Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

516. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic, stran 1309.

Na podlagi 111. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01 in 55/03) in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
V sklepu o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02, 52/02 in 105/02) se v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del sklepa, opravijo naslednje spremembe in dopolnitve:
– uvedejo se naslednji novi računi:
1104 – Depoziti preko noči
3038 – Delnice tujih bank v tuji valuti
3039 – Delnice drugih tujih izdajateljev v tuji valuti
3104 – Depoziti preko noči v tujini v tuji valuti
3105 – Depoziti preko noči pri tujih bankah v skupini v tuji valuti
3114 – Depoziti preko noči pri bankah v državi v tuji valuti
3115 – Depoziti preko noči pri domačih bankah v skupini v tuji valuti
3508 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v tuji valuti
3509 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje Republike Slovenije v tuji valuti – RZP
3811 – Terjatve za lastniške vrednostne papirje po skrbniških poslih v tuji valuti
3812 – Terjatve za dolžniške vrednostne papirje po skrbniških poslih v tuji valuti
3813 – Terjatve za izvedene finančne instrumente po skrbniških poslih v tuji valuti
4462 – Kratkoročne vloge v druge finančne organizacije
5501 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing nepremičnin nefinančnim družbam
5505 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing opreme nefinančnim družbam
5508 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga nepremičnin nefinančnim družbam
5509 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga opreme nefinančnim družbam
5511 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing nepremičnin – odvisnim nefinančnim družbam
5515 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing opreme – odvisnim nefinančnim družbam
5518 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga nepremičnin – odvisnim nefinančnim družbam
5519 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga opreme – odvisnim nefinančnim družbam
5541 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing nepremičnin državi
5545 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing opreme državi
5548 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga nepremičnin državi
5549 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga opreme državi
5551 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing nepremičnin bankam
5555 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing opreme bankam
5558 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga nepremičnin bankam
5559 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga opreme bankam
5561 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing nepremičnin drugim finančnim organizacijam
5565 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing opreme drugim finančnim organizacijam
5568 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga nepremičnin drugim finančnim organizacijam
5569 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga opreme drugim finančnim organizacijam
5571 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing nepremičnin samostojnim podjetnikom
5575 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing opreme samostojnim podjetnikom
5578 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga nepremičnin samostojnim podjetnikom
5579 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga opreme samostojnim podjetnikom
5581 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing nepremičnin prebivalstvu
5585 – Dvomljive in nedonosne naložbe v finančni leasing opreme prebivalstvu
5588 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga nepremičnin prebivalstvu
5589 – Tekoča zapadlost dvomljivih in nedonosnih obrokov finančnega leasinga opreme prebivalstvu
6270 – Negativne tečajne razlike – za bilančne postavke
6271 – Negativne tečajne razlike – za izvedene finančne inštrumente v zunajbilančni evidenci
6542 – Obresti iz kratkoročnih vlog v domači valuti
6543 – Obresti iz kratkoročnih vlog v tuji valuti
6670 – Pozitivne tečajne razlike – za bilančne postavke
6671 – Pozitivne tečajne razlike – za izvedene finančne inštrumente v zunajbilančni evidenci
7004 – Depoziti preko noči neodvisnih bank v tuji valuti
7005 – Depoziti preko noči bank v skupini v tuji valuti
7006 – Depoziti preko noči hranilnic v tuji valuti
7012 – Depoziti preko noči tujih bank v tuji valuti
7013 – Depoziti preko noči tujih bank v skupini v tuji valuti
7043 – Kritja prejeta po drugih instrumentih v tuji valuti – garancijski računi
7084 – Depoziti preko noči tujih finančnih organizacij v tuji valuti
7088 – Depoziti preko noči drugih tujih oseb v tuji valuti
7102 – Depoziti preko noči nefinančnih družb v tuji valuti
7103 – Depoziti preko noči odvisnih nefinančnih družb v tuji valuti
7143 – Depoziti preko noči enot centralne ravni države v tuji valuti
7144 – Depoziti preko noči enot lokalne ravni države v tuji valuti
7145 – Depoziti preko noči skladov socialnega zavarovanja v tuji valuti
7152 – Depoziti preko noči drugih finančnih organizacij v tuji valuti
7153 – Depoziti preko noči odvisnih finančnih organizacij v tuji valuti
7161 – Depoziti preko noči neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom v tuji valuti
770 – Obveznosti za izdane dolgoročne vrednostne papirje v tuji valuti
7700 – Obveznosti za izdane dolgoročne vrednostne papirje v tuji valuti do 2 let
7701 – Obveznosti za izdane dolgoročne vrednostne papirje v tuji valuti nad 2 leti
7702 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdane vrednostne papirje v tuji valuti do 2 let
7703 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdane vrednostne papirje v tuji valuti nad 2 leti
7709 – Dospele neizplačane obveznosti za izdane vrednostne papirje v tuji valuti
7814 – Obveznosti banke do tujih oseb za naložbe v vrednostne papirje in izvedene finančne inštrumente po skrbniških poslih v tuji valuti
7815 – Obveznosti banke do domačih oseb za naložbe v vrednostne papirje in izvedene finančne inštrumente po skrbniških poslih v tuji valuti
848 – Kratkoročni krediti od tujih oseb
8480 – Kratkoročni krediti od tujih oseb do 30 dni
8481 – Kratkoročni krediti od tujih oseb od 31 dni do 90 dni
8482 – Kratkoročni krediti od tujih oseb od 91 dni do 1 leta
8483 – Kratkoročni krediti od tujih bank do 30 dni
8484 – Kratkoročni krediti od tujih bank od 31 dni do 90 dni
8485 – Kratkoročni krediti od tujih bank od 91 dni do 1 leta
– spremeni se naziv računa, ki se pravilno glasi:
1342 – Zakladne menice Republike Slovenije
138 – Izpeljani finančni inštrumenti namenjeni trgovanju
3033 – Dolžniški vrednostni papirji tujih bank v tuji valuti
3034 – Dolžniški vrednostni papirji drugih tujih izdajateljev v tuji valuti
311 – Tekoči računi pri bankah v državi v tuji valuti
3110 – Tekoči računi pri bankah v državi v tuji valuti
3111 – Tekoči računi pri domačih bankah v skupini v tuji valuti
3506 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje drugih domačih oseb v tuji valuti
3507 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje drugih domačih oseb v tuji valuti RZP
4340 – Kratkoročne naložbe v zakladne menice Republike Slovenije
4344 – Kratkoročne naložbe v zakladne menice Republike Slovenije – RZP
445 – Kratkoročne vloge pri bankah
654 – Obresti iz kratkoročnih kreditov in vlog
7380 – Sodne, notarske, carinske in druge vloge v tuji valuti
990 – Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca prejetih in danih zavarovanj
9901 – Aktivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih papirjev in druga jamstva
9902 – Aktivni evidenčni računi za kreditne linije v korist banke
9903 – Vrednostni papirji za zavarovanje v Banki Slovenije – zastavljeni
991 – Aktivna zunajbilančna evidenca po poslih z izvedenimi finančnimi inštrumenti
9910 – Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti
9911 – Dolžniki po forward pogodbah v domači valuti
9912 – Dolžniki po opcijah v tuji valuti
9913 – Dolžniki po opcijah v domači valuti
9914 – Dolžniki po terminskih pogodbah – futures v tuji valuti
9915 – Dolžniki po terminskih pogodbah – futures v domači valuti
9916 – Dolžniki po swap pogodbah v domači valuti
9917 – Dolžniki po swap pogodbah v tuji valuti
9918 – Dolžniki po drugih izvedenih finančnih inštrumentih
9919 – Evidenčni račun za izvedene finančne inštrumente
992 – Depo in druga evidenca vrednostnih papirjev
9920 – Vrednostni papirji in druge stvari v hrambi
9925 – Vrednostni papirji strank, vknjiženih v tujih KDD
993 – Aktivni evidenčni računi po poslih v tuji valuti
9935 – Dolžniki po odobrenih kreditih, limitih in kreditnih linijah
9936 – Aktivni evidenčni računi za loro akreditive in loro garancije
9937 – Aktivni evidenčni računi po drugih tveganih poslih
9938 – Aktivna evidenca po drugih netveganih poslih
9939 – Dolžniki po spot poslih
994 – Aktivni evidenčni računi po poslih v domači valuti
9942 – Aktivni evidenčni račun po drugih tveganih poslih
9945 – Dolžniki po odobrenih kreditih, limitih in kreditnih linijah
9946 – Aktivni evidenčni račun za loro akreditive in loro garancije
9948 – Aktivna evidenca po drugih netveganih poslih
9949 – Dolžniki po spot poslih
995 – Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca prejetih in danih zavarovanj
9951 – Pasivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih papirjev in drugih jamstev
9952 – Pasivni evidenčni računi za kreditne linije v korist banke
9953 – Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki Slovenije
996 – Pasivna zunajbilančna evidenca po poslih z izvedenimi finančnimi inštrumenti
9960 – Upniki po forward pogodbah v tuji valuti
9961 – Upniki po forward pogodbah v domači valuti
9962 – Upniki po opcijah v tuji valuti
9963 – Upniki po opcijah v domači valuti
9964 – Upniki po terminskih pogodbah – futures v tuji valuti
9965 – Upniki po terminskih pogodbah – futures v domači valuti
9966 – Upniki po swap pogodbah v domači valuti
9967 – Upniki po swap pogodbah v tuji valuti
9968 – Upniki po drugih izvedenih finančnih inštrumentih
9969 – Evidenčni račun za izvedene finančne inštrumente
997 – Deponenti in druga evidenca vrednostnih papirjev
9970 – Deponenti vrednostnih papirjev in drugih stvari v hrambi
9975 – Vrednostni papirji strank, vknjiženih v tujih KDD
998 – Pasivni evidenčni računi po poslih v tuji valuti
9985 – Upniki za odobrene kredite, limite in kreditne linije
9986 – Pasivni evidenčni računi za loro akreditive in loro garancije
9987 – Pasivni evidenčni računi po drugih tveganih poslih
9988 – Pasivna evidenca po drugih netveganih poslih
9989 – Upniki po spot poslih
999 – Pasivni evidenčni računi po poslih v domači valuti
9992 – Pasivni evidenčni račun po drugih tveganih poslih
9995 – Upniki za odobrene kredite, limite in kreditne linije
9996 – Pasivni evidenčni račun za loro akreditive in loro garancije
9998 – Pasivna evidenca po drugih netveganih poslih
9999 – Upniki po spot poslih
– ukinejo se naslednji računi:
6212 – Prevrednotovalni finančni odhodki lastnih delnic
6652 – Prevrednotovalni finančni prihodki lastnih delnic
80 – VLOGE NA ŽIRO IN TEKOČIH RAČUNIH
800 – Žiro računi nefinančnih družb
8000 – Žiro računi nefinančnih družb
8001 – Žiro računi odvisnih nefinančnih družb
801 – Žiro računi tujih bank in finančnih organizacij
8010 – Žiro računi tujih bank
8011 – Žiro računi tujih finančnih organizacij
804 – Žiro računi države
8040 – Žiro računi enot centralne ravni države
8042 – Žiro računi enot lokalne ravni države
8044 – Žiro računi skladov socialnega zavarovanja
805 – Žiro računi drugih finančnih organizacij in druga sredstva bank
8051 – Žiro računi drugih finančnih organizacij
8053 – Drugi žiro računi bank in hranilnic
8054 – Žiro računi odvisnih drugih finančnih organizacij
807 – Žiro in tekoči računi gospodinjstev
8070 – Žiro računi prebivalstva
8071 – Tekoči računi prebivalstva
8073 – Žiro računi samostojnih podjetnikov
808 – Računi tujih oseb
8080 – Tekoči računi tujih pravnih oseb
8081 – Tekoči računi tujih fizičnih oseb
8082 – Posebni računi tujih oseb
809 – Žiro računi neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom
8090 – Žiro računi neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom
9924 – Nematerializirani vrednostni papirji banke uknjiženi pri KDD
9929 – Druge stvari v hrambi
9974 – Nematerializirani vrednostni papirji banke vknjiženi pri KDD
9979 – Deponenti drugih stvari v hrambi
Spremenjena 12. točka sklepa se v celoti glasi:
»Za namen objave revidiranih računovodskih izkazov v tisku sestavi banka bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na kratkih shemah, ki so priloga temu sklepu, izkaz finančnega izida na osnovni shemi, izkaz gibanja kapitala pa na shemi izkaz gibanja kapitala v poslovnem obdobju.«.
Drugi stavek 18. točke sklepa se dopolni tako, da se glasi: »Izkaz gibanja kapitala predloži banka po sprejemu letnega poročila s strani pristojnega organa banke oziroma najkasneje do 30. 6. naslednjega leta skupaj s posebnim dodatkom k izkazu gibanja kapitala (Bilančni dobiček) sestavljen v skladu s SRS 27.9.«.
Ta sklep začne veljati s 1. 4. 2004. Banke prvič sporočijo knjigovodske podatke po tem sklepu po stanju na dan 30. 4. 2004.
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti