Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

505. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Metlika, stran 1285.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Metlika
1. člen
V uredbi o določitvi mednarodnega mejnega prehoda Metlika (Uradni list RS, št. 25/02) se v 1. členu za besedilom »januar 2002« doda besedilo »in na podlagi Dopolnitve Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mednarodni mejni prehod Metlika, ki ga je izdelal Projektivni atelje – prostor, d.o.o., iz Ljubljane, pod. št. elaborata 800/03, januar 2004,«; v nadaljevanju se stavek spremeni tako, da se glasi: »in sta na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se pred piko doda besedilo »ter parcele ali dele parcel, parcelnih številk: 2300/3, 2300/4, 2300/10, 2300/11, 2300/12, 2300/16, 2300/17, 2300/20, 2300/21, 2300/23, 2742/1, 2742/2, 2749/1, 2752/1, 2752/2, 2753, 2756/2, 2759/1, 2759/2, 2760/1, 2760/2, 2764, 2774/9, 2788, 2793, 2794, 2795, 2798/2, 2799/1, 2800/1, 2802/1, 2830/2, 4009/3, 4010/105, 4010/106, 4010/107, 4010/108, 4010/17, 4010/30, 4010/118, 4165, 4172/2, 4186/4, 4189/5, 4593, 4194/1, 4595, 4596, vse k.o. Metlika«.
V tretjem odstavku se za besedilom »je prikazana v elaboratu« doda besedilo »za ugotavljanje javne koristi in dopolnitvi elaborata za ugotavljanje javne koristi«.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se pred piko doda besedilo »ter odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta Metlika M-5 (Uradni list RS, št. 21/97)«.
V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo »ter v planski celoti M5, v morfološki enoti I4, namenjeni proizvodnim dejavnostim, in morfološki enoti S12, namenjeni stanovanjski gradnji«.
4. člen
V 4. členu se za četrto alineo dodajo peta, šesta, sedma in osma alinea, ki se glasijo:
»– za glavno cesto G2 – 105, odsek 258 od km 0,840 do MMP Metlika, v dolžini 300 m,
– za križišče v km 0,894,
– za dostopno cesto za kmetijsko zadrugo, v dolžini 65 m, in
– deviacijo ceste za Križevsko vas, v dolžini 377 m«.
5. člen
V 6. členu se za besedilom »v merilu 1: 5000« doda besedilo »ter pregledni situaciji: Razširitev ureditvenega območja MMP Metlika, v merilu 1 : 2500,« in se stavek nadaljuje tako, da se glasi: »ki sta sestavni del te uredbe«.
6. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Po izgradnji deviacije ceste za Križevsko vas se ukine priključek ceste za Križevsko vas na glavno cesto G2-105 v območju mejnega prehoda.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-27
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
EVA 2004-1520-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost