Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

518. Navodilo za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Metodologija za izračun kazalcev), stran 1317.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in tretjega odstavka 35. točke sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02, 52/02, 105/02 in 13/04) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Metodologija za izračun kazalcev)
1. Banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) vključijo v poslovno poročilo podatke in kazalce o poslovanju, ki jih izračunajo na podlagi enotne metodologije za izračun izbora kazalcev, ki je sestavni del tega navodila.
2. Navodilo začne veljati s 1. 4. 2004, prvič pa se uporabi za izračun kazalcev za stanje na dan 31. 12. 2004 ter za predpisana predhodna obdobja.
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
            METODOLOGIJA ZA IZRAČUN KAZALCEV
 
  1. Bilančna vsota – zaporedna št. 23. oziroma 50. iz bilance stanja
 
  2. Skupni znesek depozitov nebančnega sektorja P.II.
  a) pravnih in drugih oseb P.II. minus prebivalstvo (točka 2.b)
  b) prebivalstva 8170, 8173, 8271, 8279, 7270, 7271, 7278, 8770, 8771, 8772, 
8773, 8778, 9276, 9278, 7470, 7472, 7474, 7674, 7676, 9270, 9271, 7670, 7671.
 
  3. Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju A.IV.
  a) pravnim in drugim osebam A.IV. minus prebivalstvo (točka 3.b)
  b) prebivalstvu 4170, 4178, 4179, 4270, 4278, 4279, 5176, 5177, 5276, 5277, 
5582, 5586, 5588, 5589, 3270, 3278, 3279, 3476, 3477, 5170, 5178, 5179, 5270, 
5273, 5278, 5279, 5580, 5581, 5583, 5584, 5585, 5587, 3470, 3478, 3479.
 
  4. Celotni kapital P.IX., P.X., P.XI., P.XII., P.XIII., P.XIV. + račun 9282 iz 
postavke P.I.2.2.1.1.
 
  5. Rezervacije P.VI., P.VII., E.2.
 
  6. Obseg zunajbilančnega poslovanja B.1. do B.4.
 
  7. Čiste obresti = Čiste obresti iz zap. 3. izkaza poslovnega izida + računi 
6640, 6641, 6643, 6644 iz izkaza poslovnega izida
 
  8. Čisti neobrestni prihodki = Prihodki iz naložbenja v kapital zap. 4. iz 
izkaza poslovnega izida, zmanjšano za račune 6640, 6641, 6643, 6644
  + Prihodki iz finančnih poslov zap. 8. iz izkaza poslovnega izida
  + Prejete opravnine (provizije) zap. 5. iz izkaza poslovnega izida
  + Drugi poslovni prihodki zap. 11. iz izkaza poslovnega izida
  + Izredni prihodki zap. 19. iz izkaza poslovnega izida
  – Dane opravnine (provizije) zap. 6. iz izkaza poslovnega izida
  – Odhodki za finančne posle zap. 9. iz izkaza poslovnega izida
  – Drugi poslovni odhodki (računi 644, 6481, 6489)
  – Izredni odhodki zap. 20. iz izkaza poslovnega izida
 
  9. Stroški dela, materiala in storitev = zap. 12. in 13. iz izkaza poslovnega 
izida
 
  10. Amortizacija = zap. 14. iz izkaza poslovnega izida
 
  11. Neto rezervacije = Odpisi neizterljivih kreditov in terjatev
  + Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij
  + Odhodki za oblikovanje posebnih rezervacij
  + Odhodki za rezervacije za splošna bančna tveganja
  – Prihodki iz odpisanih kreditov in terjatev
  – Prihodki iz ukinjenih dolgoročnih rezervacij
  – Prihodki iz ukinjenih rezervacij za splošna bančna tveganja iz izkaza 
poslovnega izida
 
  12. Poslovni izid pred obdavčitvijo – zap. 22. iz izkaza poslovnega izida
 
  13. Davek na dobiček – zap. 23. iz izkaza poslovnega izida
 
  14. Drugi davki iz dobička – zap. 24. iz izkaza poslovnega izida
 
  15. Število zaposlenih (stanje na koncu leta)
 
  16. Število delničarjev(stanje na koncu leta)
 
  17. Število delnic (stanje na koncu leta)
 
  18. Nominalna vrednost delnice P.IX. deljeno s številom delnic iz 17. točke.
 
  19. Knjigovodska vrednost delnice (celotni kapital iz 4. točke deljeno s 
številom delnic iz 17. točke)
 
  20. Kapitalska ustreznost = Kapital / Tehtana tvegana aktiva
  Kapital = Dodatni podatki iz obr. KAP-3 zap. VII.
  Tehtana tvegana aktiva = Dodatni podatki iz obr. KAP-3 zap. IV. + V.
  iz sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
 
  21. Dvomljive in nedonosne bilančne terjatve / Aktiva
  Dvomljive in nedonosne bilančne terjatve = Dvomljivi in nedonosni krediti in 
dvomljive ter sporne terjatve skupaj (E.1.)
  Aktiva = Skupaj sredstva + Popravki dvomljivih in nedonosnih kreditov in 
dvomljivih ter spornih terjatev skupaj (E.2.)
 
  22. Posebne rezervacije za bilančne terjatve / Aktiva
  Posebne rezervacije za bilančne terjatve = Popravki dvomljivih in nedonosnih 
kreditov in dvomljivih ter spornih terjatev skupaj (E.2.)
   + račun 9751
   + račun 9754
  Aktiva = Skupaj sredstva + Popravki dvomljivih in nedonosnih kreditov in 
dvomljivih in spornih terjatev skupaj (E.2.)
 
  23. Obrestna marža = Neto obresti / Povprečna bruto obrestonosna aktiva
  Neto obresti = Čiste obresti iz zap. 3. izkaza poslovnega izida + računi 6640, 
6641, 6643, 6644.
  Povprečna bruto obrestonosna aktiva = Obvezna rezerva pri CB (rač. 1410, 1411, 
1412)
  + Obrestovani del poravnalnega računa + Državne obveznice in drugi vrednostni 
papirji za reeskont pri CB (A.II.)
  + Krediti bankam (A.III.)
  + Krediti strankam, ki niso banke (A.IV.)
  + Dolžniški VP, ki niso namenjeni trgovanju (A.V.)
  + Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju (A.VI.) zmanjšano za račune 1370, 
1371, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039
  + Popravki dvomljivih in nedonosnih kreditov bankam in hranilnicam (E.2.1.)
  + Popravki dvomljivih in nedonosnih kreditov strankam, ki niso banke
   (E.2.2.) po mesecih + december preteklega leta/število mesecev
 
  24. Donos na aktivo = Celotni dobiček ali izguba / Povprečna skupaj sredstva
  Celotni dobiček ali izguba = Celotni poslovni izid iz zap. 22. izkaza 
poslovnega izida
  Povprečna sredstva skupaj = Seštevek skupaj sredstva po mesecih + december 
preteklega leta/število mesecev
 
  25. Donos na kapital pred obdavčitvijo = Celotni dobiček ali izguba / 
Povprečni lastniški kapital
  Celotni dobiček ali izguba = Celotni poslovni izid iz zap. 22. izkaza 
poslovnega izida
  Povprečni lastniški kapital = Vpisani kapital (P.IX.)
   + Kapitalske rezerve (P.X.)
   + Rezerve iz dobička (P.XI.)
   + Prevrednotovalni popravki kapitala (P.XII.)
   + Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let (P.XIII.)
   + Čisti poslovni izid poslovnega leta (P.XIV.)
   + Račun 9282 iz postavke P.I.2.2.1.1.
  – Lastni deleži (A.XI.)
  – Vpisani nevplačani kapital (A.XII.)
  po mesecih + december preteklega leta/število mesecev
 
  26. Donos na kapital po obdavčitvi = Čisti dobiček ali čista izguba poslovnega 
leta / Povprečni lastniški kapital
  Čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta = Čisti poslovni izid 
poslovnega leta iz zap. 25. izkaza poslovnega izida
  Povprečni lastniški = Vpisani kapital (P.IX.)
  kapital + Kapitalske rezerve (P.X.)
   + Rezerve iz dobička (P.XI.)
   + Prevrednotovalni popravki kapitala (P.XII.)
   + Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let (P.XIII.)
   + Čisti poslovni izid poslovnega leta (P.XIV.)
   + Račun 9282 iz postavke P.I.2.2.1.1.
  – Lastni deleži (A.XI.)
  – Vpisani nevplačani kapital (A.XII.)
  po mesecih + december preteklega leta/število mesecev
 
  27. Operativni stroški / Aktiva
  Operativni stroški = Stroški dela iz zap. 12. izkaza poslovnega izida
  + Stroški materiala in storitev iz zap. 13. izkaza poslovnega izida
  + Amortizacija iz zap. 14. izkaza poslovnega izida
  + Davki (račun 6400, 6401 in 6409) ter račun 643
  Aktiva = Povprečna skupaj = Seštevek skupaj sredstva po mesecih + december 
preteklega sredstva leta/število mesecev
 
  28. Likvidna sredstva / Vpogledni viri sredstev
  Likvidna sredstva =
  Povprečna likvidna sredstva = Seštevek postavk A.I., A.II., A.III.1.1, 
A.III.1.3, A.III.1.4,
  A.III.1.5 ter računov 3100, 3101, 3103, 3104 iz postavke A.III.1.2; 1340, 1342 
iz postavke A.VI.2.1; 1350 iz postavke A.VI.3.1. po mesecih + december preteklega 
leta/število mesecev
  Vpogledni viri sredstev =
  Povprečni vpogledni viri sredstev = Seštevek postavk P.I.1. in P.II.1. po 
mesecih + december preteklega leta/število mesecev
 
  29. Sekundarna likvidnost / Vpogledne vloge
  Sekundarna likvidnost = Seštevek računov 4310, 4311, 4340, 4344 iz postavke 
A.V.1.1.1, A.V.1.1.2, 1340, 1342 iz postavke A.VI.2.1, 3030 iz postavke A.VI.2.2, 
1350 iz postavke A.VI.3.1. in 3031, 3032 iz postavke A.VI.3.2
  Vpogledne vloge = Seštevek postavk P.I.1. in P.II.1.

AAA Zlata odličnost