Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

498. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2004, stran 1241.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 9. redni seji dne 2. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Slovenska Bistrica za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti; samoprispevek in drugi prihodki krajevnih skupnosti.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe (področje je postavka označena z enomestno številko pri proračunu občine, oziroma s trimestno številko pri ožjih delih občine) v posebnem delu proračuna v višini največ 20% sredstev na posameznih področjih porabe.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2005 70% navedenih pravic porabe in
– ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic porabe v prejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 21,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000.000 tolarjev po posameznem primeru župan in o tem obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Župan odloča o pridobitvi oziroma odsvojitvi nepremičnega premoženja občine do vrednosti 1,000.000 tolarjev, ter o tem obvesti občinski svet v polletnem poročilu oziroma zaključnem računu o poslovanju proračuna občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 232,215.000 tolarjev.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja v letu 2004 do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2004.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenska Bistrica v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/9-4/2004
Slovenska Bistrica, dne 2. februarja 2004
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost