi objekti in parkom, ki brez opazne meje prehaja v naravno gozdno vegetacijo.
4. člen
Lokacija spomenika in podatki o lastniku:
------------------------------------------------------------------------------
          Parcelna
Katastrska občina  številka   Cela / del Lastnik
------------------------------------------------------------------------------
k.o. Želeče     831/2    cela    Riko invest d.o.o.,
                       Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana
k.o. Želeče     831/5    cela    Riko invest d.o.o.,
                       Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana
k.o. Želeče     831/6    cela    Riko invest d.o.o.,
                       Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana
------------------------------------------------------------------------------
Opis vplivnega območja spomenika:
Vplivno območje spomenika je enota dediščine predlog EŠD - 13232 – Bled – Ambient Bleda.
5. člen
Varstveni režim za spomenik iz 2. člena
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavb, ki so ovrednoteni kot del spomenika, zlasti značilnih pročelij, gabaritov in ohranjenih delov stavbne opreme,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in pripadajoč odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, poslikave in opremo, razen vzdrževalnih del, ki so odobrena s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega službe za varstvo kulturne dediščine,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v park in njegove objekte ter odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti: značilnega tlorisa, razporeda posameznih dreves, rastlinskih združb in druge opreme parka, varovanje vedut na parkovno celoto in ohranitev pogledov iz parka na širšo okolico, preprečevanje zaraščanja parkovnih poti,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopa javnosti v meri, ki ne ogroža varovanega spomenika in v 2. točki odloka naštetih posameznih elementov enote,
– znotraj območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo, nosilcev reklam ter telekomunikacijskih naprav, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku in drugih medijih,
– učno-demonstracijskemu delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.
6. člen
Opis varstvenega režima za vplivno območje spomenika
Kulturni spomenik ima vplivno območje. To so površine, ki so vidno in funkcionalno povezane s spomenikom.
V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika.
O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni upravni organ na podlagi mnenja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
7. člen
Lastniki spomenika morajo z njim ravnati kot dobri gospodarji, ga vzdrževati na lastne stroške, oziroma ohranjati njegovo substanco, podobo in položaj v okolici, varovati spomenik pred nevarnostjo delovanja naravnih sil ali človeškega ravnanja ali pa jih prepustiti strokovni organizaciji.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele, opremo in vplivno območje spomenika je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, Območna enota Kranj.
8. člen
Natančne oznake kulturno-zgodovinskega spomenika so navedene v strokovnih podlagah, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj in so sestavni del tega odloka.
9. člen
Razvojna usmeritev za kulturni spomenik s parkom Vile Beli dvor je revitalizacija s sanacijo in prezentacijo vile za bivalne namene, za gospodarsko poslopje pa rekonstrukcija za bivalne in kulturne namene.
10. člen
Naloge varstva, ki jih zakon o varstvu kulturne dediščine daje strokovnim organizacijam, opravlja na območju Občine Bled Zavod za varovanje kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.
11. člen
Pristojni občinski upravni organ predlaga zaznambo nepremičnine kulturnega spomenika lokalnega pomena Vila Beli dvor v zemljiški knjigi in v 30 dneh po uveljavitvi odloka izda odločbo lastnikom kulturnega spomenika Vila Beli dvor, s katero določi režim varstva s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami glede kulturnega spomenika in njegove neposredne okolice.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-9/2003
Bled, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost