Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

499. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2003, stran 1244.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 9. redni seji dne 4. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Šalovci za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2003 (Uradni list RS, št. 33/03) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov
--------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               312.077
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    120.319
70  DAVČNI PRIHODKI                        42.671
   700 Davki na dohodek in dobiček                29.000
   703 Davki na premoženje                    10.819
   704 Domači davki na blago in storitve              2.852
   706 Drugi davki                           –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                       77.648
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                         3.598
   711 Takse in pristojbine                    1.100
   712 Denarne kazni                          –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              –
   714 Drugi nedavčni prihodki                  72.950
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       7.480
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            7.480
73  PREJETE DONACIJE                          –
   730 Prejete donacije iz domačih virov                –
   731 Prejete donacije iz tujine                   –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                      184.278
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                          184.278
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 354.710
40  TEKOČI ODHODKI                         54.621
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              9.927
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         1.400
   402 Izdatki za blago in storitve                36.564
   403 Plačila domačih obresti                    880
   409 Rezerve                           5.850
 
41  TEKOČI TRANSFERI                        64.054
   410 Subvencije                         2.500
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          41.681
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                         11.415
   413 Drugi tekoči domači transferi                8.458
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                     194.535
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            194.535
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                    41.500
   430 Investicijski transferi                  41.500
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) I.–II.                    – 42.633
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov
--------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   890
   750 Prejeta vračila danih posojil                 890
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                               –
   440 Dana posojila                          –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)             890
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov
--------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                          43.343
   500 Domače zadolževanje                    43.343
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                         1.600
   550 Odplačila domačega dolga                  1.600
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                     –
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)               41.743
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   42.633
--------------------------------------------------------------------------
2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2003 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/03-3
Šalovci, dne 4. decembra 2003.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost