Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

501. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, stran 1247.

Na podlagi 65. do 80. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
1. člen
V pravilniku o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 82/02, 92/03 in 129/03) se črta tretji odstavek 19.b člena.
2. člen
Doda se nov 19.c člen, ki se glasi:
»19.c člen
Tranzitne dovolilnice za tranzit Republike Avstrije se lahko dodelijo prevoznikom, ki so v letu 2003 imeli določen plan ekoloških točk za tranzit Republike Avstrije.
Kvote dovolilnic za tranzit ozemlja Republike Avstrije, ki jih Republika Slovenija pridobi dodatno oziroma poleg redno dogovorjene kvote, se med prevoznike iz prejšnjega odstavka razdelijo na naslednji način:
– 20% pridobljene kvote se dodeli prevoznikom glede na koeficient, ki ga ima število njegovih vozil kvalitete Euro 3 v skupnem številu vseh vozil Euro 3 vseh prevoznikov, ki so v skladu s prvim odstavkom tega člena upravičeni do dodelitve tranzitnih dovolilnic (število prevoznikovih vozil deljeno s številom vseh vozil pomnoženo s številom dovolilnic, ki se razdelijo na tak način),
– 20% pridobljene kvote se dodeli prevoznikom glede na koeficient, ki ga ima število njegovih opravljenih tranzitnih voženj preko Avstrije v prvih štirih mesecih leta 2003 v skupnem številu opravljenih tranzitnih voženj preko Avstrije vseh prevoznikov, ki so v skladu s prvim odstavkom tega člena upravičeni do dodelitve tranzitnih dovolilnic (število voženj prevoznika deljeno s številom vseh voženj pomnoženo s številom dovolilnic, ki se razdelijo na tak način),
– 60% pridobljene kvote se razporedi v kvoto nerazdeljenih dovolilnic.
Za dodelitev dodatno pridobljenih dovolilnic iz kvote nerazdeljenih dovolilnic (tretja alinea prejšnjega odstavka) se upoštevajo naslednja pravila:
– prevoznik je upravičen do dodelitve iz te kvote, ko porabi in delilcu vrne 70% že dodeljenih dovolilnic,
– prevozniku pred tem ni potrebno koristiti avansa iz naslednjega delilnega obdobja,
– vsakemu prevozniku, ki vloži vlogo za dodelitev dovolilnic iz te kvote se dodeli po eno dovolilnico na Euro 3 vozilo (upošteva se vozila, ki jih ima prevoznik in jih je prijavil delilcu), vendar naenkrat največ po 10 dovolilnic. Ko porabi in vrne delilcu 70% tako dodeljenih dovolilnic, mu lahko delilec dodeli nadaljnje dovolilnice iz te kvote v skladu s pravili iz tega člena.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 45. člena, tako da se glasi:
»Imetnik dovolilnice CEMT mora voditi dnevnik voženj, ki ga izda direkcija. Dnevnik se izda na ime prevoznika in ni prenosljiv. Dnevnik mora biti skupaj z ustrezno dovolilnico CEMT ves čas v vozilu in ga je treba na zahtevo kontrolnega organa pokazati. Kontrolni organ lahko pri tem dnevnik žigosa. Dnevnik mora imeti isto številko kot dovolilnica, na katero se nanaša. Nov dnevnik se izda lahko šele, ko je prejšnji popolnoma poln. Dnevnik voženj letne CEMT dovolilnice vsebuje 50 listov, mesečne CEMT dovolilnice pa 5 listov, ki so zaporedno oštevilčeni. Dnevnik voženj je izdelan v dvojniku tako, da ima vsak list izvirnik-original in svojo kopijo. Dnevnik voženj je potrebno voditi tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih delov prevozne poti polnega vozila od kraja nakladanja do kraja razkladanja in tudi vožnjo s praznim vozilom. Izpolnjene originalne evidenčne liste je treba hraniti v dnevniku voženj do izteka veljavnosti dovolilnice. Kopije evidenčnih listov pri letni CEMT dovolilnici se iztrgajo in pošljejo delilcu v 20 dneh po koncu vsakega koledarskega meseca. Ob izteku veljavnosti letne CEMT dovolilnice imetnik vrne delilcu CEMT dovolilnico in originalne evidenčne liste dnevnika. Mesečno CEMT dovolilnico imetnik vrne delilcu v 10 dneh po izteku njene veljavnosti skupaj z originalnimi evidenčnimi listi.«
4. člen
V prilogi II se besedilo priloge 9 nadomesti z novim besedilom, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Dnevniki voženj za CEMT dovolilnice, izdani v letu 2004, ostanejo v veljavi. Dnevniki voženj, izdani za leto 2005, morajo biti izdani v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-2/2004/5-03910
Ljubljana, dne 3. februarja 2004.
EVA 2004-2411-0011
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.

AAA Zlata odličnost