Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

500. Pravilnik o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko, stran 1246.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1) ter drugega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa izvajalce in način uradnega vzorčenja in analiziranja ter laboratorije za vzorčenje in analiziranje surovega in toplotno obdelanega mleka v skladu z:
– odločbo Komisije 91/180/EGS o analiznih metodah in preskušanju surovega in toplotno obdelanega mleka (v nadaljnjem besedilu: odločba 91/180/EGS) in
– odločbo Sveta 92/608/EGS o analiznih metodah in preskušanju toplotno obdelanega mleka za neposredno prehrano ljudi (v nadaljnjem besedilu: odločba 92/608/EGS).
II. VZORČENJE MLEKA
2. člen
(1) Vzorčenje mleka izvajajo uradni veterinarji in inšpektorji za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Odvzem vzorcev lahko v okviru strokovnih nalog za potrebe inšpekcijskega nadzora v skladu z določbami zakona o inšpekcijskem nadzoru opravljajo tudi pooblaščeni kontrolorji po navodilih in v skladu s pooblastili Veterinarske uprave Republike Slovenije.
3. člen
(1) Vzorčenje, hramba in prevoz vzorcev surovega in toplotno obdelanega mleka morajo potekati po postopku, ki je določen v odločbi 91/180/EGS.
(2) Vzorčenje toplotno obdelanega mleka za neposredno potrošnjo mora potekati po postopku, ki je določen v odločbi 92/608/EGS.
(3) Podrobnejša navodila o tehnikah vzorčenja, označitvi vzorcev, hrambi in prevozu vzorcev pripravi Veterinarska uprava Republike Slovenije v sodelovanju z laboratoriji, ki opravljajo analize iz tega pravilnika, in so v pisni ter elektronski obliki dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
(1) V okviru inšpekcijskega nadzora je treba odvzeti vzorec mleka v dvojniku. Odvzeti vzorci morajo biti označeni tako, da jih je možno brez težav identificirati.
(2) Ob odvzemu vzorca mora biti napisan zapisnik, iz katerega mora biti razviden čas in kraj odvzema vzorca, navedba obrata oziroma ime in priimek in naslov nosilca kmetijskega gospodarstva. Vzorec je treba odvzeti v navzočnosti odgovorne osebe obrata ali osebe, ki dela na kmetijskem gospodarstvu, razen v primeru nujnih ukrepov v javnem interesu in ugotavljanja vzrokov nepravilnosti, ko z izvedbo vzorčenja ni mogoče odlašati.
III. ANALIZIRANJE MLEKA
5. člen
(1) Analiziranje in preskušanje surovega in toplotno obdelanega mleka mora potekati v skladu z referenčnimi postopki, določenimi v odločbi 91/180/EGS in odločbi 92/608/EGS.
(2) V poročilu o preskusu morajo biti poleg podatkov, potrebnih za identifikacijo vzorca, navedeni tudi analizna metoda in dobljeni rezultati ter vse podrobnosti v zvezi s postopkom, ki niso opredeljene v analizni metodi ali so opredeljene kot opcije, kot tudi vse druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na dobljene rezultate.
IV. LABORATORIJI
6. člen
(1) Laboratoriji, ki ugotavljajo mikrobiološke parametre mleka, morajo izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati Nacionalni veterinarski inštitut in pooblaščeni laboratoriji drugih organizacij ter postopku verifikacije.
(2) Laboratoriji, ki ugotavljajo fizikalno-kemijske parametre mleka, morajo izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.
V. KONČNI DOLOČBI
7. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na mleko, preneha uporabljati navodilo o načinu jemanja vzorcev živil in predmetov splošne rabe za analize in superanalize (Uradni list SFRJ, št. 60/78).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na metode vzorčenja in fizikalno-kemijske analize mleka, preneha uporabljati pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 84/03).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 324-01-38/03
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2004-2311-0117
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost