Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

510. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih, stran 1288.

Na podlagi četrtega odstavka 150. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 - ZZK-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik podrobneje določa vsebino in način vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih (v nadaljnjem besedilu: zbirka upravnih aktov), povezljivost podatkov in dostop do zbirke upravnih aktov.
2. člen
(upravni akti)
(1) V zbirki upravnih aktov se vodijo podatki o upravnih aktih, ki se izdajajo na podlagi predpisov s področja urejanja prostora in graditve objektov, ter imajo značaj posamičnih upravnih aktov (v nadaljnjem besedilu: upravni akti).
(2) Upravni akti se glede na njihovo vsebino v zbirki upravnih aktov vodijo po naslednjih skupinah:
1. posamični upravni akti o ureditvah, ukrepih in omejitvah v prostoru;
2. gradbeno dovoljenje;
3. uporabno dovoljenje;
4. upravni akti izdani v inšpekcijskem postopku.
II. VSEBINA ZBIRKE UPRAVNIH AKTOV
3. člen
(vsebina zbirke upravnih aktov)
(1) O upravnem aktu se v zbirki upravnih aktov vodijo naslednji podatki:
1. enolična identifikacija upravnega akta;
2. vrsta upravnega akta;
3. podatki o nepremičninah, na katere se upravni akt nanaša;
4. naziv organa, ki je izdal upravni akt;
5. šifra dokumenta oziroma šifra zadeve, ki jo je določil organ, ki je izdal upravni akt in datum izdaje upravnega akta;
6. zaznamba dokončnosti oziroma pravnomočnosti upravnega akta ter zaznamba morebitne razveljavitve, odprave oziroma ničnosti tega akta, v primeru inšpekcijskih ukrepov pa tudi zaznamba morebitne ustavitve postopka.
(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena se za gradbeno dovoljenje in upravni akt izdan v inšpekcijskem postopku vodi tudi podatek o vrsti objekta v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov.
(3) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena se za uporabno dovoljenje vodi tudi podatek o gradbenem dovoljenju, ki je podlaga za njegovo izdajo.
(4) Podatki o upravnih aktih, s katerimi se delno odloča oziroma spreminja, podaljšuje ali dopolnjuje izdan upravni akt, se vodijo na način, ki omogoča medsebojno povezavo.
4. člen
(enolična identifikacija upravnega akta v zbirki upravnih aktov)
(1) Enolična identifikacijska številka je določena v okviru posamezne vrste upravnega akta kot zaporedna številka.
(2) Enolično identifikacijsko številko upravnega akta računalniško določi ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo za prostor) ob prvem vpisu podatkov o upravnem aktu v zbirko upravnih aktov.
5. člen
(vrsta upravnega akta)
Vrsta upravnega akta se označi s šifro vrste upravnega akta, določeno v okviru skupin iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika. Vrste upravnih aktov in njihove šifre objavi ministrstvo za okolje, prostor in energijo na svojih spletnih straneh.
6. člen
(podatki o nepremičninah, na katere se upravni akt nanaša)
(1) Podatki o nepremičninah, na katere se upravni akt nanaša, so identifikacijske oznake nepremičnin iz zbirk podatkov o nepremičninah iz predpisov, ki urejajo področje evidentiranja nepremičnin. V zbirki upravnih aktov se posebej označi, če se upravni akt ne nanaša na celo nepremičnino.
(2) Identifikacijske oznake o nepremičninah, na katere se upravni akt nanaša, so:
1. identifikacijska oznaka zemljiške parcele iz zemljiškega katastra,
2. identifikacijska številka stavbe iz katastra stavb,
3. identifikacijska številka dela stavbe iz katastra stavb,
4. identifikacijska številka omrežja gospodarske javne infrastrukture iz evidence dejanske rabe in
5. identifikacijska številka objekta gospodarske javne infrastrukture iz evidence dejanske rabe.
(3) Podatek o nepremičninah, na katere se upravni akt nanaša, se v zbirko upravnih aktov evidentira tako, kot je vpisan v upravnem aktu.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vzpostavi tudi povezava z oznakami iz prvega odstavka tega člena, ki jih ima nepremičnina v zbirki podatkov o nepremičninah, v času evidentiranja.
7. člen
(naziv organa, ki je upravni akt izdal)
Organ, ki je upravni akt izdal, se evidentira v zbirki upravnih aktov z enotno identifikacijsko številko, ki je enaka njegovi matični številki iz poslovnega registra Slovenije.
III. NAČIN VODENJA ZBIRKE UPRAVNIH AKTOV
8. člen
(pristojnost in način vodenja zbirke upravnih aktov)
(1) Zbirko upravnih aktov vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
(2) Podatki o upravnih aktih se vodijo kot gostujoči podatki zemljiškega katastra in katastra stavb ter katastra gospodarske javne infrastrukture, kot to določajo predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
9. člen
(posredovanje podatkov v zbirko upravnih aktov)
(1) Podatke o upravnem aktu iz 3. člena tega pravilnika, razen podatka iz 1. točke prvega odstavka 3. člena, posredujejo v zbirko upravnih aktov za izdajo upravnih aktov stvarno in krajevno pristojni upravni organi.
(2) Podatki o upravnem aktu se v zbirko upravnih aktov posredujejo z neposrednim prenosom podatkov iz evidence zadev in dokumentov upravnega postopka, v skladu s predpisom, ki ureja področje evidentiranja zadev in dokumentov v upravnem postopku, in sicer s pomočjo programske opreme za vodenje evidence zadev in dokumentov v upravnem postopku, hkrati z izdajo upravnega akta.
10. člen
(povezljivost)
Zbirka upravnih aktov se povezuje v sistem zbirk prostorskih podatkov pod pogoji, določenimi v predpisu, ki ureja vsebino in način vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov.
11. člen
(načini dostopa)
(1) Dostop do zbirke upravnih aktov se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot.
(2) Podatki iz zbirke upravnih aktov se izdajajo v skladu s predpisi za izdajanje podatkov, ki veljajo za podatke iz zbirk geodetskih podatkov.
12. člen
(javnost podatkov)
(1) Podatki o dokončnih upravnih aktih, s katerimi se spreminja dovoljeno ravnanje v prostoru, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve in urejanja prostora in niso opremljeni s stopnjo zaupnosti, so javno dostopni.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se iz obsega javno dostopnih podatkov umaknejo:
1. podatki o upravnih aktih, izdanih v inšpekcijskem postopku, eno leto potem, ko je postopek zaključen;
2. podatki o upravnih aktih, ki jih kasnejši upravni akt nadomesti v celoti;
3. podatki o upravnih aktih, ki imajo že ob izdaji upravnega akta z datumom določen rok veljavnosti, in sicer po izteku tega roka.
(3) Dostop do podatkov, ki po določbah tega člena niso javno dostopni, je mogoč v skladu s tem členom pravilnika in predpisov, ki urejajo način posredovanja informacij javnega značaja oziroma način posredovanja informacij med organi javne uprave.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(rok za vzpostavitev zbirke upravnih aktov)
(1) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in Geodetska uprava Republike Slovenije zagotovita tehnične možnosti za vzpostavitev zbirke upravnih aktov najkasneje v roku 18 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Upravni organi, pristojni za izdajo upravnih aktov, so dolžni zagotoviti tehnične možnosti za posredovanje podatkov iz upravnih aktov v zbirko upravnih aktov v šestih mesecih po poteku roka iz prejšnjega odstavka.
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-106/2003
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0184
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost